HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843FORANDRING AF LØNNINGSDAGEN

   En glædelig Efterretning for alle Arbeidsklassens Venner og
hæderlige Medlemmer, og ikke mindst for de stakkels Koner,
som have lært at kjende Løverdagsaftenens Farlighed for deres
Mænd, spørges nu baade fra Hovedstaden og andre Landets Stæ-
der. Det er nemlig den, at der nu besluttes og arbeides paa at
faae Lønningsdagen forlagt fra Lørdagen til en anden Dag i Ugen,
samt ogsaa at ophøre med Søndagshandelen. Men det Første er
det vigtigste. Løverdagen er altfor farlig med den fulde Lomme
og sin Fridag efter. Naar de første Dramme ere nede, ere Hu-
stru og Børn, som vente hjemme paa lidt Forsyning til Søndag
og kommende Uge, ude af Sind og -- ja vi vide jo hvordan det
gaaer. Derfor vil enhver fornuftig Arbeidsmand, for de Svageres
d.IV,b.6,s.459   Skyld, modtage denne Forandring med Glæde. Ingen Mand er
for stor Helt til at undlade at forsvare sig og at være paa Post
imod fire Fiender paa eengang; og gives der listigere og farligere
og er der ikke fire paa engang i Forførelsen, Svagheden, Leilig-
heden og Brændevinet?


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE