HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843


d.IV,b.6,s.103  

VASKERKONEN

   Naar jeg seer en Vaskerkone, tænker jeg mig flere agtværdige
Egenskaber forenede: Stræbsomhed og Reenlighed nemlig først
og fremst, og dertil Moderkjærlighed, Taalmodighed og Redelig-
hed. Uden denne sidste vilde hun nemlig miste sine Kunder,
Taalmodighed er opammet i hendes Bryst af Lidelser og da ofte
af den, at have en drikfældig og uduelig Mand, som hun maa
ernære til Døden løser denne besværlige Byrde fra hendes Side;
og er hun Moder, da kan man maale hendes Moderkjærlighed
efter hendes Arbeidsomhed.

   Denne hæderlige Næringsvej staaer ethvert flinkt Qvindfolk
aaben, Konen som Enken og eenslig Pige, som vel derved mange-
gange kunde finde et bedre Brød end det, der søges ad andre
og mørke Veje. Mange benytte ogsaa denne Næringsvej, og i
Kristiania, hvor Klassen af Embedsmænd og unge Mennesker er
saa stor, glider mangen Skilling og Daler gjennem den flittige
Vaskerkones glatte Fingre ned i Arbeidsklassens Pung. Dette
være Forordene til denne oversatte Vise om

VASKERKONEN

           Paa Blegen hist hvor Elven rinder
                 Du Konen seer med hvide Haar,
           den Flinkeste af Vaskerkvinder,
                 endskjøndt paa sex og sexti Aar.
           Saa har hun stedse svedt og træt
           sit Brød i Tugt og Ære ædt,
           og udfyldt, mens hun mangt har taalt,
           den Kreds, som Gud har hende maalt.           For hende har det ogsaa vaaret:
                 hun elsket har og været gift.
           Hun Qvindens Smerteslod har baaret
                 og i sit Aasyn Sorgens Skrivt.
           Sin syge Mand hun plejet har,
           ham Fire hun til Verden bar,
           tilsidst i Graven ham nedlagt
           og ikke Tro og Haab forsagt.           Hun sparet har og tænkt og grundet,
                 kjøbt Liin og vaaget mangen Nat.
           Til Fiingarn har hun Linet spundet,
                 og i sin Vævestol det sat.
          
d.IV,b.6,s.104              Til Lærred har hun vævet det,
           brugt Naal og Sax derpaa saa net,
           og med sin Fingers Natteværk
           hun syet har sin Dødningsærk.


           Den vil hun ei for Alting miste,
                 forvart i Skriin, paa Æresplads
           den er det Første og det Sidste,
                 Klenodet, hendes Skat og Stads.
           I den hver Søndag Morgen klædt
           Guds Ord hun mindes mere ret.
           Hun lægger varsomt bort den saa.
           Snart faaer hun den for evigt paa.           Gid jeg, naar Aldrens Sne mig dækker,
                 som Vaskerkonen har opfyldt,
           saalangt som Kraft og Evne rækker,
                 de Pligter, som jeg har forskyldt!
           Gid jeg maa sætte klogt som Hun
           Livsbægeret til lysten Mund!
           Gid jeg kan see med hendes Fred
           Liigskjorten jeg skal have med!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE