HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843


No. 13, 18de Juli 1841.

I Skoven Øxen drev vist ei saa let sit Spil,
om ikke Skoven selv den Skaftet gav dertil.

SKADELIGT MUNDHELD

   "D
er har du til en Dram, Gutten min!" er vel, saa ofte som
det siges (og det er tidt) ikke saa ilde meent som det er sagt;
men det kan dog gjøre og gjør virkelig idetmindste den Skade,
at udbrede den Mening, at man vel ikke i Almindelighed mener
det saa alvorligt med Afskyen for Brændeviinsdrikningen. Det
gjør man dog isandhed, ja selv dens Offere, Fyldehundene, ere
de heftigste til at fordømme den. Meningen maae altsaa være
anderledes, og enten lyde saaledes omtrent: "der har du lidt for
din Villighed," eller: "Se der, gjør dig de Skilling tilnytte." Men
vore Skydsgutter vise ofte, at man gaaer strengt efter Ordene
og drammer Skillingen op. Dette fordømte Mundheld har sin
Oprindelse fra den Uskik, som med Guds Hjælp snart har ud-
raset, at der ved enhver Leilighed skulde drikkes Brændeviin,
og i dettes Almindelighed og lave Priis. I Udlandet, hvor et
godt Kruus Øl i dets Sted staaer Hvermand til Tjeneste for en
d.IV,b.6,s.179   Ubetydelighed, siger man: "der har du til et Kruus Øl;" og om-
endskjøndt Meningen der, ligesaalidt som her, er, at Skillingerne
bestemt skulle drikkes op, saa er dog der Meningen efter Ordene
ikke saa gal og Ordet "Drikkepenge" ikke af saa slet Betydning
som hos os. Hos Os vilde det alt være en Forandring til det
Bedre, om man plejede at sige: "der har du til et Kruus Øl, "
og om man brugte Skillingerne dertil -- at sige, om man ikke
havde noget endnu nødvendigere at bruge dem til.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE