HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 7. BIND: 1844 - 1845GUDS ORD OM DRUKKENSKAB

   "Vaagner op, I Drukne og græder" Joel 1, 5.

   "Stærk Drik giver vildt Sindelag, og hver, som deri finder
Behag, bliver ikke viis." Sal. Ordspr. 20, 1.

   "Hvem vederfares Ulykke? hvem Fattigdom? Hvo tildrager sig
Trætte? hvo Klage? hvo Saar uden Aarsag? hvo røde Øine?
De som gjerne dvæle ved Vinen, som komme at søge efter blan-
det Viin. -- Se ikke paa Vinen, om den end er rød og har en
skjøn Farve i Bægeret og skummer op; tilsidst bider den dog
som en Slange og stikker som en Skorpion." Sal. Ordsp. 23,
29 -- 32.

   "Vee dem, som staae aarle op om Morgenen, at jage efter
stærk Drik og som vente paa Aftenen, at Vinen maa brænde
dem. Vee dem, som ere vældige til at drikke Viin og duelige
Mænd til at blande og skjænke stærk Drik." Jes. 5, 11. 22.

   "Vee dig, som faaer din Næste til at drikke, idet du byder
ham din Flaske og gjør ham drukken." Habak. 2, 15.

d.IV,b.7,s.27      "Kjødets Gjerninger ere aabenbare, saasom: Hoer: Skjørlevnet,
Ureenhed, Uteerlighed, Afgudsdyrkelse, Trolddom, allehaande
Fiendskab, Kiv, Nid, Vrede, Trætte, Tvedragt, Partier, Avind,
Mord, Drukkenskab, Fraadseri og deslige, om hvilke jeg forud
siger Eder, ligesom jeg før haver sagt, at de, som gjøre saadant,
skulle ikke arve Guds Rige." Gal. 5, 19 -- 21.

   "Farer ikke vild! hverken Skjørlevnere, eiheller Afgudsdyrkere,
eiheller Hoerkarle, eiheller Blødagtige, eiheller de, som synde
imod Naturen, eiheller Tyve, eiheller Gjerrige, eiheller Drankere,
ei Skjændegjester, ei Røvere skulle arve Guds Rige." 1 Cor. 6,
9. 10.

   "Thi dersom I leve efter Kjødet, skulle I døe, men dersom I
dræbe Kjødets Gjerninger formedelst Aanden, skulle I leve."Rom. 8, 13.

   "Lader os vandre skikkeligen, som om Dagen; ikke i Fraad-
seri
og Drukkenskab, ikke i Løsagtighed og Uteerlighed, ikke i
Kiv og Avind! Men ifører den Herre Jesum Christum, og haver
ikke Omsorg for Kjødet til Begjærligheders Opvækkelse." Rom.
13, 13. 14.

   "Farer ikke vild, Gud lader sig ikke spotte; thi hvad et Menne-
ske saaer, det skal han og høste. Hvo som saaer i sit Kjød,
skal høste Forkrænkelsen af Kjødet, men hvo som saaer i Aan-
den, skal høste det evige Liv af Aanden." Gal. 6, 7. 8.

   Saa tænk da alvorligen efter, o Menneske! over disse frygte-
lige Domme, forud forkyndte af den hellige Gud, der hader alle
Synder, og har aabenbaret sin Vrede over al Ugudelighed, (Rom.
1, 18.) Han, som ikke forandrer sit Ord, (1 Petr. 1, 24. 25) og
visselig skal opfylde sine Trudsler mod enhver Drukkenboldt,
der fremturer i sin Synd.

   Men du spørger maaskee: er der da Redning for mig endnu?
Ja vistnok, Gud være lovet! Vel er du ikke let at redde, dog
kan og vil den samme Gud og Frelser, der allerede formedelst
Maadeligheds-Foreningernes Bestræbelser har reddet mangen
Drukkenboldt fra denne afskyelige Last, ogsaa hjælpe dig, hvis
du søger denne hans Hjælp. Han vil ogsaa frie dig fra dit Træl-
domsaag og give dig tilbage til det menneskelige Selskab som
et nyttigt Medlem.

   Er det derfor dit Alvor at blive fri for Drikkesygen, da maa
du begynde med ganske og aldeles at opgive Brændevinens eller
d.IV,b.7,s.28   nogensomhelst berusende Driks Nydelse. Vær overbeviist om,
at dette er uundgaaelig nødvendigt, og at det Forsæt, lidt efter
lidt at vænne dig af med hiin Vane, ikke fører til andet, end til
at du altid paa ny igjen bliver overvunden af din Synd og saa-
ledes indtil din Ende vedbliver at leve i samme. Lad dine Læ-
ber ikke mere berøre det giftfyldte Glas, der drager dig til Af-
grunden; derved griber du et af de kraftigste Midler for i Frem-
tiden at undgaae Drukkenskab og den dermed forbundne Elen-
dighed.
   Men skal din Helbredelse være grundig, og ikke atter tilintet-
gjøres, saa maa den ikke blot være en udvortes, men ogsaa en
indvortes; saa maa du ikke lade det blive ved dit eget Forsæt.
Du behøver Hjælp ovenfra, og du maa henvende dig til ham,
"der er kommen for at frelse det, som var fortabt."
(Matth. 18, 11.
1 Tim. 1, 15.) Du maa erkjende og føle din Synd og den Fare,
hvori du svæver; med angerfuldt Hjerte maa du bekjende begge
Dele for Herren, thi "Christus haver Magt paa Jorden, at for-
lade Synderne." (Matth. 9, 6.) Og "hans Blod renser os fra al
Synd." (1 Joh. 1, 7.)
   Ja, kom kun du stakkels Syndens Træl, hvo du end er, hvor
længe og mægtig Synden end har hersket i dig, Frelseren kan
og vil hjælpe dig! Hør hvad Gud, til den bodfærdige Synders
Trøst, har ladet skrive i sit dyrebare Ord:

   "Han skal frie den Fattige, som raaber, og den Elendige, som
ingen Hjælper har." Ps. 72, 12.

   "Søger Herren medens han er at finde, kalder paa ham medens
han er nær."

   "Den Ugudelige forlade sin Vei, og hver, som gjør Uret, sine
Tanker og omvende sig til Herren, og han skal forbarme sig
over ham, og til vor Gud thi han skal mangfoldeligen tilgive."Jes. 55, 6. 7.

   "Jesus annammer Syndere." Luc. 15, 2.
   "Den, som kommer til mig, skal jeg ingenlunde kaste ud."Joh. 6, 37.
   "Kommer hid til mig, Alle som have Møie og bære svær Byrde,
jeg vil give Eder Hvile." Matth. 11, 28.

   "Det er en troværdig Tale, der er værd at annammes: at
Christus Jesus kom til Verden, for at gjøre Syndere salige, blandt
hvilke jeg er den groveste." 1. Tim. 1, 15.

d.IV,b.7,s.29      "Han kan fuldkommeligen gjøre dem salige, som komme til
Gud formedelst ham, efterdi han lever altid for at træde frem
for dem." Hebr. 7, 25.

   Og da du hverken ved dine egne Kræfter eller din egen For-
nuft kan troe dette glædelige Budskab, saa hør, hvad Gud siger
til din Opmuntring:

   "Beder saa skal Eder gives, leder saa skulle I finde, banker
paa, saa skal Eder oplades." Matth. 7, 7.

   "Den himmelske Fader skal give dem den Hellig-Aand, som
ham bede." Luc. 11, 13.

   "Min Kraft fuldkommes i Skrøbelighed." 2 Cor. 12, 9.
   "Gud er den, som udretter i Eder baade at ville, og at ud-
rette efter sin Velbehageljghed." Philip. 2, 13.

   Paakalder du nu Herrens Navn, saa skal han forplante dit van-
tro syndige Hjerte, og fylde det med Tro, der kan rense det,
(Apost. Gjern. 15, 9.) modstaae Satan, (1 Petr. 5, 9) overvinde
Verden, (1 Joh. 5, 4) og evindelig redde din Sjæl! (1 Joh. 5, 12. 13.)
Suk da til Gud i inderlig Bøn om denne Troens Kraft, og du
skal ikke alene blive fri for den Last, du hidtil især er bleven
behersket af, men endog heldigen kunne modstaae enhver anden
Synd, og endelig skal Gud give dig Livets Krone. (2 Tim. 4, 8.)


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE