HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843SIMPELMANDS VIISDOM

   1. Den, som ønsker det, han ikke kan faae, han bliver altid
   fattig.
2. Fortvivlelse hjælper til Intet. Naar et Menneske virkelig vil
   stride mod Ulykken, er det vis paa at vinde. Den, som kan
   lide med Hengivenhed, vente med Taalmod, arbeide med
   Udholdenhed og Styrke, bukker aldrig under for Ulykken.
3. Glem ikke, at Tid er Penge. Den, som kan fortjene een
   Mark daglig, men driver halve Dagen hen, taber Aaret om
   over 16 Daler, om han end ikke giver to Skilling ud om
   Dagen.
4. Det er ikke nogen liden Rigdom, at være nøid med hvad
   man har.
5. Penge avle Penge. Den, som forøder en Daler forøder hvad
   denne Daler kunde frembringe indtil i Hundredefold.
6. En god Betaler er Herre over andres Pung. Den, som er
   bekjendt som en ordentlig Betaler, kan altid regne paa Folks
   Hjælp.
d.IV,b.6,s.24   7. Uden Arbeide og Sparsomhed udretter du intet; med dem
      Alt.
8. Kun en Daare beskylder Andre for sine Ulykker. At tage
   Skylden paa sig selv, er Begyndelsen til Lykken. En klog
   Mand klager hverken over Sig eller Andre; men han arbeider
   stille og udholdende paa at forbedre sig og sine Kaar.
9. Kjøber du det Unødvendige, kommer du snart til at sælge
   det Nødvendige.
10. Flid er Lykkens høire Arm, Sparsomhed dens venstre.
11. Den Steen, som ruller, samler ingen Mose d. e. man vinder
   intet ved ofte at flytte og stryge om i Landet.
12. Kundskab er mere værd end Penge, thi den skaffer Midler
   til at erhverve dem, mens Ukyndighed blot fører til at
   tabe dem.
13. Dersom slette Mennesker kjendte alle Fordele af at være
   retskafne, skulde de blive dette blot ved Udregning deraf.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE