HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 7. BIND: 1844 - 1845



ÆSELET SOM HUSDYR I NORGE

   Det er vistnok sandt, at Æselet egentlig tilhører de varmere
Klimater og i det kolde Norden ikke naaer samme Fuldkommen-
hed som i Syden; men at dømme efter de Forsøg, som ere blevne
gjorte i Sverige, kan saavel Æselet som Muulæselet ogsaa i vort
Norden opdrættes godt nok til at kunne med Fordeel anvendes
til forskjelligt Brug. Mangen Huusmand som ikke behøver at
skydse eller ligger i anden Kjørsel, skulde være meget bedre tjent
med et Æsel, saavel for den ringe Fødes som for Nyttens Skyld.
I Landbruget forekommer desuden saa mange Slags Arbeider,
som kunne udrettes med Æsler eller Muulæsler ligesaa vel, om
ei bedre, end med Heste, idetmindste med større økonomisk
d.IV,b.7,s.54   Fordeel, saasom at drage Skyffel- og Hyppeplogen, en let Harv,
ja selv Plogen hvor Jorden ikke er for tung, at trække Vand-
kjærren og Dranketønden, føre ud Gjødsel, med flere andre
lettere Kjørseler, saasom i Nærheden af Byen at føre ind Melk
og Grønsager. Æslets Fortrin for Hesten bestaaer især i at
kunne bære Tyngder og gaae i bjergige Trakter. I Spanien er
saaledes 15 Bpd. almindelig Last for et Æsel, som har at gaae
i Bjerglænde omtrent 5 Miil om Dagen, og Muulæselet passer
formedelst sin Størrelse til at trække større Læs ligesom Hesten.
Til Æselets Fortrin hører ogsaa, at det er meer udholdende,
taaleligere, mindre udsat for Sygdomme, ernærer sig af mindre
og slettere Foder, og at det lever meget længere, idet det ikke
sjeldent under fuldt Arbeide holder ud indtil 30-40 Aars Alder.
Tæmmes de i rette Tid og behandles menneskeligt, er Æselet
ogsaa et villigt, paalideligt og godkynt Dyr.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE