HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 5. BIND: 1843 - 1845

(Fra 8de til 11te Mai).
del 7
d.IV,b.5,s.156   Man spørger endelig, hvorfor han ikke har frasagt sig den danske Krone.
Man skulde maaskee have fulgt denne Vei, dersom vi havde havt Ret
til at forlange af Danmark, at Prinds Kristian skulde udelukkes fra
Thronfølgen. -- Ovenikjøbet, naar Freden med Sverige er uforenelig
med Nationernes Ret, kunne vi da være pligtige at overholde den?
Gives der en Fredstraktat, der forpligter en Nation til at billige en
Fremgangsmaade liig Polens Deling"?
   Taleren søgte videre at bevise, at Sverige ikke havde gjort
noksom Fyldest for sine Forpligtelser, og sluttede med nogle
politiske Betragtninger over Englands Forhold til Frankrige og
Rusland. Freden med det første Rige vilde kun vare saalænge
begge Staters Fordeel bød den, og at en Franskmand stod i
Spidsen for Regjeringen i Sverige vilde neppe gjøre dette Eng-
lands Interesser hengivent. Var derimod Norge uafhængigt, vilde
det ansee England for sin naturlige Støtte. I 22 Aar havde dette
nu kjæmpet for Europas Uafhængighed, skulde det da nu ville
fortsætte Krigens Rædsler, i den Hensigt at paalægge et uaf-
hængigt Folk et fremmed og forhadt Aag? Taleren foreslog der-
paa, at en Adresse skulde tilstilles Prindsregenten, hvori han
"skulde anmodes om at anvende sin Mægling til at hjælpe Norges
Folk ud af det grusomme Alternativ imellem Hunger og Under-
kastelse under et fremmed og fiendtligt Aag, og at, medens de
Underhandlinger varede, som H. K. H. maatte finde passende i
denne Anledning, alle fiendtlige Foretagender skulde indstilles
mod et Folk, der stred for sin naturlige Uafhængigheds hellige
Rettigheder".

   Lambton saae "med Afsky et kjækt Folk offret paa politiske Over-
eenskomsters Alter. Man har sagt, at Danmark burde behandles med
Strenghed, men har det ikke allerede lidt mere ved sit broderlige For-
bund med Napoleon, end det vilde have udholdt ved hvilkensomhelst
Krig med hvilken Magt som helst? Er det paa denne Tid man forlanger,
at Normændene skulle underkaste sig uden Modstand den Hersker, man
vil give dem, og skal Spaniernes Exempel være tabt for dem? Naar
Frankrige selv beholder Ret til at give sig sin Regjering, er det da ikke
sørgeligt, at see en Krig bryde ud imod Normændene, som ville nyde
den samme Rettighed? Og hvilken Krig? De engelske Armeer ville
kun tvungne gaa mod et Folk, der ønsker Frihed; man maa altsaa
hungre det ud"!

   Over Udhungringssystemets Rædsler gav Sir James Mackintosh
en rystende Skildring, efterat have gjentaget Wynnes Grunde,
d.IV,b.5,s.157   hvorimod Sir Stephen paa Cannings Side især fremhævede Kron-
prindsen af Sveriges Fortjenester af de Allieredes Sag, hans Daad
ved Leipzig og Frelsen af Berlin. Det geraadede, efter hans Me-
ning, Ministeriet til største Ære, at de viste denne Feltherre
Tillid medens den almindelige Opinion i England var ham al-
deles imod1.
   Men naar har en i Udlandet sejerrig Regjering ikke kunnet
sætte sin Vilje igjennem? Var Algiers Erobring indtruffet betids,
skulde maaskee den franske Regjerings berygtede Angreb paa
Kartet i Juli 1830 have lykkets, eller ialfald dog ikke draget den
strenge Tugtelse efter sig, som gav den store franske Revolution
dens fjerne vældige Efterdrøn. Men netop Udfaldet af Parlaments-
debatterne gav Tegn til de livligste Udbrud af det engelske Folks
Sympathi for Norge. I Overhuset nedlagde foruden Kongens Søn,
Hertugen af Sussex, ogsaa den kongelige Hertug af Glocester samt
Lorderne Grey, Essex, Grenville, Roslyn, Clifton, Wentworth, Fitz-
villiam, Stanhope, Lauderdale
og Norfolk Protest imod de norske
Havnes Blokade. Og i det store Publikum lyste ikke blot Oppo-
sitionstidenderne Ve og Forbandelse over Regjering og Parlament,
men ogsaa i særegne Skrivter, og, som en Følelsens Gjenstand,
i poetiske og det af Fruentimmer, forfegtedes Norges Sag med
ædel Varme. Af hiin Digterinde ogsaa med et mærkeligt Talent:


           "Bright from the arid regions of the North
her Genius bursts, he breaks his icy chains!
One bright Phænomenon he shineth forth,
the northern light, the light of freedom reigns!"

2

d.IV,b.5,s.158      Og hvilket sandt Opsving paa Vinger af mandlig Styrke er der
ikke i disse Linjer om Norge?


           "Be freedom her's! be freedom all her own!
The beams of freedom gild her mountains crest,
the beams of freedom warm her natives breast,
and blest with freedom, will her sons be blest!
Then shall the rude Atlantic's utmost tide
the coasts of freedom lave on either side
from that fair land b'neath sable Labrador
to rugged Norways rude and arctic shore".

3

   I det engelske Blad "the Star" for 17de Mai viste sig ogsaa
følgende Poesi:

Norwegia to Britain.

           Lov'st thou thy freedom? -- by her holy shrine,
if yet one drop of British blood be thine,
o Britain! I conjure thee -- spare the brave!
nor join the crew, that would my realms enslave!
Blast not the laurel, which thy fathers wore,
by foul invasion of my Norway's shore,
whose hardy sons, like those on Runnymede,4
for Freedom pant, and dare, like them, to bleed!           O! let not history stain her honest page,
bright with the triumphs of the present age,
with the sad tale, that Britain drew her sword
to bend Norwegians to a foreign Lord;
that she, who fought, all Europe's realms to free,
uplifts her arm -- to murder liberty;
and aims her steel to stab her in the cell,
where still she designs amid wild woods to dwell,
beneath the snow-clad pines and mountain's shade,
for Nature's free-born sons by nature made.

d.IV,b.5,s.159  

           Blash, Britain, at the deed! With conscious pride
call back to memory how thy
Sidney
died!
And, emulous of all the noble fires,
that warm'd with holy zeal thy patriot sires,
stand forth the champion of my sons' great cause,
while Heaven and Earth unite in loud applause!
To save -- not vanquish -- speed across the waves,
and chaunt with them:"
We never will be slaves
"!


Nora til Britannia.

           Har du din Frihed kjær? Ved hendes Alter
           hvis Draabe britisk Blod endnu du har,
           Britannia! jeg dig besværger da:
           o spar de Brave! Bistaa ei det Folk,
           som vil mit Kongerige underkue!
           Besmit ei dine Fædres Laurbærkrands
           ved lumpent Indfald paa mit Norges Kyst,
           hvis tappre Æt, liig hiin paa Runnymed,
           for Frihed brænde og for den tør dø!           Lad Saga ei sit rene Blad besudle
           af denne Tids Triumfer straaledækt,
           med Niddingsagn: "Britannia drog sit Sværd
           for Norges Mænd til fremmed Drot at lænke;
           at Hun, som stred for al Europas Frelse,
           sin Arm opløfter -- Friheden at myrde;
           og styrer Staalet imod denne i
           den Tilflugt, hun har søgt i vilde Skove
           blandt snebedækte Granetræer og
           i Fjeldes Skyggely, reist for Naturens
           fribaarne Sønner af Naturen selv."           Rødm for slig Daad; Britannia! Gjenkald
           dig med retfærdig Stolthed Mindet om
           hvorledes han din gjæve Sidney døde,
           og, stolt af al den ædle Ild, som har
           opflammet dine fordums Patrioter
           med hellig Nidkjærhed, staa frem som Kjæmper
           for mine Sønners store Sag, mens Himmel
           og Jord i Samklang dig tiljuble Bifald.
           Til Frelse, ei til Undertvingelse,
           du ile gjennem Bølgerne, og syng
           med dem: "Vi aldrig ville være Slaver!"

   Først over en Maaned efter, altsaa langt henne i Juni, blev
denne tabte, men ærefulde, Kamp i England for Norge bekjendt-
d.IV,b.5,s.160   gjort her fra Pressen, skjøndt det ikke varede saa længe før man
hist og her vidste derom. Der kom engelske Aviser (uden Ordre
fra Admiralitetsherrerne i Trinityhouse, og som "blæste overbord")
i en god Hensigt iland fra de engelske Krydsere. Og den Skaansom-
hed, hvormed flere af disse fremdeles røgtede sit grusomme Hverv5,
hvilken endog gik til Begunstigelse af Korntilførselen og Beskyttelse
imod de svenske Kapere, var ikke det ringeste Vidnesbyrd om
Styrken af de engelske Sympathier, ligesom dette ogsaa bekræftede
den Formodning, som var gjængs baade i og udenfor Rigsfor-
samlingen, at Kristian Frederik havde et hemmeligt Løfte om
Understøttelse af England6. Ingensteds findes ellers Sympathier
af Naturen stærkere imellem to saa adskilte Folk, som Normænd
og Engelskmænd. Selv den langvarige Krigs Tab og Lidelser
havde ikke kunnet udslette dem af Normændenes Gemyt. De
vare ikke gangne op i Røg med Linjeskibet "Prinds Kristian"
eller tilbunds med "Najaden". Nationerne vare for gammelkjendte;
de agtede hinanden, og have ogsaa formeget tilfælles i Karakteren
til at Politiken skulde kunne tilintetgjøre deres Interesse og Med-
følelse for hinanden.


   Men hverken den svenske eller danske Regjering fandt sig til-
freds med de Ord, som vare faldne i Parlamentet; den danske
ikke engang med visse Udladelser fra den ministerielle Side.
Idelig kujoneret af den svenske Ministerpræsident i Kjøbenhavn,
den argusøjede, energiske Generalløitnant Baron Tawast, fandt
den sig endog tvungen eller beføjet til en halv officiel Erklæring,
d.IV,b.5,s.161   hvori den saaledes beklager sig, efterat have paastaaet at have
gjort alt for at see Kielertraktaten opfyldt:

"De eftertrykkeligste Befalinger bleve derfor givne; Kongen fordrede
og ventede Lydighed; men i Norge toge Begivenhederne en Vending,
der aldeles tilintetgjorde Kongens redelige Bestræbelser for at gjenvinde
Nordens Fred. Selvraadig og paa eget Ansvar gik det norske Folk sin
Skjebne imøde; Kongen havde gjort Alt, hvad man efter Traktaten var
berettiget at fordre af ham, og Norges Sag burde fra nu af have været
et aldeles fremmed Anliggende for Danmark.
Under disse Omstændigheder maatte det være særdeles paafaldende,
at fremmede Statsmænd i offentliggjorte Forhandlinger føre et Sprog,
som om Danmark kunde gjøres ansvarligt for Norges vilkaarlige Hand-
linger; ligesom det heller ikke kan undgaa Opmærksomheden, at de
ministerielle Yttringer i det engelske Parlaments Debatter angaaende
Norge frembyde en Ubestemthed, ja endog Modsigelser, der blive
vanskelige at forklare. Med Hensyn dertil bemærkes Følgende: Den i
Kiel med Storbritannien sluttede Fred blev den 8de April i Lüttich
ratificeret, efterat der, paa den engelske Regjerings Vegne, var fore-
slaaet Tillægsartikler, som forandre Traktatens 4de Artikel, betræffende
de danske erobrede Besiddelsers Tilbagelevering. Ogsaa disse bleve i
Lüttich af begge Staters Befuldmægtigede undertegnede, og Ratifika-
tionsakten for Samme af Kongen af Danmark udfærdiget; men den er
fra Storbritanniens Side endnu tilbageholdt, uden at dertil nogen Grund
er bleven angiven; dog har den engelske Regjering tilkjendegivet den
til de vestindiske Øers Besiddelsestagelse bestemte kongel. General-
guvernør, at han kan udføre sit Ærinde, naar dertil de fornødne For-
beredelser ere satte i Gang. Misledet af Enkelte, som ville Danmark
ilde, dvæler man heller ved enhver Omstændighed, hvoraf Mistanke
kunde udledes, end hører Sandheds og Billigheds Sprog, der taler saa
høit for Dannerrigets Konge, og man glemmer, paa en Tid, hvor Ret-
færdighed, Lykke og Fred ved høimodige Fyrsters Anstrengelser gjen-
gives Verden, at Danmark er en Deel af Samme, og at det, ligesaavelsom
andre Stater, har Krav paa at finde Hvile efter mange Aars Lidelser.
Mindre Opmærksomhed fortjener fremmede, især engelske, Avisskriveres
Yttringer om Danmarks Forhold i Henseende til Norge. Disse Blade
ere, som bekjendt, det Hjælpemiddel, hvorved Enhver kan virke paa
den offentlige Mening under Anonymitetens Skjul og frit kan vove at
fremsætte urigtige Fakta, overbeviist om, at de dog altid gjøre Virkning
paa nogle lettroende Læsere".
   Erklæringen endte med at benegte endeel Beskyldninger af den
ministerielle the Courier, saasom, at den danske Regjering skulde
d.IV,b.5,s.162   være bleven meget kompromitteret ved de hos Kammerjunker
Gyldenpalm forefundne Breve,7 at Regjeringen gav danske Offi-
cierer Permission, for at kunne gaa i norsk Tjeneste; at norske,
i Danmark tilbageblevne, Søfolk vare blevne hjemsendte over
Søen forat bruges imod Sverige; og at en dansk Eskadre krydsede
under Norge mod svenske Skibe.
   "Enhver veed -- slutter Erklæringen -- at Danmark siden Aaret
1807 ingen Eskadre har havt, og at de Brigger, der under Norges Kyster
have mødt og prajet engelske Krydsere, vel ere Kongen af Danmarks
Ejendom; men at de imod hans Vilje med Magt ere tilbageholdte i
Norge, bemandede med norske Officerer og Søfolk, og brugte til et for
Kongen af Danmark aldeles fremmed Øjemed".

   Fra de til Norge sendte danske Kommissærers Side var der
idetmindste intet imidlertid bleven forsømt, som kunde betage
Regjeringens Politik Skinnet af Uoprigtighed. Den 10de Mai
indløb til Prindsregenten paa Eidsvold en Skrivelse fra dem,
dateret Strømstad den 8de, hvori de oversende endeel Exemplarer
af Frederik VI's aabne Brev Og Kommissorium af 18de Februar8,
d.IV,b.5,s.163   og yttre, at de "med Bedrøvelse" have seet af Hs. Højheds Skrivelse
af 6te Mai, at han ikke ansaa sig beføjet til at tage Hensyn til
deres Opfordring, samt betyde ham, at deres Monark "aldrig
havde løst det norske Folk uden under Vilkaar af Traktatens
nøiagtigste Opfyldelse". Det stod dem kun endnu tilbage, er-
klærede de, at opfordre Kommandanten over Frederikssteens
Fæstning, samt at gjøre Hs. Højhed og Alle, der havde vægret
sig for at efterkomme deres Opfordring, ansvarlige for Følgerne.
Men da deres Sendelse ikke kunde ansees endt før de havde
overleveret Hs. Højhed det kgl. Reskript og modtaget hans be-
stemte Svar, vilde de i Strømstad oppebie dette Ultimatum og
Tilstaaelsen for at det kgl. Brev med øvrige Sager vare rigtigen
ihændekomne, hvorpaa de strax vilde begive sig paa Hjemvejen.
De fik den forlangte Bevidnelse om at de havde røgtet Ærinde
udfærdiget allerede den samme 10de Mai, ledsaget af en Svar-
skrivelse til Kongen af Danmark paa Reskriptet af 18de Februar,
saalydende:
"Deres Majestæt, høitelskede kjære Hr. Fætter!
   Med dyb Bekymring har jeg modtaget og læst Deres naadige Skrivelse
af 18de April d. A., og den deri indeholdte Opfordring til mig, at over-
levere Norges Fæstninger, faste Pladse, offentlige Kasser og Domæner
til de af Deres Majestæt udnævnte Kommissarier, for igjen ved dem at
overdrages til Hans svenske Majestæts Befuldmægtigede. Det norske
Folk har i det kgl. aabne Brev af 18de Januar, som løste det fra dets
Troskabseed imod Deres Majestæt, ikke kunnet see, at denne høitide-
lige Akt var betinget; thi den udstædedes førend Riget endnu kunde
været overleveret til de Svenske; den kundgjordes tilligemed Freds-
traktaten, og maatte vel efter sine Ord øjeblikkeligen træde i Kraft.
At Folket følte sit eget Værd, og at det fremfor Alle hørte sig selv
til, at det ei erkjendte den Overdragelsesret til en fremmed Krone,
9
d.IV,b.5,s.164   som dets gode Landsfader nødtvungen havde øvet imod Samme, det
stod ei i Deres Majestæts, det stod ei i min Magt at forhindre; aldrig
vil heller det norske Folk erkjende Samme, eller godvillig give sig
under svensk Herredømme. Jeg har stedse vidst, hvor samvittigheds-
fuldt Deres Majestæt fordrede Fredstraktaten til Kiel opfyldt; men
Midlerne til at udføre dette Hverv, nemlig at bruge Normænd til at
opoffre deres Landsmænd, og til at oplade Fæstningerne i Landet for
de Svenske, stod ei i min Magt; thi en Borgers første Pligt er imod
Fædrenelandet! Aarsagerne, som bevægede mig til at forblive her,
nemlig for at haandhæve Orden og Rolighed i Landet, og for at bistaa
et uafhængigt Folk i at bevare sin Frihed og Selvstændighed, ere kjendte
af deres Majestæt. Min Bevidsthed siger mig, at Jeg derfor fortjener
alle Retskafnes Agtelse, og jeg er rolig ved denne, i Tro paa en ret-
færdig Guds Bistand ved den gode Sag, som jeg forsvarer. -- At jeg
ved min Handlemaade skulde miste Deres Majestæts Hyldest og Naade,
vilde smerte mig uendeligen, men jeg vilde efter min Overbeviisning
først fortjene det, naar jeg med Hensyn til egen Sikkerhed eller For-
deel kunde opoffre et heelt Folks Vel, og svige den Eed og Pligt, som
binder mig til Samme, saalænge det gjælder om at forsvare dets Rettig-
heder og berede dets Fremtids Held. Alle Embedsmænd og Komman-
danter, saavelsom Menigmand, ere bundne ved samme Eed til Nationen,
og sikkert vil ingen Normand svige samme. Jeg har saaledes seet mig
nødsaget til at erklære de af Deres Majestæt udnævnte Kommissarier,
at deres Ærinde vilde være frugtesløst, og at jeg ikke saae mig be-
føjet til at modtage den fra deres Side skete Opfordring. -- Deres
Majestæt ville naadigst tage Hensyn paa min Stilling, i Spidsen for et
uafhængigt Folk, der ei har Aarsag til at vente, at jeg skulde kunne
svige mit Løfte til Samme; og idet De maaskee berøver mig Deres
Hyldest og Naade, vil De (jeg tør troe det) beklage, at de ei kan følge
Hjertets Stemme, og nu som før erkjende mig for Deres Majestæts min
høitelskede Hr. Fætters
tro og underdanigst hengivne Fætter
Christian Frederik".

   Stykket var, som man seer, endnu i sine Expositionsscener,
eller rettere der, hvor Knuderne vel begynde at knyttes, men
endnu ikke at strammes, og Helten gav endnu sin Rolle med en
Holdning og Freidighed, som, om det end ikke lod sig sige, om
Stykkets Ende vilde blive hvad man kalder "god", eller høj
tragisk, dog maatte vække Forvisning om, at det ikke for hans
Vedkommende, vilde falde udenfor Dramaets Værdighed og ned
d.IV,b.5,s.165   i det Genre, man ikke veed enten man skal lee eller græde af.
Efter hvad der hidtil er foregaaet, havde man al Grund til at
tænke sig, ikke en Walter Scotts Conachar, men en Calderons
"standhaftige Prinds".
Normændene i Kjøbenhavn.
      "Norge! din Favn
snart dine Sønner modtage!
Selv deres gladeste Dage
      føle dit Savn.
       -- --
      Fædreneland!
Hellige Navn, du vort Hjerte
fylder med Glæde, med Smerte.
      Venner, stød an!
      Norge, din Skaal!
Stedse at fremme din Ære,
det skal urokkelig være
      Brødrenes Maal".
            (Bekjendt Vise).

   Men hiinsides Kattegat sloge mange Hjerter af en endnu varmere
naturligere Sympathi for Norge end hiinsides Nordsøen. Nemlig
hos de mange Normænd, som ved Rigernes Adskillelse befandt sig i
Danmark, især i Kjøbenhavn, dels ansatte i Embeder, dels endnu
som Studerende ved Universitetet eller i Begreb med at forlade
dette for at søge Brød i Fædrenelandet. Didhen hjem, hjem gik,
efter de grusomme Plakater af 11te og 28de Mai10, den aabnede
Vej kun gjennem Sverige, og da under Aaget af en Eed til en
Herre, som ingen Normand havde erkjendt; og det var for Nor-
mændene at være aldeles afskaarne Vejen, indtil Vinteren gav
sig og Vesterhavet blev farbart: da gik der en hemmelig Vej over
Nordpynten af Jylland i aabne Baade over det voldsomme, kaper-
fyldte Hav.

d.IV,b.5,s.166      Da -- bag i disse Baade, halvt nedgravet i Korn, med Piæk-
kerten opslaaet om Halsen, Piben i Munden, det livlige spændte
Øje speidende udover den maalløse Flade eller anstrengende sig
forat kløve den seendrægtige Havtaage, sad mangen ung Mand,
mangt et Par Venner med bankende Hjerter; men ikke for Døden
-- thi "skjærp Seil, skjærp Seil"! hedte det -- men efter at faa
see de første Landtoninger af Norge: "Næsset, Kristianssands
høje Land, Tromlingerne, den omvendte Baad" eller de hvide
Lifjelde i Tellemarken, alt eftersom Strøm, Storm, Havgang og
Taage havde forsat dem, eller eftersom de havde sat Kurs for
mistænkelige Seilere i Luvart eller Læ. Strømstad, Warberg
o. fl. d. vare smaa Algier'er og Gothenborg et Tunis; der svømmede
ikke flere Lommer og Vildgjæs udfra den bohuslehnske Skjær-
gaard end armerede store Baade og Slupper udfra disse og de
andre Havne paa den svenske Kyst. Men ilende, paa Aarene
eller med Seilet, uimodstaaeligt som Qviksølvdraaberne samle
sig til sin Masse, kom dog de fleste af hine Baade over; og da
-- "o Fædreland! o Far og Mor! o Maria, min Kjæreste! o Anna,
min Søster"! . . .

O qui complexus! o gaudia quanta fuere!

   Og saa vist, som at Taarer i dette Øjeblik ved den blotte Fore-
stilling uvilkaarligen fylde Dens Øje, der nedkaster denne Skizze,
som saa mange endnu levende Landsmænd ville kunne sande -
de fyldte ogsaa ofte, søde og tunge, hine unge Mænds Øine, som
vi saae bag i de flygtende Baade, kjække men urolige som den
aarvaagne Vildands, speidende i Luvart og Læ, stirrende fremad,
fremad, mod Nord, mod Nord.

   Men nu var det den høje Vinter. Der kom Sneflokker fra
Norden, men ingen Breve med Underretning om Fædrenelandets
Beslutning, ingen med kjærlige Ord og Understøttelse til Sønnerne
i den fremmede By. Men Normændene i Danmark vidste i sine
Hjerter hvad det Folk vilde beslutte, hvis stolte og varme Blod
de følte i sine Aarer, og idet de Enkelte imellem dem, der besad
mere Formue eller Indflydelse, besluttede at forene sig for at hjælpe
de Landsmænd, som befandt sig i Forlegenhed, paatog Broder-
kjærligheden sig at erstatte Savnet af Fædrenelandet og af Frænd-
skabet. At være Fædrenelandet og Landsmænd i Danmark til-
nytte paa hvad Maade bedst skee kunde, med Raad og Daad og
d.IV,b.5,s.167   Efterretninger derfra og didhen, var Øjemedet for den saakaldte
"Normandsforening", som hurtig efter Budskabet fra Kiel, med
kløvede Vandes naturlige Sammenløben, dannede sig i Kjøben-
havn; og til disse Formaal, der omfoldede og dækkede hinanden
som Zwiebelens Lag (skjøndt man nok kan udfinde hvilket der
var Hjertet, nemlig det som meest maatte skjules) træffe vi Nor-
mændene i Kjøbenhavn allerede i Virksomhed samtidigen med
de første Bevægelser i Norge, med Kristian Frederiks Reise, og
endnu før Budskabet om Afstaaelsen havde naaet alle dets Dale.
Det var en Slags spansk Junta i Udlandet, eller Foreningen lignede
en af disse polske Emigrantforbund, der idelig sigte tilbage til
Fædrelandet som Straaler fra ligesaamange Huulspeil til eet og
samme Punkt. Normændene have ogsaa denne hæderlige Lighed
med de to ulykkeligste, af Politiken mest mishandlede, af Europas
Folkeslag, at de havde budt Ulykken Kamp og hinanden Trøst
og Hjælp og dannet et Fædreland i det Fremmede ved hver-
andres Hjerter, følende, at de nu maatte være og vare noget
for hverandre.
   Det varede flere Dage før Kielertraktaten blev rigtig bekjendt
i Kjøbenhavn. At en Kureer var bleven affærdiget fra Midelfart
over Roeskilde og Helsingøer til Norge, satte især Rygter i Be-
vægelse om at den skulde gaae ud paa dets totale eller partielle
Afstaaelse. Fra Regjeringens Side iagttoges imidlertid en dyb
Hemmelighedsfuldhed, og i Publikum herskede en forventningsfuld
alvorlig Stemning, som under den Stilhed, der gaaer forud for
et Uveir eller en befrygtet, stor og almindelig Ulykke. De visse
Efterretninger om Armeens bestandige Tilbagetog maatte forberede
paa en saadan; men endelig først den 5te Februar, da Regjeringen
kunde være vis paa, at Efterretningen allerede maatte være i
Norge, gik der Lys op over det Hele, idet Kielerfreden fandtes
bekjendtgjort i Statstidenden. Det var en Lørdag Aften, Tiden for
Professor Olufsens statsøkonomiske Forelæsninger, der især be-
søgtes af yngre og ældre Embedsmænd, hvorimellem flere norske.
Dagens Efterretning gav da Emne til de livligste Samtaler mellem
Nogle af de Tilstedeværende; og tre norskfødte Embedsmænd,
nemlig Guldbrandsdølen, Digteren, Etatsraad Kristen Henriksen
Pram
, daværende Overauditør og (som endnu fremdeles) Høje-
steretsadvokat Jonas Anton Hjelm, vor berømte Nationalrepræsen-
tant, samt Kontorchef under General-Postdirektionen, den senere
d.IV,b.5,s.168   i Norge som Expeditionssekretær for tidlig afdøde Peter Vogt,
kom overeens om, til næste Morgen hver for sig at overveje,
hvad der burde gjøres af Normændene i Danmark for Fædre-
landet og for de i Forlegenhed stedte Landsmænd imellem dem.
Til denne Sammenkomst havde Hjelm, det rastløse Hjul, færdig et
Udkast til en Sammenkaldelse af samtlige i Kjøbenhavn værende
Normænd. Efterat dette var drøftet og antaget af de Tre, i
Forening med Peter Vogts Broder, daværende Assessor i Finants-
Kassedirektionen, nu norsk Statsraad, Jørgen Herman Vogt, tog
hver sin Afskrivt for at forevise den for de Landsmænd, man
samme Dag maatte træffe paa; og saa afsted hver paa sin Kant.
Et ledigtstaaende Klublokale tilvejebragtes til Mødested, og da
Udstederne af Indbydelsen samledes længer udpaa Dagen, forat
meddele hinanden Udfaldet, fik den saadan Bemærkning: "Flere
ere enige om, uden Paategning, at møde første Gang i Morgen
Eftermiddag Kl. 5 i Læderstrædet No. 29, 1ste Sal, nemlig Man-
dag den 7de Februar." Sammenkaldelsen selv var saalydende:
  
"Indbydelse


Forbindelsen imellem Norge og Danmark samlede mange af Norges
Sønner til Kjøbenhavn. Den væsenligste Grund til deres Nærværelse
her -- at tjene Fædrelandet tilligemed sig selv som de bedst kunde --
er nu hævet. Alle elske de dette Fædreneland. Alle føle de Smerten
af det Slag, som saa særdeles haardt tilføjedes det. Med Forbauselse
see de hinanden, som halv landflygtige, paa engang hensatte i et fremmed
Land, neppe vidende, om de engang tør spørge: Hvordan seer det ud i
det kjære Hjem? Hvad tør, hvad bør, hvad kunne vi gjøre? Og dog
maa selv Slaget, som rammede, have forenet Brødrene af den fælles
Moder end inderligere.
En Normand spørger derfor:
Skulde det ikke være ret og tjenligt og ønskeligt, at Norges her sig
opholdende Sønner valgte sig en Samlingsplads, hvor de fortrolig og
aabenhjertig, som Fødelandets Stilling fordrer det, kunne til visse Tider
komme sammen, meddele hinanden hvad de bag Begivenhedernes tætte
Slør maatte skimte, byggende derpaa fælles Overlæg, aftale hvad de,
hver for sig, eller samlede, tør og bør gjøre med Hensyn til Fødelandet,
den Stat ukrænket, i hvilken deres Personer og Ejendomme nyde Be-
skyttelse og Sikkerhed?
Enhver Landsmand, som besvarer dette Spørgsmaal med Ja, tegner
sit Navn herhos. Det videre skal da foranstaltes.
d.IV,b.5,s.169   Hvo, som ikke bifalder Forslaget, han være dog Landsmand nok til
ikke at foranledige her uvedkommende Mistydninger af hvad der skeer
i den uskyldigste og velmeenteste Hensigt!
Kjøbenhavn den 6te Februar 1814".
   Indbydelsen skrev sig fra Mænd i feireste Alder, med Ungdoms-
varmen endnu i Blodet; men den var ikke bleven foreviist for
nogen Normand, gammel eller ung, i Begyndelsen eller ved Enden
af sin Løbebane, uden at den jo var bleven bifaldt. Kun und-
sloge nogle Faa, der havde naaet højest paa denne, og hvis Rest
af Dage vilde tilhøre Danmark, sig forat deeltage i Møderne.
De veirede forud Modbøren, som vilde adsplitte dem igjen, og
det var vel heller ikke saa frit for, at selve Pram, den Normand,
der nød størst Anseelse mellem sine Landsmænd, havde en Kamp
at bestaa med sine Betænkeligheder. Han savnedes i det første
Møde; men i de følgende viste han, hvor ganske hans norske
Hjerte havde seiret.

   Men til Tid og Sted indfandt der sig 20 flere end der, efter
Regelen, behøves til et gyldigt Samfund, og af disse 23 Normænd
aabnedes da det første Møde med Oplæsningen af Indbydelsen,
hvorpaa de konstituerede sig til en "Normandsforening" ved at
undertegne saadan Overenskomst:
1.
"Vi ville med hinanden udgjøre en Forening af Normænd, som for-
samle os til nærmere bestemmende Tider.
2.
En Hovedbetingelse for disse Forsamlinger er, intet at foretage, som
strider imod Landets Love, god Politi og Orden, følgelig at Politiet
tilbørligen underrettes om Foreningens Tilværelse og Beskaffenhed,
og, for at Forsamlingen ikke skulde give Anledning til Rygters Ud-
bredelse, -- at intet bringes ud i Publikum, eller fortælles til Uved-
kommende, af hvad der i Forsamlingen høres eller passerer.
3.
Et Øjemed for Foreningen er, at meddele hinanden, hvad vi erfare
om vores fælles Fædreland, dets Stilling og Foretagender.
4.
Et andet Øjemed er, at modtage og overveje Forslage sigtende til
de herværende Normænds Tarv.
5.
For at tilbørlig Orden kan herske i Forsamlingerne, udnævnes en
Bestyrelse, bestaaende af 3 Personer, som modtage alt, hvad der
til Foreningen meddeles af Underretninger og Forslag, og forelægge
Forsamlingen samme. Disse vælges næste Forsamling blandt dem,
som nu ere tilstede, eller blandt dem, som En af de Tilstedeværende,
inden Valget, opgiver at ønske Adgang til Foreningen.
d.IV,b.5,s.170   6.
Næste Forsamling holdes førstkommende Fredag Eftermiddag Kl. 5
her i No. 29, 1ste Sal, i Læderstrædet.
7.
Til at foranstalte det Fornødne i Henseende til Bekjendtgjørelse af
det Passerede for Politiet og hvad videre der forefalder, indtil Be-
styrelsen er organiseret, ere i Dag kommitterede 2de af de under-
skrevne Nærværende".
   Men Pram havde udfyldt sit Fravær med en vidløftig Besva-
relse af de tre i Indbydelsen fremsatte Spørgsmaal, og umiddel-
bar efter denne blev hans Skrivelse oplæst. Paa det første: "Hvad
bør Vi"? svarede han, at man "burde roligen oppebie Kundskab
om hvad Fædrenelandet, om ei udtrykkeligen fordrede af sine
fraværende Børn, saa dog hvad der for Disse var til dets Gavn
og Gode at beslutte". Paa det andet: "Hvad kunne Vi"? svarede
han: "kun ved roligen at afvente hvad hist skeer eller besluttes,
belave os paa, ei uden Lidenskab, Ild og Liv, men sindigen, uden
lidenskabelig Overilelse, at vælge vore Forholdsregler". Og til
det tredie: "Hvad tør Vi"? svarede han: "Sikkerligen med Sindig-
hed Alt, hvad der er til vort Fædrelands Gode, overbeviste om
at, som Dannerkongen ganske vist ei uden med blødende Hjerte
havde bestemt sig til det Skridt, en af hvis Følger er denne Over-
lægning: saa vil, skjøndt ham ei længer undergivet, Norges Vel
og Lykke være hans Hjerte et saa inderligen brændende Ønske,
som det nogensinde var, og som det er nogen ærlig Normands.
Vi kan være tryggeligst visse paa, at, skjøndt han ved Tingenes
ulykkelige Stilling var nødt til at løse Baandet imellem Danmark
og vort Fædreland ved at løse Norges Indbyggere fra den Eed,
hvormed de vare bundne til ham, saa har Kong Frederik den
Sjette dog ei løst sig selv fra Erkjendelsen af det Han skylder
Normændene for den Hengivenhed, de saa lidenskabeligen stedse
have viist Ham -- den de have i de 426 Aar viist samtligen de
14 Konger af Hans Stamme; -- ei fra den Ømhed og Godhed,
som udgjør hans Karakteer, og som han stedse har elsket at vise
det norske Folk; -- visse paa, at sand og sindig Stræben for
Norges Vel og Gode, -- hvilket, saalænge han det kunde, var
hans Yndlings Iid, som just dette og er Maalet, til hvilket Vi
stræbe -- stedse vil være ham kjær og hæderlig, og den sande
Vej til at vinde og vedligeholde hans Velvilje og Yndest".

   Prams Been smuldre i en fjern Verdensdeel; i St. Thomas's
Kalkbund ere de forlængst fortærede siden han forgjæves tilbød
d.IV,b.5,s.171   sit fribaarne Fædreneland sin Tjeneste og sine Talenter; men
mellem de øvrige Stiftere af Normandsforeningen finde vi, for-
uden de førnævnte Patrioter, flere Navne, som Norge endnu
regner blandt sine levende Prydelser, tællende for hvert et endnu
grønnende Egeblad om sin Tinde. Vi træffe saaledes de ud-
mærkede Storthingsrepræsentanter Søren Anton Wilhelm Sørensen
som Student, og Højesteretsassessor Johan Henrik Rye som Lieute-
nant, samt imellem de Øvrige vort Universitets Nestor, gamle
Professor med. Mikael Skjelderup. I de to følgende Møder, den
11te og 19de Februar, steg Medlemmernes Antal til 129; senere
hen endog til 143, hvorimellem vi møde Storthingsmændene,
Sognepræst Jens Laurits Arup som Student og sal. Højesterets-
assessor Poul Holst som Kandidat, og af Literære vort Universi-
tets klareste Stjerne, Astronomen Professor Christoffer Hansteen,
dengang Lektor, samt som Studenter Overlærer Ulrik Møller og
Nationalsangens Digter, Højesteretsassessor Henrik Anker Bjerre-
gaard
, paa hvis Grav Græsset endnu ikke har havt Tid til at
fæstne sig.
   Politiet, hvem J. H. Vogt og Hjelm vare blevne valgte til at
meddele Oprettelsen af Foreningen og Forhandlingerne i det første
Møde, fandt intet at indvende, da saamange Embedsmænd og
selv En af Politiets egen Midte fandtes imellem Medlemmerne.
I det andet Møde skred man derfor til at vælge Formænd, der
havde at gjøre Udkast til Vedtægterne, og dertil kaaredes Etats-
raad Pram, Assessor Vogt og Overauditør Hjelm. I 4de Møde,
den 22de Februar, vedtoges disse, bestaaende af 13 Poster, hvoraf
maa bemærkes Følgende:

1. "Hovedformaalet for denne Forening er, at i Danmark sig opholdende
valgte og velsindede Normænd kunne, under Fædrelandets nærværende
Stilling,
yde hinanden og andre deres herværende Landsmænd, den
broderlige Bistand i Raad og Daad, som de ellers maatte savne, samt
Opmuntring og Veiledning til det Sindelag og Forhold, som sikkrer dem
baade mod at vildledes og at mistydes.
Et underordnet Formaal er selskabeligt Samqvem af Foreningens
Lemmer.
2. Uagtet Normanden, som Normand, aabenbarligen skylder, med
helligste og kraftigste Forpligtelse, Statsborgerpligtens Opfyldelse til
det Land, som siden Traktaten af 14de Januar 1814 ene er hans sande
og rette Fædreland, og da Erkjendelsen og Følelsen heraf vel med Føje
kan formodes at være paa det livligste brændende i enhver ægte, og
d.IV,b.5,s.172   sit Fædreland værdig, Normands Barm, bliver det meget mere for Med-
lemmerne af dette herværende Samfund, og som saadant, første og helligste
Forpligtelse, at bevise sig Normandsnavnets Hæder værdig, ved i ingen
Handling eller Yttring at overtræde nogen af de Pligter, hvilke de, som
opholdende sig i Danmark, og saalænge og forsaavidt Medborgere i denne
Stat, og dennes Suveræns Undersaatter, skylde deres hidtil værende, og
fremdeles, saalænge de her leve, stedse vedblivende Medborgere, og Dan-
marks Konge, til hvilken de, idetmindste saalænge, fremdeles ere bundne
med de selvsamme Forpligtelser som hidindtil
.
3. Foreningens Lemmer skulle være Normænd, det er, Mænd, som enten
ere fødte eller opdragne i Norge, og der have Embede eller Bopæl".
   Medlemmerne skulde dog voteres ind, og Forhandlingsmøder
holdes for det første hver Lørdag Aften; men ellers saa ofte
Formændene, der skulde være tre, fandt fornødent. Hver Aften
skulde selskabelige Møder finde Sted. Den første lovgivende
og dømmende Magt skulde beroe hos "Foreningens Ældste",
bestaaende af Formændene og 22 andre valgte Medlemmer, for
hvem Formændene intet maatte negte at foredrage, og som skulde
kunne handle med fuld Myndighed naar 9 vare tilstede, dog med
Undtagelse af ved Forandringer i Vedtægterne, da 19 udfordredes.
Udenfor de i disse bestemte Tilfælde maatte intet foredrages for
det hele Samfund, uden Fleerheden af de Ældste paabød saadant.
Disse skulde vælges paa saadan Maade, at hvert Medlem skrivt-
lig opgav 3 for hver Plads, hvorefter de 75, som havde de fleste
Stemmer, igjen mellem sig opnævnte de 25, hvoraf hver anden
Maaned den Første skulde udtræde. Disse skulde derpaa af
sin Midte udnævne Formændene. Naar nogen Landsmand maatte
have noget at foredrage eller meddele, skulde dette skee igjennem
disse, som da sammen selv, eller sammen med de Ældste, skulde
bedømme om Kundgjørelsen var passende. Foreningen haabede
for øvrigt, "at enhver af dens Medlemmer vilde gjøre sig en
Glæde af at udtænke, hvad der kunde fremme Samfundets Øje-
med, og ei alene at meddele det enhver, dets Deeltagere gavn-
lig, Efterretning, men og til den Ende gjøre sig al passelig Umage
for at erholde daglige Efterretninger saa paalidelige som muligt."
Den 11te Post, som tilligemed den 1ste og 2den skulde udtrykke-
ligen forelæses enhver Indtrædende, var saalydende:

   "Skjøndt Foreningens Tilværelse og Øjemed ingenlunde qvalificerer
sig til at holdes skjulte, ei heller dens Handlinger kunne eller maae være
d.IV,b.5,s.173   af den Beskaffenhed, at den til nogen Tid skulde frygte for offentligt
Regnskab, saa paalægges dog ethvert Medlem, i den Hensigt ei at mis-
tydes eller foranledige urigtig Bedømmelse eller Rygter, og for at fremme
gjensidig Aabenhjertighed og uindskrænket Tillid, intet at udbrede eller
for Uvedkommende aabenbare
af det, som i Samfundet foregaaer11. Med
særdeles Strenghed paaligger denne Pligt Foreningens Ældste, saaledes,
at end ikke for de øvrige Lemmer aabenbares, hvad i deres Raad for-
handles, og ikke er besluttet, at skulle kundgjøres".
   Forseelse mod denne Bestemmelse vilde blive at straffe efter
Omstændighederne med "alvorlig broderlig Advarsel af Formand-
skabet" eller med Udelukkelse. 13de og sidste Post erklærede
Foreningen hævet, naar de Omstændigheder, som havde foran-
lediget den, ophørte. I det 8de Møde, den 1ste Marts, admini-
streret af Vogt og Hjelm, valgtes de midlertidigen fungerende
Formænd, Pram, Vogt og Hjelm, til virkelige; og det Første, de
havde at referere, var, at de vare betænkte paa, at lade de
offentlige Bekjendtgjørelser for Eftertiden skee ved Tegn, siden
Sammentrædelsen under det fulde Navn "Normandsforeningen"
syntes at have vakt Opsigt. Bogstavet "N" skulde saaledes be-
tegne Foreningens Navn; Maaneden tilkjendegives med det dens
Tal tilsvarende Bogstav, og Dag og Time ved Brøktal. N C l/7
betød saaledes: Normandsforeningen holder Møde 1ste Marts,
Kl. 7. Til den ubehagelige Opsigt havde ogsaa et i Foreningen
oplæst bittert Digt af Student Caspar Boye, "Nor til Dana" ikke
bidraget lidet. Afskrivter kom ud, og Politiet udsatte en Præmie
for Forfatterens Opdagelse. Hurtigt søgte man da at faae Af-
skrivterne ind og brændte, hvorpaa man kom overeens om at
lære dem udenad12.

   De tagne Forsigtighedsregler vare ikke overflødige. Tawast
havde nemlig ladet Kancellipræsidenten Kaas spørge om hvad det
var for en "Normandsforening", man læste Bekjendtgjørelser om
i Aviserne, og tilkjendegivet ham sin Misfornøjelse og Forundring
over at noget saadant kunde skee lige under Kongens og Re-
gjeringens Øine.13 Kaas havde da sendt Bud efter Pram til næste
d.IV,b.5,s.174   Dags Formiddag, og Assessor Vogt var fra Politimesteren blevet
anmodet om at erholde nogle Exemplarer af Foreningens nu trykte
Vedtægter samt Prams Skrivelse af 7de Februar. Men i Anledning
af det optrækkende Uveir havde Formændene allerede til oven-
nævnte Møde istandbragt en Adresse til Kongen, hvori de under-
rettede ham om Foreningens Oprindelse og Tilvær og udbad sig
hans Beskyttelse. Den følgende Dags Aften skulde den da person-
ligen overrækkes, efterat man havde overtydet sig om at Audience
vilde blive tilstedet. Mødet sluttedes med at Formændene med-
delte den igjennem Hjelm erholdte Efterretning om Kristian
Frederiks Kundgjørelser af 19de Februar, samt det Væsentligste
af disses Indhold; og hedder det i den førte Protokol: "Hvert
Ansigt oplivedes kjendelig under Beretningen, Glæde luede i
hvert Øje; det hidtil frygtblandede Haab var blevet til Vished!
Under en kort Pause samlede de Tilstedeværende sig efter den
glade Overraskelse. Da gjenlød det uopfordret, men eenstemmig
og varmt, trende Gange i Forsamlingen: "Leve Prindsregenten"!
Uvilkaarligen meddelte sig varme og broderlige Haandtryk fra
Mand til Mand. Forsamlingen blev sluttet"!
   Den følgende Dag vare Formændene samlede forat tage For-
holdsregler til -- Foreningens Ophævelse. Kancellipræsidenten
havde meddelt Pram, at "dens Formaal var af Gesandskabet fra
et fremmed Hof misbilliget paa en for Staten og dens Formaal
ubehagelig Maade, -- Statens Stilling fordrede en høj Grad
af Varsomhed". Han var imidlertid bleven kaldet til Kongen, og
havde bragt det Budskab tilbage, "at Hs. M. ikke ønskede sig
officielt underrettet om Normandsforeningens Tilværelse, og kunde
derfor ikke modtage nogen Deputation fra samme. Og da han
ikke ønskede at bruge Magtsprog i denne Anledning, var det ham
kjært, om Formændene ved deres Indflydelse vilde bringe det
derhen, at Foreningen af dens Medlemmer selv opløstes; dog alt
under den gjentagne Forsikkring, at Hs. M. selv personligen ikke
nærede nogen Mistillid".

   Formændene besluttede at foredrage Sagen for de Ældste i et
Møde den 5te Marts, og imidlertid at tilstille Kaas Adressen,
overladende til ham, privat at indhændige Kongen samme. Sam-
tidig underrettede de ligeledes Direktionen for Selskabet for Norges
14
d.IV,b.5,s.175   Vel om Foreningens Stiftelse, Øjemed og Stilling. Skrivelsen
endte med Udraabet: "Leve Norge og dets Selvstændighed"!
   Den følgende Dag, den 4de Marts, dannede sig tilfældigviis et
talrigt Møde, som da blev underrettet om at Adressen var i
Kaas'es Hænder, samt meddelt ved Oplæsning samtlige Regentens
Kundgjørelser af 19de Febr., hvilke, hedder det, modtoges med
almindelig Glæde. Til Gjennemlæsning for dem, "som maatte
ønske det", var ved samme Leilighed udlagt Hs. svenske Maje-
stæts Proklamation til det norske Folk af 8de s. M.

   I det til den 5te Marts berammede Møde fattede de Ældste
saadan Beslutning:

   "Selskabets Ældste, underrettede om, at Selskabets Tilværelse, hvorvel
det vil være Enhver af dets Deeltageres fuldkomne Overbeviisning, at
det ei alene var og vilde vedblevet at være i hver Henseende i og
sig selv uskadeligt, men, efter dets i Vedtægterne tilkjendegivne sande
og eneste Øjemed, nyttigt og hæderligt, dog kunde blive og er blevet
saaledes misforstaaet, at det ved denne Misforstaaelse kunde ansees
for farligt og skadeligt, og ere derom saaledes overtydede, at de een-
stemmigen erkjende det for Pligt, at frasige sig de dem af Selskabet,
som dets Ældste, overdragne Pligter, og at fratræde Selskabet. Men
inden de ugjerne fuldbyrde dette Skridt, holde de sig forbundne til,
som deres sidste Embedshandling, herved at indstille til samtlige Sel-
skabets øvrige Medlemmer, hvorvidt de ville, i Tillid til Vigtigheden af
de Grunde, som hertil forpligte dem -- hvilke Grunde de tro, ei at
burde nærmere anføre, men for hvis Gyldighed de indestaa -- vedtage
den af dem fattede Beslutning, saa at Selskabet derved fra denne
Stund ophører og er hævet; -- en Beslutning, som de see sig ligeledes
forbundne til, paa det alvorligste at tilraade, som et bekræftende Beviis
for, at vi samtlige ere -- hvad sikkert enhver af os afskyer noget Øje-
blik at kunne omtvivles, -- Hans Majestæts, vor Konges, redelig sindede,
troe og lydige Undersaattere, hvorvel i lige Grad vort elskede Fædre-
lands troe og dets værdige Medborgere".

   Naar denne Beslutning ved oprakte Hænder var vedtaget af
Foreningen, skulde Formændene proklamere i de Ældstes For-
samling: "at Medlemmerne af Normandsforeningen i Kjøbenhavn
have besluttet, at dette Samfund er fra nu af aldeles ophævet".

   Og saa skede det i Generalforsamlingen den 6te Marts. Pram
proklamerede Opløsningen, og idet han takkede for den For-
mændene viste Tillid, anpriste han den Fædrelandsaand, som
havde begrundet Foreningen, og det Borgersind, der opløste
d.IV,b.5,s.176   samme. Orlogsprovst Andersen, en af de Ældste, fremstod der-
paa, og bevidnede i en skjøn Tiltale Formændene de Ældstes
og Samfundets Tak for deres Bestræbelser, hvorpaa Hjelm re-
plicerede, bevidnende samtlige Medlemmer Formændenes Er-
kjendtlighed for dette nye Beviis paa deres Tillid og Hengivenhed,
og ønskende, at ingen af Samfundets Medlemmer nogensinde
maatte svige den Aand, der udgjorde dets Væsen, nemlig ægte
Borger- og Fædrelandssind og varm Følelse for alt hvad der
staaer i Forbindelse med Fosterstavnen -- "et Løvte, som Fædre-
landets Sønner, der her ere forsamlede, ved Adskillelsen helligen
burde giøre hinanden". Som Samfundets sidste forenede Handling
nedbad han, i dets Navn, til Slutning Himlens Velsignelse over
det elskede Norge.
   "Alles Hjerter -- bevidnes der -- vare rørte. Med gjensidige be-
tydningsfulde Haandslag paa nordisk Viis hævedes Forsamlingen".

   Et Uddrag af det i Mødet Passerede blev overleveret Kaas,
og under 19de April sendtes Direktionen for Selskabet for Norges
Vel en fuldstændig Udskrivt af Foreningens Protokol. En Ind-
stiftelsesfest var forlængst paatænkt; det blev nu til et Afskeds-
maaltid paa Opløsningsaftenen, mellem hvis Skaaler "Gamle
Norges" naturligviis var den første. Der var ogsaa en for "Vore
skjulte Ønsker"! Men lystigere var upaatvivlelig det meget om-
talte Gjæstebud, hvorved endeel kjøbenhavnske Borgere, især af
den højere Handelsstand, ja endogsaa Embedsmænd og Officerer,
navnligen af Artilleriet, kort efter Normandsforeningens Stiftelse
havde givet sine liberale politiske Anskuelser og sine Sympathier
for Norge tilkjende, og hvortil Normandsforeningens Formænd
vare indbudne. Der manglede det hverken paa Viin eller egne trykte
Sange eller Basuners og Trompeters Lyd, og heller ikke paa de
grønne Baand (Uhrbaand, Sløifer o. a. desl.) som man i en Hast
havde faaet gjort til Kristian Frederiks Farve, og saaledes til et
Tegn for den Fremgang man ønskede Normændene15.

   Altsaa ogsaa danske Sympathier? Ja, hvem har tvivlet derom
hos et saa følelsesfuldt Folk, som dette de blide, beltekrandste,
sædvajende Ølandes, med hvem det norske havde saalænge og
d.IV,b.5,s.177   saa nøje været vant til at komme bedre overeens, end man
skulde troe muligt imellem to i Karakteren saa forskjellige som
Granit og Leer? Der flød mange danske Taarer ved Tanken om
Norges Adskillelse, og, hvad der var bedre, ved Tanken om dets
Nød og om Uvisheden af dets Skjebne. Og det af smukke Øine.
Qvinderne vare ikke de mindst ivrige Normandsvenner, ligesom
de ogsaa vare de troeste Napoleonister. De klappede i Hænderne
naar de hørte, at en Folkesværm havde drillet Tawast med et
Hurra for Napoleon udenfor hans Palæ; men man tør nok antage,
at de besad forliden Malice til at have Deel i Planen (hvoraf
dog intet blev) at holde hiin glimrende og buldrende Banket for
aabne Vinduer i et af Gesandtboligens Nabohuse. Men Gubben
fik dog nok Skaalerne at vide og Sangene at læse, om han ikke
blev forstyrret af Fanfarerne, og de bidrog neppe til at gjøre
ham blidere eller mindre agtpaagivende paa hvad der foregik
omkring ham.


   Altsaa forbi, forbi med Normandsforeningen? forbi med de be-
geistrende og trøstende Sammenkomster i Læderstrædet? De
varmhjertede Ynglinger skulle ikke mere kunne samle sig der om
sine ældre trofaste Landsmænd? og sammen skulle de ikke mere
synge: "For Norge Kjæmpers Fødeland" og "Boer jeg paa det
høje Fjeld", og "Ynglinger her"! hvorved Øinene funklede eller
bleve svømmende og Stemmerne steg eller smeltede eftersom det
blev blødt eller brusende om Hjerterne? Forbi? Ja, men som
man fælder en Piil eller Poppel; Grenene skyde. Thi -- hedder
det efter en blank Side i Protokollen -- "da det Middel til at
overveje fælles Tarv og bistaa hinanden, som Normandsforeningen
tilbød, ved dens Opløsning var tabt, besluttede 12 Normænd at
træde sammen og i Fællesskab virke hvad de kunde formaa i
det Øjemed, Vedtægterne for den ophævede Forening angive i
§. 1". Og imellem disse 12 træffe vi foruden Pram, Hjelm, begge
Vogter, Skjelderup, Hansteen og Rye ogsaa Prokurator, senere
Professor, Henrik Steenbuch, Grundlovens første Fortolker, samt
Professorerne Jacob Keyser og Peder Atke Castberg, et ivrigt
Medlem af den forrige Forening. Med slige Mænd blev denne
Forening virksommere end hiin. Dens Kraft koncentreredes i den
mindre Cirkel; den vedblev at virke for Fædrenelandet og op-
d.IV,b.5,s.178   naaede endnu bedre, at danne i sin Midte et Fædreland for de
forladte Landsmænd. Det første Foretagende var, at den ved
Pram, Skjelderup og J. H. Vogt ansøgte Kongen om et rentefrit
Laan paa et Aar af 5000 Rbd. til Hjælp for de mange yngre
Landsmænd, som nu befandt sig i Forlegenhed i Kjøbenhavn.
Og det erholdtes -- af Justitsminister Kaas'es egne Midler hedte
det, skjøndt den egentlige Velgjørers sande, let gjettelige Navn
ikke blev ubekjendt for Normændene, men ligesaa lidt glemt som
Gjelden, der punktlig blev betalt. Underretninger saavel herom,
som om at alle i Danmark ansatte Normænd, under 2den Marts,
vare blevne paalagte at erklære sig inden 4 Uger, om de vilde
vedblive i sine Bestillinger eller tage til Norge, samt Anmodning
om at blive underrettede om ledigværende Embeder i Norge,
affærdigedes strax til den norske Regjering. I en Skrivelse til
Prindsregenten underrettede de ligeledes om, at Opfordringen
ikke gjældte de i Danmark ansatte norskfødte Officerer, hvoraf
en stor Deel dog ønskede at tage Tjeneste i den norske Armee.
Imidlertid var det ogsaa af økonomiske Grunde saa vanskeligt
for dem at komme bort, at der sandsynligviis vilde indløbe et ringe
Antal Ansøgninger om Ansættelse i Forhold til Mængden af dem,
som virkelig ønskede den. Brevskriverne vilde dog, om Hs. Højhed
ønskede det, anvende sin hele Kredit og Indflydelse til at rødde
disse Vanskeligheder bort, naar de derved kunde haabe at stifte
noget Gavn for Fædrenelandet. Overbringeren skulde nærmere
udvikle sig mundtligen om Normændenes Stilling i Danmark, og en
Chiffernøgle medgaves ham til senere Skriftevexling. De Tolv
(senere ved Grosserer Knudtzons Tiltrædelse 13) bevirkede ogsaa, at
Normændene beholdt Examen i den norske private Ret, da nemlig
de juridiske Kathedre endnu vare ubesatte ved det norske
Universitet; og i en ny Skrivelse til Prindsregenten interesserede
de sig for de ved Regjeringskollegierne i Danmark ansatte
norskfødte Underordnede, hvoraf de Fleste attraaede lige An-
sættelse i Fædrenelandet. Ligeledes aabnede de en Subskription,
og af Stiftamtmand Thygeson, som just da opholdt sig i Kjøben-
havn, erholdt de sine Understøttelsesfonds forøgede med andre
5000 Rbd., saa at ikke blot flere Landsmænd bleve hjulpne der-
nede, men ogsaa mange vel hjem. I Breve af 20de og 23de April
underrettedes Prindsregenten ogsaa om, at den norske Postsæk
burde adresseres til privat Mand i Jylland, som da igjen kunde
d.IV,b.5,s.179   forsende Brevene, der ikke burde have noget ydre Mærke, som
kunde røbe hvorfra de skrev sig, samt om at Korntilførselen
vilde sikkres ved at Regjeringen i Norge strax godtgjorde Ud-
skiberne deres rimelige Fordeel, uden Hensyn til hvilken Losse-
plads de havde søgt. Dette, mente de, burde bekjendtgjøres i
alle norske Blade, hvoraf dog altid nogle Exemplarer kom udenfor
Riget, forat tilintetgjøre den Frygt forat udskibe til Norge, som
Tabet i enkelte Havne, der vare blevne overlæssede, havde opvakt16.
   "Den 4de Mai, hedder det, var en glad Dag"; thi da modtoges
et til Pram adresseret Brev af 15de April fra Kristian Frederik,
hvori han bevidnede Samfundet sin Paaskjønnelse af dets Pa-
triotisme, og forsikkrede det om, at enhver Normand, som op-
offrede sin Stilling i Danmark, skulde finde Ansættelse i Norge.
I en Skrivelse af 4de Mai, som Professor Skjelderup tog med sig
til Norge, takkedes Hs. Høihed, meddeltes en Oversigt over Sam-
fundets hjælpende Virksomhed, og underrettedes om, at Aarsagen
til at de allerfleste norskfødte Embedsmænd i Danmark havde
erklæret sig for at vedblive i sine Stillinger, var Modbydelig-
heden for at erklære sig efter det andet Alternativ, nemlig for
at forlade Landet ifølge Traktaten med Sverige. Men kort efter
gav det for tidlige Rygte om, at Prindsregenten skulde paa Eids-
vold være valgt til Konge et interessant Dokument Tilværelsen,
nemlig en af Samtlige undertegnet Lykønskningsadresse til den
nye Konge, saalydende:

"Allernaadigste Konge!
   "Friheden lysede i Norden, og Folkets Kjærlighed kaldte Deres Maje-
"stæt til Thronen. -saa af Fædrenelandets fraværende Sønner
"kaaredes De i deres Hjerter. -- Lad da os, af det gamle Norges ær-
"værdige Slægt, i de Normænds Navn, som, fjernede fra Hjemstavn,
"skuede med Henrykkelse Deres og Brødrenes Bedrivt, hilse Deres
"Majestæt paa Kongesædet!

   "Evig skal Norge takke Dem, ædle Fyrste, thi De forlod ikke Folket,
"da Monarken havde løst det fra dets Troskabseed. -- De frygtede
"Anarkiets Rædsler, ikke de Farer, som truede Dem selv.

   "Alle Folkeslag skulle nævne Dem med Høiagtelse, thi medens Deres
"fyrstelige Nabo fordrer som Løn Herredømmet over et fremmed Folk,
"og medens mægtige Herskere, som kalde sig Europas Befriere, billige
d.IV,b.5,s.180   "hans Forhold; fremstaaer De, selv odelsbaaren til Thronen, og lærer:
"at Fyrsternes Magt gives af Folket, og at dette bør selv bestemme
"sin Skjebne.
   "Deres Majestæts Throne er bygget paa Retfærdighed og grundlagt
"med Viisdom; derfor see vi, med fast Tillid til det guddommelige
"Forsyn, en herlig Fremtid imøde; derfor lykønske vi Deres Majestæt
"og Fædrenelandet".

   Med aaben Dato tilstilledes denne Adresse, der afsendtes in
duplo,
Oberst Hegermann, Professor Skjelderup, Slotspræst Pavels
og Overbringeren Prokurator Steenbuch, med Anmodning om at
overlevere den i Kongens Haand -- hvilket ogsaa til sin Tid
skede -- hvorpaa Samfundets sidste Foretagende var en Agtelses-
adresse af 19de Mai til den ved Gyldenpalm kompromitterede og
desaarsag afskedigede Geheimestatsminister Frederik Moltke, samt
en Rapport til Kristian Frederik af 24de s. M. om at det var
lykkets det at udvirke hos det juridiske Fakultet en saa fuld-
stændig Examen, som de havde ansøgt om for Normændenes
Skyld, skjøndt Udstederne maatte benegte at have anført som
Grund at de juridiske Discipliner ikke skulde kunne dyrkes for
Tiden ved det norske Universitet. Skrivelsen sluttede med en
Underretning om, at Ordre til Beslag paa de norske Skibe, som
maatte indkomme i danske Havne nu var udstedet.   Hermed slutter Protokollen, som har opbevaret disse rørende
Træk af norsk Broderaand og Patriotisme, der røbe saastor Styrke
ved den norske Nationalitet og altsaa ogsaa for de fraværende
Normænds Vedkommende, som Normænd, saa god Adkomst til
Selvstændighed og Frihed. Efterhaanden slap ogsaa de Fleste
af de Tolv over til Norge, og deres Forening opløstes.

   Men udpaa Sommeren fremgik dog en Slags skud- eller af-
læggeragtig Fortsættelse af hine to Samfund i et tredie, nemlig
den saakaldte "Venneforening" -- et Navn, som skulde uskyldig-
gjøre det i Verdens Øine. Mindre ultranorskt i sit angivne Øjemed,
end hine to, gik dog disses Aand ogsaa igjennem dette Selskab,
og af Danske, der ogsaa kunde blive Medlemmer, optoges dog
kun Saadanne, som vitterligen interesserede sig for Norge, f. Ex.
Statistikeren, Etatsraad Fred. Thaarup, forhen Foged i Solør og
Oudalen. De Tolv havde mødt sammen hos hinanden: "Vennerne"
d.IV,b.5,s.181   samledes i Normandsforeningens gamle Lokale, som nu atter
gjenlød af Ønsker for Norge hver Gang en Efterretning bragtes der-
hjemmefra, udjublede i alle dets Dialekter. Men efterhaanden bleve
ogsaa disse længst Efterladte færre og færre. De forsvandt enkelte
og pludseligen som Svalerne, skjøndt gamle Medlemmer af Venne-
foreningen vide at fortælle noget om en vis gammel fordægtig
Lugger, som endeel Normænd lod kjøbe paa Fremhaand af Marine-
bestyrelsen, der lod sælge endeel slige kasserede, og som de ved
en tjenstvillig N. N. lod lægge ud paa Gammelholm og udruste og
armere, for saa tilsammen hemmelig at forlade Danmark og at
slaa sig igjennem hjem, om det skulde knibe . . . Men Vi ere
allerede komne foran Rigsforsamlingen, til hvis Fremskridt vi dog
have villet binde os, og hvortil vi maa vende tilbage, efterat have
med disse Blik udenfor Landet udfyldt den Dag, Rigsforsamlingen
tog sig til Hvile, efterat have endt sine Forhandlinger over
Konstitutionsudkastet.


  
TRYKFEIL OG RETTELSER.

Pag. 11 midtpaa -- Hount, 1. Middelfart og Hount.
- 81 Hvad der i Anmærkningen berettes om Falsens Fader grunder sig vel
      paa et Sagn, men da han var af monarkiske Grundsætninger, er det
      vistnok mindre paalideligt.

1  tilbakeSaa hedder det efter den franske Monitør, hvoraf Referatet af disse De-
batter er taget, og her er upaatvivlelig, idetmindste i Ordet "aldeles", en Tinte
med af Redaktionens egen Farvelade. Endskjøndt det er en Indrømmelse af
en af Ministeriets Tilhængere, var dettes Medhold i Folket dog paa hiin Tid
saa stærkt, at det er øjensynligt, at Taleren her har sagt formeget i sin Iver
for at stille Ministeriets Færd og politiske Mod ret i Lys. Debatterne og deres
Udfald vise det. At den almindelige Opinion i England var for Norge, var
Tilfælde, men er jo ikke det samme som Uvilje mod Kronprindsen af Sverige.
Hans humane Adfærd som Administrator en Tid over Hannover, der havde
bidraget saameget til at vinde ham de svenske Hjerter, var ogsaa lidet egnet
til at gjøre ham de engelske fiendske.

2
  tilbake"Fra Nordens golde Kyster stiger frem
dets Genius, Iislænken bryder; Han
et herligt Syn udspreder fra sit Hjem:
et Nordlys: Frihed i det elskte Land."
(Jæger).

3
  tilbake"Lad Frihed ene, Frihed være dets!
Dens Straaleglands forgylde Norges Fjeld
og varmt opflamme hver en Normands Sjel!
Har Norge Frihed, har dets Sønner Held.
Da skal atlantisk Bølgegang med Lyst
paa begge Sider Friheds stolte Kyst
ombruse, rullende fra Labrador
til Friheds faste Klippekyst i Nord."
(Jæger.)

4
  tilbakeEnglands Eidsvold, hvor Magna Charta blev givet. I Nærheden af Windsor.

5
  tilbakeHefte II Pag. 302, samt Kaptainløitnant Budde's Rapport af 14de Mai.

6
  tilbakeProvst Stefansens Haandskrift siger, at de engelske Krydsere "i April ei
alene ikke hindrede Seiladsen paa Norge, men understøttede den endog
ved dels at bortjage svenske Kapere af Farvandet, dels ved at underrette
Kornskibene om hvor de havde Kapere at befrygte. Dette, forenet med de
engelske Søfolks Enthusiasme for Norges Sag, lod med al Rimelighed i Sand-
heden Uindviede formode en saadan hemmelig Forstaaelse. I Mai kom først
de svenske Krigsskibe i Søen, da de havde lagt indfrosne, og nu begyndte de
Engelske med at afvise dem og med saadan Ordre at paategne deres Papirer.
Enten lode de nu Kornskibene følge sig til Mørket paakom, og forlode dem
saa under norsk Kyst, eller ogsaa, naar Skibet var truffet i Nærheden af Kysten,
forlode de det strax efter Paategning om Afviisning for de svenske Kaperes
Skyld, forat give det Anledning at søge Norge".

7
  tilbakeKfr. Hefte II Pag. 356. Det danske Forsvar yttrer, at Regjeringen, "langtfra
selv at være bleven kompromitteret ved de private Skrivelser, denne fra Kongens
Tjeneste beafskedigede indfødte Normand havde paataget sig at overbringe til
Norge, meget mere i den svenske Regjerings Meddelelser havde fundet Anledning
til at paaanke og straffe enkelte Borgeres lovstridige Handlinger". Hermed sigtes
til hvad der hændte Præsidenten i Gen.-Toldk. Grev Frederik Moltke, Justits-
raad Westermann og Flere, der havde korresponderet paa Norge med hiin
Sladderhank af en Kammerjunker. Moltke fik pludselig sin Afsked fra alle sine
Embeder, fordi han i et Brev havde gjort Statsraad Generalløitnant Haxthausen
opmærksom paa, at Kornudførselen rigtignok vilde, paa svenskt Forlangende,
blive strengt forbuden, men at den dog vilde kunne gaa for sig, naar de norske
Skibe kun bleve forsynede med Papirer, som om de kom fra og gik til England.
Westermann blev endog landsforviist, fordi han, i et Brev til en Ven i Norge,
havde yttret sig ufordeelagtig om den danske Regjering med Hensyn til Norge,
og navnlig om Kancellipræsident Kaas. Da det ikke lykkedes ham, i Hamburg,
hvorhen han først tog sin Tilflugt, at erholde Tilladelse af Frederik VI, paa
Tilbagereisen fra Wien, til at vende tilbage til sin Familie i Kjøbenhavn, begav
han sig til Norge, hvor han først opholdt sig paa Eidsvold Værk hos Statsraad
Anker, med hvem han var noget besvogret, og senere i Kristiania. I 1821 gav
Storthinget ham en Pension af 120 Spd. aarlig, fordi han kunde siges at have
lidt for Norges Skyld.

8
  tilbakeDet hedder endvidere heri: "Som vi, efter den af os samtykte Freds-
traktat af 14de Januar d. A., og efter at have afstaaet vore Rettigheder til
Norge, ikke erkjende og ikke ville erkjende anden Myndighed i dette Rige,

end Hs. Majestæt Kongen af Sveriges, saa kunne Vi ei heller anderledes end med
allerhøjeste Mishag see, hvad der tvertimod bemeldte Traktat og vore udtrykkelige
Befalinger sammesteds er foregaaet; og det saameget mere, som enhver af os
forordnet Embedsmand, fra den Højeste til den Laveste, ligesom enhver anden
vor Undersaat i Norge, ikkun under det Vilkaar er bleven fritagen fra den Eed
og Pligt, han stod i til os: at Fredstraktatens Betingelser, forsaavidt ham maatte
vedkomme, nøiagtigen skulde opfyldes. Ligesom vi derfor ved aabent Brev af
Dags Dato ville have dette kundgjort for samtlige Embedsmænd og alle Ind-
byggere i Norge, saa paalægge vi og herved Eders Kjærlighed ufortøvet at
efterkomme de til Samme ergangne Befalinger".

10
  tilbakeEfter den første af disse Plakater, der antoges aftvungne Frederik VI, maatte
intet Pas udstedes til Norge, Tilførsel dertil skee eller Samqvem og Brevvexling
dermed finde Sted, under Straf af Fængsel eller offentligt Arbeide, og efter
den sidste skulde Den, som herimod forsaa sig eller forsøgte paa at begive
sig til Norge ad nogen anden Vej end igjennem Sverige ikke alene blive anseet
og straffet paa det strengeste efter Plakaten af 11te Mai, men endog, om han
befandtes at have søgt at opnaa sin Hensigt paa underfundig Viis -- have sit
Liv forbrudt.

11
  tilbakeAf Forsamlingens Bud, hvortil antoges en Gudbrandsdøl, toge Formændene
ved Haandslag ligeledes Taushedsløfte.

12
  tilbakeSee Hefte II Pag. 293.

13
  tilbakeSenere fattede Tawast, der selv var en redelig Karakteer, megen Agtelse
og Hengivenhed for Frederik VI som Menneske. Meningen om Forholdet mellem

disse to Personer gav sig ellers tilkjende ved en Karrikatur, der forestillede
Tawast med en liden Frederik VI stikkende frem af hans Taskelomme.

15
  tilbakeUvist hvorfor. Maaskee fordi det Regiment, han havde kommanderet i
Danmark havde grønne Opslag o. s. v. Den Sværm af Kammerherrer, han be-
gyndte sin Regjering med at udnævne, bar ogsaa grønne Sløifer med en Guld-
knap i, hvor Nøglen plejer at sidde i Blaat.

16
  tilbakeDette var Tilfælde i Bergen, medens staaende Nordenvind ved at hindre
Farten foraarsagede den bittreste Mangel i det Throndhjemske.
FORRIGE
NESTE