HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843ARBEIDERENS MORGENTANKER

(Oversat).

   Naar Arbeideren staaer op om Morgenen, veed han, at han
ikke er vaagen alene, men at Herren den Almægtige er opstanden
tilligemed ham, og han siger i sin Sjel: Gud seer mig!

   Han beder saa i sit Hjerte: Herre! Du, som hersker i Himlene,
og sætter din Fod paa Jorden, at den maa bære Frugt, giv ogsaa
mig, din Tjener i det Ringe, at jeg maa bære Frugt idag!

   Morgenrødens Dug har du udspændt over Befæstningen og
Solen har du kaldet frem af sit Telt; hele Dagen skal den van-
dre i det Høie og tjene dig, og den skal lyse over alt det Skabte
paa Jorden -- saa give Du ogsaa mig, hele Dagen at vandre for
at tjene Dig i det lave Støv hvor Du har sat mig! Dig tilbeder
Solen i sin Glands, men jeg bøjer mig for Dig i min Sjels Mørke,
d.IV,b.6,s.138   bedende, at du sender mig Aandens Lys til at gjøre alt vel. I
mit Hjertes Inderste frygter jeg Dig.
   Send mig af Naade din Aands Lys at styre mig i det Rette,
at jeg i Arbeidet gjør det som godt, fornuftigt og gavnligt er!
Men du, Herre, se til mit Arbeide med Behag; thi forgjæves
bliver min Sved, om ikke din Barmhjertighed nedsænker sig over
den med himmelsk Svale, og forgjæves skulle mine Arme røres
og mine Hænder beflitte sig, om du ikke seer i Naade til min
Gjerning og giver det Lykke, Herre!

   Hvad er vel en stor Bedrivt, om den begyndes uden Forstand
og fortsættes uden Klogskab? Og om det endog begyndtes med
Forstand og fortsattes med Klogskab -- hvad er det, om det
ikke gjøres med den hellige Villie at udføre hvad der gavner
Menneskene, en Selv og Andre, saa som Herren, skuende ud fra
Himlens Klarhed, elsker at see Menneskenes Værk paa Jorden?

   Thi tusinde Gjerninger kunne bedrives, som ere onde og skade-
lige. Forkasteligt og afskyværd bliver da Arbeidet; Klogskaben,
som bruges til Udførelsen, bliver foragtelig og Forstanden en
Daarskab.

   Derfor, o Herre, give du mig af din høieste Naade, intet Værk
at foretage, som kan kaldes ondt og skadeligt; thi da blev min
Møie ikke blot forgjæves, men en Synd for dine Øine.

   Altsaa beder jeg dig, at du beskjær mig en god Vilje til at fly
al ond Gjerning, men alene til at paabegynde god Idræt. Der-
næst beder jeg dig om Klogskab og Forstand. Thi du alene
kan give og kan beskjerme min Sjel mod daarlig Iid.

   Maanen skinner over mørke Dale, og dens Lys synes herligt;
dog, naar Solen opstaaer, blegner Maanens Glands; og den
hænger der som et hvidt Lin. Men som Maanens Lys overgaaer
Dalens, og Solens overgaaer Maanens, saa overgaaer din Aands
Lys al Solens Glands og den bliver som det blege Lin imod
Aanden. Giv mig derfor Lys af din Aand, Herre! saa har jeg
Forstand, og al Dagen, som stunder til, skal jeg arbeide i det
Værk, at tjene Dig, Menneskene og mig.

   Vil du, saa send mig Helse og Glæde. Hvorfor skulde jeg
sørge, da Guds Øine ere henvendte paa mig og de Hellige vogte
mig usynligt, men sikkert? Dog kan jeg ikke selv give mig Glæde,
om du ikke af Mildhed svaler min Sjels Hede og omskaber mit
Hjerte til Fred. Derom er nu min Bøn.

d.IV,b.6,s.139      Ikke heller kan jeg selv give mig Helse uden du holder mig
oppe i din Styrke. Jeg har ingen Ret til at faae være frisk; men
handle efter din Kjærlighed, og se i Miskundhed til ham, Du har
skabt! Hold mig fri fra onde Tanker og al Mørkets Lyst! Ned-
dæmp Begjæret til syndig Svælgen! Da, Herre, veed jeg, din
Naade er stor mod mig og den hele Dag skal jeg faae leve med
Helse og Lyst.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE