HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 7. BIND: 1844 - 1845


d.IV,b.7,s.72  

ÆDLE HANDLINGER AF FATTIGE

   I en foregaaende Aargang have vi omtalt, at det berømte Sel-
skab af Lærde, det franske Akademi, aarlig holder et Møde,
hvori Belønninger uddeles til dem af Almueklassen, om hvem en
eller anden ædel Handling er bleven oplyst. I den Rapport, som
saaledes for nylig aflagdes for i Aar angaaende de Personer, der
fandtes værdige til Dydspræmien, angaves flere meget rørende
Tilfælde, men især de følgende tre: I Menigheden Bourg les Va-
lence var en fattig Kone, Fattiglem og Skoleholderinde tillige.
Hun havde neppe tilstrækkeligt til sit eget Livsophold, men ved
mageløse Indskrænkninger fandt hun Midler til at hjælpe Andre.
Hendes simple Hytte var paa eengang Hospital og Asyl for Børn,
hvis Forældre ikke kunne betale for deres Opdragelse. Der for-
tælles hundrede Tilfælde om denne værdige Kones Velgjørenhed,
som hun drev saa vidt, at da nyligen en af Valences Øvrigheds-
personer mødte hende og, ved at bemærke hendes Svaghed,
spurgte hende om hun var syg, fik han efter megen Nølen det
Svar, at hun intet Brød havde at spise. Akademiet tilkjendte
hende 600 Daler, som et Beviis paa, at det bifaldt hendes dydige
Opførsel. -- I Versailles er en lille Hytte, der holdes meget reen
og beboes af to Søstre ved Navn Dubois, den ene 80 og den
anden 81 Aar gammel og et Fruentimmer paa 55 Aar ved Navn
Chasseraye. Den yngste af Søstrene havde ved mange Aars
haardt Arbeide samlet en lille Kapital, hvis Renter ikke beløbe
sig til mere end 5 Skilling om Dagen. Den ældre Søster har
sammensparet saa meget at hun kan bidrage 10 Skilling om
Dagen. Ved deres forenede Bidrag kunde de friste Livets Op-
hold, men heller ikke mere. Catherine Chasseraye derimod er
Capitalist; thi hun har 30 Skilling om Dagen. Dette fortræffelige
Fruentimmer har af Medlidenhed med de gamle fattige Søstre
anvendt den største Deel af hendes lille Indkomst til Indkjøb af
Fødemidler og andre Fornødenheder for dem, som de ellers ikke
kunde forskaffe sig og pleier dem som om de vare hendes nær-
meste og kjæreste Slægtninge. Hun har ofte spiist det bare Brød
for at forskaffe hendes Pleiefolk nogle Behageligheder. Akade-
miet tilkjendte hende 100 Daler for at assistere hende dermed i
hendes Velgjørenhed mod de gamle Fruentimmer. -- Hortense
Boyer i Montfaucon er en Pige paa 12 Aar. Ved egen Livsfare
d.IV,b.7,s.73   frelste hun tre Børn af en pestilentialsk Pøl, som de vare faldne
i og hvor de uden hendes Hjælp vilde være blevne kvalte. Der
sendtes hende en Æresmedaille og hun tilspurgtes hvad mere
hun ønskede sig til Belønning. Hendes Stedfader, af hvem hun
var bleven raat behandlet, var bleven dømt til Fængselsstraf,
fordi han i et af sine Anfald af Hidsighed havde saaret en Mand,
han havde været i Strid med, hvilket foranledigede dennes Død.
Hun udbad sig til Belønning denne Fanges Frigivelse. Kongen
har, som et Tegn paa den Beundring, han nærede for Steddatte-
rens Dyd, afkortet den halve Fængselstid. Akademiet anfører
Barnets Handling som en af de hæderligste, der er kommen til
dets Kundskab.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE