HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843FORDOMME OM BRÆNDEVIIN

   Vort Godtøl er for dyrt, og vil vel blive det, saalænge Norge
ikke avler Korn nok til at brødføde sig, og vort billige Øl er
for slapt til at det kan nytte stort, at tale om at Arbeidsmanden
ganske bør negte sig Nydelsen af Brændeviin. Jeg er tilbøjelig
til at troe, at Han maa have Noget, som kan varme og opfriske,
naar Arbeid og Veir er haardt; men jeg troer ogsaa, at mange
af Eder, Arbeidere, som ere kloge nok til kun at tage en Dram
under saadanne Omstændigheder, og naar I have Raad dertil,
hade, ligesaameget som enhver Anden, det overhaandtagende
Fylderi, som anretter saa umaadelig Skade i den fattige Klasse.
I have vist forlængst opdaget af de sørgelige Exempler omkring
Eder, eller vel engang hos eder Selv, naar I følte eder kleine
og syge efter en enkelt Umaadelighed, at, om den ubedrageligste
af alle Love, -- den, at enhver Daarskab straffer sig selv, --
d.IV,b.6,s.15   nogensinde gaaer i Opfyldelse, da er det Tilfælde med Fylden.
Men herom mere siden. Her kun om et Par Fordomme eller
Vildfarelser, der have nok af Tilhængere, siden de ere til For-
deel for Brændeviinsdrikningen.
   Een Fordom er, at vi i vort strenge Nord ikke kunne undvære
Brændeviin. Da fik skam vore Forfædre undvære det; og de
vare jevnt friskere og stærkere end vi. Just ved at slaae Super
i sig i Kulden føler man denne stærkere, naar det lider om lidt.
Det har vist mange af Eder følt; men at fryse ihjel lader sig
kun prøve engang, og det hænder da tigange oftere med Drukne
end med Ædru. Mange, som boe langt tilfjelds, i afsides Dale,
og maa nære sig ved haard Drivt i klingende Frost, f. Ex. den
fattige Trysildbonde, faaer kun sjelden Brændeviin at smage, og
dog er hans Kind rød og hans Øie friskt. Ligesaa har man i
andre Lande, som drive langt sværere og længere Skibsfart, end
Vi, uden Skade for Sundheden, mange Gange forsøgt, at lade
et talrigt Mandskab seile afsted uden en Taar Brændeviin om-
bord uden for Sygdomstilfælde. Og her skulde jeg tro er bedre
Beviser for, at det er en Fordom, at Brændeviin er uundværligt,
end om en forfyldt Stymper, som med Finkel har jaget Varmen
ud af sit Blod, siger med klaprende Tænder: "Huf! det er saa
koldt idag, at jeg faaer have mig en Sup."


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE