HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 7. BIND: 1844 - 1845VEIRGLASSET

   For Bonden, Fiskeren og Sømanden maa en Forkundskab om
Veiret være af stor Vigtighed. Man har ogsaa et Instrument,
Barometeret, som viser forud Veirforandringerne, idet Luft-
trykket, i Tilfælde af Forandring til det værre, lader en Kvik-
sølvsøile i et Glasrør synke, og stige naar Veiret skal blive
bedre. En pludselig Synken varsler et saadant Veir, at det
idetmindste ikke er værd at begive sig noget langveis paa Søen.
Et Barometer koster imidlertid et Par Daler; men for ikke mange
Skilling kan man skaffe sig et Slags Barometer, som gjør ret
god Tjeneste.

   Man tager nemlig 1/2 Lod Kamfer, 1/5 Lod Salpeter og l/8 Lod
Salmiak. Enhver af disse Ting opløser man i Kornbrændeviin,
som i det mindste maa holde 18 Grader. Salpeteret og Salmiak-
ken opløses let, Kamferen derimod opløses langsommere, og
man kan derfor befordre dens Opløsning ved at holde Karret,
hvori Opløsningen skal skee, over en svag Ild, eller ogsaa dykke
det ned i varmt Vand. Ere alle tre Dele opløste, saa blander
man dem sammen, og fylder derpaa den sammenblandede Masse
i en lang Flaske, f.Ex. en Eau de Cologne Flaske, som man
derpaa propper godt til og forsegler. Denne Flaske hænges
derpaa udenfor, helst imod Nord, og gjøres fast ved Vindues-
posten, hvor den da kan sidde baade Vinter og Sommer.

   Eftersom nu Veirliget staar i Begreb med at forandre sig, saa
faaer ogsaa det, som Flasken er fyldt med, et forandret Ud-
d.IV,b.7,s.74   seende. Er Massen klar, saa betyder det klar Luft, eller, som
man siger, godt Veir; er den dunkel eller ligesom grumset eller
mudret, saa faae vi Regn. Danner der sig ligesom Iis paa Bun-
den
, saa betyder det tyk Luft, og om Vinteren Frost. Dunkelhed
med smaae Stjerner
betyder Tordenveir. -- Store Fnug, ligesom
Snefnokker
, betyde tung Luft, overtrukken Himmel, og om Vin-
teren Sne. -- Traade i den øverste Deel af Flasken betyder Blæst;
danner der sig smaae Punkter eller Prikker, faae vi Taage og
fugtigt Veir. -- Opad stigende Fnokker, som forblive i de øverste
Dele af Flasken
, antyde Vinde i de høiere Luftegne. -- Smaa
Stjerner ved klart Solskin om Vinteren
forkynde Sne den første
eller anden paafølgende Dag. Jo høiere Isen paa Glassets Bund
stiger om Vinteren, desto stærkere Kulde bliver det.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE