HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843


d.IV,b.6,s.353  

KRISTIANIA FORSTÆDERS ALMUEBOGSAMLINGER

   Dette Foretagende har havt en Fremgang over Forventning,
og som bør anspore Menigmand i Forstæderne til endnu mere
at benytte sig af den nyttige og, som det lader til af de hidtil-
værende Deeltagere, behagelige Sysselsættelse, som derved til-
bydes ham. Disses Antal har ved det vestre Forstadsdistrikts
Almuebogsamling udgjort over 100, hvoraf de Allerfleste flittigen
have gjentaget sine Laan, der siden Udlaanenes Begyndelse Pintse-
dag d. A. regelmæssig hver Søndag Middag have fundet Sted.
Bogsamlingen tæller nu omtrent 300 Nummere, alle hensigtsmæs-
sige Bøger, dels skjænkede især af endeel af Byens Boghandlere,
dels indkjøbte paa Bogauktion med Understøttelse af Selskabet
for Christiania Byes Vel. Der er altsaa nok til at forsyne endnu
en god Deel Laantagere, som herved opmuntres til at melde sig,
ihukommende de lange Aftener, som nu forestaae.

   Almuebogsamlingen for de østre Forstadsdistrikter, bestyret af
Hr. Cand. theol. Hansen efter samme Regler og til samme Tider
aabnet i hans Bopel i Sødringgaarden paa Grønland har selv
omtrent 60 Bøger, men forsynes fra den for det vestre Distrikt,
saa Beboerne af de østre Forstæder kunne gives den samme
Opmuntring til at søge en Indretning som, uden at koste dem
noget, kan skaffe dem baade Nytte og Fornøielse.           "Du leder længe før du finder
           saa viis og god en Ven, som nyttig Bog.
           Han æder ei og drikker, skjøndt han binder
           sit Selskab daglig til din stille Krog".

   De Strøg, som egentlig ikke kunne regnes til noget af disse
to Distrikter, saasom Hammersborg, Bjergfjerdingen o. s. v., maa
dog ikke, fordi man har maattet dele Byens Forstæder kun i et
vestre og et østre Distrikt, derfor tro, at de ere negtede Adgang
til Bogsamlingerne. De indbydes meget mere dertil, naar de ville
umage sig de Skridt. Senere hen lader det sig forhaabentlig
gjøre at forsyne ogsaa dem med en Bogsamling mere i deres
Nærhed.

Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE