HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843SIMPELMANDS MADRATS

   Et Knippe Halm, som sjelden skiftes, derover et Lagen, som
ikke vaskes stort oftere end Bænken, og derover en Skindfell
eller et Teppe, som sjelden luftes -- der har vi Arbeiderens
Leje saadant som det er hos de fleste, omendskjøndt ikke hos
de usleste; thi de ligge endnu værre, henslængende sig i en
Vraa hvor de kunne. Men denne Mangel paa Omsorg for Livs-
beqvemmelighed er ikke blot en Følge, men ogsaa en medvirkende
Aarsag til stigende Usselhed. I mange Tilfælde vilde ikke Ar-
moden forbyde at have det hyggeligere om sig; men her ville
vi nu anføre et, nemlig med Hensyn til Lejet, og da et Middel,
som ganske let lod sig iværksætte.

   Det gjør ikke Engen nogen Skade, om Mosen tages væk;
tvertom denne er dens værste Underkuer, og har man ikke Ad-
gang til at erholde Mose der, saa vil der dog neppe andensteds
fra være Mangel derpaa, og af Mose lader sig herlige Madratser
gjøre. Man iagttage da ved dens Indsamling og Tilberedelse
Følgende: Den indsamles omtrent midt i August, tørres 3 -- 4 Dage
d.IV,b.6,s.286   i fri Luft og vendes som Hø helst paa et skyggefuldt Sted. Der-
efter skeer det samme under Tag 8 -- 10 Dage, hvorpaa den pilles
og udgrejes med Hænderne. Mosen lægges derpaa i Dynger
paa omtrent 1/2 Alens Høide og et Par Alens Længde og Bredde,
som pidskes til den bliver blød og myg som Uld og slipper al
Ureenhed. Lægges nu ihop paa et tørt Sted. Naar den nu skal
lægges i Vaer, gjennempidskes den paany eftersom den stoppes
ind. Ved nu at gjennemstikke med Seglgarn et Qvart imellem
hvert Stik faaer man en særdeles god Madrats, der er blød, let
og varm, og hvorpaa en Mand, der lægger sig med en god
Samvittighed, vil sove behageligere end paa hiin ureenlige Halm.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE