HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843RUMFORDS ØKONOMISKE SENG

   "Christianssandsposten," en Tidende, som har viist dette Blad
levende og virksom Interesse, har velvilligen givet Udgiveren det
Vink, ogsaa at levere Meddelelser af økonomisk Interesse for
Arbeidsklassen. Er end dennes sædelige Velvære dette Blads
Hovedformaal, ligge deslige dog langtfra udenfor den Virkekreds,
det har afmaalt sig, aldenstund Forbedringer i den simplere
Klasses Levemaade har saa naturlig, af al Erfaring bekræftet,
Indflydelse paa dens moralske Tilstand. Det har da forekommet
Udg., under Valget af endeel saadanne Materier, som om den
bekjendte engelske Menneskeven Grev Rumfords "økonomiske
Seng"
vel kunde fortjene nogen Opmærksomhed af vor Arbeids-
d.IV,b.6,s.38   klasse, der lever -- ofte i flere sammenhobede Familier -- i
trange Rum, hvor enhver Tomme, der kan vindes, er vundet for
Reenligheden og Sundheden og Bekvemmeligheden.
   Denne Seng bestaaer i en Træramme af 6 Fods Længde og
tilstrækkelig bred, som hviler løs paa Gulvet, mens dens øverste
Rands Hovedende højner sig 18 Tommer og Foden 6 Tommer
over Gulvet. Over denne Ramme er ved et Snøre spændt Seil-
dug eller Buldan, der da ligesom danner en Køje. Til denne
Seng behøves hverken Halm eller Madras, da Luften nedenunder
Seildugen snart modtager Varme fra Legemet. Bliver denne for
stærk, da kan den udslippes gjennem en Lukke i Hovedenden.
Om Dagen kan denne Seng enten stilles op imod Væggen, eller
et Sæde kan indrettes paa den ved en Lem, hvorunder ogsaa
Overklæderne kunne bevares. I denne Seng ligger man ligesaa
bekvemt som i en Hængekøje; og vil man ligge som i de almin-
delige Senge, saa kan det skee ved en ganske tynd Madrasse
paa Seildugsrammen. Sengen er saaledes til Besparelse af Be-
kostning, Rum, Underklæder og Halm, og dertil reenlig og bekvem.   Læserne bedes selv at sørge for disse Blades Opbevaring ved Sammen-
syning og Omslag eller saaledes som de bedst ville og kunne.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE