HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 4. BIND: 1841 - 1843


Henrik Wergeland, IV. Avhandlinger, Opplysningsskrifter: 4de Bind 1841 - 1843
ALMUESTALSMANDEN
CHRISTIAN JENSEN LOFTHUUS
SAMT
ALMUE-UROLIGHEDERNE I 1786 OG 87 I NEDENÆS AMT
"Den hedeste Flamme i Normandens Indre,
Er Had mod Tyranner, de store og mindre.
Den fyrige Dyd, han af Fædrene lærte,
O, den er den glødende Marv i hans Hjerte!"

d.IV,b.4,s.1  
FORORD

   A
llerede for fire Aar siden har Undertegnede, i et saakaldet
"Flyveblad for Menigmand", søgt at gyde Liv i Almuestalsmanden
Christian Jensen Lofthuus's henblegnende Minde. Idet jeg bruger
dette Udtryk om den eneste Belønning, det laa i hans Skjæbne,
han kunde vinde af sine Landsmænd, vil jeg dog ikke have gjort
Disse i de Districter, han handlede og leed for, den Uret at mene,
at hans Minde i nogen anden Henseende skulde være henblegnet,
end at de Begivenheder, hvori han var Sjælen, ere blevne utyde-
ligere og mere forvirrede. Det har suget for mange Taarer i sig
til at der ikke endnu, efter kun faa Aar over et halvt Aarhun-
drede, skulde være Liv deri. Kun hine Begivenheder selv ere
hensmuldrede i sin Følgerække som hans Beenrad, opløste i sine
d.IV,b.4,s.2   Forbindelser som hans forvittrede Ledemod under Mulden i For-
bryderes Krog paa Christkirkegaarden ved Udkanten af Chri-
stiania; hans Navn, veed jeg, lever endnu i hine Egne med ufor-
dunklet Klarhed og Friskhed, som om Aanden af sit eget Udøde-
lighedselement idelig kunde meddele de efterlevende Slægters
Erindring nye Kræfter. Ofte nævnes det der for den Forbi-
reisende; Fjeldbonden omtaler det ved sin Arne for den Fremmede
eller i sine egne Samqvem, Lodsen taler ofte om Lofthuus og
synger en Stump af en af de gamle Spotviser paa hans Forføl-
gere, -- kort, hans Navn lever endnu og kommer frem i Sam-
talen med en Yppighed og Friskhed, som et idelig afpudset Arve-
stykke fra Bedsteforældrenes Tid, der ikke ofte nok kan frem-
vises. Det kan altsaa kun være min Hensigt at yde Folkeerin-
dringen nogen Hjælp til at fastholde selve Begivenhedernes Ring
om hiint Navn, hiint Samtalernes Klenodie, der i sig selv intet
har tabt i sin friske Tindren. Hiint kortfattede Mindeskrift var
kun et Program for dette vidtløftigere, som jeg nu forsøger, da
den Opfordring til bedre Underrettede, som der laa i Gjenvæk-
elsen af Mindet om en mærkelig Landsmand til at forevige dette
i et fuldstændigere Skrivt, ikke er bleven fulgt.
   Jeg gaaer dog, idet jeg betragter de mangelfulde halvfortærede
Documenter, som skulle være mine Kilder, til dette Arbeide med
Ængstelighed for dog ikke at kunne levere det saa fuldstændigt
som ønskeligt kunde være, hvor en Begivenhed skal afhandles,
der vilde være mærkelig, om vort Lands indre Historie under
Dansketiden end var mindre fattig, end den er, paa Kraftyttringer
af det undertrykte Folk. Rigsarchivet har vel afgivet nogle møl-
ædte Bunker og Universitetsbibliotheket en liden Pakke med
Notater og Breve; men særdeles vigtige Documenter, f. Ex. Loft-
huus's Klage og Stiftamtmandens første Indberetning findes tid-
ligen at være forsvundne -- sandsynligviis i det danske Geheime-
archiv, og det er omtrent det samme som i Graven. Selv den i
Chr.sand nedsatte Commission bemærker, at hiin Indberetning
ikke er kommet den tilhænde. Hvor det beroer har vel ogsaa
den endnu vigtigere Protocol for Undersøgelsescommissionen i
Christiania fundet sin Hvile, saa, hvad der havdes, desværre
ligner en Masse, uden Hoved og Hale, eller en Bundt af afbrudte
Traade, som med varsomt Valg maae sammenknyttes forat afgive
nogen Ledning. Dog haaber jeg at kunne lægge de smuldrede
d.IV,b.4,s.3   Let nogenlunde sammen, og i Folkets Haand en Bog, som vil
lære det, med et sundt og taknemmeligt Hjerte at skjelne imellem
forrige og nærværende Tiders Kaar (skjøndt, oprigtigt sagt, at
slutte af de mange Udvandringer fra Gaard og Grund til Ame-
rika, disses Lyssider mere bestaae i et politiskt Glimmerstøv end
i et virkeligt Velvære) og vinde den Mand Udødeligheden i dets
Erindring, som meer end nogen anden Normand bragte det
danske Despoti til angstfuld Eftertanke over dets Regjeringssystem
i Norge. De Bevægelser, Lofthuus styrede, vare et af de Jord-
skjælv i Gemytterne, som bebudede dette Systems anstundende
Ende, ja man vil i dem ikke mangle Antydninger om, at de vare
mere forberedede, end man skulde troe, paa den nye politiske
Forening, som knyttede sig til Norges Befrielse. At Fædrelandets
Historie under den forrige Forening ikke er gjennemvævet med
de stærke politiske Bevægelser, som andre Folk have at opvise,
at ingen anden Engelbrichtson end Bisp Olaf i Trondhjem, ingen
anden Tell eller Fitzgerald end Lofthuus, ingen andre white boys
eller hearts of oak ("hvide Gutter" og "Egehjerter", som de irske
Opstandsmænd kaldtes) end de Skarer af Fjeld- og Kystbønder,
som ledsagede denne deres Talsmand, har gjort vor Historie in-
teressant og Aaget mindre vanærende, -- dette Særsyn hos et
modigt og kraftfuldt Fjeldfolk har sin Forklaring i Despotiets
særegne, fra Tyraniets forskjellige Characteer, der lader Trykket
hvile ligeligen paa Alle, og ikke med større Tyngde paa den En-
kelte. De Embedsmænd, som ved Forurettelser havde givet An-
ledning til de Uroligheder, som Lofthuus gav et Navn, bleve da,
ikke for de forbryderske Aarsagers, men for disse Følgers Skyld,
ilde ansete af det danske Cancelli, der frygtede det slumrende
Folks Senetrækninger, fordi det kunde vaagne deraf. Det var
ikke saa nøie med det, om man fik Blodet af det, men det var
farligt at irritere det med for dybe Knappenaalsstik. Folkets
overdrevne Begreber om den Ømhed Kongen, eller dengang
egentlig Kronprindsen, som Regjeringens Hoved, nærede for det,
hvorom man heller ikke undlod at give idelige Forsikkringer, de
vrange Tanker, det var vant til at have om det svenske Folks
Kaar, Nationalhadet imod denne Nabo, Roligheden i de mellem-
liggende Grændseprovindser, og vel ikke mindst den Omstæn-
dighed, at Kong Gustav den 3die netop i Aaret 1786 havde nok
at bestille med en gjenstridig Rigsdag, -- alt dette hindrede Ind-
d.IV,b.4,s.4   blandingen i de Almueopløb, som fandt Sted i Nedenæs og til-
grændsende Districter i Aarene 1786 og 87, af et for det Be-
staaende farligt politiskt Brændstof. Deres Høvding beskyldtes
vel for at have anlagt samme i Planen, at ville underlægge disse
Districter Sverigs Krone, hvis Vasal han selv da skulde være; men
idet denne Beskyldning, som saa mange andre imod ham, blot
synes at være udrundet af Embedsmændenes Had mod ham, er
der vel i nysforegaaende Bemærkning lagt den Betydning deri,
som rigtig kan være. Nemlig, at den kun antydede Muligheden
af, at det undertrykte Folk kunde omsider falde paa saaledes at
søge sin Frelse. Og blot den udtalte Mistanke, den vakte Tanke
om Muligheden af en Adskillelse, er, under Norges daværende For-
hold, og netop fordi Almuen protesterede saa ivrig derimod, nok
til at paastaae, at Gemytterne forberededes paa, at en saadan Be-
givenhed dog kunde skee. Da endelig Tidsomstændighederne med-
førte ikke blot en Adskillelse fra Danmark, men en Forbindelse
med Sverige, fandt disse Forandringer langtfra den meste Mod-
stand hos Vestlændingerne, mellem hvem og om hvem ialfald Mu-
ligheden deraf først blev udtalt, om end i Form af en Bagvaskelse.
   Men skjøndt det, af Lofthuus's heftige og livlige Sindsbeskaffen-
hed at dømme, ikke synes urimeligt, at hans Grublen over Fædre-
landets Ulykke, i Kummerens og Mistvivlens Vildraadighed, har
ført hans Indbildningskraft over Rigsgrændsen mod Øst, maa vor
Fremstilling dog give Slip paa at blive overlagt med et politiskt
Farveskjær, hvori den Tid, som nu lyser over Norge, skulde
have forudforkyndt sig som Dagen i de violette Strøg, der gaae
forud for dens egentlige Fremgryen over Horizonten. Skulde
dog ikke Fremstillingen, som Bidrag til vort Folks indre Historie
og til en Deel af dets Beboeres Characteristik, og af en Almues-
mand, som vakte Regjeringens Ængstlighed til de overordent-
ligste Forholdsregler, satte Byerne videnom i en Slags Beleirings-
stand, og som kun Listen kunde faae Bugt med, da Magten var
frugtesløs, have Interesse nok for det hele Folk, da faaer den
søge samme i de Egne, hvor det vemodige Minde om deres
Talsmands sørgelige Skjæbne endnu lever hos Ætlingerne af de
Bønder, som bevæbnede omgave ham, ja, hvor vel endnu Mange
leve, som have selv baaret en gammel Klinge, den langskaftede
Øxe eller Holksvøben til hans Forsvar. For det øvrige Folk, som
med et koldere Blik vil læse denne Beretning, vil dens Værd
d.IV,b.4,s.5   især bestaae i Indprægningen af den Lærdom, at en Statsfor-
fatning, god eller slet, har intet bedre Sammenbindingsmiddel end
Embedsmændenes Retskaffenhed imod Almuen, og i Henpegningen
paa den Viisdom i Styrelsen af Menneskehedens Fremskridt, at
Forglemmelsen heraf fra en Regjerings Side mere end noget andet
bringer Magten og Controllen over i Folkets Hænder. Vor Tids
klogeste Despotier ere derfor de strengeste i at paasee sine Em-
bedsmænds Færd. De have indseet, at dette Bevaringsmiddel
overgaaer langt Armeernes i Styrke, og de pege med Triumph paa
den ubøielige Strenghed, hvormed enhver Udskeielse udenfor det
Lovlige, enhver Anledning fra Embedsmændenes Side til Misfor-
nøielse hos Folket bliver straffet. De pege paa Massens Til-
fredshed, paa Statsmaskinens rolige Gang, og have virkelig i
flere, af Naturen velsignede, Riger ved denne kloge Politik naaet
den Sikkerhed for sin Bestaaen, at de vove at appellere de dan-
nede Mellemclassers Krav til den tilfredse Almue. Men af denne
rekruteres disse bestandig, til dem hører Embedsmændene, hvis
Dannelse hine Despotier frygte, mens de nødes til at betjene sig
af dem. Saadanne Regjeringers høieste Klogskab bestaaer derfor
i at bringe den store Almuesmasse til at troe, at den og Regje-
ringen ere naturligen forbundne, et symphatisk Eet, og at de
dannede Classer kun ere nogle mindre gode Børn, som have
unddraget sig den faderlige Kjærlighed, og som man derfor maa
ave og ikke have for god Tro til. I Preussen, Østerrig og Dan-
mark iverksættes dette System, hvis eneste gode Side er hiin
Strenghed imod de Embedsmænd, som paa nogen Maade kommer
Almuen for nær, eller som vove at knappenaalstikke denne fryg-
tede Løve, som det kun kommer an paa ved fortsat Kløen og
Strygen at holde i Søvn. Men har denne kloge, ikke af Hjertet
udrundne, Retfærdighed været mægtig nok til at give saa slette
Forfatninger ny Livskraft, deres fortærede Indre en ny glindsende
Skal, -- skulde da de Bedre være ukloge nok til foragte den?
skulde de constitutionelle Stater ved at være forsømmelige i det
Punct, virkeligen fortjene Bebreidelsen, at de ere Embedsaristo-
cratiernes sande Hjemstavne, Juristeriets Mistbænke og Blodigle-
damme? skulde de forglemme, at Almuesmanden i sit politiske
Ræsonnement altid gaaer ud fra sin egen og sin Naboes Hytte,
og slutter sig til Statens Glimmer efter de mange eller faa nye
røde Tage og lyse Lader, som han i Aarets Løb seer at vise sig
d.IV,b.4,s.6   i Hjembygden? Normændene have meer end mange andre Folk
Grund til at tænke herover. Det ligger dem paa Hjertet, at be-
vare den nærværende politiske Frihed og Ære, og de kunne
ansee den sikkret og garanteret i samme Forhold, som de, ved
at sætte sig tilbage i Dansketiden, i de Dage, da Lofthuus gav
Agdesidens Suk Ord og Mæle, oprigtigen finde, at de nærværende
mangle Aarsagerne til en saadan Begivenhed, som den, der i de
følgende Blade vil blive fremstillet.
Christiania i Juni 1842.
Henr. Wergeland.Skuepladsen. Aarsager i Districtets egne Forhold.

   Uroligheder mellem den norske Landalmue vare ikke sjeldne
under Foreningen med Danmark. Idetmindste vare de hyppige
nok til at gjøre Paastanden om den Lykke, Folket skulde nyde
under den, og den Tilfredshed, der skulde besjæle det, til en
Usandhed. Men til Oprørets eller den politiske Opstands Cha-
racteer hævede disse Bevægelser sig ikke. De vare Opløb, havde
altid locale og specielle Aarsager og sin Begrændsning af Fjeld-
ryggene, der saa skarpt afsondre Norges Provindser. Indenfor
disse kunde Gjæringen syde; men over dem løftede den sig ikke
for at oversvømme Landet med flammende Bølger. Strileopløbet
("Strilekrigen", som den kaldes) i Bergen i Aaret 1765, der gik
ligetil legemlig Mishandling af Stiftamtmanden, havde vel i Extra-
skatten en for det hele Land almindelig Grund, og Leirdølernes
Reisninger i Aarene 1801 og 1802 i Anledning af Udskrivningen,
vare vel rettede imod selve Regjeringen; men de øvrige Almue-
bevægelser havde enten sin Aarsag i Embedsmændenes Udsu-
gelser eller i Trangen for Korn og den Maade, hvorpaa Handelen
blev dreven med denne Vare. Og hvor den sidste Aarsag fandt
Sted, havde altid Almuebevægelserne Elvenes og Dalstrøgenes
Retning indimod Byerne. "Fjeldmændene komme", hedte det da
fra Huus til Huus, og mangen hvid- og blaarandet Nathue og
Messingparyk paa vore gammeldags Kjøbmænd blev flittigen dreiet
om i Angest for Pakhuus og for Ryggen.

   Men de Uroligheder i Nedenæs Amt i Aarene 1786 og 87, som
Bonden Christian Jensen Lofthuus af Vestre Molands Præstegjeld
d.IV,b.4,s.7   har givet sit Navn, havde sin Aarsag i begge hine Onder for-
enede. Der kom vel flere for Dagen; men mod Misfornøielsen
med Embedsmændene vare de kun som Græs omkring en Stamme,
og denne skjød saa frodigen sine vilde Torne iveiret, fordi dens
Rod fugtedes af den fortvivlede Nøds Taarer, og var næret af
Districtets egne uheldige Forhold.
   Men hvor betydelige og betydningsfulde for Regjeringen saavel
denne som de andre Uroligheder imellem den norske Landalmue
end vare, viser dog deres Indskrænkelse inden visse Strøg Dybden
af Folkets politiske Søvn, og at de, med al den Betuttelse de
vakte i det danske Cancelli, ikke vare andet end Senetrækninger
snart i et, snart i et andet af en sovende Samsons Ledemod,
uden at derfor Hjernen kom til Vaagen og Bevidsthed, og reiste
det hele Legeme. Districternes Afsondrethed og tynde Befolk-
ning maa have været en Hovedaarsag til at det aldrig kom vi-
dere; thi af mange Documenter fra hiin Tid fremlyser det, at
det ikke har manglet over det hele Land paa det bedste Tønder
for almindelig Misfornøielse, nemlig paa Armod. "Vi fattige Al-
mue", hedder det i alle de Andragender og Klager, som viste sig
efter ethvert Uaar, og Erklæringerne derpaa saavel fra Stat-
holderskabet og Stiftsbefalingsmændene som fra de underordnede
Embedsmænd godtgjøre, at Forfatningen over det Hele har været
misligere, end man nu i de Districter, hvor Agerdyrkningen har
havt Fremgang, vil have let for at gjøre sig et Begreb om. Det
var derfor Unionspolitik efter Uaar at skaffe Korn op fra Dan-
mark til Udlaan af de offentlige Magaziner.

   I Nedenæs Amt eller Lehn, som det kaldtes, før Benævnelsen
af Amter blev paabuden efter Souverainitetens Indførelse, har
Landalmuen oftere end i nogen anden Provinds maattet forene
sig til Klage og Modstand imod Embedsmændenes Udsugelser.
Saaledes under Kong Frederik II, -- henimod Slutningen af det
16de Aarhundrede imod Lehnsherren Erich Munk, hvis forhadte
Minde endnu lever der i Egnen, og to Gange i forrige Aarhun-
drede før de Uroligheder i dets næstsidste Tiaar, hvis Skildring
udgjør Øiemedet for disse Blade.

   Men Trangen paa Korn og Kjøbmændenes Udsugelser ved en
monopolistisk Handel med denne Vare imængede ikke de mindst
drivende Grunde imellem de øvrige Ulykker, som bragte Almuen
paa Benene i dette District; og at Urolighederne havde denne
d.IV,b.4,s.8   blandede Characteer forklares let af dets naturlige Beskaffenhed.
Dette Amt er nemlig i sine vidtløftigste Strækninger, uagtet sin
sydlige Beliggenhed, overordentlig lidet gunstigt for Agerdyrk-
ningen. Norge har intet udyrkbarere og folketommere District
end den Masse af Fjelde, Heier og Dale paa kryds og kvær,
som udgjør Raabygdelagets Fogderi; og i Amtets andet Fogderi,
Kyststrækningen Nedenæs, stod Agerdyrkningen, af Grunde, der
laa i Befolkningens Næringsmaade, selv i Strøg, der i enhver
Henseende vare beqvemme derfor, paa et ikke synderligt høiere
Trin. Nærmest Kysten skulde alle høre Søen til, og derfra hente
Udkommet; fjernere trak Skovdrift til Byerne og Bjergverkerne
Kræfter og Opmærksomhed fra Jorden, og i Raabygdelaget, især
i dets østre Deel, taalte denne af Verkernes Privilegier kuede
og af Kjøbmændenes ublue Kornpriser udsugede Næringsvei neppe
engang Districtets naturlige, Qvægavlen, ved Siden. I selve Nede-
næs skulde Alle tilsøs eller til Kulmilen, og i Raabygdelaget skulde
Alle handle med Tømmer. I begge Districter vare Gaardene
ogsaa særdeles udstykkede; i de østre især til Folk, som blot
vare Leilændinger, hvis Tid og Kræfter anvendtes til Pligtarbeide
for Verkerne. Potatosavlingen var den Tid næsten ubekjendt, og
den beqvemme og levende Fart mellem Kyststederne og Dan-
mark lod det aldrig mangle paa Korn derfra, saa man var vant
til kun lidet at tænke paa at forsyne sig selv. Men om Kornet
var i Landet, var det dog endnu ikke paa Staburene i Ombli,
Vegaardsheien, Aaserald, Gjævedal og de andre af Amtets Fjeld-
bygder. Det laa paa Arendal- og Østerriisøer-Kjøbmændenes
Pakhuse, og kun ved nye Leverancer af de allerede altfor med-
tagne Skove, men til vilkaar1ige Underpriser, kunde de gjeldbudne
Bønder reise ny Credit.
   Disse ødelæggende Forhold mellem Bonde og Kjøbmand havde
længe før Urolighederne i 1786 fundet Sted, og især været byrde-
fulde for de høiere Fjeldegne, hvorfra Misfornøielsen herover
nu med Fortvivlelsens Styrke, ligesom rivende Strømme, der brød
frem af de dybeste Dale, blandede sig med den over Embeds-
mændenes Tryk, der egentlig bragte Nedenæs Fogderi i Bevæ-
gelse. En kongl. Ordonance af 13de Novbr. 1776 til Stiftsbefa-
lingsmanden i Agershuus Stift, i Anledning af de "saa ofte ind-
løbende Klager fra Almuen paa Landet i vort Rige Norge, at de
ofte ikke uden lang Tryglen og Ophold samt adskillige Udflugter
d.IV,b.4,s.9   og Indvendinger af Kjøbmændene kan erholde deres Betaling for
leveret Tømmer, efter den med Kjøbmændenes Tømmermærkere
sluttede Forening, hvorudover Almuen ogsaa sættes udaf Stand
til at betale vore Skatter", tilsigtede vel at raade Bod paa Ondet
ved at indskjærpe Reglerne for Mærkningen og Prioritetskravet
efter Tømmersedlerne; men til Christianssands Stift synes dens
Virksomhed ikke at have rækket, at slutte af et Andragende af
1784 fra Nissedals og Torridals Thinglag samt endeel af Raa-
bygdelagets Almuer om Nedsættelsen af en Commission til at
undersøge "de Fornærmelser, som dem i deres Handel ved Arendal
af Kjøbmændene tilføies." Den i Anledning af de Lofthusiske
Uroligheder nedsatte Commission fik ogsaa dette Hverv, og den
skildrer i sin specielle Indstilling i Anledning af dette Andragende
i de stærkeste Udtryk den Uret Bonden leed. Hans Ødelæggelse,
siger den, maatte være en uundgaaelig Følge af et saadant For-
hold mellem Borger og Bonde og efter de erhvervede Oplysninger
finder den det unødvendigt yderligere at vise enten "den aren-
dalske Handels ulyksalige og landsfordærvelige Indflydelse paa
Handelsdistrictets næsten fortvivlede Tilstand, eller Fornøden-
heden af at see den, paa hvad Maade end skee kan, for Efter-
tiden afværget." Bøndernes Contrabøger med Kjøbmændene
lagde for Dagen, til hvilken Grad disse Udsugelser, der bestode
i at paatvinge Bonden, for Tilgodehavende paa Trælast, Varer
til vilkaarligen overdrevne Priser, kunde gaae; og Commissionen
anfører i sin Skildring af Forholdene, som den benævner "gyse-
lig", mærkværdige Exempler paa Ubluheden i denne Henseende.
   Flere Districter tilskrev ogsaa sine Forhold til Jernverkerne
sin fortvivlede Tilstand. Deres Klager gik ud paa, at Gaardene
vare udlignede til altfor svære Kulleverancer i Forhold til deres
Skove, at Kul- og Kjørselpriser vare for ringe, at Verkernes Kul-
maal ikke vare anordningsmæssige, deres Kornpriser for høie,
og at Værkseiernes Udpantningsret af 1 Mk. i Mulct for hver
manglende Læst var dem en utaalelig Byrde. Commissionen
finder ogsaa dette Privilegium saa odieust, at den kalder det en
"klog" Foranstaltning af Amtet, at det engang lod indstille en
paabegyndt Udpantning, som den erklærer "nær havde kunnet
antænde Uorden", og Eieren af Frolands Jernverk, Justitsraad
Hans Smith, beqvemmede sig ogsaa til at eftergive sin Udpant-
ningsret i 5 Aar og for sin Livstid for de Bønder, der havde
d.IV,b.4,s.10   over 4 Miils Kjørsel. Denne lange Afstand, som var bleven fastsat
ved en Cirkumferenceforretning i 1769 faldt ogsaa Ombli og
Gjævedals Almuer saa besværlig, at de erklærede heller at ville
betale Mulcten og henlægges under Næs Jernverk, hvor Behand-
lingen ogsaa i det Hele skulde være bedre.
   Men det stærkeste af de Elementer, der laa i Districtets egne
Forhold og Beskaffenhed, til at give de Lofthusiske Uroligheder
i Anledning af Embedsmændenes Udsugelser baade Flammens
Udbredelse og Glødstyrke, var dog de ødelæggende Kornpriser.
De før berørte Misligheder, og navnlig ved Trælasthandelen, vare
mindre Aarsager til, end Følger af den skadelige Gang, som dette
agerdyrkningsløse Districts Kornforsyning engang havde taget.
"Vi have, siger Commissionen i sin med Upartiskhed og Talent
affattede Hovedindberetning -- ved enhver given Leilighed frem-
bragt denne Klage for Thronen. Rørte af det skræksomme Maleri,
Omblis og Gjævedals betrængte Almuesmænd i deres ukonstlede
Sprog forestillede os om deres Tilstand, have vi nedlagt aller-
underdanigst Forestilling fra disse Bygder. -- -- Vi tilstaae intet
Middel at øine imod denne Landets befrygtede Undergang uden
i en Norge tilstedet bestandig fri Kornindførsel. Men idet vi sige
dette, føle vi Slibrigheden af vort Arbeide ved at berøre en
Streng, som for lang Tid tilbage, i Bøger, i Forestillinger, i Raab
fra alle Kanter længe forgjæves er anslaaet. Med Grund frygte
vi, ikke at blive heldigere end de Patrioter, der have betraadt
denne Bane før os, og intet Nyt levnet os tilbage at andrage,
og at vigtige Statsaarsager eller hidtil uovervindelige Vanskelig-
heder maa tilbageholde dette Redningsmiddels Tilstedelse hos en
Monark, der ikke blot ved sit Symbolum1, men ved Handlinger
har beviist sig at sætte sin Ære i Kjærlighed til sit Land. Men
vort Kald, som gjør os det til Pligt at andrage Almuernes Klager
og de Midler vi finde til deres Afhjælpning, byder os tillige, fri-
modigen at fremføre hvad vor Overbeviisning befaler os at ansee
for Sandhed. Norge er intet Kornland. Naturen, som forskjel-
ligen har uddelet sine Gaver til alle Klodens Beboere, men gjorde
Livet til første Lov, har ogsaa anviist Enhver Middelet til dets
Opholdelse. Norge gav den Skove, Bjergverker, vilde Dyr og
Fiskerier. -- -- Men Kornet, som nu er bleven Alles Føde, be-
d.IV,b.4,s.11   stemmer ved sin Priis ethvert Lands Tilstand. Letheden eller
Besværligheden ved dets Anskaffelse bestemmer Folkemængden,
Fliden, Handelen -- kort, Staternes Rigdom eller Armod. At
denne skulde drive Mennesker til Virksomhed, til Stræben, er
en falsk Tanke (?). Mennesket er af Naturen ikke arbeidsomt;
det stræber ikke uden i Forhold til den Nytte, det høster af sit
Arbeide. Vindes ikke denne, tabes Modet, Hænderne lægges i
Skjødet og Folket udarter. Alt hvad der arbeides for, Maalet
for al menneskelig Syssel, er Næring og Føde. Den er Maale-
stokken for ethvert andet Product, enhver Vindskibelighedsgreen,
den er Middelpunctet, hvori alle Arbeidscirklens Radier con-
centrere sig. Forslaaer ikke et Lands Jordbund til igjennem
Agerdyrkning at skaffe denne, saa maa den erhverves ved andre
Producter, hvilke blive Kornets Repræsentanter, ligesom Penge
ere alle Fornødenheders. Holdes Kornet i maadelige Priser, be-
høves der et mindre Antal repræsenterende Ting til at anskaffe
sig det. Da spares Landets Producter, da finder den talrige Ar-
beidsclasse, som de raae Producters Frembringelse er anbetroet,
sin Føde og sine Fornødenheder igjennem en skaansom Tilvirk-
ning. -- -- Fødevarernes Dyrhed maa avle de modsatte Virk-
ninger, og Beviset haves især talende i den hele Trakt, der er
underlagt den arendalske Handel. Bonden, som ikke faaer Føde
nok af Jorden, har maattet angribe sine Skove.2 Han har, deels
af Fornødenhed, deels fordi han mangler Forsorg for Fremtiden,
udhugget dem. Men søge vi den egentlige Grund hertil, ligger
den udentvivl i Fødevarernes Dyrhed. Han har udhugget Sko-
vene, fordi han behøvede Mængden af Product til at skaffe sig
Føde. Han har fundet Debit for sin Hugst, fordi Kjøbmanden
behøver stor Udskibning til samme Maal, og han har maattet
søge i Qvantiteten, hvad Qvaliteten burde forskaffe. Saaledes
ligger Grunden til Uheldet i Savnet af den første Fornødenheds-
vare,
d.IV,b.4,s.12   som bestemmer alle de Øvriges Forhold, og i den første
Fornødenhedslov: at der skal leves.
   Nu er Uheldet der. Tingen er kommen til det Punct, hvis
Overskridelse bringer Forværrelse til det Yderste. Palliativer kan
intet udrette. Sygdommen maa læges i sin Grund. Dette troe
vi ikke kan bevirkes, uden ved at skaffe Folket Mulighed til at
erhverve sin Føde igjennem Producttilvirkning for Eftertiden og
Lethed i Kornpriserne. Denne kan, i vore Tanker, ikke indfinde
sig saalænge Kornhandelen er under Monopolets trykkende Baand.
Det er Concurrencen, som i alt Handelstilfælde avler godt Kjøb,
og den synes da saa meget mindre at maatte betages den Handel,
som har den første Fornødenhedsvare, som har Livets Ophold
til Formaal. Vistnok er det godt, at Danmark og Norge række
hinanden Haanden og vexle hinandens Producter, saalænge deres
Fordeel kan bestaae sammen; men bygges det ene Lands Fordeel
paa det andets Tab, saa rammer dette hele Statslegemet. Norges
Kornhandel med Danmark synes Naturen at have bestemt. Dan-
marks nærmere Beliggenhed end de andre Steder, hvorfra Korn
skulde hentes; Mangel af Producter til Afsætning for det sønden-
fjeldske Norge i de østersøiske Steder; Vexelcoursen, som til at
betale Importen er Norge imod, synes at være ligesaa mange
Grunde for Normanden til i Danmark at søge denne Vare, naar
han der kan faae den for samme Priis og ligesaa god, som paa
andre Steder. Men skeer ikke dette, virker Monopolet, at Pri-
serne stige til en utaalelig og ved Producternes sande eller re-
lative Værd uproportioneret Høide, som i de senere Aaringer er
indtruffet; virker det, at slette Varer paabyrdes den kjøbende
Nation, at den for sine Penge faar et Korn, som er usselt til
Føde og ofte aldeles udueligt til Udsæd; gjøres herved Jord-
dyrkernes Existents endog uvis i den tilkommende Tid, saa maa
en bestandig Declination blive de uundgaaelige Følger af en
Trang, hvis skadelige Indflydelse Landets Forfatning med blodig
Skrift3 bevidner. Kommer hertil, at Danmark ikke alle Aar pro-
ducerer Korn nok til at kunne forsyne sig og det søndenfjeldske
Norge med alle de Sorter, som fordres, saa bliver den Afhængig-
hed, hvori Monopolet satte dette Land, endnu mere unaturlig.
-- -- Om Raabygdelagets Forfatning behøve vi intet mere at
d.IV,b.4,s.13   sige. Saavidt idetmindste, som den arendalske Handel har strækket
sig, er Nøden kommen til det høieste Punct. Nedenæs er, for-
saavidt det ikke grændser til Fjeldbygden eller har staaet i Con-
nexion med Arendal, i bedre Forfatning. Tildeelt en heldigere
Jordbund, forsynet med nogle Kjøbstedsprivilegier, maa det i
disse Forholde, forenede med de Anledninger en aaben Kyst
byder sammes Udkanter til Fortjeneste ved Seilads, Lodsvæsen
og Fiskeri, finde en lettere Adkomst til Næringsveie. Dog er
dets Beboeres Forfatning neppe hvad den burde være. Salttolden
qvæler Fiskerierne; svenske Hukkerter anløbe, efter hvad der
siges, den norske Kyst og fiske under Strandboernes Øine. Denne
vigtige Næringsgreen behøver, som de øvrige, at ophjælpes. Ved
Eftergivelse eller Moderation i Salttolden vil maaskee en betydelig
Hindring mod Fiskeriernes Flor være bortrykket, og kunde, som
i det Bergenske og Throndhjemske samt Stavanger Amt, blive
en rigere Indtægtskilde for Landet. Alle klage de, at "Brød-
kurven hænger altfor høit, at Kornpriserne gjøre dem deres Næ-
ring besværlig og Contributionerne høist betyngende."
   Af dette Commissionens Referat see vi, at ogsaa den, i at
undersøge de Lofthusiske Uroligheder i deres Grund, er kommen
til Misforhold udenfor Utilfredsheden med Embedsmændene, og
særegne for Districtet, som deels naturlig Beskaffenhed og deels
Uvane havde gjort saa afhængigt af Kornforsyningen fra Danmark,
og at dette Onde, som saamange andre af Norges Lidelser, skrev
sig fra den stedmoderlige, for Danmark partiske, Regjering.

   I at opfinde Paalæg af alle Slags Navne var denne altid uud-
tømmelig. Skattebøgerne havde mange Rubriker, som det, under
Omstændigheder som ovenskildrede, faldt Almuesmanden vanske-
ligt at udfylde. Han klagede over 1/4 pCt.-Skatten, som vanskelig-
gjorde Udlaan, da Creditorerne, der skulde bære denne Afgift,
ikke vilde lade sig nøie med de 3/4 pCt., og derfor opsagde Laanene.
Og heri fik han Medhold af Commissionen, der siger, at det
maatte være klart, "at der i et forarmet Land som Raabygde-
laget, hvor Tingene til Afsælgning ere faa, følgelig disses Re-
præsentanters, Pengenes, Omløb lidet, af Naturen er lagt en Hin-
dring iveien for Udlaan; men forøges denne ved Rentesystemet,
maa Mangelen voxe og Blodet standse i den Deel af det poli-
tiske Legeme." Endvidere var der en Handelsskat, en Consum-
tions- og en Løsgjængerskat, der alle kunde falde een og samme
d.IV,b.4,s.14   Person tillast med et Beløb af 6 Rdlr. Enhver, som drev Qvæg-
handel, afkrævedes nemlig den første med 2 Rdlr.; var han Haand-
værker, som Tilfælde kunde være i de Mellemtider han holdt
sig hjemme, maatte han ud med andre 2 Rdlr. i Consumtion, og
som Ugift, uden fast Tjeneste, med samme Beløb for den 3die
af disse Skatter. De overdrevne Kornpriser gjorde tillige Sva-
relsen in natura af Landskyld og Tiende altfor byrdefuld for
disse Districter, hvorfor det ogsaa var et af Almuens Ønsker,
at disse Afgifter maatte anslaaes i Penge. I Amtets naturlige
Beskaffenhed, der medfører et knapt Hestehold og besværlige
Veie, vare ogsaa Klagerne grundede over for svært Veiarbeide,
idet tolv Dages Arbeide, uagtet Antallet af Arbeidsdagene efter
Anordningen skulde efterhaanden formindskes, fremdeles paa det
Strengeste affordredes i Egne, hvor Gaardene kun vare at ligne
med Huusmandspladse paa Østlandet, samt over for hyppig Fri-
skyds, medens ikke alene Embedsmændene, men ogsaa Bybor-
gernes Gaarde paa Landet fritoges derfor. Fjeldbygdernes usle
og udarmede Tilstand gjorde ligeledes Udsættelse med Skatte-
restancerne og Eftergivelse af Gjeld for Magazinkorn til Forlan-
gender, som Commissionen maatte anbefale, og navnligen det
sidste, der var understøttet af den folkekjære Foged (i Raabygde-
laget) Weidemann, i disse Udtryk: "vi forene vore Forbønner
med Fogdens, og indstille det trængende Folk til deres Majestæts
Naade. Saalænge de kunne, betale de villigen; men Afmagt er
ingen Brøde." -- Udtryk, som især stille Tilstanden i fuldt skrække-
ligt Lys, naar de jevnføres med følgende rørende Vidnesbyrd i
Indstillingen om Handelsforholdene: "Folket er ialmindeligt sam-
menholdigt, hjælpsomt og særdeles beredvilligt til at bevise hin-
anden indbyrdes Tjenester. I denne Tænkemaade finder ofte
den Allerfattigste sin sidste Hjælp ved Borgen af mere formuende
eller mindre fattige Naboer, Slægtninge og Bygdemænd, som
endnu have Credit."
   Commissionen, der bestod af gamle høifornemme Jurister, som
ellers ikke pleie at indrømme Følelsen Ordet, før Forstanden har
talt, og neppe da, henrives ogsaa midti sin Indberetning af sin
Medlidenhed med det ulykkelige Folk til at afbryde Opstillingen
af de enkelte Poster med følgende Henvendelse til Kongen: "Ma-
leriet, som vi have at forestille Ds. Majestæt, er gyseligt. Vi have
d.IV,b.4,s.15   alt før andraget, hvorledes Skovene ere aftagne, paa hvad Maade
Handelen er bleven forvaltet, og de Indflydelser, som heraf for
en Deel af Raabygdelaget ere opstaaede. Jordculturen er paa
mange Steder i dette Fjelddistrict ubetydelig. Steenurer, Klipper
afcirkle Jorden i smaa Portioner og levne Jorddyrkeren saadanne
Adkomster til hans Engestykker, at han ofte maa opsætte sit
Foder i Stakke forat kunne bringe det hjem om Vinteren paa
Føret. Han er som oftest udsat for at enten en altfor raa Høst
hindrer Kornet fra at naae sin Modenhed, eller at en for tidlig
Frost ødelægger det. Under disse jevnlige Vanskeligheder synker
han hvert Aar dybere og dybere. Hans Armod voxer; han trættes
ved ofte gjentagne frugtesløse Forsøg. Trængende til Ophold,
til Livets første Nødvendigheder, bliver han uformuende til at ud-
rede Skatter. Stykke for Stykke seer han da sin Velfærd at
forsvinde. Først skilles han ved sit Løsøre, og naar han ved
den sidste Skjærvs Betaling er sat i Umulighed til længer at
kunne arbeide eller drive sit Gaardsbrug, taber han Gaarden
selv. Forat indløse den, maa han betale Omkostninger, som op-
løbe til det Dobbelte af Skatterne, ja -- -- "
   Her har Tidens Tand fortæret Documentet; men det kan være
nok. Det vilde ikke være vanskeligt at sætte til, hvad der mang-
ler, om det behøvedes, forat vide, at Districtets Tilstand var paa
Grund af naturlige og egne Forhold allerede forud saa fortvivlet,
at Embedsmænds Uretfærdigheder og Misforhold ikke behøvede
at komme til, forat gjøre det ligesaa modtageligt for Lofthuus's
Agitationer og Tilskyndelser, som den udtørrede, forbrændte Myr
for den henslængte, af Vinden oppustede Glød. Tilstanden i
Amtets Kyststrækninger er skildret som bedre; men det er i
denne Henseende at lægge Mærke til, at Ophøret af den nord-
americanske Krig, der havde givet Skibsfarten paa de nordiske
Havne betydelig Livlighed, foraarsagede en Slappelse og Nærings-
løshed i de mange Familier, den kortvarige, forcerede Virksomhed
paa Skibsbyggerierne og i Havnene havde lokket did. Hyreløse
Søfolk, Arbeidsmænd uden Arbeide, Skippere med oplagte Skuder,
Kystbønder og Smaaborgere satte tilbage fra den livlige Trafik
og den Overdaadighed, der følger af en bevæget Tid, hvori det
lader sig gjøre at fiske i rørte Vande, til Næringsløshedens Tør-
kost og melancholske Speculationer, vare ikke ilde oplagte til at
d.IV,b.4,s.16   tage Fjeldmændenes "Parti og blive Venner af Lofthuus. Ledig-
hed er ikke mindre egnet til at gjøre Oprør end Armod." Og
Lofthuus havde begge disse Allierede.


Nærmere Aarsager til Urolighederne.

   Det er desværre ikke et Særsyn, fordi det oftere har gjentaget
sig i vore egne Dage, men en sørgelig Kjendsgjerning, at juridiske
Udsugelser og allehaande egennyttige Utilbørligheder af de Em-
beds- og Ombudsmænd, der have med Inddrivelserne at bestille,
synes at trives bedst, hvor Armoden er størst, og at florere i
Elendighedens Hjemdale med Snylteplantens Trivelighed i det ud-
døende Træ. Gjennem dem er det, at Procuratorernes, Foged-
og Sorenskriverfuldmægtigernes, Auctionarernes og Incassatorernes
Karioler med de frygtelige Skindvæsker i rulle flittigst. Der er
Antallet af disse Personer hyppigst. Der vise de sig, gamle og
nye Ansigter, muntre, travle, pludseligen som disse Larver, hvor
Skoven er syg, og som man troer regnede ned fra Skyerne eller
komne frem af Jorden efter mange Aars Søvn.

   Nedenæs Amt havde, under de ovenskildrede mislige Omstæn-
digheder, været haardeligen hjemsøgt af denne Landeplage. Com-
missionens Yttringer, to Sorenskriveres Suspension og mange af
de enkelte Klager give Grund til at troe, at dette endog havde
været og var Tilfælde ved Urolighedernes Udbrud i høiere Grad
der, end i andre af Landets Egne, omendskjøndt det ikke mangler
paa Exempler herfra, som synes at gjøre Visheden af denne
Paastand tvivlsom. Det gamle Thingstuderi med sine udspærrede
Skiftebreve og øvrige lovløse og ubestemte Udpresninger var
slemt udbredt; men selv fra vore Dage har Forfatteren havt An-
ledning til at lære Udsugelser at kjende, mod hvilke de, der gik
i Svang i Nedenæs paa hiin Tid, vare Kjærlighedsgjerninger. Imid-
lertid vare de dog der den Steen, som omsider bragte Lastdyret
iknæ og pressede Skrig af den stumme Skabning. De forvirrede
Gjeldsforhold gav vel de juridiske Embedsmænd og Betjente
meget at bestille, og i sig selv eller under Almuens bedre Om-
stændigheder vilde de fleste af Amtets juridiske Embeder hørt
d.IV,b.4,s.17   til Landets mindre godt aflagte; men Districtets Armod indgav
dem ikke den Skaansomhed, at ville fortjene ved at tage hvad
Lovligt og Billigt kunde være af de flere Forretninger. Ogsaa
da vilde Havesygen tage Meget af de mange; ogsaa da forstod
den at forflere dem uden Nødvendighed, uden Hensyn til Bon-
dens Armod og til at selv den lovlige Fremgangsmaade med Ind-
drivelser var kostbar nok. Og i Norge falde ikke Lovene med
lige Byrde paa de forskjellige Egne; naturligviis tyngest paa dem,
hvor Erhvervet er knappest og Naturen stedmoderligst, som Til-
fælde er i mere end to Trediedele af Nedenæs Amt. "Utillade-
ligen høie Sportler, hvis Hævelse vel kunde have en hævdet Praxis,
men hverken Billighedens eller nogen offentlig Lov til Grund;
Retsbetjenternes Indvælten, hvor den kunde undværes, alene
for at gjøre sig Sportler af Bøndernes Efterladenskab til ukyndige
eller ubeskyttede Arvinger", -- i disse Træk characteriserer hiin
Brevskriver Datids juridiske Embedsmænds og Betjenters Færd
i Nedenæs. Og Commissionen erkjender, at "de afhandlede Klager
vise, at Uordener hist og her have indsneget sig, og at Soren-
skriverne især i Raabygdelaget synes at have handlet mere efter
jus consuetudinarium ( Skik og Brugs Ret), end efter de fast-
satte Love. At meget af det Paaklagede kunde være afhjulpet i
Stilhed, at Folket kunde, om ikke for adskillige Byrder være
bleven sparet, saa dog i mange Ting hjulpet tilrette, forbyder
Sandhed os at negte. Vi kunne vel ikke imputere Nogen andre
Forseelser, end dem vi, under at gjøre Rede for vor Undersøgelse,
have opgivet; men samles Sagen under een Synspunct, saa synes
indgroede Onder at vidne om en fra lang Tid tilbage slappet
Bestyrelse. "Frugten heraf er blevet en almindelig Mistillid i
de klagende Egne til alle Betjenterne, og dette synes at betage
disse den nyttige Indflydelse for Eftertiden, som Ds. Maj.s Tje-
nestes Befordring kræver, og som en, paa Overbeviisning om at
vederfares Ret grundet, Tillid hos Almuen ene kan virke. Klage-
maalene have virket Urolighed, Sammenløb; under disse har en
vis Anarchiets Aand indtrængt sig; der er skeet Paastande og
Eftergivelser, -- disse Gjæringer ere farlige; Urolighedsgrunden,
engang bortryddet, maa da ophøre, Orden, Fasthed, Kraftfuldhed
i Forretningerne og den offentlige Forvaltning maa igjen indføres.
Hertil udfordres Anseelse hos Betjenterne. Sjelden taber Folket
sine Fordomme; den, det engang har mistroet, mistroer det stedse.
d.IV,b.4,s.18   Det være sig Uheld eller Brøde, saa vil Almuen (naar vi undtage
Foged Weidemann, mod hvem ingen directe Klage af Betydenhed
er ført) neppe nogen Tid skjænke de nuværende Betjente sin
Fortrolighed. Ligesaa vist som der i mange Henseender udkræves
nye Foranstaltninger, ligesaa vist troe vi da, at de klagende Egne
kræve nye Embedsmænd." Yderligere Vidnesbyrd om hvor galt
det var fat med Embedsmændenes Forhold i Almindelighed i dette
District, end der ligger i dette Forslag, behøves vel neppe.
   Over Fogderne havde Almuerne følgende Klager: at de lode
sig Skattebøgerne betale for dyrt med 1 til 2 Mark, at disse for-
nyedes hvergang en ny Eier tiltraadte en Gaard, og at de da
tillige toge Indskrivningspenge forat indføre ham i Matrikulen.
Endvidere, at de paastode de originale Adkomsters Foreviisning
paa Thingene til Hjemmel for Eiendomsfrihed til Odelsskat, og
beregnede sig da fra 2 Mark til 2 Mark og 16 Skilling for at
udskrive Vedkommende fra denne Skats Svarelse, hvorhos Bøn-
derne, i Mangel af saadan Foreviisning, maatte løse Extrakter af
de i Documenterne indeholdende Adkomster, hvilke da betaltes
med fra 1 Rdl. til 5 Mk.; at de forat fritage En for at være Lægds-
mand fordrede 1 Rdl., samt hvert Aars Sommerthing 2 Skilling
af hver Skatteyder i Beregningsgebyhr; at de i Saugskat og Con-
sumtion oppebare mere end den kgl. Casse tilkom, at de be-
regnede sig for meget ved Executionerne, og at de undlode be-
høringen at communicere Almuerne de kgl. Anordninger. Skatternes
Forøgelse imod hvad de før havde været, kom ogsaa paa Fogdernes
Kappe, hvortil Aarsagen var, at de undlode at specificere adskillige
Smaaudredsler, Delinqventudgifterne, osv.

   Klagerne over Sorenskriverne, hvoraf Sorenskriveren i Nedenæs,
Finne, ikke synes at være rammet, gik i Almindelighed ud paa
ulovlig Sportulering ved Skifter, Thinglæsninger, osv., hvorhos
det var klart, at de ikke havde den offentlige Tillid, som Dom-
mere bør have. I 1777 var bleven nedsat en Commission til at
forfatte et nyt Sportelreglement, og et Rescript udstedt, hvorefter
alle Embedsmænd bleve indkaldte til at opgive deres sidst brugte
Sportuleringsmaade med Tilsigelse, at de skulde være ansvarsløse
og straffrie for den forbigangne Tid. Disse havde da troet, at
Straffriheden ogsaa maatte strække sig til Eftertiden, og at de
kunde være trygge for Tiltale, naar de blot fulgte den til Com-
missionen opgivne Sportuleringsmaade -- et Argument, de senere
d.IV,b.4,s.19   hen suspenderede og tiltalte to Sorenskrivere i Raabygdelaget,
Smith og Brønsdorph, betjente sig af, og som, uagtet al dets skrøbe-
lige Skjævhed, tjente dem til tilstrækkeligt Forsvar, uagtet Com-
missionen vedgaaer, at "de imod dem paaklagede Sportler bleve
befundne temmelig overdrevne og langtfra ikke af Lov eller An-
ordninger hjemlede."4
   Navnlig klagedes over, at Sorenskriverne brugte ofte at tage
sine Sportler med en rund Sum paa Accord, hvorpaa mærk-
værdige Exempler ved Aastedsforretninger anførtes; at de ud-
øvede en ulovlig Indflydelse paa Stervbotaxationerne, og at deres
Skiftebreve gjordes mange Gange vidtløftigere end nødvendigt,
saa at "Almuen -- siger Commissionen -- ikke uden med Skræk
hører nævne et Skiftebrev fra den Tid disse begyndte at blive
altfor vidtløftige, det de bleve deels ved at udvide og forlænge
Skriften, deels ved at indføre Marginalier og Rubriker efter Regn-
skabs Maade, og deels ved at vidtløfttiggjøre Skifteacten med
Documenter, som Ord til andet med alle sine Paategninger ind-
toges med omstændelige Beskrivelser af et Boes faste og løse
Effecter, og med Anførseler, hvis endog moderne Form og Stiil
bidrager sit til Skifteomkostningernes Forøgelse."

   Mellem de Ulovligheder, der havde vakt Almuernes Forbittrelse
mot Sorenskriverne, hørte ogsaa Beregningen af dobbelte Diæt-
penge og større Skyds, selv til Auctioner, end Anordningerne,
som herfor satte Embedsfortabelse, medførte. Dødsboer bleve
paatvungne unødvendige Auctioner, og Skifter sluttede uden
Auction mod en Smørelse af et Snees Daler og derover. Det
er ellers ikke let at sige, hvilken af Raabygdelagets to Soren-
skrivere der havde drevet det videst i denne "raabygdelagske
Praxis", som Commissionen kalder disse lovløse Udsugelser. Den
gamle Sorenskriver i Vestre-Raabygdelaget, Christen Tobiesen,
var under Tiltale for Embedsforbrydelser, og en Procurator i
Christianssand, Chr. Brønsdorph, const.; men uagtet dette For-
billede, og uagtet han samtidig, i en Ansøgning om Nedsættelse
af Pensionen til Tobiesen, taler i stærke Udtryk om den Sam-
d.IV,b.4,s.20   vittighedsfuldhed, hvormed han stræbte at gjøre sig værdig til
virkelig at erholde Embedet, gav han dog ingenlunde Sorenskri-
verne i det østre District noget efter i denne Henseende. Pleiede
Smith at beregne sig indtil over det Tredobbelte for sine Forret-
ninger og dobbelt for Beskrivelser, holdt han -- som Commis-
sionen siger -- Auctioner over Jordegods "blot til sin egen For-
deel eller af andre skjulte Aarsager, som umuligen kunne have
været lovlige, da de i og udenfor Skiftet ere fortiede;" havde
han tilladt sig, "uden nogen synlig eller anden begribelig Aarsag
end Omkostningernes Forhøielse at dele i to Opraab en Gaard-
part, der skulde have været solgt ved en Auction," foruden en
Mængde andre Udsugelser af havesyg Vilkaarlighed: saa var
Procurator Brønsdorph Mand for at gjøre baade dette efter og
mere til. 60 Rdl., 30 Rdl., osv. i Accord, ikke efter Beregning,
for en, paa een Dag udført, Sag, og 20 Rdl. for en Odelssag, der
behandledes i samme Tid paa Thing-, ikke paa Aastedet, ere
Exempler, der gjøre flere overflødige, og hvorom Commissionen
siger, at om slig Betaling "end var nogenlunde forsvarlig, maatte
fattige Bønder af Raabygdelaget, som nødes til at føre Odels-
og Aastedsprocesser, være meget at beklage, da Omkostningerne
paa at indtale eller forsvare faa Skind Jord (thi de fleste be-
sidde ikke mere) vilde ofte overstige de omtvistede Eiendommes
Værdi." (!) Stærk Regnemester, synes han dog at have været
endnu uopnaaeligere i at skrive Skiftebreve. "Ved ordrige, med
Anførseler af bekjendte Forordninger opfyldte Beskrivelser, men
især ved at gjentage og paa forskjellige Steder at postere de
selvsamme Anførseler, saasom, efterat have opført Skifteomkost-
ninger paa 2 l/2 Ark som Regning, strax derpaa at repetere dem
som Gjeld og derfor stykkeviis at gjøre Udlæg med flere Po-
sterings- og Anførselsmaader af lige Art, og ved dobbelte Taxa-
tioner, ved to Gange indrykkede Skifteplakater, ved Indtægt og
Udgift tvende Gange omstændeligen, ligesom ogsaa Stemplet-
papirs- og Justitsforordningen, at anføre, med videre, som den
Raabygdelagske Praxis medfører," forstod denne Mand, som Com-
missionen udtrykker sig, at udbringe et "corpulent Skiftebrev."
Saaledes kunde et saadant Document komme paa over 48 Rdl.
af et Bo, hvis Masse vel beløb sig til 615 Rdl., men hvis be-
holdne Formue kun var 194 Rdl., -- "et Kunstgreb," som Com-
d.IV,b.4,s.21   missionen kalder det, "der i Mangel af positive Forbud derimod
dog ikke saa ligefrem kan gjøres en Sorenskriver til Forbrydelse."
   Men i samme Forhold, som Lovgivningen tilstedede saadanne
Misbrug, maatte Almuens Misfornøielse med sin hele Forfatning
tage til, og Embedsmændenes hensynsløse Adfærd efterhaanden
opdynge over deres Hoveder en knusende Masse af Had og Foragt,
ligesaa let udsat for at briste løs over dem, som den overladede
Tordensky eller den hængende Lavine. Raabygdelaget havde
dengang ikke engang 10,000 Indbyggere og Nedenæs omtrent
20,000, saa at Embederne, endog om Tilstanden havde været
bedre, i Regelen blot kunde være smaa5. Men de Beregninger,
vi have seet Prøver paa, forklare, hvorledes Mænd af egen For-
mue, som begge de ovennævnte Sorenskrivere, dog kunde ville
beholde Embeder, som de i sine Forsvar paastode vare altfor
knappe uden en saadan Sportuleren.

   Mod Sorenskriverne var Misfornøielsen størst; men da det
Særsyn heller ikke her fandt Sted, at de overordnede Embeds-
mænds Utilbørligheder forbleve uden Efterfølgelse af de Under-
ordnede, var den langtfra indskrænket til Øvrigheden. Datids
Procuratorer vare ikke bedre end senere Tiders. Ogsaa dengang
fore de paa Bygden som Incassatorer, og Skræk og Ødelæggelse
med dem. Med al deres Mangel paa juridiske Kundskaber synes
de dog vel saa godt at have forstaaet den Kunst at "sye Folk
sammen," som man siger; og mellem eenfoldige Fjeldfolk, til hvis
Characteer Paastaaelighed hører, havde Thingstuderiet en vid og
villig Mark at udsaae Dragetænder i. Commissionen fælder føl-
gende Dom om Datids Sagførere: "Om det Uheld Procuratorerne
have stiftet paa Bygden, hvor Lovens 1 -- 9 -- 15 forbyder at bruge
dem, i det Hele er gjengjældet ved den Nytte, de have gjort, er
et Spørgsmaal vi ikke vove at oplyse; men sikkert er det, at
dersom mangen en Bonde ved dem er forhjulpen til Ret, som
han ellers vanskeligen skulde have erholdt, ere og mange, for-
medelst Procuratorers Uvidenhed, Skjødesløshed og Uredelighed,
d.IV,b.4,s.22   skilte ved Ret, som de ellers neppe skulde have forfeilet, og
Mange forledede til at anlægge og forsvare vrange Sager, som
de, sig selv overladte, skulde have undgaaet." Og Commissions-
medlemmet, Etatsraad Falsen, opkaster endogsaa Spørgsmaalet
"om det ikke var godt, at Procuratorerne bleve afskaffede paa
Landet, især i de fattige Egne, f. Ex. Raabygdelaget, og at Bonden
selv fremførte sin Sag for Sorenskriverne? De ere dog -- siger
han -- et Onde, der har indtrængt sig imod Lovens 1 -- 19 -- 15,
og risqverede Bonden ved Uvidenhed iblandt at tabe sin Ret,
saa risqverer han nu ofte at tabe den ved Formaliteter, Chikaner
og opvigles til Proces." Disse ægte Thingstude vare næsten
altid Danske, oftest Ram-Jyder, med den saakaldte Kudske-
Examen og Ridefoged-Begreber om, hvorledes Bonden skulde
behandles, hvis Sprog de ikke forstod, og som stedse i sine
Følelser bleve et Land fremmede, hvor de vel vare komne til
Grunker inden kort efterat de havde betraadt det i en luvslidt
Kjole med Bestallingen og en liden Christian Vtes norske Lov i
Lommen, men hvor de vidste, at de vare hadede og anseede
omtrent med samme Foragt, som Skarpretterne og Andre, til
hvis Levevei Fordommen har heftet sin Spe og Modbydelighedens
Uvillie.
   Ogsaa over sine Lensmænd førte næsten alle Amtets Almuer
Klager over Udpresninger. Maa man ved Procuratorerne erindre
den prægtige Characteer af en gammeldags Procurator, som
Olufsen har skildret i sin Comedie "Gulddaasen", føre Nogle af
disse Lensmænd -- thi mod Alle befandtes ikke Klagerne grun-
dede -- der selv vare bondefødte, os "Jeppe paa Bjergets" og
"Jesper Ridefogeds" udødelige Skygger forbi Øinene. Det vil
være for vidtløftigt at omnævne enkeltviis alle disse trofaste
Efterfølgere af deres Herrer og Mestere; men om disse Under-
ordnedes Udpresninger kun gik i skillings- eller markeviis, vare
de dog des hyppigere formedelst Mængden af Anledninger dertil,
saasom, f. Ex. ved Udpantninger, hvoraf man seer, at 20 til 30
stundom bleve foretagne paa samme Dag paa nær ved hinanden
liggende Steder, ja endogsaa at særskilt Skyds beregnedes til
Opsiddere paa samme Gaard, og ved Modtagelsen paa Thingene
af Skatterestancer, hvor et lidet Gebyhr "for Umagen" beregnedes,
som siden i Forsvarene gaves Navn af godvillig Gave.

   Den i Lofthuussagen saa bekjendte Lensmand i Øiestad, Aanon
d.IV,b.4,s.23   Salvesen, og Lensmanden i Birkenæs synes at have været de
værste af disse Myg imellem Blodbremserne. Foruden at den
Første drev Udpantningsgebyhrerne høiere end andre, besværede
Almuen sig ogsaa over, "at han, som Procurator og Lovkyndig,
var den mere besværlig end nyttig, da han havde Tilfælde at
indvikle dem i Proces og til at sætte Splid imellem dem. De
ønskede sig derfor, til deres Roligheds Vedligeholdelse, en skikke-
lig Mand, som tillige var Bonde, til Lensmand, haabende, at de
jo før jo heller vilde blive skilte ved ham, hvilket deres inderlige
Ønske de bade, saavidt muligt, understøttet." Dette er nu vel
yttret efterat Salvesen var bleven dødelig forhadt for sin Færd
mod Lofthuus; men det viser sig dog, at han iblandt andet be-
nyttede sit Procuratorskab til at negte Bønderne at forkynde
Stevninger, medmindre de lode samme forfatte ved ham, og da
for svære Penge. Klagerne mod Lensmanden i Birkenæs fandt
Commissionen "af Vigtighed", saa han indstilledes til Tiltale paa
sit Ombud. Saasnart Udpantningsordre var udstedt, holdt han
sit Gebyhr -- og det var altid for høit ansat -- for forfaldet, og
uden det blev erlagt, modtog han ikke Restancen. En Huusmand,
der pleiede at vandre om for ham paa slige Forretninger, hvoraf
ofte over en Snees kunde falde paa een Dag, forklarede ogsaa,
at han havde saadan Ordre fra sin Principal, "at han skulde,
hvor han kunde faae det (!), for hver Udpantning imodtage 1 Mk.
8 Skil., men, ifald man vægrede det, idetmindste 24 Skil., under
Paalæg, ikke at modtage Restancen, naar den ei i rede Penge
strax ved Ankomsten til Stedet blev ham anbuden."
   Ogsaa mod Stiftsbefalingsmanden, Kammerherre Adeler, havde
nogle af Almuerne en Klage, nemlig at han ved sine hyppige
Reiser fra Christianssand til sit Familiegods Gjemsø Kloster faldt
dem for meget til Byrde ved at tage "en Mængde" Heste i Fri-
skyds. Men det maa have været før Urolighederne; thi under
og en Tid efter disse lod denne forknytte Mand nok være at
gjennemreise Districtet. I hine Tider nøde ellers Stiftsbefalings-
mændene en saa overordentlig Respect, at denne Klage især
faaer sin Betydning som et Vidnesbyrd om, hvor strid og dristig
den Aand var, som var faren i Bønderne.

   Heller ikke Præsterne vare uden Deel i at have vakt den. Dog
var det kun fra Sætersdalens Sogne Klager fremsattes over dem,
og heftigst over Sognepræsten i Evje, Provst Erich Ancher Bruun,
d.IV,b.4,s.24   en egennyttig og trættekjær Mand, som laa i idelige Processer
med sin Almue, uagtet han ikke saa sjelden pleiede at give sine
Sognebørn Qvittering paa Ryggen. Vallebygdingerne lod det ogsaa
dryppe lidt paa Klokkeren, som de lode faa lidt med af Klagerne
over Præsten. Men ogsaa disse har kun sin rette Betydning
ved at stilles i Modsætning til den næsten patriarchalske Anseelse,
som Datids Geistlighed, især i Fjeldbygderne, var i nedarvet Be-
siddelse af.
   Mellem andre gamle Sæder, som havde sit sikkreste og kjæreste
Hjem i Fjelddistricterne, var ogsaa "Løisningen," -- et Ord, som
Gudskelov i vore Dage i de allerfleste Egne snart vil behøve
en Fortolkning. Imidlertid tør man vel endnu uden denne, ved
Hjælp af gamle Erindringer, vide, at dermed forstaaes Bestik-
kelser for at slippe Soldatudskrivningen, uden at det er godt at
sige, paa hvad Maade og ved hvilke Midler den skeer. Det er
muligt at tænke sig endnu flere, end Penge, Varer eller Arbeide.
Men hvad der saa blev brugt i Raabygdelaget, saa havde man
navnligen i Sætersdalen med Misfornøielse opdaget, at netop de
mere formuende Karle "paa adskillige Maader, saasom ved Tje-
neste hos fornemme Folk, og deslige, undgik Udskrivningen indtil
saadan Alder, at de ikke mere kunde tvinges til Landmilitsen."
Byglands og Aardals Almuer, som klagede herover, meente da,
at, siden derved kun de fattige Gaardmænds Sønner kom under
Musketten, "syntes baade Billighed og Anordninger at fordre
saadan Forandring, at naar et District havde saa overflødigt
Mandskab, at de ikke alle behøvedes til at tjene, burde Befrielsen
for Overskuddet blive i Odelsmænds og Gaardbrugeres, saavel
de Fattiges som Formuendes ældste Sønners Faveur."

   De Aarsager til Misfornøielse i Nedenæs Amt, som ovenfor
ere fremsatte, vare, i større eller mindre Forstand, almindelige,
og om de end fremsattes af en enkelt Bygd, deeltes dog de fleste
af andre. Klagerne over Lensmændenes Udsugelser vare saa-
ledes fælles for de fleste Bygder, omendskjøndt hver enkelt havde
sit Særegne at anke over. Men der var ogsaa en ikke liden Deel
af mere specielle, individuelle Klager, og denne personlige For-
bittrelse var ikke nogen uvirksom Bestanddeel i den almindelige.
Den omgav Lofthuus med hans ivrigste Agenter og Partigjængere.
Følelsen af egen lidt Uret blandede de varmeste Gløder med
Lofthuus's flammende over Andres, og antog dennes renere Skin.
d.IV,b.4,s.25   Disse heftige Staldbrødre bleve hans Sendebud, hans Flamme-
ledere midt i den døde Masse af Fortvivlelsens Sløvhed, som
havde samlet sig i flere Aar, og nu laa som en bristefærdig Sky
over Mængden af Gemytterne, og hvortil der troes i det Fore-
gaaende at være opviist meer end nok af Grunde i et umaade-
ligt Sammenstød af alle de Lidelser, som kunne gjøre et Folk
ulykkeligt og vanære dets Bestyrelse.


Christian Jensen Lofthuus.
Den bryder en Lænke, som navngi'er en Klage,
Det stønnende Echo dog bliver tilbage.
Den bryder en Lænke, som ikke vil bære,
At Retfærdens Tjenere Bygden fortære.
Den bryder en Lænke, som strider tilthinge,
Som modigen hjælper forkuede Ringe.
Hans Navn er et Echo i Norriges Dale,
Han kan deres Tusinder Øxer befale.

   Beboerne af de Strøg, hvis lidelsesfulde Forfatning er frem-
stillet i det Foregaaende, have Ord for at høre til de godmodigste
af Norges Beboere. Livlige til at snakke og meddele sig, kunne
disse Agdeværinger nok stikke Hovederne sammen og vække
Støien af et Oprør; men til voldsom Handling mener Nede-
næssingen det for lidet med sin Vrede, og Fjeldmanden fra Raa-
bygdelaget er træg i Sammenligning med Sogningen, Valdersen,
Thelebonden eller den koleriske Gudbrandsdøl. Dette og Man-
gelen paa en Formand, som aabent turde træde frem, har givet
de to foregaaende Opløb, som i Løbet af et Aarhundrede, nemlig
1688 og 1752, havde fundet Sted i Arendal og deromkring, Cha-
racteren af Stryflamme eller af Aprililinger, og at Tumulterne i
1786 vare alvorligere, havde ikke blot sin Grund i Lidelsernes
og Misfornøielsens Ophobning, men ogsaa i den Mands Person-
lighed, der traadte frem som deres Chef og Leder. Det var
Christian Jensen, Eier af Gaarden Lofthuus ved Ladestedet Lille-
sand i vestre Molands Præstegjeld, en Mand til Sjæl og Legeme
Og i sin kraftigste Alder, paa engang følelsesfuld og energisk,
listig og uforfærdet, indesluttet og med strømmende Tunge, kold
1  tilbakeChristian VII. Hans Valgsprog var omtrent vor nærværende Konges: "Folkets
Kjærlighed min Belønning."

2
  tilbakeI en Anmærkning i Conceptet til Indstillingen er tilføiet: "Det sønden-
fjeldske Norge kan paa nogle 100,000 Tdr. Korn nær ikke føde sig selv. Mid-
delet til at erhverve sig disse, har det næsten ene i sin Trælast, og da Skovene,
ikke som endeel andre Landsproducter, ikke engang som Fiskerierne norden-
fjelds, ere aarligen reproductive i Forhold til Flid og Arbeide, men just tvert-
imod, saa har denne Deel af Landet en speciel i sin Natur grundet, Aarsag til
at bygge sin Existences Vedligeholdelse og Varighed paa let og tilgjængelig
Føde, uden hvilken dens Kilde, som er Skovene, naar de ødelægges ved for
stærk og flittig Hugst, igjennem Aarhundreder er tilstoppet."

3
  tilbakeDette Udtryk har forekommet et af Commissionens Medlemmer for stærkt.
I Conceptet er det rettet til: "alt meer og meer uheldigen bevidner."

4
  tilbakeFor et Skiftebrev paa 7 Ark havde saaledes ovennævnte Smith beregnet
sig 36 Rdl., medens Commissionen ved Opsummering kun faaer ud 14 Rdl. 3 Mk.
16 Skil., "som er alt hvad vi skjønne han for dette Skiftebrev kunde tilkomme,
og lad være, at det nogenledes lovligen kunde have været beregnet til 20 Rdl.
er dog derover betalt 16 Rbdl."

5
  tilbakeDen suspenderede Sorenskriver Tobiesen ansætter dem dog i vestre Raa-
bygdelaget, som er den sletteste, om end vidtløftigste, Deel, til over 800 Rdl.,
ifølge "Lov, Praxis og Vedtægter, uden Fornærmelse imot nogen Almuens
Mand," og angiver, at Brønsdorph i 1786 havde drevet de embedsmæssige Ind-
tægter til over 1900 Rdl., "foruden hvad Auctioner og den Mængde Afkald,
han forcerede Almuen med at give beskrevne."
NESTE