HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843RELIGIØS OVERBÆRELSE

   l. Foragt aldrig Nogen for hans Religions Skyld. Hans Reli-
gion er for ham en Sandhed, hvorved han er salig, en Over-
beviisning, som han arvede fra sine Fædre, ligesom du arvede din.

d.IV,b.6,s.197      2. I samme Forhold, som han ved den er hernede dydig, kjærlig
mod Næsten, varm for Almeenheden, redelig, ærlig, barmhjertig
og oplagt til enhver god Gjerning, i samme Forhold er hans Tro
en Kilde til Velsignelse for ham og det menneskelige Selskab.

   3. Den dydige Hedning, den retskafne Jøde er agtværdigere
og Gud behageligere, end en Kristen, som overgiver sig til Laster.

   4. Føl Ærefrygt for fremmede Religioners Gudstjeneste og
hellige Skikke. Vanhellige ikke deres Høitidelighed ved ubesindig
Dadel; vanær dig ikke selv ved Spotten og en indbildt Viisdoms
Smilen over Ting, som ere dig paafaldende ved den fremmede
Gudstjeneste, og hvis Betydning du ikke kan fatte!

   5. Vid, at Alt, hvad der bereder den udødelige Aand til Evig-
heden, er ærværdigt, er en Helligdom, i hvilken Skikkelse det
end viser sig.

   6. Sky alle Drillerier og Trætter om Troessager med fremmede
Religioners Bekjendere.

   7. Skil aldrig noget Menneske ved den Trøst og Beroligelse,
som hans Tro skjænker ham.

   8. Lad Religionen ikke gjøre et Skaar i Kjærligheden og skille
Menneskenes Hjerter fra hverandre, men knytte dem nærmere
og stærkere sammen! Alle ere vi Guds Børn; alle staa vi engang
for hans Throne, og borte er da Standens, Sprogets og Troens
Forskjel.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE