HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843


No.9, 13de Mai 1842.

"Fremad" er Ordet. Bedre og Bedre!
Sønnerne lære tilsidst sine Fædre.

NYTTEN AF AT KUNNE SKRIVE OG REGNE

   N
ytten af at kunne læse, vil vel Ingen benegte; men det turde
nok være muligt, at der gaves dem, som vilde tvivle paa, om
d.IV,b.6,s.288   almindelig Mand ogsaa skulde behøve at kunne skrive og regne,
eller om det vel og skulde være Pligt for simple Forældre at lade
sine Børn lære saadant, naar Adgang dertil gives. Slig Mod-
sigelse vil man vel ikke behøve at frygte for af dem, som selv
have lært at skrive og regne; thi de have sikkerlig saa ofte selv
erfaret Nytten af disse Kundskaber, at de ikke forsømme at lade
sine Børn lære dem. Men blandt dem, der ei have lært dem,
og altsaa ikke ret kjende Nytten heraf, tør vel nogle være taabe-
lige nok til at sige: jeg er kommen Verden saa langt igjennem
uden at kunne skrive og regne, og saa kunne vel mine Børn
med. Ja taabelige; thi hvor mange Gange have de vel ikke
savnet det, naar de ville være oprigtige, og havt Leilighed til at
ønske, at de dog havde lært det? Og om end Tilfælde har været,
at de i sin Stand ingenlunde have kunnet undvære det, vide de
da vel, om dette skal hændes deres Børn, eller om Færdighed
i Skrivning og Regning ikke kan blive en Leilighed for dem til
at hæve sig udaf de Kaar, hvori slig Uvidenhed kan findes?
   Men man forsøger som oftest forgjæves at overbevise saadanne
Folk ved fornuftige Forestillinger. Et Exempel af de mange, som
det daglige Liv giver paa, at intet er saa dyrt som saadan Uviden-
hed, turde tale kraftigere.

   Nils Jensen var en Frimester, som havde lagt sig noget til-
bedste. Han gjorde sit Arbeide godt og var ædruelig og stræb-
som, og uden at kunne skrive eller læse Skrift havde han kridtet
sig til et Par 100 Dalers Penge, hvoraf han havde været klog nok
til at sætte Mesteparten i Sparebanken. En Nabo var i Betryk
for en saadan Sum, som han havde liggende, og Nils var honet
nok til at laane ham den. Der skulde nu udstædes en Obliga-
tion mod Pant i Laantagerens Gaard, og de kom da sammen
forat udstede samme. Stemplet Papir blev ganske rigtig kjøbt,
og Naboen, der var skrivkyndig, opsatte og oplæste et Udkast
til Dokumentet, som Nils fandt nok saa godt i Orden. Men Laan-
tageren, som mærkede Nils's Uvidenhed, var slet nok til at be-
nytte sig deraf, og nedskrev og undertegnede med noget Rabbel
noget ganske Andet, som det ikke var saa let at blive klog paa.
Pengene fik han med den ene Haand, og gav Dokumentet med
den anden, som Nils nu lagde i sin inderste Skuffe, nok saa glad
over denne Handel. Aaret gik og Rentetiden kom, men hverken
Renter, Afdrag, Anmodning om Opsættelse eller Laantager. Nils
d.IV,b.6,s.289   gik da til ham, og mindede ham om Mellemværende. Men Be-
drageren gjorde sig ganske fremmed derfor og spurgte hvad det
var for Penge han snakkede om o. s. v. Nils loe, menende, at han
kunde overbevise ham med hans egen Obligation; men Laan-
tageren svarede ham først med forundret Ansigt og Ord og siden
med Grovhed. Nils løb da hjem, tog Obligationen og to Mænd
med sig, og kom saa tilbage for at overbevise Skurken med hans
egen Haandskrift. Men hvor bestyrtset blev han ikke, da en af
Mændene, som efter hans Begjæring skulde oplæse Obligationen,
ikke fik andet ud af Papiret end noget usammenhængende Tøi,
hvori der ikke stod et Ord om noget Mellemværende. Nu indsaa
han, at han var bleven bedraget og det for sin Uvidenheds Skyld,
og der var nu intet andet tilbage, end at stevne Laantageren for
at faa ham dømt til at fri sig med sin Eed. Det gjorde han og
i den Tro, at denne skulde tabe Modet til at begaa saadan Synd
som Meeneed naar det kom til Stykke; men Den, som kan gjøre
en Skurkestreg er ogsaa gjerne ugudelig nok til at forsvare det.
Slutningen blev da, at Bedrageren gjorde Eed paa, at han ikke
skyldte Nils Jensen noget, og at Nils ovenikjøbet blev udleet for
sin Enfoldighed.
   Men denne var ikke den eneste Skade han havde af at han
ikke kunde skrive eller læse Skrivt. Han leed endnu et større
Tab nogle Aar efter, da han havde forvundet det første, som
vel ikke traf ham, men hans Kone og Børn. Da han havde
været Militær, og fandt bedre Regning ved at drive en Smaa-
handel paa sine ældre Dage end Haandværket, havde han søgt
og erholdt saadan Bevilling, og kom i god Rørelse. Han kridtede
nu vel ikke mere under Loftet; men han var kommen saa vidt
ved at læse i trykte Bøger, at han havde lært sig til at male
nogle store latinske Bogstaver saaledes som de trykkes, hvilke
vare de letteste, og med dem betegnede han da sine Skyldneres
Forbogstaver. Tallene kunde han ogsaa male efter, men om at
sammensætte dem havde han intet Begreb. Han skrev saaledes
f. Ex. A. P. S. L. 5 D. 3 M., hvilket skulde betyde: Anders Pedersen
laant 5 Daler 3 Mark; B. I. S. 2 P. S. Borger Imsland kjøbt
2 Pd. Smør. Og af saadanne Optegnelser havde han en heel
Bog fuld, som han selv kunde læse og gjøre Rede for saa hurtig
som en Anden kunde læse den tydeligste Skrivt, men ingen
Anden kunde gjøre ham det efter. Aldrig skrev han Stedet,
d.IV,b.6,s.290   hvor Skyldneren boede; thi det havde han i Hukommelsen. Han
stolede paa, at, naar han engang blev syg, kunde han tidsnok
sige en Anden til, og lade det omskrive, saa hans Efterlevende
kunde indkræve Gjelden. Men paa Sottesengen er det daarligt
at berede sig til Døden. Den er den Raskeste til at forekomme
Beslutninger. Nils blev syg nogle Mile fra sit Hjem, og døde
blandt fremmede Folk uden at kunne give Oplysning om nogen
Ting. Hvad skulde nu hans Enke gjøre med saadanne Opteg-
nelser? Hvem skulde hun kræve? Navnene vidste kun salig
Nils. A. P. S. kunde være Anders Paulsen, Albert Petersen o. s. fr.
tyve Andre, og hvor Manden boede stod der ikke. Hvad Skyld-
neren havde faaet eller hvor meget, var ligesaa tvivlsomt, da
der kun stod et Bogstav og nogle Streger eller Tal. Heraf fulgte
da, at af den hele Plukgjeld, der dog beløb sig til ikke saa lidet,
kom intet mere ud end det Lidet, de ærlige Debitorer vilde melde
sig selv med, hvorimod de Øvrige (og man tør desværre antage
ikke faa) som vidste hvordan Nils havde holdt Bog, tiede stille
eller negtede. Nils's Enke og Børn tabte da sin Nødtørft alene
fordi han ikke kunde skrive.


   En Bogsamling for Arbeidsklassen i Kristianias vestlige Forstæder
og Omegn
aabnes første Pintsedag hos Undertegnede Kl. 1 -- 3.
De Arbeidere af Pipervigen, Ruseløkken o. s. v. som ville benytte
sig af denne Indretning, der uden Bekostning vil hver Søndag for-
syne dem med nyttig boglig Underholdning, tilsiges da at møde hos

Henr. Wergeland.
(Grotten, ved Slotspladsen).


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE