HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843[BEKJENTGJØRELSE OM "BOGSAMLING FOR BYENS ØSTRE FORSTADSDISTRIKTER" OG OM DEN I GROTTEN]

   Den i forrige No. omtalte Plan, ogsaa at faa oprettet en Bog-
samling for Byens østre Forstadsdistrikter
har været saa heldig
at faa en dygtig og beredvillig Iværksætter i Hr. Kandidat i Theo-
logien J. Hansen, der boer paa et særdeles beqvemt Sted, nemlig
midt i Distriktet "Leret" i Forstaden Grønland, hvor han i læn-
gere Tid bestyrer en ikke ubetydelig Skole, og saaledes maa være
sine Distrikters Beboere forud bekjendt som en Ven og Befordrer
af deres Oplysning. Han har i den Hensigt udstedt følgende
Bekjendtgjørelse:

   "For at bidrage en Skjerv til det Øiemeds Opnaaelse, at bi-
bringe den fattige Arbeidsklasse Smag for gode Bøgers Læsning,
har Undertegnede, i Lighed med hvad Hr. Bureauchef Wergeland
har foranstaltet for den vestre Kant af Byen, ved Fleres god-
dædige Medvirken oprettet et Laanebibliothek for Arbeidsklassen
paa den østlige Kant af Byen (Grønland og Omegn), fra hvilket
Udlaan gratis vil skee fra St.Hansdagen 24de Juni i min Bopæl,
Sødringgaarden No. 107 paa Leret. Da Bogsamlingen endnu er
ubetydelig, anmodes enhver Menneskeven, der interesserer sig
for den fattige Medborger, at yde en eller anden nyttig Bog,
der maatte kunde afsees, til Indretningen. For at ikke den af-
sides Beliggenhed i saa Henseende muligens skulde genere, saa
have DHrr. Pastor Wexels og Boghandler Hoppe velvilligen paa-
taget sig indtil videre at modtage de Bøger eller andre Bidrag,
som Nogen hertil maatte ville yde.

J. v. d. L. Hansen."   Maatte de to Almuebogsamlinger for Byens vestre og østre For-
stadsdistrikter og nærmeste Omegn, som egentlig skulle være een
og samme Indretning, der kun for Beqvemmelighedens Skyld er
deelt ligesom i to Vinger forat kunne omspænde Forstadklyngerne
paa begge Sider af Byen, ikke mangle den Understøttelse, hvorom
der anholdes i Bekjendtgjørelsen! Enkelte Medborgere have re-
flekteret paa Anmodningen i forrige Nummer, og hvem, der vil
efterfølge dem heri, kan være vis paa, at han med sin Gave af
d.IV,b.6,s.309   en Bog rammer et Behov og virker ikke saa lidet til at sæde-
liggjøre en Masse, som i denne Henseende har været vanrøgtet
-- i de fleste Hytter lige indtil aldeles Bogløshed, ja endog indtil
Mangel paa Bibel og Evangeliebog. Denne Omstændighed har,
for Tilnærmelsens Skyld til boglig Sysselsættelse, gjort det til en
Nødvendighed, at Udlaanet for det Første skeer ganske gratis,
saa at Bogsamlingerne kun existere ved Gaver, uagtet den store
Menneskeven og Menneskekjender Storkantzleren af England
Broughams Mening i hans Skrift om Folkedannelsen, at nemlig
Almuesmanden kun ved at betale noget, om end nok saa lidet,
for sin Adgang til Læsning, faaer Begreb om dennes Værd, vis-
seligen maa erkjendes grundet.
Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE