HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 7. BIND: 1844 - 1845


d.IV,b.7,s.71  
Nr. 18, 30te Septbr. 1844.
Raad man nok kan give, Klogskab ei.
Hvo godt Raad Raad lod blive,
      lod Hjælpen gaa sin Vei.

RUSSISK SAGSTOL

   I
Byerne ere Vedskjærerne, Arbeidsmænd, som besidde en
Sagstol og en Sag, Folk der hyppig spørges efter. Især nu ved
denne Tid. Og der tjenes vakkre


Skillinger. Men som oftest trække
Vedskjærerne om To i Kompagni
om een Stol, og dette gjør fordet-
første, at de ogsaa blive To om
Fortjenesten, og for det Andet,
at denne ofte bliver drukken op.
Men paa denne Side vil man see
en Afbildning af en Opfindelse,
som gjør halvt Arbeide med Ved-
skjæreren, og som er saa simpel,
at nogen nærmere Forklaring end
Afbildningen ikke behøves og at
Enhver, der kan slaa sammen en
Sagstol, ogsaa kan indrette den
hele Mechanik. Den kaldes i den
Bog, hvorfra jeg har den, "russisk
Sagstol"; men en Ven har sagt
mig, at han for mange Aar tilbage
har seet den i Brug i det Thrond-
hjemske. Didhen kan den maaske
være kommen fra Rusland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE