HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843


d.IV,b.6,s.399  

DEN NYE STRAFFELOV

   har, som man kunde vente af vore Tider, og efter saamange
Erfaringer om hvor hyppige deslige Skadefroheds-Gjerninger ere,
udtrykkeligen lagt Straf paa Beskadigelse af offentlig og privat
Ejendom, som maatte sigte til Nytte, Fornøjelse eller Forziring.
Dens Ord, som fortjene at komme til almindelig Kundskab, findes
i det 25de Kapitel, og lyde saaledes:
   §.8. "Hvo, som, i Hensigt at vildlede eller skade Søfarende,
ødelægger, bortfører eller beskadiger Fyrindretning, Sølygte, eller
noget andet til de Søfarendes Veiledning anbragt Tegn eller
Mærke, eller slukker Fyr eller Lygte, eller optænder falskt Ild,
eller anbringer andet falskt Tegn eller Mærke, eller opfylder eller
stopper det rette Farvand i Sø eller Strøm, ansees med Straf-
arbeide i fjerde eller tredie Grad, men i anden eller første Grad,
hvis Skibbrud eller anden Søskade desformedelst indtræffer."

   §.9 "Hvis Nogen, for at bevirke Oversvømmelse, ødelægger,
beskadiger eller aabner Kanal, Dæmning, Sluse eller anden saa-
dan Vandbygning, dømmes den Skyldige til Strafarbeide i fjerde
eller tredie Grad, men i anden eller første Grad, hvis Oversvøm-
melse derved er bevirket."

   §.11. "Den, som ødelægger eller beskadiger nogen i §§ne 8
eller 9 omhandlet Gjenstand, uden at det skeer i den samme-
steds nævnte Hensigt, eller som ødelægger eller beskadiger Min-
desmærke, Bro, Brygge, Færge, Brønd, Vandledning, Brandsluk-
ningsredskab, Skibsfortøinings-Ring eller anden Fortøinings-Ind-
retning, Varpestolpe, Lændse eller Hængsel, eller noget Tegn,
Mærke, Rækværk eller Andet, som er anbragt for at afværge
eller advare imod Fare paa Vei, Gade eller offentlig Plads, an-
sees med Fængsel eller Strafarbeide i femte Grad. Med Fængsel
eller Bøder ansees den, som ødelægger eller beskadiger andre
til almindelig Nytte eller Siir bestemte Ting, saasom Træplant-
ning, Hegn, Lygte til Gaders, Veies eller andre offentlige Pladses
Belysning, offentlig Vei eller Gade, Veiviser eller Milepæl."

   Ved Strafarbeide i 1ste Grad forstaaes Strafarbeide paa Fæst-
ningen paa Livstid (Slaveri, skjøndt dette fæle Navn er afskaffet.)
2den Grad Strafarbeide paa Fæstning fra over 9, men ikke
12 Aar. 3die Grad Strafarbeide paa Fæstning fra over 6 men
ikke over 9 Aar. 4de Grad Strafarbeide i Strafanstalt uden-
d.IV,b.6,s.400   for Fæstningerne fra over 3, men ikke over 6 Aar, og 5te Grad
er ligedant Strafarbeide som foregaaende Klasser fra 6 Maane-
der og indtil 3 Aar.
   Iligemaade bør Menigmand ogsaa vide, at det ikke længer
gaaer an saa uden videre at lægge Sti over Andenmands Ejen-
dom eller at lade Kreaturer streife ind derpaa eller at jage, ja
ikke engang at fiske i Kjern eller Elve eller at tage Løv, Bar
og Vindfald og at plukke Nødder med sig fra Udmark. Alle
disse strenge Bestemmelser, som Folket gjennem Storthinget har
paalagt sig, og Kongen har bekræftet, og hvilke altsaa maa ad-
lydes som selvgivne Love, findes i følgende Paragrafer i det 22de
Kapitel, og lyde som følger:

   § 6. "Hvo som, uden dertil at være berettiget, opgraver,
skjærper i eller oppløier anden Mands Jord, saaer eller planter
derudi, driver Bufæ ind derpaa, bygger paa anden Mands Grund,
eller paa anden Maade uhjemlet benytter samme eller hvad der-
til henhører, eller som i Henseende til sin egen Jord eller Grund,
imedens den er i Andens Besiddelse, uberettiget foretager sig
noget Saadant, straffes ligeledes med Bøder."

   §.9. "Kommer Bufæ formedelst dets Eiers, Besidders, Vogters
eller nogen Andens Uagtsomhed ind paa andens Mands Jord,
eller paa hans egen Jord, som er i Andens Besiddelse, ansees
den Skyldige med Bøder indtil ti Speciedaler."

   §.10. "Tager Nogen ulovligen Vei eller Gangsti over anden
Mands Grund, eller over sin egen Grund i Andens Besiddelse,
bøder han indtil ti Speciedaler."

   §.11. "Den, som ulovligen dræber, fanger eller saarer Vildt
paa anden Mands Grund udenfor indhegnet Dyrehave, bøder,
om det er stort Vildt, hvortil regnes Elg, Hjort eller Rensdyr,
indtil tyve Speciedaler, og hvis det blot er andet Vildt, indtil
ti Speciedaler. Jager Nogen ulovligen paa Andens Grund, bøder
han indtil fem Speciedaler, endog han sammesteds hverken har
dræbt, fanget eller saaret noget Vildt."

   §.12. "Den, der ulovligen fisker i anden Mands Fiskevand,
som dog ei er Fiskedam eller Park, bøder indtil ti Speciedaler.
Den, der tilegner sig Fiskeri ved at anbringe Stængsel eller paa
anden Maade, bøder indtil femti Speciedaler."

   §.13. "Tager Nogen ulovligen Løv eller Bar af Træerne i
Skov eller Udmark, eller bemægtiger han sig sammesteds ned-
d.IV,b.6,s.401   blæste eller tørre Grene, Topender eller Vindfælder, som ikke
allerede øiensynligen af nogen Anden ere lagte tilsammen eller
i Hob, straffes han med Bøder fra sexti Skilling til tyve Specie-
daler."
   §.15. "Hvo som i Skov eller Udmark, eller paa andet uindhegnet
Sted, uberettiget sanker eller plukker Nødder, hvilke han ei paa
Stedet fortærer, eller Agern, Bog eller anden Frugt, ansees med
Bøder fra sexti Skilling til fem Speciedaler."

   Dog er det, efter den følgende Paragraf, tilladt for reisende
Mand, for hvem noget er gaaet istykker, at tage i Mark og Skov
hvad han behøver til Istandsættelse, saa han kan komme frem,
samt paa uindhegnet Sted i Udmark at plukke saamange
Nødder og vilde Bær, som paa Stedet fortæres, samt at hente
Blomster og Rødder af vilde Urter.

   Ypperligt er det af den nye Lov, at den udtrykkelig fastsætter
Straf for Mishandling af egne saavelsom af Andres Kreaturer.
Gaaer Ondskaben saavidt hos Nogen, at han endog ved Forgift
eller andet søger at skade Andres Kreaturer, straffes han, ifølge
23de Kapitels § 13, med Strafarbeide i femte Grad, og med Straf-
arbeide i 4de Grad, om virkelig Skade deraf opkommer. Men
samme Kapitels §.17 lyder saaledes:

   §.17. "Hvo som, uden at Gjerningen under nogen af de fore-
gaaende §§er kan henføres, ødelægger, forspilder eller beskadiger
anden Mands løse eller faste Gods, mishandler eller dræber hans
Kreaturer, eller ved andre med Hensyn til hans Gods foretagne
ulovlige Handlinger forvolder ham Tab eller Skade, straffes med
Bøder eller Fængsel."

   Længe har man ventet paa, at de Umælende ogsaa hos Os
skulde blive satte under Lovenes Beskyttelse. Man vogte sig
derfor nu! Ikke enhver Forbigaaende kan være at stole paa,
om han skulde blive Vidne til at Nogen mishandlede sit Dyr.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE