HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843FORDOMME OM BRÆNDEVIIN

   Nok en Fordom er det, at Brændeviin nærer. Den kommer
af det Nærende ved Kornet eller Potetesen, men ingen af de
Egenskaber, som tilhøre disse Slags, igjenfindes i Brændevinet.
Kjød og Flesk, som ligeledes er særdeles nærende, kan ved en
lignende Forvandling, som den Sæden undergaaer for at blive
Brændeviin, ikke blot tabe alle sine Egenskaber som Føde, men
blive til en hastigt dræbende Givt. Ved en noget vidtløftigere
Forandring af Sæden kan Eddikke frembringes, men deri har
endnu Ingen paastaaet, at der findes nogen Føde eller Styrke;
men dersom nu Eddik kunde gjøre Folk fulde, skulde det vel
heller ikke mangle paa dem, som vilde paastaae, at Eddik var
ligesaa nærende og sund for deres Krop, som de nu paastaae
Brændevinet er det. Hvor nærende det er, kunne I see paa
Drikfældiges laskede, usunde Ansigter, mens Knæerne skjælve
under dem, og Benene ofte ere som Pibestilker.

   Endnu en Fordom, som skaffer Kroen mange Gjæster, er, at
Brændeviin er godt for Maven; og nok en er den, som ligger i
Mundhældet: een Skilling gjør hverken rigere eller fattigere.
Der gives mange falske Mundheld, men intet, som skader Fattig-
mand mere, om han handler derefter; fordi intet er mere skikket
til at hælde Drammen i Halsen paa ham end dette. En Dram
koster nu desværre kun 1 -- 2 Skilling, og naar den nu, som man
siger, baade varmer og nærer, og den ene Skilling ikke gjør
fattigere, saa er der snart ikke langt imellem Haanden og Glasset,
og heller ikke langt imellem hvert Glas. Jo sandelig den ene
Skilling gjør fattigere, og Troen paa det fordømte Mundhæld har
gjort mangen Mand fattigere, som dog ejede mange tusinde Skil-
ling. Men eje I kun en otte, tolv, sexten, tyve Skilling, saa gjør
I samme Daarskab, om I sløse Skillingen bort i Brændeviin, som
den rige Mand, der drak Viin med knuste Perler i. Og endda
blev denne ham ikke saa kostbar forholdsviis. Er det ikke
d.IV,b.6,s.23   sandt -- havde Enhver bare sparet de Enkeltskillinger, han har
kjøbt Super for, vilde han med Arbeidsomhed og Eftertanke
næsten aldrig kunne blive fattig eller komme i Elendighed? Og
nok et Spørgsmaal: mon ikke Brændeviinsdrikningen, saaledes
som den er tiltagen, er den almindeligste Aarsag til Fattigdommen
imellem Eder? Ingen kan besvare det bedre end I selv; thi I
vide bedst selv hvormange Skillinger, der ere komne Halsen, men
ikke Kone, Barn, Hjem og eder Selv til Klæde og Føde, til Bedste.
Men mere herom. Thi Fylla er jer værste Fiende.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE