HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843FOR MANGE JERN I ILDEN

   Den, som har mange Jern i Ilden faaer nogle af dem kolde
eller forbrændte, pleier man at sige; og intet Ordsprog bekræfter
sig mere end dette. Drivtighed og Foretagelsesaand er en herlig
Egenskab for en Mand; men der skal endnu mere til forat den
skal kunne udstrække sig til flere Ting. Som oftest betegner den
sande Dygtighed sig ved at indskrænke sig een Dont, som da
baade udrettes retskaffent og indrenter mere.

   For en Arbeidsmand eller Huusmand er det en fortræffelig
Ting at forstaa sig paa noget af hvert. Der vil da være mange
Hænder om ham. Hertil ere ogsaa Normændene vel oplagte, saa
at Bonden ofte er sin egen Tømmermand, Snedker, Smed, ja vel
endog Skomager. Men den egentlige Haandværker bør indskrænke
sig til sit Haandværk, om han vil drive det til noget andet end
Fuskeri. En Skræder, som tillige vilde være Skomager, var det
nok ikke værd at give et Stykke Tøi at klippe til. Ligesaa med
Bonden. Agerdyrkning, Skovdrivt eller Qvægavl, eftersom Egn
og Klimat er til, maa hovedsagelig og næsten udelukkende be-
skjæftige ham. Men i flere Egne er han tilbøielig til at flakke
om paa Handel eller at drive paa Kjørsel; og da plejer det ikke
at gaa med det bedste. Heller ikke naar han vil give sig mere
af med Haandværk, end til eget Brug, eller omvendt naar en
Haandværker af Profession vil drive Agerbrug i større Udstræk-
ning end han beqvemt kan overtage ved Siden. Hans Kunder
vilde snart blive utaalmodige og et af hans to Jern eller vel sna-
rere begge vilde blive kolde.

   Med Aandsarbeide er det ligedan. Tankerne taale ikke saa-
ledes at adspredes, og Arbeider, der udføres ved at lægge det
ene halvfærdigt bort og tage fat paa et andet eller tredie, ville
vanskelig undgaa at bære Spor af den Forvirring i Tankegangen,
som vilde blive Følgen deraf.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE