HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 7. BIND: 1844 - 1845NORSK KARAKTEERTRÆK

   Jo dybere man kommer ind i Landet, og især i det Thrond-
hjemske, jo mere finder et faderligt, naboeligt og fortroligt For-
hold Sted paa Landet mellem militære Befalende og Undergivne.
For et Par Aar siden bar rigtignok et Kompagni sig saa lovløst
ad mod sine Oficerer, idet de paa Hjemmarschen med Magt
d.IV,b.7,s.63   vilde opløse sig, at det maaskee har, idetmindste i den Egn,
forstyrret noget af hint gode Forhold fra Fædrenes Dage; men
tilintetgjort er det dog ikke i vore Dale.
   For nogen Tid tilbage var der i det Throndhjemske en Kapi-
tain, som var meget streng, men retfærdig, og derfor ikke desto-
mindre særdeles afholdt af Kompagniet. En Dag meldte en De-
putation fra dette sig hos Kapitainen; en Formand traadte frem
og tiltalte ham saaledes: "Kapitain! vi har hørt, at du skal have
en Arv; hvorfor tiltræder du da den ikke?" "Fordi jeg", sagde
Kaptainen, "maa føre en kostbar Proces, hvortil jeg ikke har
Raad, om jeg skal komme i Besiddelse deraf". "Og hvormange
Penge troer du at behøve?" spurgte Udsendingerne. Kaptainen
nævnte en ikke ubetydelig Sum, hvorpaa de Afsendte vendte
tilbage til sine forsamlede Kamerater. Men efter nogen Tid kom
de tilbage og bragte Pengene. "Kaptain", sagde de, "Kompag-
niet har besluttet at hjælpe dig til din Arv. Du er en streng,
men retskaffen, Mand, og derfor holde vi af dig. Du sagde, du
havde ikke Nogen, som kunde forstrække dig Penge til din Pro-
ces; men du har Os. Vi have sammenskudt Summen; her er
den; tag den og kom til din Ret!" Den overraskede og rørte
Officeer vilde ikke modtage Tilbudet, fordi han, i Tilfælde af
Tab, ikke vilde kunne erstatte Summen; men det tillode Solda-
terne ikke.

   "Taber du", sagde de, "saa tabe ogsaa vi din Proces; vinder
du, saa kan du give os Pengene igjen som et Forskud". Kap-
tainen gav efter, vandt og betalte med Taknemmelighed sit gjæve
Kompagni tilbage.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE