HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843


d.IV,b.6,s.126  
No. 1, 15de Januar 1841.

Se Vellyst bag, naar hun gaaer bort,
ei foran, naar hun kommer.
Du faaer da see en Lime sort
for Rosenqvistes Sommer.

LAANEBIBLIOTHEKET FOR ANDAGTSBØGER

   D
e lange Aftner ere der, og mon ikke da ogsaa Tiden, da
Bøger beqvemmest lode sig have i Haanden? De forkorte ikke
alene disse Afteners lange ørkesløse Stunder, men kunne for-
vandle dem til skjønne Morgener for Sjelene, saa at det engang
dages i dem. Jeg vil da indløse et Løfte fra forrige Aar og
igjenerindre Bladets Læsere her i Byen om den lette Adgang de
have til at skaffe sig saadan Læsning fra Bogtrykker Grøndahls
kristelige Udlaaningsbibliothek, hvor flere hundrede Nummere
hver Onsdag og Lørdag fra 1 til 3 staae Menigmand til Tjeneste
uden Betaling naar en vederhæftig Mand kun indestaaer for
Bøgerne, om de forkommes eller beskadiges. Og den Tjeneste
gjør nok en god Nabo eller Bekjendt Enhver, som bare ytrer
Ønske derom. Benytter Eder da af denne Indretning, saa dens
veldædige Hensigt og Virkekraft ikke forspildes, som Kilden der
uhørt og usmagt henrisler i sit Dyb. Naar Ingen tørster kan
Kilden være ligegyldig med al sin Sødhed og Friskhed; men
Tørsten efter Oplysning i det Vigtigste for alle Mennesker og
efter den himmelske Trøst, som Religionen yder, er det helse-
bringende at vække og tilfredsstille. Forsøger da med nogle af
de Bøger, jeg her vil nævne som de bedste, og en Smag efter
Mere vil nok vækkes, hvis Tilfredsstillelse vil være Sundhed og
Styrke for Eders Sjele. Søger, skulle I finde, hedder det; banker
d.IV,b.6,s.127   paa, saa skal der oplades. Banker da ogsaa engang paa hos
Laangiveren, saa vil der oplades for Eder med venlig Haand, og
søger Eder ud en af disse og andre Bøger i hans Hylde, saa
skulle I finde Trøst, Husvalelse, Haab, ny Styrke og Aandens
Opløftelse.
   Saaledes f. Ex. i Arndts sande Christendom -- Balles Søn- og
Helligdags-Læsning -- Birchs Bibelhistorie -- Bruns hellige Taler
-- Børnesange -- Brorsons Psalmer -- Efterretninger om Evan-
gelii Fremgang -- Eusebii Kirkens Historie -- Franckes Levnet
-- Guldbergs Breve -- Gellerts moralske Forelæsninger -- Grundt-
vigs Prækener og Sangværk -- Hanssons Levnetshistorier -- Hertz-
bergs Oversættelse af Bretons Reise med hans Levnetsbeskrivelse
-- Hesselbergs Tale ved den store Grav i Grue -- Holbergs Kirke-
historie -- Jerusalems Betragtninger -- Christi Efterfølgelse --
Krummachers Bibelkatekismus; hans kristelige Almueskole og hans
Søndag -- Lammers's Psalmeskat og hans Uddrag af Kirkens Hi-
storie -- Luthers Postiller; hans Forklaring over Bønnen, sande
Kristendom o. fl -- Levnetsregler -- Lillelunds Kirkehistorie --
Mynsters Betragtninger og Prækener -- Møllers Veiledninger og
hans Forklaring o. s. v. -- Kristeligt Maanedsskrivt -- Oberlins
Levnet -- Retzius's Livets Vei -- Rothes Kirkeaar -- Rohmanns
Reformationens Indførelse -- Rønnes Beretninger -- Saxilds Psal-
meudvalg; hans Julegave for Børn -- Sartorius's Forelæsninger
-- Stenersens Reformationshistorie -- Schultzes Prækener --
Sherlocks Betragtninger og hans Tanker -- Sturms
Prekener
og
hans Betragtninger -- Speners Kristendommens Øvelse -- Sig-
wardts en Kristens Forhold i Trang for Brød -- Sporons Hoved-
lærdomme -- Bog for Søfolk -- Tankesprog -- Veiledning til
gudeligt Levnet -- Wexels's Prækener; hans Betragtninger, For-
handlinger med Postrøveren, Andagtsbog, Bibelhistorie og Jule-
prækener samt N. Wergelands Liigprækener over Bønderfolk.

   Foruden disse og flere kan ogsaa Nytestamentet og Bibelen
erholdes, ligesom ogsaa vor gamle Nationalhistorie Snorro Sturle-
son er opført i Fortegnelsen.   Bladet udkommer, som man seer, fremdeles, uagtet dets Af-
sætning ikke hidtil har dækket Omkostningerne. Det udkommer
da i Haabet om at den fremtidige dog vil gjøre det, og om at
d.IV,b.6,s.128   saavel de, som staae til Rest for forrige Aargang, uopholdelig
ville remittere, som at andre Flere ville anskaffe sig den af det
betydelige Oplag, som endnu haves, og hvis Størrelse man frem-
deles ikke har troet at burde indskrænke, om Bladet skal kunne
virke noget. Dets Indhold gjør det lige brugbart og skikket til
Udbredelse og Anvendelse som Læsebog uden Hensyn til Aar-
gangen.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE