HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 4. BIND: 1841 - 1843

BILAG.
del 4
d.IV,b.4,s.368   møde og give Stemme ved en forestaaende Forsamling af Rigets ud-
valgte Mænd, have vor Frelsers Menigheds Huusfædre den 25de Fe-
bruar sidstleden i Menighedens Kirke, efterat have med den helligste
Eed forpligtet sig til at ville hævde Norges Selvstændighed samt vove
Liv og Blod for det elskede Fædreneland, underdanigst opfyldt.
   Saaledes ere nu, i Guds Navn og i Overeensstemmelse med Deres
Kongelige Høiheds naadigste Forskrift desangaaende igjennem Stiftets
Biskop af Vor Frelsers Menighed, valgte og udnævnte
1. Professor Sverdrup,
2. Told-Procureur Omsen.

   Thi ere benævnte tvende Mænd, i Kraft af dette Document, den
Norske Nations lovlig valgte Befuldmægtigede ved de forestaaende For-
handlinger til en Regjerings-Forms Indretning for Kongeriget Norge.

   Næst at anbefale denne for Norges Nærværende og tilkommende Slæg-
ter uberegnelig vigtige Sag i det guddommelige Forsyns faderlige Haand,
er det, at vi, med den meest uindskrænkede Tillid til Deres Kongelige
Høiheds herlige Regent-Egenskaber, og med den underdanigste Hengi-
venhed, hvis hjertelige Inderlighed os fattes Ord til at udtrykke, herved
nedlægge for Deres Kongelige Høihed vor underdanigste Tak for den
virksomme Omhu og store Opoffrelse, hvormed Deres Kongelige Høihed
har ilet det Norske Folk til Frelse, under de for dette Folk indtrufne
høist farlige Omstændigheder, og underskrive os paa egne og Vor Frel-
sers Menigheds Vegne
Norges Regent!
Naadigste Fyrste og Herre!
Deres
underdanigste Tjenere.

Christiania Raadstue, den 3die Marts 1814,
Bech. (L. S.)      Treschow. (L. S.)      Bull.      N. O. Osterhaus. (L. S.)      Larsen.      Weidemann. (L. S.)
Erik Thurmann.      R Schriver.      Ener Holm.      Jacob Nielsen.
Joh. Fabritius.      Th. Joh. Hefty.      Horster.      Lars Smith.
Hans Thorn Thoresen.      S. Wang.      D. Schæffer.      Heyerdahl.
Axel Petersen.      Juel. Rougtved.      Stoud Platou.      Hersleb.      Garmann.
N. Wulfsberg.      Chr. Døderlein.      Riis.      G. Sverdrup.      Ingstad."
(L. S.)

d.IV,b.4,s.369  
Bergen.

"Til
Norges Regent, Deres Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik!
   Til underdanigst Efterlevelse af Deres Kongelige Høiheds naadigste
aabne Brev og Rescript til Biskopperne saavelsom til Stiftamtmændene,
af 19de Februar sidstleden, samt senere Rescript til Stiftamtmændene
af 26de f. M., vare vi Undertegnede af Bergens Byes fire Menigheder,
Bededagen d. 11te d. M., i Kirkerne udvalgte Valgmænd med mig Stift-
amtmand Bull den 14de Marts 1814 forsamlede, for af vor egen Middel
at udvælge de fire Deputerede, som denne Bye haver at afsende til
det i Eidsvold den 10de April førstkommende naadigst berammede Møde,
og som der, tilligemed Nationens øvrige Afsendte, have at bestemme
og antage Kongeriget Norges Regjerings-Form.

   I denne vor Forsamling blev da ved de fleste Stemmer til denne Sen-
delse af og iblandt os udvalgte følgende, nemlig:
1. Capitain von Motzfeldt,
2. Secretair og Sorenskriver Christie,
3. Grosserer Jens Rolfsen, og
4. Pastor Jonas Rein,
efterat den Sidste, ifølge Stemmefleerheden, maatte indtræde i Frederik
Meltzers
Sted, der, formedelst Konsul Konows hastige Bortreise i et an-
det vigtigt Ærinde, af denne Byes Handelsstand var valgt og paalagt at
reise til Christiania, for der at tiltræde den Forsamling, der skal udar-
beide Planen til en almindelig Bank for Norge.

   Ligesom vi derfor herved meddele disse 4 ovenbenævnte Mænd Vid-
nesbyrd om, at de saaledes paa den befalede Maade ere udvalgte,
saa give vi dem og herved Fuldmagt til, som Bergens Byes Deputerede,
paa fornævnte Tid og Sted at møde og stemme ved Forsamlingen, der
skal fastsætte Norges Riges Regjerings-Form, og til underdanigst at over-
levere denne Byes fire Menigheders Adresser i Deres Kongelige Høi-
heds egen Haand.

Bergen, den 14de Marts 1814.
Til Bekræftelse under vore Hænder.
Underdanigst
Bull.
Motzfeldt.      Christie.      Jens Rolfsen.      Peter Christiansen.
Fred. Bøschen.      J. Rein.      Frederik Meltzer."

d.IV,b.4,s.370  
Bergenhuus Amt (Nordre).

"Undeerdanigst!
   Aar 1814 den 30te Marts, var paa Gaarden Vange i Viig i Yttre
Sogns Fogderie, Nordre Bergenhuus Amt, Amtets Menigheders Afsendte
forsamlede, for ifølge Norges Regent Deres Høihed Prinds Christian Fre-
deriks
naadigste Befaling til Amtet, af l9de Februar 1814, at foretage
Valg paa trende oplyste Mænd, der bør møde i Eidsvold udi Agers-
huus Amt den 10de April førstkommende, for der, i Forening med Na-
tionens øvrige Afsendte, at antage Riget Norges Regjerings-Form. Efterat
Menighedernes Afsendte, ved de dem medgivne underdanigste Adresser
behørigen havde legitimeret sig for Amtmanden, skred Forsamlingen til
det befalede Valg, hvorved følgende trende Mænd befandtes at have
de fleste Stemmer, sc.
1. Cancellie-Raad og Sorenskriver Lars Johannes Irgens;
2. Sognepræst til Yttre Holmedals Præstegjeld, Nicolai Nielsen, og
3. Gaardbruger Peter Hjermand;
hvilke Mænd blev overleverede samtlige indkomne Adresser med Fuld-
magt fra Forsamlingen til at overlevere disse saavelsom nærværende
underdanigste Vidnesbyrd i Regentens Haand.

   I det vi saaledes troe at have opfyldt Deres Høiheds naadigste Befa-
ling, kunne vi ikke tilbageholde det Ønske, at Forsynet vil skjenke For-
samlingen i Eidsvold Viisdom og Kraft til at bestemme og paa Natio-
nens Vegne at antage en Regjerings-Form, der til sildigste Efterslægt
maa lyksaliggjøre det Norske Rige.

   Vi nedbede Himmelens Velsignelse over en Fyrste, der med ædel og
kraftig Haand antog sig Rigets Roer paa en Tid, da gamle Norge syntes
at vakle, og som den Almægtige vilde skjenke mange Dage, for at
Norge, styret ved hans Haand, og ledet af den høie Aand, der besjeler
Ham, igjen maa tilbagevinde den Hæder, som i saamange Aarhundreder
blev dets Deel.

Vange i Viig, den 30te Marts 1814.
Underdanigst
Treschow.
Amtmand.      B. Endresen. Foged for Indre og Ytre Sogn.      U. F. Bøyesen. Sognepræst til Leirdals Præstegjeld.      Edv. Qvale. Sognepræst i Lyster.
Ole Aabel. Sognepræst.      Ludv. Daae. Sognepræst.      Ludvig Daae. Personel Capellan.      T. L. Ravn Forligelses-Commissair.      Tobiesen. Forligelses-Commissair.
Hans Urdahl.      P. E. Otterdahl.      O. Kaland.      P. J. Flarøen.
P. Abrahamsen.      V. J. Vilnes.      J. T. Høydal.      R. Kirkhorn.
d.IV,b.4,s.371   L. Abrahamsen Opeien.       Anders Pedersen       Otteren.       M. Pedersen Levdal.
J. Hansen Hals.       E. Waldemarsen Barmer.       M. M. Flogenæs.
Ole Iversen Gravdahl.       S. Torsen Bjerkeloe.       I. L. Ryg.
J. Eriksen Nedrebøe.       O. N. Huus.       L. J. Hægeim.       L. Arnesøn Grow.
M. A. Hovland.       T. L. Kronen.       O. R. Hopperstad.       O. O. Torvesetter.
R. L. Faaberg.       M. O. Grønhoug.       L. Iversen Vestrem.
M. Andersen Retteland. L. H. Breche. A. T. Ringereide.
Deres Høihed,
Christian Frederik, Norges Regent, Prinds til Danmark, Hertug til Slesvig,
Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg!"
Artillerie-Corpset.

"Underdanigst Adresse til
Deres Kongelige Høihed Norges Regent, Prinds Christian Frederik!
   Fra den Norske Artillerie-Brigade.
   Da vi af Hans Kongelige Majestæt Kong Frederik den Sjettes aabne
Brev af 18de Januar indeværende Aar have erfaret, at Allerhøistsamme
ved Freds-Tractat af 14de samme Maaned har afstaaet vort Fædrene-
land til Hans Majestæt Kongen af Sverrig, og ifølge deraf, ved dette
aabne Brev, afløst os fra den Hyldings- og Troskabs-Eed, som vi have
svoret den Danske Konge; og tillige af Deres Kongelige Høiheds aabne
Brev af 19de Februar med Glæde erfaret, at Høistsamme, af Kjærlighed
til det Norske Folk, vil hævde vor Frihed og Selvstændighed, hvorfor
vi nedlægge vor varmeste og underdanigste Taknemmelighed paa Samt-
liges Vegne: saa have alle under Artillerie-Brigaden henhørende Com-
pagnier, Batterier, Detaschementer og Commandoer med disses Officerer,
Under-Officerer og Mandskab, hver paa sit forskjellige Sted, hvor de
ere stationerede, høitideligen aflagt Eed, at ville hævde Norges Selv-
stændighed, og ofre Liv og Blod for det elskede Fædreneland, hvilken
Eed de indkomne Rapporter vidne om at være aflagt med det Fædrene-
landssind, der egner Norske Krigere, som kjende og glædeligen opfylde
de dyrebare Pligter, der paaligge dem imod et elsket Fædreneland.

   Paa ethvert Sted, hvor Eden blev aflagt af Artilleriets Underhavende,
ere blevne udseede Valgmænd, een indfødt Officeer over 25 Aar, og
een Mand af Under-Classerne, der tillige er Gaardeier, hvilke Valgmænd
have forsamlet sig den 22de Marts 1814 ved Artillerie-Brigadens Stab
her i Christiania, hvor de imellem sig have udvalgt til Repræsentanter
ved Forsamlingen paa Eidsvold førstkommende 10de April.
1. Capitain Peter v. Motzfeldt, eller i hans Forfald Capitain Henrik
Bai u. Lehne,
og

d.IV,b.4,s.372   2. af Under-Classerne, Sergeant af 10de ridende Artillerie-Compagnie
   Hans Haslum, eller i hans Forfald Constabel af Batteriet Nanne-
      stad, Hans Olsen Bjørndahl.
   Disse befuldmægtiges herved for Artillerie-Brigadens Vedkommende
at møde ved Forsamlingen paa Eidsvold førstkommende 10de April, og
der paa Brigadens Vegne at deeltage i Valget af en Regjerings-Form
for Kongeriget Norge.

   Dets til Bekræftelse under de tilstedeværende Stabs-Officerers Hænder
og hostrykte Signeter.
Christiania, den 24de Marts 1814.
Jakob Friedrich v. Schilling. (L. S.)
Christian Burchart Meyer. (L. S.)

Aas Præstegjeld.

   "Vi undertegnede Embedsmænd, Jorddrotter og Brugseiere af Aas
Præstegjeld, Folloug Fogderie, Aggershuus Amt, kjendes herved, og paa
egne og Menighedens Vegne vitterlig gjøre: at vi, forsamlede udi Aas
Hovedsogns Kirke Fredagen den 25de Februar 1814, efter afholdt Guds-
tjeneste, og efterat have svoret vort Fædreneland, det gamle Norge, en
hellig Eed, have, paa Grund af Deres Kongelige Høiheds aabne Brev af
19de denne Maaned, og Deres Skrivelse til Biskoppen, ved de fleste Stem-
mer udnævnt
Sorenskriver Falsen og
Bonden Baltsar Hoelstad
til, for dette Sogn, at møde og stemme ved den berammede Forsamling
af Nationens Mænd paa Eidsvold den 10de April førstkommende.

   Hvad Disse, eller de Mænd, som af dem amtsviis udnævnes, paa
denne almindelige Forsamling, i Forening med de Øvrige, vedtage og
bestemme med Hensyn til Landets tilkommende Regjerings-Form, skal
af os uvægerligen vedtages og efterleves.

   Det er Trang for vore Hjerter, ved denne Leilighed, med den dybeste
Taknemmelighed at erkjende den tillidsfulde Hengivenhed, Deres Kon-
gelige Høihed, vor høimodige Regent, viser Nationen, ved paa en for
Dem og den saa hædrende Maade at overlade Bestemmelsen af dens
Fremtids Skjæbne til dens fritvalgte Repræsentanter. Vi nære det til-
lidsfulde Haab, at dette Skridt, idet Samme sikrer Nationen et frit og
ædelt Folks hellige og uforkrænkelige Rettigheder, tillige vil give Deres
Kongelige Høihed det meest overtydende Beviis, saavel paa Dens Hen-
d.IV,b.4,s.373   givenhed for Deres Person, som Dens Agtelse for Deres udmærkede
Egenskaber.
   Dets til Bekræftelse have vi underskrevet denne Act.
Aas Hovedkirke den 25de Februar 1814.
Lange, Sognepræst. (L. S.)       C. M. Falsen, Sorenskriver. (L. S.)       O. Bull, resid. Capellan. (L. S.)       J. Brochmann,       Premier-Lieutenant. (L. S.)
A. Samuelson, Lots-Oldermand. (L. S.) Lønseth, Told-Betjent og Sections-Chef. (L. S.)       Johan M. Burchardt, Sections-Chef. (L. S.)
J. Nordbye, Sections-Chef. (L. S.)       N. W. Heiss, Borger og Indvaaner i Drøbak. (L. S.)       Svend Hansen, Borger og Indv. i Drøbak. (L. S.)
Andreas Bugge, Borger og Indv. i Drøbak. (L. S.)       N. Askim, Bonde. (L. S.) Svend Flaser, Bonde. (L. S.)       A. Aschehoug, Bonde. (L. S.)
S. Grydeland, Bonde. (L. S.)       P. Rustad, Bonde. (L. S.)       H. Altenborg, Bonde. (L. S.)       Svend Dyster, Bonde. (L. S.)
Hans Kroer, Bonde. (L. S.)       Hans Moer, Bonde. (L. S.)       B. Burum, Bonde. (L. S.)       A. Børsum, Bonde. (L. S.)       Lars Qvæstad, Bonde. (L. S.)"

Davigens Præstegjeld.

"Underdanigst Adresse til
Deres Kongelige Høihed, Prinds Christian Frederik, Norges Regent!
   En Dag, saa høitidelig som denne, haver aldrig været feiret i denne
Davigs Hovedkirke; thi hvilken herlig fædrelandsk Stemning! -- hvilken
skjøn Orden! -- hvilken dyb Andagt under Gudstjenesten! -- hvilke
varme Følelser under Edens Aflæggelse, om at hævde Norges Selvstæn-
dighed! -- o! hvor mange Taarer, nedrindende over rynkede (alderryn-
kede) Ansigter!

   Intet kunde have forhøiet Dagens Høitidelighed, undtagen Deres Kon-
gelige Høiheds personlige Nærværelse. O, hvor misunde Mange vore
Norske Brødre denne Lykke! -- Dog, Stedets Præst, bekjendt med vor
Regents herlige Talenter og høie Aand, har ikke undladt, som ellers
stedse saa især paa denne Dag, at trøste Folket her med det klippe-
faste Haab, vi kunne gjøre os om vor Christian Frederik; -- vi sagde
vor -- ja, Norges synlige Skytsengel! -- vor er De; -- vor var De alle-
rede, førend de satte Fod paa Norges Grund; og vor skal De blive.

   Gjennem hundrede Led skal De, vor dyrebare Regent! takkes og vel-
signes, som med ægte Norsk mandig Bestemthed vilde gjentage det for-
ladte Statsroer, hvilket Naturen og Forsynet berettigede Dem til at føre.
Det hvile i saa værdig en Haand længe, længe! og stedse urystet og urokket.

d.IV,b.4,s.374      Som dette er alle Menigheders eenstemmige Røst, saa er det og denne
Menigheds.

   I det at vi helligen forsikre Dette, bevidne vi tillige Følgende:
   Udi denne Davigs Præstegjelds Hovedkirke er, efter Gudstjenesten,
paa denne Dag foretaget det naadigst befalede Valg af tvende Menig-
hedens Mænd; hvilket Valg er faldet paa disse efterskrevne, nemlig:
1. Bondemand og Gaardbruger Anders Pedersen Otteren, og
2.       Do.       Do.       Martinus Pedersen Levdal,
begge bosatte Mænd og begge over 25 Aars Alder.

   Disse tvende Mænd befuldmægtiges til, paa Menighedens Vegne, saa-
vel at aflevere denne underdanigste Adresse, som og at møde i Amts-
Forsamlingen, for at deeltage i Valget af de tvende Mænd fra dette
nordre Bergenhuus Amt, der skulle møde og stemme ved den beram-
mede Rigets Central-Forsamling paa Eidsvold den 10de April, betræf-
fende Kongeriget Norges bestemmende og antagende Regjerings-Form.

   Den gode Gud velsigne denne forehavende høistvigtige Rigets Sag til
sin Ære, samt Regentens og Folkets gjensidige Lyksalighed!

   Dette udfærdiges og underskrives herved af os Undertegnede, i Da-
vigs Hovedkirke, Fredagen den 18de Marts, 1814.

Claus Frimann, Provst i Nordfjord og Sognepræst til Davigs Præstegjeld, Ridder af Dannebrog.       Thomas Friis, Gjæstgiver.       P. G. Kjøllesdahl, Lensmand.
Christian Glad. J. Valdemarsen Møklebust. H. Olsen Møklebust.
H. P. Henoen. A. Olsen Isehoug. A. Olsen Holmbostad.
R. H. Møklebust. M. S. Skorpen. R. Antonsen Indredavig.
Anders Abelsen Møklebust.

Bilag II.
Rigsforsamlingsmændene og deres senere Skjæbne.    1. Peder Anker. Død ( ) som Statsminister og Serafimerridder eller
   Ridder og Kommandør af de kgl. svenske Ordener.
2. Falsen. som Justitiarius i Højesteret.

3. Kristian Kristensen Kollerud. .
4. Major Sibbern. Lever som Statsraad og Kommandør af de kgl.
   svenske Sværd- og Nordstjerneordener.
5. Oberstl. Stabell. som kommanderende General og Serafimerridder.
6. Melleby. (?)
d.IV,b.4,s.375   7. Møller. Lever i samme Stilling som dengang i Arendal.
8. Captain Motzfeldt. Lever som i Naade afskediget Statsraad, Sera-
      fimerridder.
9. Haslum. Lever i Aas Sogn.
10. Christie, senere Stiftamtmand i Bergen. L. s. Toldinspektør i Ber-
   gen. Kommandør af den kgl. svenske Nordstjerne-Orden.
11. Meltzer. L. s. Vicekonsul, Børskommissær og Overvrager i Bergen.
   R. af kgl. svenske Vasaorden.
12. Rolfsen. .
13. Holck. Afgaaet som Korpschef og Generaladjutant. R. af S. O.
   Lever i Sogn.
14. Loftesnæs. Lever i Sogndal i Sogn.
15. Irgens. .
16. Nielsen. .
17. Hjermand. .
18. Koren. Har taget Afsked som Sorenskriver. Lever i Hardanger.
19. Jersin. .
20. Gjerager. Lever. Har Medaljen for Borgerdaad.
21. Løvenskjold. L. s. Rigets Statholder. Serafimerridder.
22. Cloumann. .
23. Huvestad. Lever.
24. F. Schmidt. som Provst i Danmark.
25. Collett. som Amtmand i Buskeruds Amt.
26. Hoen. Lever i Eker.
27. Sverdrup. Har taget Afsked som Professor; men fungerer endnu
   som Universitetets Overbibliothekar. R. N. O. Indeværende Aars
   Storthing har bevilget ham fuld Gage i Pension paa Grund af hans
   Deel i Begivenheden paa Eidsvold 16 Febr. 1814.
28. Omsen. som Højesteretsassessor. R. N. O.
29. Stabel. som Provst og Sognepræst til Østre Thoten.
30. Weidemann. L. s. Amtmand i Vestre Oplandenes Amt.
31. Lysgaard. .
32. Wergeland. L. s. Sognepræst i Eidsvold. Har taget Afsked som
   Provst. Medlem af N. O. og Hofprædikant.
33. Mørch. .
34. Moses. Skal leve i London.
35. Scheitlie. .
36. Dahl. .
37. Heiberg. .
38. Bendeke. som Justitiarius i Kristianssands Stiftsoverret.
39. Kjønig. som Assessor i Højesteret.
40. Evenstad.
d.IV,b.4,s.376   41. Nysom. .
42. Wedel-Jarlsberg. i 1840 som Rigets Statholder og Serafimerridder.
43. Blom. L. s. Amtmand i Buskerud. R. N. O. Oftere Storthingsmand.
44. Apenæs. (?) (Var Lensmand).
45. Capt. Sibbern. L. s. Major i Kristianssand.
46. Steenstrup. L. s. Direktør ved Kongsberg Sølvværk.
47. Hornemann. L. s. Assessor i Throndhjems Stiftsoverret. R. N. O.
      Oftere Storthingsmand.
48. Diriks. som Statsraad og K. N. O.
49. Hesselberg. (?)
50. Grønneberg. (?)
51. Amundrød .
52. Lund. som Postmester i Throndhjem.
53. Erichstrup. som Amtmand i Stavanger Amt.
54. Lundegaard. Lever i Lyngdal. Oftere Storthingsmand.
55. Lømsland .
56. Jaabek. Lever i Halse Sogn ved Mandal.
57. Eeg .
59. Wulfsberg. L. s. Amtmand i Smaalehnene. R. N. O.
60. Aall. Lever paa Næs Jernværk. K. V. O. Har Med. for Borgerdaad.
61. Grøgaard. som Sognepræst til Nykirken i Bergen.
62. Lilleholt. .
63. Prydtz. som Major.
64. Vaagaard. (?)
65. Fleischer. Senere Generallieutenant. L. s. Statsraad K. S. O. med
   Storkorset.
66. Dyhren. Lever paa Thoten.
67. Hegermann. Tog Afsked som Statsraad og . For hans Fortjeneste
   som Chef for Krigsskolen have hans Elever foran denne, oprettet
   ham i 1841 en Æresobelisk.
68. Harildstad. Lever i Waage.
69. Jørgen Aall. .
70. Bryn. som Byfoged i Laurvig.
71. Lande. .
72. Tvedten. .
73. Krohg. Har taget Afsked som Amtmand i Romsdalen. R. af sv. V,
   O. Lever der paa sin Gaard. Storthinget har ogsaa bevilget ham
   fuld Gage i Pension.
74. Stub. .
75. Valbøe. (?)
76. Flor.
d.IV,b.4,s.377   77. Cappelen. .
78. Rein. som Sognepræst til Nykirken i Bergen.
79. Hount. .
80. Hansen. (?)
81. Rosenkilde. .
82. Oftedahl. Senere Stiftsprovst i Kristianssand. L. s. Sognepræst
      i Eker.
83. Mølbach. .
84. Regelstad. (?)
85. Fabricius. Tog Afsked som Viceadmiral og K. af sv. S. O. .
86. Konow. L. s. Kapitain i Marinen. R. S. O.
87. Jonsen. (?)
88. Thorsen. (?)
89. Ramm. som Major.
90. Bakke. .
91. Petersen. som Generalmajor.
92. Illerud. (?)
93. Høyum. .
94. Røed. Lever i Jarlsberg.
95. Rogert. .
96. P. Schmidt. Lever som Vejer og Maaler i Throndhjem.
97. Midelfart. .
98. Heyerdahl. L. s. Sognepræst til Gran. Medlem af N. O.
99. Bratberg. (?)
100. Forsæth. L. s. Klokker og Forligelseskommissær. Med. f. B. D.
101. Rambech .
102. Darre. .
103. Heidmann. L. s. Amtmand i Hedemarkens Amt. R. sv. S. O.
104. Ertzgaard. Lever i Størdalen.
105. Vasmuth. .
106. Skevig. (?)
107. Lange. .
108. Gedeboe. (?)
109. Stoltenberg. .
110. Ely. .
111. Bjørnsen. (?)
112. Carstensen.
d.IV,b.4,s.378   Bilag III.
Skrivelse fra Kristian Frederik til Kongen af Sverige.
   Deres Majestæt vil ikke ansee det for en Mangel paa Høiagtelse fra
min Side, at det, som jeg idag meddeler Dem, er blevet opholdt læn-
gere, end det maatte synes passende. -- Jeg ønskede, at denne min
Meddelelse skulde være formelig, og istand til at hæve hvert Tvivls-
maal om mine ærefrygtsfulde Følelser for Dem, ligesaavel som om Be-
væggrundene til min Handlemaade. -- Ude af Stand til at anvende andet
Middel end det, jeg for Øjeblikket benytter, vil De ikke undres over,
at min Pen, det eneste Organ for mine Følelser, udtrykker disse med
al den Oprigtighed, jeg skylder Deres Majestæt, saavelsom den Sag,
jeg forsvarer. -- Ved at tilstille Deres Majestæt Kundgjørelserne af
19de Febr., underretter jeg Dem om de Følelser, der besjele det Norske
Folk, samt om de Grundsætninger, der stedse skulde lede mit Forhold.
-- Den Norske Nation er ikke vanslægtet i den Grad, at den godvilli-
gen skulde opofre sin Frihed og Uafhængighed; der er ikkun een Stemme
iblandt disse Fjeldes Beboere, den: at ville vedligeholde sit Folkeværd,
og at forsvare sine Arnesteder imod al fremmed Undertrykkelse. --
Forgjæves skulde jeg have villet udføre Freds-Tractaten til Kiel, og over-
levere Fæstningerne til Deres Majestæts Tropper. Den ufeilbarlige
Følge af sligt Forsøg vilde have været en almindelig Opstand imod den
eneste Myndighed, som kunde frelse et til sig selv overladt Folk fra
Anarchiets uberegnelige Ulykker. -- Ved at handle saaledes, skulde jeg
i samme Øjeblik have tabt den til Ordens Haandhævelse nødvendige
Myndighed, og jeg skulde have fortjent dette ved at skuffe Folket i det
gode Omdømme, som det almindeligen nærer om mig: at jeg stedse
har villet dets Vel, og at jeg idetmindste vilde forebygge Uorden i et
saa kritisk Øjeblik. -- Intet Valg levnedes mig følgeligen imellem den
Vanære, at forlade et Folk, som sætter al sin Tillid til mig, og den Pligt
til dets Frelse at vedligeholde den Myndighed, jeg hidindtil havde udøvet.

   Ved at antage Titelen Regent, har jeg overladt til den allerede sam-
menkaldte Rigs-Forsamling, at fastsætte Rigets Stats-Forfatning, og at
erklære Folkets Villie, som allerede har ytret sig, og gjenlydet i den
Eed for Fædrenelandet, som er aflagt i alle Rigets Kirker. -- Imidlertid
skal jeg forsvare Folkets uomtvistelige Rettigheder som Nation imod
hver den, som maatte ville krænke dem, og jeg vover at nære det
Haab, at det højeste Væsen heri vil velsigne et uafhængigt Folks for-
enede Anstrengelser.

   Deres Majestæt ville værdiges at erindre, at De selv har været i et
lignende Tilfælde. De bestred dengang ikke de Rettigheder, som til-
komme et Folk, der var løst fra sin Eed imod en Konge, som havde
d.IV,b.4,s.379   frasagt sig Thronen. De erkjendte Nationens Rettigheder. Skulde disse
ikke være de samme i Norge som i Sverrig? -- Dengang agtede Dan-
mark og Rusland det Folks erklærede Villie, i hvis Spidse De befandt
Dem. Skulde det være for meget at vente, at De vilde agte de samme
Rettigheder i et lignende Tilfælde? -- Endelig, Deres Majestæt, hvor-
ledes skulle de Grundsætninger, for hvilke De har grebet til Vaaben,
kunne forenes med de Grundsætninger, paa hvilke De bygger Deres
Besiddelsesret til Norge? -- Men jeg holder inde; jeg vilde ingenlunde
fornærme Deres Majestæt; udentvivl har man ledet Dem i Vildfarelse,
ved at forsikre Dem om, at det Norske Folk ønskede en Forening med
Sverrig, og De har troet, at Troskabseden til Kongen af Danmark alene
lagde Hindringer i Veien for Deres Ønske, at gjøre dette Folk ligesaa
lykkeligt som det Svenske. -- Velan, Deres Majestæt, raadspørg det
Norske Folks Sindelag. De vil da overbevises om, at den Behandling,
som det har lidt fra den Svenske Regjerings Side, har bragt National-
Hadet, som desværre alt for ofte finder Sted imellem Nabofolk, til sit
Højeste; og De vil overtydes om, at en tvungen Forening ikkun vilde
bringe uberegnelige Ulykker saavel over Norge som over Sverrig; men
paa samme Tid vil Deres Majestæt ikke tvivle om, at De for stedse
vil have vundet det Norske Folks Højagtelse og Taknemmelighed ved
at erkjende dets Rettigheder. -- Hver Normand, som vil sit Fædrene-
lands Held, har kun det oprigtige Ønske, at see Fred og god Forstaa-
else med Sverrig vedligeholdt. Det staaer udentvivl i Deres Majestæts
Magt, at berede de Scandinaviske Folkefærds Held. -- Gid en evig
Fred og det nøjeste Forbund befæste de gjensidige Forhold imellem
Norge og Sverrig! --
   De samme vise politiske Grundsætninger skulle besjele os! Aldrig
kan Norge ville vinde Land fra Sverrig, men det kan beskytte dets vest-
lige Grændse, ligesom Sverrig, i Venskab med Norge, for bestandig skal
fjerne Krigen fra vore Grændser. -- Her seer Deres Majestæt Udsigten
til en i Sandhed lykkelig Fremtid; og kan De ønske den anderledes,
naar de Scandinaviske Folkeslags Lykke fordrer det saaledes?

   Endelig, Deres Majestæt! beær mig med deres Fortrolighed; jeg skal
vist ikke tillade mig, at sige dem et eneste Ord, som ikke kan bestaae
for Gud, og med den Sandhed, De kan fordre af mig, naar det gjælder
tvende Nationers Velfærd, som De ønsker at gjøre lykkelige.

   Ansvaret hos Gud for de Ulykker, som kunne være en Følge af, hvis
De negter at høre disse mine oprigtige Yttringer, vil sikkerligen falde
tilbage paa Dem, og ikke paa mig, som kun ønsker det Norske Folks
Held, og stedse at vise mig som en god Naboe af det Svenske Folk,
d.IV,b.4,s.380   samt at lægge de Følelser af dyb Højagtelse og Oprigtighed for Dagen,
med hvilke jeg, som Ven og Deres Majestæts Beslægtede, forbliver
Deres meget hengivne Fætter,
Christian Frederik.

Christiania, d. 6te Marts 1814.
Bilag IV.
Wergelands Tale i Rigsforsamlingen den 12te April i Anledning af et
Forslag til en Tak-Adresse til Prinds-Regenten.   
"Forsamlingen er national og norsk -- Forsamlingen er altsaa fri. Vi
forestille et hæderligt Folk, løst fra sin Troskabs-Eed, og gjengivet en
fri og uafhængig Nations fulde Ret til selv at bestemme sin Regjerings-
form, en Ret baade Ven og Fiende tilsteder os rolig at nyde. Men fore-
stille vi et frit og uafhængigt Folk, saa er denne Forsamling og aldeles
fri og uafhængig, og nu allene i Besiddelse af Nationens Suverænitet.
Denne Frihed, denne Uafhængighed være det første, vi hævde, forsvare
og bevare; thi, ædle Herrer, ærværdige Forsamling, hævde vi ei For-
samlingens egen Frihed og egne Rettigheder, hvorledes skulle vi da
kunne hævde Folkets?
Vor Statsforandring er ingen Revolution -- vi haabe med Føje, at
den kan og vil foregaae uden Revolution. Her er ingen Magt at ned-
bryde, for paa dens Ruiner at opreise en anden. Her er ingen stridige
Rigsstænder med kolliderende Interesse. Love og Indretninger kunne
vedblive i uforstyrret Gang. Norges Folk er eet og lige. Det er enigt
i den fremtidige Statsforfatnings Grundsætninger, og Regjeringsforandrin-
gen er allerede foregaaet i alle Normænds Gemytter.
Imidlertid er det neppe Tvivl underkastet, at jo mere der i den in-
terimistiske Regjering organiserer sig uden Nationens Sanction, desto
mere vil Resultatet af vore Bestræbelser her, naar det skal udføres,
maaskee faae Karakter af Revolution. -- Vi have erfaret af landfare
Rygter og private Skrivelser, at en Deel anseelige danske og norske
Mænd have hyldet Hans kongelige Høihed Prinds Christian af Danmark
til Norges midlertidige Regent. Tvivle vi nu end ikke paa, at jo denne
ædle Fyrste fuld vel er værdig at bære en Halfdan svartes Krone, om
Norrig end har saadan en Krone at give, saa er det dog heller ikke
mindre upaatvivleligt, at hine Skridt af Mødet paa Eidsvold i sig selv
var uretmæssigt; en Act, kun hele det forsamlede Folk var berettiget
til. Ikke destomindre fortjener det Bifald, som relativ retligt, forsaavidt
det sigtede til at forekomme større og farligere Uretmæssigheder, og
foretoges uden Tvivl af Kjærlighed til Fædrelandet, og med Forbehol-
d.IV,b.4,s.381   enhed af denne Forsamlings Sanction. -- Denne staaer altsaa endnu
tilbage. Vel have heller ikke vi i strængeste Forstand efter vor Fuld-
magts lydende Ret til at vælge og keise nogen personlig Regent for
det hele Folk; men da det ganske Folks reelle Sammenkomst er en
Umuelighed, og da vi udgjøre en lovmæssigen valgt Folkerepræsentation,
saa er det klart, at, dersom noget Møde tør handle i Folkets Navn, saa
er det dette. -- Alt hvad denne Forsamling det frie norske Folk,
ikke har sanctioneret, er ugyldigt. Derfor ere vi og komne sammen.
En Regent maa være,
ne quid respublica detrimenti capiat, at vi
roligen

kunne overveje vore Anliggender.
Af disse Grunde foreslaaes, at Hans Kongl. Høihed Prinds-Regenten
ikke alene ved en Adresse fra Nationalforsamlingen takkes i Nationens
Navn for den Nidkjærhed, denne Fyrste saa ufortrøden og ædelmodig
har lagt for Dagen for Rigets og Folkets Bedste, i det han i Rigets
kritiske Øjeblik overtog sig Tingenes Bestyrelse; men at Hans Kongl.
Høihed ligeledes i Nationens Navn bedes at vedblive Regjeringen til
Rigets Tarv og Forsvar, og af Nationalforsamlingen, som en lovlig Folke-
Repræsentation, bekræftes i det midlertidige Regentskabs Myndighed,
under følgende Betingelser: at Regentskabet er interimistisk, og varer
kun, indtil Nationalforsamlingen vil hæve samme; at Regentskabets Magt
ei strækker sig til Nationalforsamlingen selv, som i sin Qvalitet af Na-
tionalforsamling er uafhængig, og over hvilken der ingen Bydende kan
gives, uden hvem den selv konstituerer sig til sine Forhandlingers or-
dentligere Gang; at alt hvad Nationalforsamlingen af Regjeringen for-
langer Oplysning om, skal gives; og at Nationalforsamlingen kan be-
kræfte eller hæve de Forordninger eller Foranstaltninger, Regentskabet
midlertidig kan have truffet, naar Thinget er sluttet, og den nye Tingenes
Orden skal indføres. Hvilket alt offentlig bekjendtgjøres. Endelig fore-
slaaes, at de Mænd, som paa Eidsvold-Mødet forholdt sig med Ærbø-
dighed for Nationen, ligeledes takkes i Folkets Navn.
Saaledes handle vi -- ikke i eget Navn -- ikke af egen Anseelse,
egen Myndighed, men i det Folks Navn og af det Folks Authoritet,
som samlede os til dette evig mærkelige Thing. -- Saaledes handle vi
i en Nationalforsamlings Aand og Karakteer, efter dens Værdighed,
overeensstemmende med dens Rettigheder, overeensstemmende med
Folkets Ønske -- ja overeensstemmende med Prinds-Regentens Ønske.
-- Vi kjende denne ædle Fyrste. Vi vide hvor høit hans Hjerte luer
for Menneskerettigheder og Folkefrihed, for alt ædelt og godt -- vi
vide, hvor høit han elsker Normanden1). De Prøver, han allerede har
givet Folket paa Ædelmod, Normandssind, Fordomssind og kongelig
d.IV,b.4,s.382   Tænkemaade, berettiger os til at troe, at det ikke kan andet end være
ham kjært, ikke kan andet end bevirke, at han agter Nationalforsam-
lingen og Nationen desto mere derfor. Selv har han tilskyndet os at
handle med Kraft og Mod ligesaavel som med Viisdom og Enighed.
Selv har han erklæret, at det vil afhænge af denne Forsamlings Be-
stemmelse, om han fremdeles skal rygte sit Hværv. Og, dette maa jeg
oprigtig bekjende, den Fyrste, som ei yndede, ei agtede et saadant
Skridt af Folkets uafhængige og frie Repræsentation, kunde ikke være
Konge for Normænd.
Kristianssand har talt2) og ønsker at høre de øvrige norske Byers
og Provindsers Mening."
Bilag V.
Beretning om Mødet paa Eidsvold den 16te Februar 1814.    Til denne Dag havde Kristian Frederik, som før berettet, sammenkaldt
til et delibererende Møde paa Eidsvold Jernværk følgende Mænd: Kam-
merherrerne Rosenkrantz og Anker, Kon-ferentsraad Sommerhjelm, Kon-
treadmiral Lütken, Generalmajor Haxthausen, Oberste Arenfeldt, Etats-
raaderne Treschow og Falbe, Professor Sverdrup, Biskop Bech, General-
auditør Bergh, Stiftamtmand Thygesen, Amtmand Jonas Collett, Foged
Holst og Kjøbmændene Tank og Nielsen. Tilstede og deeltagende i
Forhandlingerne vare desuden Stedets Ejer Karsten Anker og General-
qvarteermester Haffner. Da det efter Middag var bleven Prindsen meldt,
at Alle, paanær Sverdrup, vare komne, bleve de En for En indkaldte
til ham, meddeelte Underretningen om Norges Afstaaelse og adspurgte,
om de ikke nu maatte bifalde hans Plan, at erklære sig for Rigets su-
veræne Regent ifølge Arveretten og at sætte sig til Modværge. Om
det Sidste vare ikke Meningerne delte, om Prindsen end ikke havde
udmalet den krigerske Enthusiasme, han paa Reisen til Throndhjem
havde truffet hos Folket, saa stærkt som han gjorde, men, at han ikke
har fundet Modstand nok mod Hovedplanen, saa skrøbelige Been den end
havde at staa paa, fremlyser af hans Tiltale til Sverdrup, der kom senest
og traf de fleste Øvrige modfaldne i Forhallen. Prindsen, for hvem han
strax fik Befaling at fremstille sig, modtog ham nemlig med følgende Ord:
d.IV,b.4,s.383      "Jeg har ladet sammenkalde nogle af Norges meest anseete Mænd,
for i dette for Landet høist vigtige Tidspunkt at overlægge med dem
hvad der bør foretages til Betryggelse af Riget Selvstændighed og Vel.
Da Hs. Maj. Kong Frederik den Sjette har været nødt til at afstaa sin
Ret til Norges Throne, anseer jeg mig efter Kongeloven og Norges Odels-
lov for arverettiget til den, og i denne min Mening er jeg bleven be-
styrket af Mange af Norges dygtigste og mest oplyste Mænd. Jeg har
hørt, at De skal være af en modsat Mening, og har derfor ladet Dem
kalde forat høre Deres Grunde."

   Da var det hint den gamle Bondes "Husk at Gud er ataat" saa le-
vende randt Sverdrup ihu, at det ligesom hørligt klang for hans Øren,
og at han udbrød om Prindsens Hensigt at arvtage Norge, "dertil har
Deres kgl. Høihed ikke mere Rettighed end Jeg." Klart og bestemt
udviklede han nu sine Grunde mod Prindsens Arveret, og viiste, at i
Frederik 6tes Forsagelse af sin Ret til Norges Rige maatte den Erklæring
ligge, at han ikke længer saa sig istand til at hævde Foreningen mellem
Danmark og Norge, og at dette saaledes igjen var kommen i Besiddelse
af sin naturlige og uomtvistelige Ret til selv at bestemme sin Forfatning
og til, uden alt andet Hensyn, at overdrage den exekutive Magts Ud-
øvelse til hvem det vilde og ansaa dueligst. Denne Argumentation
førtes dog ikke til Ende uden oftere at blive afbrudt af Kristian Frederik,
der fulgte Sverdrups Ord med spændt Opmærksomhed, og forsvarede
sin Mening uden dog nogensinde at falde ud af sin godmodige og rolige
Tone.

   "Derimod" -- vedblev Sverdrup -- "tvivler jeg ingenlunde om, at jo
det norske Folk ved frit Valg vil kaare D. k. H. til sin Konge, da De i
Farens og Nødens Stund med en saa høimodig Opoffrelse har villet
knytte Deres Skjebne til dets, og jeg anseer det for meget hæderligere,
at Harald Haarfagers og Sverres gamle Kongekrone overraktes D. k. H.
af et frit Folk, end om De fik den ved Arv eller paa nogensomhelst
anden Maade."

   "Ah! nu bliver De poetisk", afbrød Prindsen med et Smiil -- et Ud-
brud, som faaer sin psychologiske Belysning af at han kort iforvejen
havde kaldet Sverdrups Beviisførelse imod hans Arveret "sofistisk".

   Sverdrup forsikkrede da, at kun Kjærlighed til Sandhed og Fædreland
havde ledet hans Tale. Han havde endt. Ingen af dem mælte mere.
Nogle Øjeblik betragtede Kristian Frederik, under denne Afgjørelsens
Pause, Sverdrup med et Blik fuldt af Alvor og huldrig Blidhed; men
pludselig aabnede han sine Arme, traadte et Skridt frem og omfavnede
Sverdrup med Udraabet: "De har Ret; jeg er bleven overbeviist". Og
han bad derpaa Sverdrup at gjentage for det samlede Møde, han nu
vilde holde, hvad han havde sagt til ham, men om muligt inden dette
d.IV,b.4,s.384   forsøge at faa Biskop Bech og Karsten Anker til at gaa over til denne
Mening.
   For dem, der besøge Stedet, kan det være interessant at vide, at
denne Samtale og Scene forefaldt i Hjørneværelset paa nordre Side af
Søileforhallen, og at det tre Maaneder efter skede i samme Rum, at
netop Sverdrup, som Rigsforsamlingens Præsident, tilbød Kristian Frederik
Kronen. Da Sverdrup kom ud til de Andre, der vare forsamlede paa
den anden Side af Forhallen, omringedes han strax af dem, og med
Glædesyttringer hørte de hvorledes Prindsen var bleven omstemt. Han
opsøgte derpaa, efter Aftale, Bech og Karsten Anker. Den Første, hvis
Meninger altid gik i særdeles rummelige Gjænger, blev let bragt tilbage
fra sin Vildfarelse; men Anker, der var En af dem, om hvem man kan
sige, at de ere bedre Royalister end Kongen selv, blev ved sin.

   Det varede ikke længe -- Klokken var mellem 6 og 7 -- før Prind-
sen traadte ud. Han lod først sin Sekretær, Etatsraad v. Holten, op-
læse Fredstraktaterne imellem Danmark og Sverige og Danmark og Stor-
britannien, Frederik VItes aabne Brev om Norges Afstaaelse samt en
Intimation til dette Dokument. Efter atter at have omtalt sine paa
Throndhjemsreisen erhvervede Erfaringer om Folkets krigerske Stemning,
opfordrede han Forsamlingen til at yttre sig herover, hvorpaa Alle be-
kræftede, at han ikke heri tog feil af Folkets sande Mening. Navnlig
garanterede Peder Anker med Fyrighed for Befolkningen paa sine be-
tydelige Ejendomme, hvis Antal han opgav. Prindsen gjentog da sit
navnkundige Løfte, at han, efter denne Erfaring, havde besluttet sig til
at være uadskillelig fra Norge, og udbad sig de forsamlede Herrers Be-
tænkning om hans Forhold til Riget og om hvad der var at gjøre, og,
da Ingen strax svarede, navnlig Dhrr. Juristers.

   "Hvad mener f. Ex. Herr Rosenkrantz?" spurgte Prindsen denne Mand,
som langtfra hørte til hans Enthusiaster.

   Rosenkrantz traadte da frem og yttrede, at der vel ingen Tvivl kunde
være om, at Nationen ikke vilde kalde nogen Anden til sin Throne end
Prindsen, som den allerede skyldte saameget, men at han ansaa det for
Pligt mod Hs. Høihed, mod Folket og sig Selv, uden Tilbageholdenhed
at erklære, at Prindsen under nærværende Omstændigheder ingenlunde
kunde beraabe sig paa nogen Arveret. Folkeretten vilde krænkes der-
ved. Frederik den 6te havde for sig og Arvinger frasagt sig Riget; men
videre end dertil kunde hans Dispositionsret over Nationen ikke gaa.
Kunde nu en Prinds, paa Grund af sin Arveret, gjøre disse ophævede
Rettigheder gjældende, da maatte Konseqvencen blive, at Norge maatte
ogsaa fra Ejeren kunne bortskjænkes til Sverige. Uden Folkets Kald
kunde Prindsen derfor ikke optræde som Norges Konge, hvorimod dets
eenstemmige Ønske visselig var, at han vilde vedblive Styret, og som
d.IV,b.4,s.385   midlertidig Regent frelse det fra Anarkiet. Derved vilde han endnu
mere vinde dets Hjerte, og han torde vove sit Liv paa, at Nationens
Repræsentanter ikke vilde sætte Norges Krone paa nogen Andens Ho-
ved end Kristian Frederiks.
   Sverdrup greb derpaa Ordet. Han bemærkede, at Afstaaelse af et
Land kunde blot lade sig forsvare ved Umuligheden af at kunne hævde
dets Besiddelse, men at Retten til da at værne om sin Uafhængighed
maatte være hjemlet selv den enkelte By, som maatte være afstaaet.
En Nationalrepræsentation maatte sammenkaldes; og saaledes udviklede
han paany sin Anskuelse, hvori Flere af de Øvrige, navnlig Treschow,
som før havde været af Prindsens oprindelige, Sommerhjelm, Peder An-
ker
og Bergh istemmede. Karsten Anker og Haffner vedbleve derimod
at forsvare Prindsens Arveret og Kongenavn, og at forsøge at bringe
Denne til at vedblive den Mening, de vidste var hans Hjertes, om ikke
hans Hoveds; men midt i sit heftigste Udbrud mod Sverdrup afbrødes
Haffner af det Udraab fra Prindsen: "Nei! Professor Sverdrup har over-
beviist mig. Saa maa det være."

   "Ja Sverdrup har Ret", lagde Treschow betonende til.
   Prindsen erklærede derpaa, at da hans Ønske kun var at gjøre Folket
lykkeligt, og han nu havde hørt dets mest oplyste Mænds Anskuelser,
vilde han renoncere paa sin egen og udføre det begyndte Værk saa-
ledes som disse nu havde foreskrevet, nemlig ved at sammenkalde en
Repræsentation af det hele norske Folk, som skulde give dette en
Konstitution. Spørgsmaalet om under hvilken Titel han midlertidigen
skulde føre Roeret kom derpaa under Overvejelse. Statholdertitelen
fandt man ligesaa upassende som Kongetitelen uanvendelig. Det blev
da ved "Prindsregent af Norge".

   Kristian Frederik forføjede sig derpaa med sin Sekretær i sit Gemak,
hvorfra han den følgende Dag Kl. 12 traadte ud og forelæste Forsam-
lingen hvad han imidlertid havde udarbeidet, nemlig de under Dato af
19de Februar publicerede Bekjendtgjørelser. I en kort Tale opfordrede
han den derpaa til at bistaa sig, især ved at Enhver i sin Kreds vilde
fremme Samdrægtigheden og bekjæmpe Partier, om de opstod, hvorpaa
han, efter at de Alle havde maattet give ham Haanden derpaa, forlod
Forsamlingen. Denne blev derpaa enig om at lade sig melde hos ham
forat takke ham for hans Opoffrelser for Nationen, ved hvilken Leilighed
Karsten Anker blev valgt til Ordfører. Baade han, Prindsregenten og
de Øvrige vare da, siger Beretningen, rørte til Taarer. Dog fik Anker
omsider Mæle for hvad han havde at sige, hvorpaa Prindsregenten ud-
raabte: "Gud forlene mig Forstand og Mod til at gjøre det norske
Folk lykkeligt!" Det gik nu tilbage til Kristiania. Statsomvæltningen
var begyndt.

d.IV,b.4,s.386  
Anhang.
Opinionsyttringer.3

(Kristiania Intelligentssedler 22de Marts 1814).
  
"Præmie.

   En Belønning af 800 Rdlr. DCt. udloves herved for en grundig, fri-
modig og competente Censorer fyldestgjørende Opløsning af følgende
Spørgsmaal:
1) Kan der, i Følge eller Analogie af Hans Kongelige Høihed Prinds-
   Regentens offentlige Kundgjørelse (vide Bladet Tiden No. 69), gives
   Adgang til Rigsforsamlingen i Eidsvold for andre Deputerede end
   Norskfødte?
2) Hvilke Regler byde Retfærdighed og Klogskab i Henseende til Ud-
   lændinges Ansættelse til offentlige Embeder i Norge for Frem-
   tiden? Bør noget vigtigt Stats-Embede betroes til en ikke Norsk-
   født? Er det fornødent, at besætte de øvrige Embeder (Professorers
   og Lægers undtagne) med ikke Norskfødte? Hvilket Fortrin maatte
   i saa Henseende de allerede nu i Norge Bosatte, som ikke ere
   Norskfødte, have? Hvor langt et Ophold bør ansees fornødent
   for at erhverve et saadant Fortrin? Kan Indfødsret erhverves af
   Andre end Professorer og Læger, naar de ikke allerede nu have den?
3) Forudsat, at de Indfødtes Eneret, saavel til at møde ved For-
   samlingen i Eidsvold, som til de vigtigste Stats-Embeder, bevises
   -- hvilken Indflydelse vil den have paa den Norske National-Aand
   og det Norske Folks Kjærlighed til Regenten?
Besvarelserne heraf maa være indleverede inden 10de April d. A., og
modtages af Pastor Wulfsberg i Christiania, som har Sikkerhed ihænde
for Præmiens Beløb."

d.IV,b.4,s.387     
Dette besvaredes i samme Blad for 1ste April saaledes:


           "Jeg hos kjække Normænd priser,
                      At han stedse ivrig viser,
           Han sit Fødeland har kjær;
           Men jeg troer han gjorde ilde,
           Om han vilde sig indbilde,
           At der fødes Mennesker
           Kun i Engeland og der.
                             Wessel.

   Da ovenstaaende Strofe af en indfød Normand synes at være det
bedste Motto for og den passeligste Indledning til Besvarelsen af de i
No. 23 af Kristiania Intelligentsseddel fremsatte Præmie-Spørgsmaale,
saa vil Indsenderen heraf, uden nogen Fordring paa Præmien, og uden
videre Fortale skride til Undersøgelsen af de 3de opgivne Hovedpunkter:

   1) Regentens Kundgjørelse i Bladet Tiden No. 69 indeholder intet,
som enten ved bogstavelig Fortolkning eller analogisk Slutning kunde
give Anledning til at betage dem, som ikke ere Norskfødte, Adgang
til at møde som Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold. Aanden
i samtlige Regentens Kundgjørelser viser, at den som har aflagt Eed
paa: "at ville hævde Norges Selvstændighed etc." ansees at være Norsk-
sindet, og derpaa kommer det udentvivl meer an, end paa den tilfæl-
dige Omstændighed, at være Norskfødt. Regenten har selv afgivet dette
Beviis paa sit Norske Fædrelandssind, og har fordret samme Beviis af
alle ikke Norskfødte Embedsmænd. I Regentens Kundgjørelse til det
Norske Folk hedder det: "En Samling af Nationens selvvalgte oplyste
Mænd skal, ved, med Viisdom og Samdrægtighed at bestemme en Re-
gjeringsform for Norge o. s. v." Meningen af det Udtryk: "Nationens
selvvalgte Mænd," kan vel ikke være noget andet end: Mænd som
Nationen selv har valgt. Dette Valg, et Vidne om Nationens Tillid,
maa udentvivl give fuldkommen retmæssig Adgang til at møde som
Deputeret ved Rigsforsamlingen, i det mindste kjender jeg intet højere
Kreditiv og troer selv Fødsels- og Daabssedlen maae og bør vige for
det. I Circulæren til Biskopperne, hvorved Reglerne for Valget, saa-
vel af Menighedernes som Amternes og Byernes Deputerede bestem-
mes, er der slet intet som directe eller indirecte hentyder paa at kun
Norskfødte ere valgdygtige; men Valget er frit og uindskrænket over-
ladt til Nationens myndige Mænd, hvem man tiltroede Forstand og
Retsindighed nok til at see paa det Væsentligste og Vigtigste ved et
saadant Valg, nemlig Indsigt og Retskaffenhed.

   Det Eneste hvoraf den, som maatte sætte sin Norskhed i at ville
have fortrængt og forjaget Enhver, der ikke er saa lykkelig at være
d.IV,b.4,s.388   Norskfødt, maaskee kunde udlede Noget til Fordeel for sin Sætning,
er den Bestemmelse i Circulærerne til Landmilicen og Søe-Etaten: "at
af hver Divisions og Escadrons, samt af hver Brigs og Værfts 2de Valg-
mænd skal tages een indfødt Officier." Men da denne Bestemmelse
ikke angaaer de Deputerede, som af disse igjen skulle vælges for Re-
gimentet og Corpset eller Værftet og Briggerne, saa er man formodent-
lig ikke berettiget til at give den videre Udstrækning, end Regenten
selv har givet den, og i alle Tilfælde bliver Høistsamme Selv sine Re-
scripters bedste Fortolker, saa man ikke behøver at tage sin Tilflugt
enten til Analogie eller juridisk Haarkløverie.
   2) De under denne Post fremsatte Spørgsmaal kunne maaskee i Kort-
hed besvares saaledes: Retfærdighed og Klogskab byder, ved offentlige
Embeders Besættelse at vælge indsigtsfulde, duelige og retskafne Sub-
jecter, og til de vigtigste Statsembeder de Mænd, som besidde disse
Egenskaber i den fortrinligste Grad. Da nu disse Egenskaber hverken
skyldes Fødselen eller Climatet, handler man udentvivl retfærdigst og
klogest i at benytte dem hvor de findes, skjønt naturligviis de, der
have det nøjeste Bekjendtskab til Landets Forfatning, bør, naar det
øvrige er lige, fortrinlig komme i Betragtning.

   Hvorfor just udenlandske Professorer og Læger skulle have ubetinget
Adgang til at ansættes i Norge, fremfor alle andre skikkelige Folk, er
ikke let at fatte. De Første kunde jo bibringe deres Tilhørere unorske
Grundsætninger og de Sidste dræbe de Norske Patrioter. Dog -- Grun-
den til hiin Tolerance maae formodentlig søges deri, at Norge har
Mangel paa duelige Candidater til saadanne Embeder. Men mon dette
ikke ogsaa lettelig turde være og blive Tilfældet i Henseende til andre
offentlige Embeders Besættelse, i det mindste saalænge indtil det
Norske Universitet faaer de ledige Lærestole besatte, og vinder Tid
til at udbrede sin Virksomhed. De allerede nu i Norge Bosatte, skjønt
ikke Norskfødte, seer man dog tør haabe at komme i Betragtning.
Men hvilken Arithmetiker udfinder Maalestokken for den Tid, som
udkræves til at erhverve sig den, til at betjene et Norsk Embede for-
nødne, Qvantitet Norskhed. Ligesaa vanskeligt er det Spørgsmaal om
Indfødsretten at besvare, da der, saavidt jeg veed, ingen speciel Ind-
fødsret for Norge gives, og den Danske som Udlændigsk, vel ikke tør
komme i Betragtning. Af denne Labyrinth vides ingen anden Udvei,
end at Præmieæskeren selv maae udgive en ny Indfødsret for Norge
og deri bestemme Erhvervelsesmaaden af bemeldte Ret.

   Siden der blot handles om Norskfødte, synes det, som om ingen
kunde ansees for Normand, var end Norge hans Fædreland, fordi han
nedstammer fra Norske Forældre og Forfædre, er opdragen og har til-
bragt næsten sit hele Liv i Norge, naar samme ikke tillige er hans
d.IV,b.4,s.389   Fødeland. Hvad Landsmand monne da den være, som er fød i et
Skib paa Havet? Formodentlig Britter, siden dette Folk er Havets
Herre. Eller er Den meer Normand, som, fød i Norge, har fra tidligste
Barndom og den meste Deel af sin Levetid opholdt sig i et andet
Land, end den, som har Ret til, efter det Ovenanførte, at kalde Norge
sit Fædreland? Mon man intet Exempel har paa at Norskfødte i Dan-
mark har glemt at de vare Normænd, og at Digteren havde Ret da
han sang:
Du Normænd ei om Tronen seer,

ligesom hiin havde Ret, der kaldte Tyge Rothe den Danskfødte Nor-
mand? Har ingen Danskfødt Mand gjort sig velfortjent i og af Norge?
Ere alle i Norge fødte, opfødte og bosatte Personer saaledes sindede
mod Norge, som de bør være? For disse Spørgsmaal udsættes ingen
Præmie, men det overlades til Upartiske at besvare sig dem selv.
   3) Denne Post er besvaret ved den første. Hvad den Norske Na-
tionalaand angaaer, da vil Oplysning og Sædelighed udentvivl have
den gavnligste Indflydelse paa samme, og da vil National-Stolthed og
National-Had forsvinde, og det som har sandt Værd agtes, elskes og
søges hvor og hos hvem det findes. Desuden staaer det nu til Na-
tionen selv at forebygge Indflydelsen af Ildesindede, være sig Indfødte
eller Ikkeindfødte. Imidlertid maae hver oplyst og retsindig Normand
ønske, at falsk og uægte Norskhed, der har sit Udspring af Fordom,
smaalig Forfængelighed, krænket Stolthed og andre urene Kilder -- ikke
maae gribe saaledes om sig, at Norge og dets Selvstændighed og med
det al ægte Norskhed omsider skal gaae tilgrunde."

(Kristiania Intelligentssedler for 1ste April 1814).
"Uforgribeligt Spørgsmaal.

   Mon ikke en usædvanlig særskilt Repræsentation af Krigsmagten (med
al Respekt for Standen) kunde spares ved forestaaende Rigsdag, --
ligerviis som det skeer ved Geistligheden, -- ei at tale om andre Van-
skeligheder?4 De Veltænkende foragte ikke et velmeent Raad, men
benytte det efter Omstændighederne. Gud bevare Fædrelandet!

V.

   Dette Spørgsmaal besvaredes med Bitterhed i et "uforgribeligt Svar"
og i nok en Opsats i næste Nummer af samme Blad.

d.IV,b.4,s.390  
Anmærkninger.

   I
et Skrivt som dette, hvis Kilder ere saa spredte, hvor saa meget maa
hentes fra mundtlige Beretninger, og hvortil Berigtigelserne og Fuldstændiggjø-
relserne i mange Punkter først kunne ventes at ville indløbe fra de endnu-
levende af Datids handlende eller velunderrettede Personer, vilde det være van-
skeligt, om supplerende Anmærkninger skulde kunne undgaaes. Maatte blot
det, at Forfatteren ikke skyer saadanne lidet zirende Tilsætninger, optages som
et Vidnesbyrd om, at det er hans Hensigt, med Tilsidesættelse af en affekteret
Ufeilbarhed, at gjøre sit Arbeide saa sanddru og fuldstændigt som det har
været ham muligt! og maatte de Anmærkninger, han har seet sig istand til at
erhverve mellem Texten og Omslaget i hvert Hefte, ogsaa antyde for bedre
underrettede Landsmænd, hvor velkomne yderligere Berigtigelser og Tillæg
ville være ham! Naaer Værket at kunne udkomme i en fuldkomnere Skikkelse,
da vil denne især bestaae i, at de ville indtages i selve dets Text, som først da
vil vorde et heelt ubrudt Speil, som inden sin Ramme vil opfatte Fædrelandets
mindeværdigste Begivenheder.
Pag. 291-292.
   Angaaende Bededagen beretter et Haandskrivt, der har et Medlem af Rigs-
forsamlingen til Forfatter, at Almuerne bleve indkaldte dertil uden at hverken
de eller de civile Embedsmænd, der de kom i Kirken, vidste hvad de der skulde
gjøre.
Pag. 297.

   I Anledning af Troppebevægelserne indeholde Aviserne flere Bevidnelser
fra de Kommanderende af Erkjendtlighed for den Gjæstfrihed, som i By og
Bygd vistes Tropperne. Man seer deraf, at de ikke blot trakteredes med hvad
Godt man havde, men at de stundom ogsaa skydsedes frit paavejen. "Villig
gaaer Krigeren til Kamppladsen -- ender en af disse Taksigelser til Laurvigs,
Sandefjords og Tønsbergs Indvaanere -- naar han strider for saa ædle Med-
borgere."
Pag. 298.

   Kundgjørelserne om denne Regjeringsorganisation og Fredstraktaterne imel-
lem Danmark og Sverrig samt imellem Danmark og England averteredes 22de
Marts tilkjøbs i særskilte Aftryk af "Tiden", Nr. 73, 74 og 75. Kjøberne skulde
ogsaa erholde gratis Aftryk af samme Blads Nr. 77, indeholdende "Yttringer i
England om Norges Selvstændighed."
Pag. 299.

   Siden først i 1811 bestod en "Hjælpe- og Understøttelses-Kommission for
uheldige Sømænd."
Pag. 300.

   Følgende Avertissement af 25de Febr. 1814 fra Redaktøren af Throndhjems
Adressekontors-Efterretninger kan ogsaa tjene til en Oplysning om Datids Penge-
værd og Priser paa Nødvendighedsartikler:

   I No. 61 af Tiden nævnes: at en Favn Brænde falbydes for 45 Rdlr. d. C.;
men da det den Gang var en Patriot, der falbød nogle faa Favne, som den
følgende Dag vare solgte, saa tjener herved til Efterretning for Tidens Udgiver:
d.IV,b.4,s.391   at til samme Tid var den urokkelige Priis paa Gran-Brænde 80 Rdlr. d. C. for
Favnen, og for Bjærkeved 110 Rdlr. d. C.
   Priserne paa de øvrige Fornødenhedsvarer vare paa samme Tid i Trond-
hjem følgende:
                              Rd. &bmskilling; d.C.
Et samfængt Brød, 16 Lod i Vægt, hos Bageren..2 -
En Mark Smør hos Høkkerten............. 4. 48 -
En Bouteille slet Øl................... 1. 48 -
En Mark kaldet hollandsk Ost........... 3. 48 -
En Kande blaa Mælk..................... 3. -
En middels Sild........................ 48 -
      NB. i Aaret 1808 1/2 &bmskilling;.
En Vog Havremeel til Bonden............ 108. -
En Tønde Malt.......................... 500. -
En Tønde Rug........................... 400. -
En Tønde Hvede......................... 448. -
En Vog Fisk............................ 40. -
En Vog Høe............................. 16. -
En Kande Potetes....................... 2. -
      NB. i Aaret 1808 4 &bmskilling;.
En Portion Spise....................... 7. -
En Bog Skrivpapir...................... 16. -
      NB. i Aaret 1808 16 &bmskilling;.
En maadelig Skriverpen................. 48 -
      NB. i Aaret 1808 to for Skill.
En Alen hvidt Vadmel................... 18. -
      i Aaret 1808 1/2 Rdlr.
En Alen Lærred......................... 8. -
Pag. 303.

   En Bearbeidelse af Opinionen til Fordeel for Kristian Frederik, og som ikke
var uden Indflydelse, var de flere Prædikener paa den anordnede Bededag og
ved andre kirkelige Leiligheder, som ved denne Tid udgaves. Præsten Gar-
manns
i Kristiania paa 1ste Søndag i Faste var f. Ex. betitlet: "Den Lykke,
som vort Land har at haabe af Fremtiden, under vor hyldede Fyrste."
Pag. 306.

   En Optegnelse fra Rigsforsamlingstiden kritiserer denne Gudstjeneste bittert
saaledes som den blev udført, og da vel Alt paa det nærmeste, som staaer i
nogen Forbindelse med hine mærkværdige Dage, vil læses med nogen Interesse,
indtages her denne dens mere detaljerede Skildring:

   "Efterat Præsten fra Kirkegulvet havde opfordret Organisten til at spille,
intonerede Denne en Engelskdands (Gud maa vide, om det skede af Ondskab
eller Sympathi). Organisten var nemlig falden i Staver over Indtoget i Kirken
eller vel egentlig over Prinds Kristian, som først kom ind i Kirken; og naar
Folket glemmer sin Stilling ved Synet af denne isandhed elskværdige Prinds,
hvad skal man da vente af en stakkels Organist? Hvor Mange har han ikke
bragt til at intonere falskt ved sit Aasyn? Præsten prækede længe, kjedsomme-
ligt og ækelt. Han henvendte en Tak til Prindsen, hvortil han ingen Myndighed
d.IV,b.4,s.392   havde, naar den skede, som her var Tilfælde, i Folkets Navn, og som ikke
kunde tillades ham som Privatmand uden paa Vejen til en Bispestol eller en
Daarekiste. Repræsentanterne affærdigede han med en Kompliment, formanede
dem til at være gode Folk, foreskrev dem hvorledes de skulde forholde sig,
og lærte dem, at Magten virker sikkrere i Eens Haand end i Fleres o. s. v.
Til Tak offrede Rigsforsamlingsmændene til ham paa Een nær."
Pag. 306.
   Paa en tre Trins Forhøining var hensat en forgyldt Stol for Prindsregenten,
og Væggen bag Forhøiningen var bedækket med et Omhæng. Optegnelsernes
Forfatter bemærker, at Prinds-Regentens Holdning var noget vaklende, skjøndt
behagelig, ved Fremtrædelsen og under Aabningstalen, som han holdt med
Papiret i Haanden, men dog temmelig livligt. Holtens Oplæsning var derimod
jammerlig baade af det Franske og det Danske.
Pag. 307.

   Hvert Nr. af denne "Rigsforsamlings-Tidende, begyndt i April 1814, Eidsvold,
trykt af August Naunheim," bestod kun af to Qvartblade, og synes, efter Klager
i Aviserne, kun langsomt at have meddelt Forhandlingerne. Den indlededes
med følgende Ord:

   "Det norske Folk, som nylig i den Eviges Templer frivilligen har svoret at
hævde Norges Selvstændighed og at vove Liv og Blod for det elskede Fæd-
reneland, og som er bered at gjøre enhver Opoffrelse for at holde denne høi-
tidelige Eed, hæfter med Opmærksomhed sit Blik paa Rigets Mænd, som i dette
Øjeblik ere forsamlede paa Eidsvold, for, efter Hans Kongelige Høiheds, Prinds-
Regentens, Indbydelse og Folkets eenstemmige Ønske, at bestemme dets Re-
gjeringsform. -- Høistsamme tilligemed Rigsforsamlingen har derfor fundet pas-
sende, Tid efter anden at lade udgive denne Tidende, hvorved det som vorder
forhandlet i Rigsforsamlingen paa Eidsvold vil komme til Folkets Kundskab."Pag. 312.

   Ved Peder Anker maa ellers mærkes, at han i Førstningen var en af Prind-
sens ivrigste Beundrere. Hvad der kjølnedes heri var ene og alene en Følge
af den Magt, hans Svigersøn havde over ham. Og han var den i den Grad
med Bevidsthed underlagt, at han engang kort før Wedels Tilbagekomst til
Norge, i et Samqvem, hvor han ikke var den daarligste til at bygge Luftslotte,
hvori den Tilbedede skulde throne, pludselig udbrød med komisk Ærgerlighed:
"men bare nu ikke Herman kommer!"
Pag. 313.

   Forsaavidt Falsen er kaldet den "Partimægtigste", ligger ikke deri, at han
skulde have søgt at danne sig noget Parti, men kun at Majoriteten sluttede sig
til hans Anskuelser, hvortil ogsaa bidrog den Klarhed og Bestemthed, hvormed
de fremsattes. I disse Egenskaber, der i Debatter føre hurtigst og benest til
Maalet, overgik Ingen ham. Han levede paa Eidsvold ganske for sit Kald og
altid beskjæftiget dermed; i sit Qvarteer, som han delte med Sverdrup, ind-
getogen og indskrænket til Faaes, især Christies, Reins og Motzfeldts Omgang.
Pag. 313.

   Ved Ordet "spansk"-exalteret om Rein er ikke meent nogen cholerisk, men
en melancholsk Følelsesfuldhed. Han var dyb tungsindig. "Ulogisk" er vel
heller ikke det rette Ord om hans Veltalenhed. Følelsen løb ofte af med ham,
d.IV,b.4,s.393   og det Følgende vil afgive Vidnesbyrd om, at hans Yttringer ikke altid udholdt
Billighedens og Fornuftens Prøve. Hans Animositet imod Kronprindsen af Sve-
rige indgav ham Forslaget om den Klausul, at Norges Konge altid skulde have
bekjendt sig til den lutherske Religion, og i den Tale om Udstædelsen af de
14 Millioner Rdlr., der formedelst sine oratoriske Egenskaber beklappedes af
selve Modparterne, slumpede den Bommert ind: "lader os ikke glemme, at det
er 14 Millioner Treskillinger, vi bevilge." Deri, skjønt han ikke dividerede
rigtigt, stak jo netop Ulykken.
Pag. 314.
   Provst Schmidt er der skeet Uret. Han skal have elsket Norge oprigtigt,
og altid have bevaret denne Følelse efterat hans Forfængelighed og Pirrelighed
havde bragt ham til at ombytte det med Danmark. Han besøgte det et Par
Gange, og skiltes sidste Gang derfra med Taarer. Som politisk Poet duede han
ikke meget. Hans elegiske Muse lignede da en ellers blid Pige, der med en
raa og forkjølet Stemme vil agere mandhaftig Politikus imellem Mandfolkene.
Pag. 315.

   Ordet "Gironde" om det saakaldte Wedelske Parti passer ikke, naar man
blot vil erinde, at de franske Girondister dekapiteredes og deporteredes, medens
de Norske, som gives dette Navn, ophøjedes paa mange Maader. Ordet er
brugt om de Moderate, om dem, som vilde undersøge og akkordere, og saaledes
i Modsætning til "det falsenske Bjerg" til den Majoritet, som vilde modtage
Indbruddet af Udlandets Magt med en allerede færdig Konstitution i den ene
og Sværdet i den anden Haand og med en allerede keiset Konge under det
røde nationale Banner.

   For mindre end et Aar tilbage havde den tydske Kritiker August Wilhelm
Schlegel
5, Shakespeares og Calderons berømte Oversætter, der før havde
opholdt sig en Tid i Stockholm, og nu i Aarene 1813-15 fulgte Kronprindsen
af Sverige som hans Sekretær, i en af sine politiske Brochurer vovet at er-
klære, at et saadant Foretagende, Norges Selvstændiggjørelse, vilde være til-
fredsstillende for Sveriges Fordringer.
"Diese Zwecke (des Schwedens) -- siger
han i sin Betrachtung ueber die Politik der dänischen Regierung6 --
wurden
ebenfalls erreicht werden, wenn Norwegen sich in eine Republik umgestaltete,
oder sich einen eigenen König wählte, und hiemit wurde Schweden ohne Zwei-
fel vollkommen befriedigt seyn." Men nu vare Fordringerne stegne. Norge
maatte efter Falsens og Majoritetens Mening, om det end gik det galt i Krigen,
som disse vilde have ført paa svensk Grund, være i Besiddelse af en fri For-
fatning, hvis det vilde vente gjennem Akkord at beholde Noget, som kunde
fortjene Navn deraf.
Pag. 315.

   Det Wedels "Arbeide før Bruddet paa at see Fædrelandet befriet" blev
ogsaa tillagt en mere egoistisk Tendenz. Den forrige Regjering havde Øje med
de saakaldte "wedelske Jægere" i 1808-9, og tillod ikke at Korpset blev for
talrigt.
1  tilbakeTiden opklarer alle Ting. (Anm. til den udgivne Tale).
2
  tilbakeKristiansand staaer her metonymisk isteden for en af Kristiansands Depute-
rede; en Trope, paa en vis Maade authoriseret af Rigsforsamlingen selv, i det
dens Medlemmer opkaldtes efter deres Byers eller Districters Navne. Da imid-
lertid hiint Udtryk er blevet dadlet, saa er det en Lykke, at det, Kristiansand
her siges at have talt, intet indeholder, som nogen Mand behøver at skamme
sig ved. (Anm. til Talen).

3
  tilbakeDatids Avisopsatser havde ulige mere at betyde end nu; og baade des-
formedelst og fordi de antyde og karakterisere Bevægelserne i Folkets Tanke-
liv, bør nogle af de mest betegnende tages til Opbevarelse i dette Værk.
Disse alvorligere Yttringer gjennemkrydsedes ofte af henslængte opflammende
Citater, men ogsaa ofte af Satirer over Kandestøberi, Mistillid til Regjeringen,
falsk Patriotisme o. s. v., der mellem hine toge sig ud som kolde Omslag eller
Vandbøtter over Hovedet.

4
  tilbakeSkulde Nogen mistyde den patriotiske Spørgers redelige Hensigt, da er
han bered at møde sin Skjæbne."

5
  tilbakeForfatter af Angrebsskrivtet paa Napoleon og Danmark. "Sur le système continental".

6
  tilbakeBesvaret paa Fransk af den Danske Geheime-Legationsraad Manthey, og Svaret oversat under
Titel: "En Svenskes Sendebrev til Herr A. W. Schlegel, Genimand, for Tiden i Hs. kgl. H. Kronprindsen
af Sveriges Sold".
FORRIGE
NESTE