HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843GULDKORN

   1. Haab lidet, fortvivl om Intet!
2. Det er den sværeste Ulykke, ikke at kunne bære nogen.
d.IV,b.6,s.206   3. Hovmodige Mennesker ligne Kornaxene: de tommeste kneise
      højest.
4. Gaaer Viljen forud for Overvejelsen, er Anger dens Følge-
   svend.
5. Kan Exemplet paa det Gode ikke forbedre, bør Synet af
   det Onde gjøre det.
6. Den Steen, som ruller, samler ingen Mose.
         "Det er ligeligt Bytte,
         engang Brandlidt og tregange Flytte".
7. Tænk paa Døden i Livet, og haab paa Livet i Døden!
8. Hvo ikke om Sommeren kliner
         tilvinters ilde griner.
9. Hvis du med Alvor Synden hade vil,
         saa had og Leilighed dertil!
10. Hvo finder i sig Selv ei Fred,
         forgjæves søger den paa andet Sted.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE