HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843DEN RUMFORDSKE SUPPE

   Grev Rumford var en Mand, som henimod Slutningen af for-
rige Aarhundrede beskjæftigede sig meget med Opfindelser til
Hjælp i Levemaade for de fattigere Klasser. En af dem, der
med størst Bifald bleve satte igjennem, og endnu paa flere Steder
bevarer denne Menneskevens Navn, er hans Suppe, som dog
endnu ikke, saavidt vides, er bleven bekjendt i det Land, hvis
Indbyggere trænge mest til økonomiske Besparelser, d. e. i Norge.
Opskrivten paa et Maaltid for syv Personer er:

   "6 Potter Vand, 2 Pund 10 Lod Poteter, 22 Lod forhen op-
blødede Gryn, 22 Lod Erter, 22 Lod tørt eller ristet Brød, 8 Lod
ganske smaaskaaret Flesk, Kjød eller Sild, 6 Lod Salt, 16 Lod
Ædike." At Kjøkkenurter uden Skade kunne tilsættes, følger af
sig selv. Men Betingelsen, uden hvilken Suppen hverken bliver
velsmagende eller saa nærende, som den, af let forklarlige che-
miske Grunde, bliver, er, at Kogningen maa vare jevnt 5 Timer.
Derfor er det især ved Arbeidsindretninger og ikke for smaa
Huusholdninger, at det Besparende især viser sig. Men hvorfor
skulde ikke flere Smaafamilier kunne slaa sig sammen?

   Efter et Par Timers Kogning kommes Poteteserne til; efter
nok een Kjødet, og et Qvarteer før Gryden tages af, sættes
d.IV,b.6,s.71   Ædiken til. Suppen udgydes over Brødskiverne. I en Arbeids-
indretning i Tydskland kom Saameget, et Menneske kunde spise,
ikkun paa 2/3 Skilling. Hvilken Mad er billigere? Sundere, mere
nærende og let fordøjeligere er ikke let nogen. Grynene, der
udjævne sig overordentlig under den langsomme Kogning, give
det meste Næringsstof.
   Det var dog altid værd at probere.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE