HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843MORGENSUPEN

   Af al Nydelse af Brændeviin, af alle Drammer af hvad Navn
de kunne være, er ingen saa skadelig som den saakaldte Morgen-
sup, fordi Legemet da allermindst behøver noget Styrknings- eller
Ophidselsesmiddel. Deraf fremkommer allerførst den saakaldte
indirekte Svækkelse, som følger af overdreven Nydelse, og Mad-
lysten pirres til at tage til sig mere end Naturen vil. Natten har
styrket os; Følsomheden for udvortes Pirringsmidler har atter ind-
taget sin Stilling, og sammenhobet sig saaledes, at Dagen atter
kan betage os den Kraft som vi have sammensamlet. Hvor for-
vendt er altsaa ikke den Leveviis, allerede om Morgenen at styrke
sig for derved at volde os dobbelt og altsaa overdreven Pirring?
Enhver, der ikke allerede er en gammel Dranker, vil have iagt-
d.IV,b.6,s.352   taget hos sig selv, hvor let man overfaldes af Svimmel og Be-
døvelse, naar man om Morgenen til Frokost tager en maadelig
Qvantitet af spirituøse Drikke til sig; og hvis Qvantiteten, som
man har fortæret, har været end større, paakommer der kun alt
for let Drukkenskab. Man kan Middag og Aften, naar galt skal
være, tage to til tre Gange saa meget Spirituosa til sig, som om
Morgenen, uden at spore de ubehagelige Følelser af Nervernes
overdrevne Pirring. Morgensupen og i det Hele taget Nydelsen
af stærke Drikke til Frokost, er altsaa ei allene uhensigtsmæssig
men tillige skadelig, thi overdreven Pirring driver til at gribe til
stærkere Pirringsmidler, hvorved man altfor let kan vorde en
Dranker. For det meste forstyrres ogsaa foruden Sundheden
herved det gode Lune for Resten af Dagen og Lysten til Sysler
og Følelsen for det egentlige Liv sløves.
   En, der paa fornem Viis har været i en "god Frokost", som
det hedder, skal neppe rose sig synderligt af sit Dagværk, ial-
fald ikke finde sig saa oplagt dertil som ellers; og hos Arbeids-
manden har Morgensupen de samme Følger, om hans Frokost,
istedetfor Portviin og Skinke, bestaaer i Brød og Finkel. Der
gives langveis Forretninger, f. Ex. Vinterreiser efter Ved, Fisker-
nes Udfart i Dagbrækningen i haardt Veir o. s. v., hvor Morgen-
supen, om den end langt hellere var borte og kunde erstattes
ved sundere og endnu mere varmende Nydelse, er mindre skade-
lig og mindre paa sin urette Plads end ellers; men ved mange
Leiligheder i Huusbruget skeer der overordentlige Misbrug der-
med, som Tilfælde f. Ex. er ved Slagtning og Vask. Da kan man
være vis paa, at finde Brændeviinsflasken utmed Kaffekoppen og
Lyset, og da er det ikke blot Mandfolkene, men Kjærringer og
Gjenter, ja Børn, der itylles ikke Morgensupen, men Morgen-
superne. Thi den Pot eller Halvpot, som er kjøbt ind, skal altid
gaae med. Det er da ikke at spørge om.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE