HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843OM NORDLANDENE

   Norges mindste Herlighed er, at det er stort og langstrakt.
Dette og dets naturlige Afgrændsninger gjør, at almindelig Mands
Kundskab om de fjernere Strøg af Landet kun er yderst ufuld-
kommen. Man fornam det i Trangsaarene 1831 og 32, da mang-
foldige Familier udvandrede fra Dalene søndenfjelds, saasom f.Ex.
fra Guldbrandsdalen, til "Rusland," som det hedte, hvor herlige
Eiendomme skulde staae dem aabne til fri Besiddelse, mens det
dog kun var til vore egne Nordlande, til nogle Dalfører i Nord-
landene og i Finmarken, der ere besatte af norske Nybyggere.
Om disse Kolonier var da en dunkel Efterretning trængt tilbage,
og hint Rygte om et gjæstevenligt Paradiis i Rusland havde
dannet sig, og drev mange Ubetænksomme fra deres Arne.
Uvidende om Fædrelandets Bestanddele eller Provindser, hvoraf
enhver har sit Værd for det Hele, uvidende om sig selv, bør dog
Folket ikke være, saa det ikke kunde være saa overflødigt, ogsaa
i dette Blad at meddele Almeenmand nogen saadan Kundskab.
Og dertil seer Udgiveren sig istand, betræffende Nordlandene,
denne ved sine Fiskerier saa vigtige Kyst- og Østrækning, der
indbringer Norge en Hoveddeel af dets Indtægter, af de Penge,
hvorfor det atter tilhandler sig af Udlandet de mangfoldige Varer,
dets Behov eller Overdaad forbruger, idet nemlig en om de nord-
landske Forhold velunderrettet Velynder af Bladet har sendt det
nogle "Bemærkninger over de blandt Almuen i Nordlandene
herskende Skikke og Sædvaner, Næringsdrivt o. s. v."


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE