HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 3. BIND: 1839 - 1842

Jøderne i borgerlige Næringsveje. Deres økonomiske Farlighed.
Skakkerhandelen.
del 2
d.IV,b.3,s.249  
   Ethvert billigt Menneske maa dog tilstaa, at saadanne Resul-
tater efter faa Aars Forandring i Aarhundreders kuende Kaar,
hvis Følger ikke kunde udeblive, at saadan Elasticitet efter det
langvarige Tryk fortjener Agtelse og Anerkjendelse, og at disse
iøinefaldende Erfaringer lægge Bagvaskelsen for Dagen i hiin
Jødernes fabelagtige "uovervindelige" Afsky for ethvert Erhverv
udenfor Handelen.

   Men hvor taabelig indtil Latterlighed er det ikke, naar den
rigtige Sats, at det vilde være Jødernes egne Forhold i mange
Henseender skadeligt og ubeqvemt, om de vilde haardnakket
vedblive at danne en Handelskaste hvor andre Næringsgrene ere
dem tilladte, saaledes fordrejes, som om Handelen i sig selv
skulde være noget Særegent og særegent Skadeligt i de Jøders
Hænder, der drive en Enhver lovlig tilladt Handel! Thi for den
utilladte gives jo Straffelove gjældende for Jøder, som for Kristne.
Og dog hører man dette ofte af hine Theoretikere, der med en
egen Fornøjelse udbrede sig om Ting, de have mindst Indsigt i.
Mæglervæsenet, eller Afslutning af Handel ved en Tredie, har
man saaledes fremstillet som noget Fordærveligt, der skulde især
være Jøderne ejendommeligt. Men Enhver, som kun løselig har
betragtet Kjøbmandsaffærerne i Handelsstæder, vil kunne be-
kræfte, at de fleste blive afsluttede ved Mæglere, og at denne
Korporation, Vare- eller Vexelmæglernes, ikke er mindre agtet
end nogen anden.

   Med Jødernes "Skakkren" har man ogsaa forfærdeligt at be-
stille. Man definerer den som en med ubestemt aageragtig
Gevindst dreven Mellemhandel med allehaande Gjenstande --
en Definition, som det overlades praktiske Statsmænd at afgjøre,
om den har Bestemthed nok til at tjene som Grundlag for en
Lov. Men fremfor alt maa det Spørgsmaal afgjøres: er denne
saaledes betegnede Handel tilladt eller forbudt for Jøder og
Kristne? Thi det maa antages forudsat, at ingen civiliseret Stats
Lovgivning tillader de Første hvad den forbyder de Sidste; og
skulde saadant dog kunne tænkes at existere nogetsteds, saa
maatte det være Lovgivningens Opgave, strax at oprykke saa-
dant Ukrud medrode. Men er slig Handel nu tilladt, og holde
de, som drive den, sig inden Grændserne af det lovligen Tilladte,
saa er det Usands, at gjøre gjældende imod dem, at de benytte
sig af et lovligen aabentstaaende Erhverv. Er den forbudt, som
d.IV,b.3,s.250   overalt Aager, og i flere Lande, for Jøder som for Kristne, Huus-
skakringen, saaat de, der drive den, gjøre sig skyldige i Over-
trædelsen af en Lov -- nu, saa belægge man dem med Lovens
Straf, men lade ikke dem, som have intet dermed at skaffe, und-
gjælde
for hines Forseelse. Slaphed i Anvendelsen af bestaaende
Love, Dommeres og Embedsmænds Efterladenhed og deraf fly-
dende Strafløshed for de virkelige Overtrædere, vil dog vel ikke
en Lovgivning, som holder paa sin Ære, gjøre gjældende som en
legislativ Grund? Og hvor en saadan Slaphed og Efterladenhed
mod visse Forseelser finder Sted, er da dette ikke lige Tilfælde
imod Kristne som mod Jøder? Eller er ikke, hvor jødisk Aager
er strafløs, det samme Tilfælde med den kristelige?

   Men hvorvidt Lovgivningen skal gribe ind i Handelens Sfære,
hvad den skal forbyde og hvad den skal tillade, har Handels-
lovgivningens Theori at afgjøre uden Forskjel mellem Kristen
og Jøde, Stats- eller Skytsborger, Indfødt eller Fremmed med
Borgerret. Dette gjælder naturligviis ogsaa Handelen med Stats-
papirer, hvorfor Jøderne ere saa udskregne; men Paastanden,
at disse skulde drive den paa en slettere Maade end Andre, er
en Bagvaskelse, der kun kan tjene til at strø Dumhoveder Sand
i Øinene. Man har i Leipzig en Tid seet mange Banqviers, der
samtlige dreve denne Handel, at standse med sine Udbetalinger;
men derimellem ikke noget Jødehuus, og i Wien og Berlin ere
mange Statspapiirhandlere traadte over fra den jødiske til den
kristelige Religion, men Ingen har dog været gal nok til at paa-
staae, at deres Handelsdrivt derfor har skiftet Art og Maneer.

   Men betræffende Skakkerhandelen igjen, da ere flere af de
grundigste Kjendere af alle Nationalvelstandens Forhold, som
bekjendt, af meget forskjellige Anskuelser. Just hiin saa ud-
skregne Handel med Vandringsstaven i Haanden med de ube-
tydeligste Ting, der kun yde dem, der drive den, et saa kum-
merligt Tilvær, at de gjerne, om det stod til dem, ombyttede sin
Næringsvei med en anden, er nylig af vægtige Stemmer, f. Ex.
af Ministeren von Rudhardt i hans Statistik over Bajern og af
flere af de kundskabsrigeste Medlemmer af det Würtembergske
Kammer erklæret for noget ganske uskadeligt, ja endog paa sin
Viis, for Folk paa Landet, som den skaffer alle deres Nødven-
digheder i de mindst mulige Dele, for ret nyttig. Det er ogsaa
af mange Sagkyndige bleven forsvaret, at Indvendingerne mod
d.IV,b.3,s.251   denne Næringsvej ikke, som man foregiver, beroer paa Konsu-
menternes, Kjøbernes, almindelige Interesse, men meget mere
paa Bykræmmernes Privatinteresse, som ville have Privilegium
paa at sætte Prisen for Bønderne.
   Dette fortjener Opmærksomhed, at fast alle Klager over Jø-
dernes Indvirkning paa Handelen skrive sig ikke fra Kjøberne,
men fra Sælgerne, som klage over Jødernes Konkurrenz, over
at de nøje sig med ringere Profit, derved bringe Priserne ned
o. a. desl. Men at disse Følger af Konkurrenz mere befordre
end skade det Heles Vel, er vel klart nok. Ved ganske fri Kon-
kurrenz, ved Kjøbernes fuldkomne Uafhængighed af Sælgerne,
fritages hine ogsaa for den Nødvendighed at maatte kjøbe atter
af den, de engang have fundet sig bedragne af. Kanzler von
Autenrieth har sandt og aandrigt udtrykt den simple Tanke,
hvorpaa alt her kommer an, idet han endte en Tale i det
Würtembergske Kammer med disse spøgende Ord: "selv har
jeg allerede mere end een Gang befundet mig i den farlige Om-
stændighed, at en Jøde har spurgt mig: Intet at handle? Intet
at handle? men med det simple Ord Nei var den hele Fare for-
svunden."

   I Lande, hvor der endnu handles om Næringsfrihed, gjøre Mod-
standerne af Jødernes Emancipation ingen Hemmelighed af at
de betragte de udelukkende Love som Middel til at hemme Kon-
kurrenzen. Den sørgelige Erfaring har gjentagende bekræftet sig
i Tydskland, at saa erbarmelige Hensyn ere istand til at indvirke
paa Afgjørelsen af et Spørgsmaal, som angaaer Menneskets na-
turligste Frihed og moralske Interesse. En Franskmand, en Britte
skulde ikke vove i saadan Sag at gjøre saadanne Argumenter
gjældende, og heller ikke i Tydskland skulde det kunne skee,
om en fælleds konstitutionel Lovgivning omfattede det. Kun i
Smaastaternes snevre Kredse have de fremtraadt i Lyset og vundet
en forgjængelig Overvægt
. Men desværre det er fra dem og ikke
fra hine friere Lande, Norge henter sin Lovgivnings Modeller.

   Lovgivningens Opgave er dog med alt dette i sig selv meget
simpel. Den forbyde ubetinget hvad den har erkjendt for skade-
ligt, og sørge for at den udøvende Magt vaager over Iagttagelsen
af dens Forbud! Holder den en bestemt Næringsgreen, uden at
den just mener at kunne forbyde den, for uforenlig med Borger-
rettens højere Betingelser, saa knytte den Udelukkelse til denne
d.IV,b.3,s.252   enkelte Næringsgreen, som den Würtembergske Lovgivning har
gjort. Men i intet Tilfælde lade den en Tingenes Tilstand be-
staae, som, istedetfor at afhjælpe Ondet, ikke blot vilde straffe
den Uskyldige med den Skyldige, men den Uskyldige alene
. Thi
det vil kun ligge dem, der med Liv og Sjel have hengivet sig til
Handelen, lidet paahjerte, om Den, der har ofret sig til Viden-
skaberne, eller der har erhvervet sig sine Medborgeres Tiltro,
kan naae en værdig borgerlig Stilling eller ikke; men den Sidste,
Den alene, som besjeles af en højere Stræben, og som kan og
vil tilhøre Staten og være den til Nytte og Ære med alle sine
Kræfter, vil føle sig indskrænket og krænket ved Udelukkelse af
Grunde, som hans hele Tragten og Færd intet har at skaffe med.
Jødernes Nationalitet.

   Et andet Moment, hvortil de øvrige Krænkelser ere føjede
som et Slags dertil afpassede Forziringer, er Fremmedheden, den
forskjellige Nationalitet
. Det ikke blot det Spørgsmaal som frem-
træder, om det nutildags baader Staten, at den ydre Bekjendelse
af en bestemt Tro -- thi mere kan kun Gud, der prøver Hjer-
terne, kræve -- er priviligeret fremfor andre; men man vil ogsaa
see i Jøderne ikke blot Anderledestroende, men Fremmede i
anden Bemærkelse end vi tænke os Franskmænd eller Tydskere.
Dette lære vi ikke af de faa Nationer, hvori den borgerlige For-
skjel er forsvunden, men af dem, der have anstrengt sig forat
beholde den. I disse have de forgjæves opstillet de skjønneste
Vidnesbyrd om opofrende Patriotisme; Erkjendelsen heraf har
dog kun strakt sig til den Enkelte, ikke til Slægten, som dog i
Aarhundredernes Rækker havde været indpodet med det her-
skende Folkefærd. "Det maa, siger Israeliten Dr. juris Riesser i
Hamburg med bitter Smerte over denne evige Uretfærdighed,
ikke forarge den Bedømmer af vort Folkes Forhold, som ikke
kan undlade stedse at see ikke blot Anderledestroende, men
Fremmede, i dem, om vi af alle Kræfter modstride denne An-
skuelse, som maatte bringe os til Fortvivlelse, om der laae Sand-
hed til Grund derfor. Kalder En os Vantroende og Forstødte
af Gud, saa sige vi ham, at vi troe paa en Gud, som ikke for-
støder noget af sine Børn; men naar den Tydske skulde kunne
d.IV,b.3,s.253   kalde os Tydske Fremmede, saa vare vi uden Hjem, uden
Fædreland."
   Fra den juridiske Standpunkt falder den hele Bygning sammen
ved den ene Bemærkning, at alle civiliserede Staters Love ind-
rømme en Indvandrets indfødte Søn, som ikke har Krav paa
noget andet Hjem, Borgerret uden Hensyn til de Betingelser
Faderen optoges paa. Den positive Begrundelse, Fundamentet
for hans Krav, staaer altsaa der urokkelig fast for den indfødte
Jøde, og det er blot den religiøse Udelukkelses Lov, man kan
imodstille ham. At dette virkelig er Sagens retlige Tilstand frem-
træder tydeligt nok deri, at ingen Stat negter den til Kristen-
dommen overtraadte Jøde den fulde Borgerret, og, saalidet den
offentlige Mening end hist og her er Overgangen gunstig, saa
bliver dog dette Krav dem ingensinde bestredet. Det er altsaa
klart nok, at det er Bekjendelsen og ikke Herkomsten, at det er
en religiøs, ikke en national, Forskjel, som begrunder Udelukkelsen.

   Heller ikke den historiske Begrundelse, man plejer at give
hiin Fordom, holder Stik. Jøderne vare vel ganske vist engang
en Nation; men som saadan ere de undergangne for næsten
2000 Aar siden, ligesom de fleste andre Nationer, hvis Afkom
befolkede de nærværende europæiske Stater. Fra da af levede
mange Jøder adspredte i alle det romerske Riges Provindser
under samme retlige Forhold som Beboerne af de øvrige under-
tvungne Lande, og havde, efterat disse vare givne romersk
Borgerret, ogsaa Deel i denne. Deres Tro var her ingen Hin-
dring. Thi, om ogsaa den romerske Lovgivning søgte at over-
holde Reenheden i den romerske Kultus, er det dog bekjendt,
at den tillod Ikke-Romerne fri Udøvelse af deres Religion i og
udenfor Rom, og fandt deri ingen Grund til Udelukkelse fra
Borgerret. Ved Jerusalems Forstyrrelse ifølge en politisk Op-
stand mod det romerske Herredømme blev vel et Antal Krigs-
fanger bortførte som Slaver; men den langt større Mængdes
Forhold forandredes ikke: de vedbleve at leve som frie Under-
saatter af det romerske Rige ligesom andre Provindsfolk, hvis
Hovedstæder ligeledes vare ødelagte af romerske Erobrere, og
af hvem en Mængde vare blevne romerske Krigsfanger. Først
halvfjerdehundrede Aar efter Jerusalems ødelæggelse og omtrent
et Aarhundred efterat Kristendommen var bleven det romerske
Riges Statsreligion, toge de udelukkende Love mod Jøderne,
d.IV,b.3,s.254   skjøndt ikke imod dem som Nation, men som imod en Sekt,
hvis Tro holdt Stand imod Kristendommen, der havde vundet
en let Sejer over Hedendommens Guder, sin Begyndelse.1 Blot
Religionen, der fremtraadte af den knuste Nationalitets Form
som dens indre Gehalt, var det, som fremdeles gav Jøderne en
egen Existenz, og den har alene affødt alle Undertrykkelser og
Forfølgelser. De Jøder, som i det 16de Aarhundrede kom til
Holland og Tydskland, maatte flygte fra Spanien og Portugal
fordi de ikke havde villet afsværge sine Fædres Tro, netop lige-
som 100 Aar senere de franske Hugenotter maatte forlade sit
Fædreland ved Ophævelsen af det nantiske Edikt. De Sidste
bleve, om end fremmede, beredvilligen optagne af sine Troes-
forvandte, de Første modtoges med Afsky for deres Religion,
men fik Ophold formedelst de Fordele, de ved sine Forbindelser
bragte Handelen
.
   Meget rigtigt er det, at Ingen kan være Borger i to Stater;
Ingen kan opfylde sine Borgerpligter mod to Stater, Ingen lyde
en dobbelt Øvrighed, Ingen forsvare to Fædrelande. Men hvor
er da denne anden Stat, mod hvem Jøderne nogetsteds have at
opfylde Pligter? Hvor er denne anden Øvrighed, som skulde
vove at stille sine Befalinger mod Landets lovlige Øvrigheds?
Hvor er dette andet Fædreland, som skulde kalde dem til at
forsvare sig?

   Det hedder videre, at Jøderne leve efter egne Love. For at
vinde en klar Anskuelse af dette Punkt, er det kun nødvendigt,
at man adskiller saadanne Love, som angaae borgerlige Gjen-
stande fra dem, der ene og alene udgaae fra Religionen. Efter
egne Love angaaende Ægteskab, Skilsmisse, Arv og lignende
Forhold leve Jøderne langtfra overalt, og kun paa de færreste
Steder have de egne Domstole til at afgjøre deslige Anliggender
d.IV,b.3,s.255   efter sine Love. Hvor de existere, friste de sit kummerlige
Tilvær kun ved hine Lovgivningers Træghed, som er bange forat
røre ved det Forældede -- i denne Kasus for ikke at blive
manet om Retfærdighedens og Statsklogskabens Fordringer med
Hensyn til Jøderne overhovedet. "Men -- siger hiin lærde
Israelit selv -- overalt vil Jødernes Menighed med Glæde opgive
alt derhen hørende, naar man vilde indrømme den om kun en
indskrænket Borgerret, end sige en fuldstændig retlig Lighed.
I Stater, hvor Jøder ere Borgere, maatte saadanne Egenheder
ingenlunde blive taalte naar de stred mod Borgernes Stilling.
Erfaring viser ogsaa, at Jøderne aldeles ikke lægge deres Op-
hævelse Hindringer ivejen.

   En anden Art af Bestemmelser gives der, som ogsaa føre
Navn af Love -- isærdeleshed de om Omskjærelsen, Sabbathen
og Forbud mod visse Spiser -- ligesom de katholske Bestem-
melser om Fasten føre Navn af Fastelove. Men disse Bestem-
melser betragtes af alle Jøder som udgaaende fra Religionen; thi
selv De -- og deres Antal er paa alle Steder betydeligt -- som
afvige derfra, gaae derved ud fra den Anskuelse, at deres Re-
ligion kunde paa et højere Udviklingstrin undvære disse Ejen-
dommeligheder, men ikke fra, at de fra først af ikke have staaet
i nogen Forbindelse med Religionen. Ganske feilagtig er da
ogsaa den Mening, at hine Love allerede fra Moses af have
været noget reent Politisk, en reen national Lovgivning, som
var fremmed for Religionen. Udenfor de religiøse Meningers
Gebeet hører den ikke, og de Mange som efter sin Overbeviis-
ning holde sig for hævede over dens Iagttagelse, troe sig ikke
derved bragte Staten en Haarsbred nærmere. Alle Jøder holde
sig i de Forhold, som sortere under de borgerlige Love, for-
pligtede til ubetinget at adlyde disse, men ikke til, for Statens
Skyld, at afvige fra eller holde sig andre Love efterrettelige.

   Den historiske Anskuelse, som underlægger Ceremoniallovene
en politisk Natur, finder ogsaa, at Moses har betjent sig af
Abrahams Lære om den ene Gud, som har skabt Himmel og
Jord, blot som et Middel til at danne en Stat og forat erhverve
sin politiske Lovgivning i Eet og Alt Autoritet, ligesom i Rom
og de græske Republiker Præsternes og Augurernes Religion
tjente Statsøjemedene tilbedste. Det sidste og eneste Formaal,
Moses da skulde have havt for Øje, var altsaa Stiftelsen af en
d.IV,b.3,s.256   Stat; alle hans Love skulde være beregnede paa et politiskt
Formaal, Religionen kun være ham et Regjeringsmiddel, hans
hele religiøse Lovgivning en Mekanisme, hans eneste evige Gud
dennes deux ex machina, og han Selv den slu Maskinmester,
som forstod saaledes at styre Statens Skib paa bedste Maade.
Fra et saadant Standpunkt af vilde det da være en ligesaa tom
Floskel at kalde de fem Mosebøger en Religionsbog, som f. Ex.
Titus Livius's romerske Historie, hvori der ogsaa er en heel Deel
at læse om Spaadomme, Præster og Augurer. Men at sætte
Moses, naar man alene betragter hans Bestræbelser som rettede
paa en Stats Stiftelse, ved Siden af Roms og Grækenlands Lov-
givere, synes at være en tom Høflighed naar man betænker, at
den af ham under de ugunstigste Omstændigheder grundede
Stat, fra Begyndelsen af sønderreven af indre og ydre Kampe,
aldrig har havt nogen varig Hvile- eller Glandspunkt, som kunde
berettige til at sætte den jødiske Stat, som Stat, ved Siden af
Rom, Athenen eller et af Asiens Monarkier. Og denne skrøbe-
lige politiske Existence skulde have været det højeste Maal, som
den guddommeligen begeistrede Lovgiver stræbte at naae? Forat
gjøre sit Folk til Erobrere skulde han have givet det Ceremonial-
love, der synes saa hemmende al ydre Virksomhed? Man maa
tilstaae, at Middelet var besynderlig nok valgt. Rom, der har
erobret Verden, havde ganske andre Love. Og hiin kummerlige
nationale politiske Tilværelse, skulde det være, som har over-
levet alle den gamle Verdens Folkeslags Grave? Under saadanne
Omstændigheder er det vel ikke saa unaturligt, saa fanatisk jøde-
mæssigt, at opfatte den mosaiske Lovgivning fra et andet Syns-
punkt, at troe, at Religionen ikke var Moses et Middel til at
regjere Staten, men at denne og det nationale Liv var ham den
nødvendige Form forat befæste og udbrede Troen paa den eneste
sande Gud. Ligesom Abraham sin Familie, har Moses indviet
sit Folk til den ene Gud; ikke forat gjøre det som Nation ad-
skilt fra andre Nationer, og endnu mindre til et voldsomt her-
skende, gav han Ceremonialloven, men forat afsondre den ene
Guds Bekjendere fra Afgudsdyrkerne, som omgav dem, og forat
gjøre deres hele Liv gjennemtrængt af Tanken paa denne Gud.
Kun saaledes er den ellers uopløselige Gaade, Israeliternes
200aarige Vedvaren, mens de som Nation vare saa ubetydelige,
svage og let betvingelige, at forklare, og betragtet fra denne
d.IV,b.3,s.257   Synspunkt, erholder mangen let bespottelig Side af Jødernes
religiøse Liv en alvorligere Betydning. Om Opfyldelsen af Ce-
remonialloven nutildags er det eneste eller rette Middel til dette
Endemaal, om Bevidstheden er istand til med lige Inderlighed
at fastholde Tanken om Gud uden vedvarende ydre Ihukom-
melsestegn, er et Spørgsmaal, Religion og Filosofi har at besvare,
og hvorom Meningerne imellem Jøderne selv ere meget forskjel-
lige. Kun deri stemme de alle overeens, at Ceremoniallovene
ere af religiøs, ikke af politisk Natur. Hvad der betræffende
Messiasbegrebet anføres som Hindring for en national Forening
mellem Kristne og Jøder, vederlægges allerede derved, at selv
Rabbinernes Lære forbyder at bringe Haabet om Messias i nogen
Forbindelse med det praktiske Liv, at foretage sig noget derfor
eller at regne derpaa. "Af denne deres jødiske Messiastroes
upraktiske Natur -- siger Dr. Riesser -- ere selv Jødernes al-
mindeligste Forestillinger saa gjennemtrængte, at et gammelt be-
kjendt Ordsprog imellem dem siger: "Den, som bygger paa
Messiæ Komme, gaaer tilgrunde." Heller ikke kan Nogen som
kjender til den jødiske Literatur, være af den Mening, at Messias-
troen bliver opfattet i nogen senere national Mening. Hos Pro-
feterne er Forløsningens Endemaal og Hensigt den hele Verdens
Frelse; Jødefolket og en Konge af Davids Huus er dem kun
Middelet, hvoraf Forsynet til den Ende betjener sig; Forløsningen
skal ikke komme for, men ved Jødefolket." At forøvrigt Mes-
siastroen for Jødernes Vedkommende ganske kunde afføre sig
og befries fra de nationale Indskrænkninger uden derved at tabe
sit religiøse Indhold, Haabet paa et Sandhedens og Fredens al-
mindelige Rige, paa en Tilstand hvori det Ondes Ophør paa
Jorden ikke blot er bleven mulig, men virkelig, synes rimeligt,
naar man betænker, at hiin skarpe nationale Begrændsning i
Oldtiden var ikke en vilkaarlig, men nødvendig, hvorover intet
af dens Folk af frit Valg kunde sætte sig ud -- det græske og
romerske ligesaalidt som det jødiske, idet intet kunde hæve sig
udover sin enge Horizont -- men som dog har ophævet sig selv
eftersom Synskredsen udvidede sig.


d.IV,b.3,s.258      Det er ellers ikke let at begribe hvad man egentlig forstaaer
med denne Frasigelse af Nationalitet, uden hvilken ingen Op-
tagelse og Emancipation skulde kunne være tænkelig. Forstaaer
man derved den Erklæring, at de ville opfylde alle borgerlige
Pligter, lyde og efterleve Statens Love, da er dette en conditio
sine qua non; at de ikke skulle drive andre Næringsveje end
dem, der ere enhver Statsborger tilladte, da følger vel ogsaa
det af sig selv, at de maa underkaste sig en saa billig Betingelse,
som at de ingen Særrettigheder skulle have; eller at de skulle
betragte sig som tilhørende den Stat, hvori de leve, da ville de
nok af ganske Hjerte og Sjel erklære dette. Og skulde der
imellem Israeliternes Tusinder, imod al Tænkelighed, findes En-
kelte, der maatte vægre sig derfor og foretrække at tilhøre en
ikke-existerende Stat, en Nation uden Tilvær, saa kunde et
Politiopsyn være tilstrækkeligt nok -- ikke for deres Anskuelses
Farligheds Skyld, men for den gode Grund, der var forhaanden
til at holde dem for forrykte.

   At Jøderne ellers betragte sig som tilhørende i politisk og
borgerlig Eenhed den Nation, hvori de ere Borgere, indlyser af
følgende historiske Kjendsgjerning: I Aaret 1806 lod Napoleon
en talrig Forsamling sammenkalde af Rabbinere og Deputerede
fra Jøderne i Keiserriget og forelagde dem en Række af Spørgs-
maal, som sigtede til at erholde deres Erklæring om deres For-
hold til Staten, dens Borgere og Lovgivning. De vigtigste
Spørgsmaal og Svar, hvilke sidste siden ved en Forsamling af
Skriftlærde (et Sanhedrin) bleve bekræftede og forvandlede til
Beslutninger, som for Jøderne skulde have religiøs Kraft, vare
følgende:

   1ste Spørgsmaal: Kan en Jødinde gifte sig med en Kristen
og en Kristinde med en Jøde, eller byder Loven, at Jøder kun
skulle tage tilægte indbyrdes imellem hinanden?

   Svar: Loven siger ikke, at en Jøde ikke maa tage en Kristen
tilægte eller en Kristinde en Jøde. Den siger heller ikke, at
Jøderne kun maae tage tilægte indbyrdes imellem hinanden.
Lovens Forbud er kun anvendbart paa afgudiske Folkeslag, og
Talmud erklærer udtrykkeligt, at de nyere Folk ikke ere at be-
tragte som saadanne; thi, ligesom vi, tilbede de Himmelens og
Jordens Gud. Ogsaa har til forskjellige Tider Ægteskaber fundet
Sted mellem Jøder og Kristne i Frankrig, Spanien og Tydskland.
d.IV,b.3,s.259   De bleve Tid om anden taalte og forbudte alt efter Fyrsternes
Tykke; men man kan ikke dølge, at Rabbinernes Mening er
imod saadanne Forbindelser. Efter den har kun det Ægteskab
kirkelig Gyldighed, hvorved de religiøse Ceremonier efter Tal-
mud ere fuldbyrdede. Men dette kunde ikke finde Sted, hvor
den ene eller anden Part ikke anerkjendte disse Handlingers
Hellighed; Ægteskabet vilde være borgerlig gyldigt, men uden
Kraft efter Kirkens Love. Dette er i Almindelighed Rabbinernes
Mening; de ville være ligesaalidt tilbøjelige til at fremme og vel-
signe saadanne Forbindelser, som de katholske Præster ere det.
Imidlertid antage Rabbinerne, at den Jøde, som ægter en Krist-
inde, ikke i sine Troesforvandtes Øine forbliver mindre Jøde,
end om han havde indgaaet et blot borgerligt Ægteskab med
en Jødinde. Ligesaa erklærede Sanhedrinet senere hen, at
Ægteskaber mellem Israeliter og Kristne, som ere fuldbyrdede
efter Civillovens Forskrivter, ere borgerlig forpligtende og gyl-
dige, om de end ikke berettige til at iklædes de religiøse Former.
   2det Spørgsmaal: Blive Franskmændene holdte for Fremmede
eller for Brødre af Jøderne?

   Svar: I Jødernes Øine ere Franskmændene Brødre, ingen-
lunde Fremmede. Denne Synspunkt, hvorfra vi betragte Fransk-
mændene, er ganske i den mosaiske Lovgivnings Aand.

   Allerede i de Tider Israeliterne udgjorde et selvstændigt Folk,
foreskrev Religionen dem, at ansee Fremmede som Brødre, og
med sand rørende ømhed anbefaler Lovgiveren denne Kjærlig-
hed mod Fremmede. "Erindrer -- siger han -- at ogsaa I vare
fremmede i Ægypten!" Moses paabyder Agtelse og Velvilje
mod Fremmede, ikke saameget som en Opmuntring til Iagttagelse
af en selskabelig Moral, som i Egenskab af en af Gud selv paa-
lagt Pligt. "Naar I høste Sæden af eders Ager -- lyde hans
Ord -- saa vender ikke tilbage forat opsamle de Ax, som
maatte være forglemte, men lader dem blive liggende for de
Fattige, den Fremmede og Enken. I skulle ikke mishandle den
Fremmede, ikke tilføje ham nogen Uret! Elsker ham, giver ham
Spise og Klæder i hans Nød.
Thi jeg er den Evige, eders Gud;
den Evige elsker den Fremmede". (5 Mos. 22.
3,
29. -- 2.
22,
23).
Til denne Velvilje mod Fremmede føjer Moses ogsaa den al-
mindelige Menneskekjærligheds Bud: "Elsk din Næste som dig
selv!"
Og i lignende Udtryk taler ogsaa David: "Herren vor
d.IV,b.3,s.260   Gud er fuld af Miskundhed: over alle sine Skabninger udstrækker
sig hans Barmhjertighed", ligesom ogsaa Talmud bekjender denne
Lære. "Hvorledes Meningerne end maa være med Hensyn til
andre Nationer -- siger en Talmudist, d. e. en mosaitisk Troes-
fortolker -- skulle vi dog elske dem som vore Brødre; vi maae
besøge deres Syge, begrave deres Døde, understøtte deres
Fattige ligesom de israelitiske". Der gives ingen Menneske-
lighedspligt, som en ægte Israelit maa unddrage sig fra imod de
Fremmede. Og hvori bestaae disse Bud? I at afsky Afguderi,
ikke laste Gud, ikke synde imod Ægteskabet, ikke saare eller
dødslaae sin Næste, ikke stjæle eller bedrage, kun spise Kjødet
af slagtede Dyr, og endelig i at øve Retfærdighed. Saaledes
gjøre alle vore Grundsætninger det til Pligt for os, at elske
Franskmændene som Brødre. En Hedning adspurgte engang
Rabbineren Hillel om den jødiske Religion, og ønskede at vide
hvori dens Væsen bestod, og Hillel svarede: "gjør ikke imod
Andre hvad Du ikke vil, de skulle gjøre imod dig! Dette er,
sagde han, Religionen; alt det Øvrige følger af denne Sats".
En paa saadanne Grundsætninger hvilende Religion, som byder
at elske den Fremmede og at opfylde de selskabelige Dyders
Pligter, kræver hos sine Bekjendere, af endnu stærkere Grunde,
broderlige Følelser imod sine Medborgere. Og hvorledes kunne
de betragte dem fra noget andet Synspunkt, da de beboe samme
Grund, blive styrede og beskyttede af samme Øvrighed, samme
Love, nyde de samme Rettigheder og have samme Pligter? Der
gives ogsaa et andet Baand mellem Israeliterne og de Kristne,
hvorved den religiøse Adskillelse ganske bliver hævet, nemlig
Erkjendtlighedens, som allerede den sædvanlige Toleranz har
affødt, men som Regjeringens Velgjerninger i de sidste 18 Aar
have givet en Energi, hvorved vor Skjæbne er bleven uadskillelig
forbunden med Frankrigs almindelige. Tilvisse! Frankrig er vort
Fædreland, Franskmændene maae vi ansee som Brødre, og da
dette berømmelige Navn hædrer os, borger det ogsaa for, at vi
aldrig ville ophøre med at være det værdige.
   3die Sp. Bliver Frankrig betragtet som Fædreland af de der
indfødte og som franske Borgere lovligen anseede Israeliter?
og erkjende de sig forbundne til at forsvare det?

   Sv. Mennesker, som have valgt et Fædreland, hvori de leve
siden flere Aarhundreder, og som selv under Herredømmet af
d.IV,b.3,s.261   Love, der indskrænkede deres borgerlige Existenz, dog nærede
en Forkjærlighed for dette Land, der lod dem heller give Slip
paa Nydelsen af sædvanlige Rettigheder, end de vilde forlade
det -- de kunne vel i Frankrig kun betragte sig som Fransk-
mænd, og Forbindtligheden at forsvare Fædrelandet er kun en
ligesaa ærefuld som dyrebar Pligt. Jeremias befaler Israeliterne
(Kap. 29), at ansee Babylon som deres Fædreland, omendskjøndt
de kun skulde blive der 70 Aar; han formaner dem til at dyrke
Markerne, bygge Huse, saae og plante; og saamegen Indgang
fandt denne Lære, at, efter Esræ Fortælling i Kap. 2, droge kun
42,360 ud af Babylon, da Cyrus tillod dem at vende tilbage til
Jerusalem for at gjenopbygge Templet, og disse bestod kun af
den ringere Klasse, da alle Rige forbleve i Babylon. Fædrelands-
kjærligheden er imellem Israeliterne en saa naturlig, levende og
med deres religiøse Tro forbunden Følelse
, at en fransk Jøde be-
tragter sig som fremmed i England selv i Forhold med andre
Jøder, og det Samme vilde være Tilfælde med engelske Jøder
i Frankrig.
   Denne Følelse gaaer saa vidt, at man i de sidste Krige ofte
har seet franske Jøder fegte med Forbittrelse mod Jøder af
fiendtlige Lande. Flere have bedækket sig med hæderfulde
Ar, Andre have paa Ærens Mark erholdt Roes for sin Tapper-
hed2.

   4de Sp. Hvilken Dommermyndighed besidde Rabbinerne
imellem Jøderne i Politisager, og hvilken Politimyndighed i Rets-
stridigheder?

   Sv. Rabbinerne besidde ingen Dommermyndighed i Politisager.
I den mosaiske Lov findes aldeles ikke Rabbinerne qvalificerede,
ligesaalidt som paa det første Tempels Tider; først mod Enden
af det andet fremtræde de. Israeliterne regjeredes i hine Tider
af Sanhedriner d. e. Tribunaler, Raad. Der gaves et stort San-
hedrin i Jerusalem, bestaaende af 70 Dommere; der gaves
Underretter af 3 Dommere for Civil- og Politisager, og i hver
Provindses Hovedstad et mindre Sanhedrin for vigtigere Sager,
af 23 Dommere. Først senere i Talmud finder man Benævnelsen
"Rabbi", og det var almindeligviis den offentlige Stemme, som
d.IV,b.3,s.262   uddelte denne Titel eftersom man stod i Ry for Lærdom. Efter
Adspredelsen dannede smaa Menigheder sig hvor det blev Is-
raeliterne tilladt at boe sammen i noget Antal, og i dem fandtes
da almindeligviis en Rabbi og to andre Skrivtlærde, som under
Navn af Beth-Din, d. e. Retshuus, fældte Dom i Processer. Rab-
bien fungerede da som Præsident og de to Andre som Bisiddere.
Disse Tribunalers Forrettigheder og Existenz beroede altid paa
Regjeringens Godtykke, og forandrede sig efter Graden af To-
lerancen. Siden Revolutionen gives der i Frankrig og Konge-
dømmet Italien ingen saadanne Tribunaler af Rabbiner meer.
Jøderne, siden de ere blevne Borgere, have i Alt rettet sig efter
Statens Love;
og Rabbinernes Bestilling, hvor de endnu gives,
indskrænker sig til Moralens Forkynden i Templerne, Ægte-
skabernes Indvien og Decisioner i Skilsmissesager. Paa Steder,
hvor ingen Rabbin er, kan enhver i Religionen underviist Jøde
indvie Ægteskaberne, hvilket udentvivl kan geraade til Skade,
og derfor bør gjøres en Ende paa, ved at udstrække det af
Konsulatet Rabbinerne paalagte Forbud ogsaa til andre Personer,
der kunne blive brugte i deslige Sager. Hvad Politimyndigheden
i Retsstridigheder angaaer, da tilhører den dem aldeles ikke.
   5te Sp. Gives der Haandværker, som ere Jøderne forbudte
af Loven?

   Sv. Nei! Talmud erklærer tvertimod, at "hver Fader, som
ikke lader sit Barn lære et Haandværk, opdrager det til en
Røvers Liv".   Dette er Resultatet af de Erklæringer, som i Aaret 1806 bleve
afgivne i samtlige franske Jøders Navn, og Historien bevidner
ganske deres Oprigtighed. De tydske Jøder, som maaskee snarest
vilde indvandre i Norge, ere vel nu, at slutte efter det store
Antal Navne, som have udmærket sig i Videnskab, Kunst og
Literatur langt videre fremskredne i Dannelse, end Datids franske
Troesforvandte, saa det Fordeelagtige for de franske Jøder, som
maatte resultere af ovenstaaende Recit, rettelig ogsaa bør antages
om dem.

d.IV,b.3,s.263  
Rigdommens Egoisme og Troesletsind.

   En Bagvaskelse, som i Skjændighed kun kommer hiin Middel-
alderens om Brøndenes Forgiftelse og vore Dages Opspind om
Slagteri i overtroisk Hensigt af Kristne i Damaskus nær, inde-
holdes i den Sigtelse, man ogsaa, i Mangel af bedre Argumenter,
kan have Leilighed til at høre, at de Rige og Dannede mellem
Jøderne søge at vedligeholde sine fattigere og udannede Troes-
forvandte i en National-Afsondring forat benytte sig af deres
Afhængighed. Skygge af Beviis lader sig ikke anføre herfor.
Men hver Den, som har iagttaget det indre Liv og Færd især i
de større Jødemenigheder, hvori noget Gjennemgribende, uden
Regjeringens Bistand, lader sig udføre af de Rigere for de fat-
tigere Klassers Dannelse, maa ogsaa vide, at de netop opbyde
alle sine Kræfter forat fremme de Sidstes Dannelse og Oplysning
.
Han maa vide, at det allerede siden længere Tid er lykkets dem
i større Stæder, saasom i Hamburg3 og Frankfurt am Main, ja
ogsaa i mange mindre, uden at Regjeringerne have gjort det
mindste derfor, eller endog kun taget Notiz deraf, at stifte Fattig-
skoler, som
, efter alle Kyndiges Dom, fortjene ganske at sættes
de kristelige ved Siden
. Han maa vide, at ikke blot i Preussen,
Bajern og andre Stater, hvor det, uagtet den lovmedholdige
Haandværksfrihed, ofte endnu har sine Vanskeligheder at faae
jødiske Lærlinge og Svende anbragt hos kristne Mestre, existere
imellem Israeliterne allehaande Foreninger til Udbredelse af Haand-
værker
, ja at saadanne endog ere i Virksomhed i Stater, hvor
Adgang til Haandværksdrivt endnu er Jøderne spærret. Og
fremfor alt maa han vide, at De mellem de Rigere og Dannede,
som ere Egoister nok til kun at tage sin egen Fordeel og Be-
qvemmelighed paa Raad, intet snarere have at gjøre, end at be-
frie sig for alle besværlige Forpligtelser til sin Menighed ved at
skifte Religion og at bytte den for alle de Fordele, de have at
vente ved en saadan Vexel.

   Men hvem kan troe, at hine Armes og Undertryktes Sind kan
blive luttret og styrket ved Exempler af slige Motiver? at de
Nedbøjedes Sjæle kunne hæves ved Synet af, at de, der have ud-
d.IV,b.3,s.264   mærket sig i deres Midte, som have erhvervet sig sine kristne
Medborgeres Agtelse, til hvem de saae hen med Haab og Tillid,
og af hvem de ventede Bistand mod Undertrykkelse og Uret-
færdighed, adskille sig fra dem, ikke fordi de ere grebne af den
kristelige Religions Sandhed, men for ikke at have meer at skaffe
med sine elendige Troesforvandte? Eller hvo kan troe, at hine
mere Udannede føle sig mere oplagte til at afføre sig sit Ejen-
dommelige, fordi de see, at hine, som denne Afførelse er lykkets,
drive et letsindigt Spil med den Religion, som endnu er dem
hellig? Det er klart, at Massens Fremskridt i Dannelse ved en
saadan Afsondring kun kan blive hemmet. Just fordi Jøderne
selv have virket meer og tidligere
for Skolernes og Gudstjenestens
indre Forbedring, end Regjeringerne, og fordi disse Forbedringer,
om end Regjeringerne have antaget sig dem med noget større
Interesse, end desværre før var Tilfælde, dog altid hovedsagelig
maatte udgaae af deres egne Anstrengelser: maa en Regjering,
hvem Massen af dens jødiske Undersaatters Vel ligger paahjerte,
med Beklagelse see, at, ved den egoistiske Afsondren af de Rigere
(thi nutildags skeer det omvendt imod paa Evangelisternes Tider,
at man finder mere Modtagelighed for Evangeliet hos Disse end
hos de Fattige) og fremfor Alt af de mere Dannede, de Kræfter
hensvinde, som kunde virke for sin Menigheds aandige Frem-
skridt, og at saaledes Alt tilsidst geraader i Forfald -- en Følge,
som kun ved hines fortvarende Selvfornegtelse eller ved borgerlig
Lighed
kan undgaaes. Vil man nu betegne de Jøders Følelse,
der imødesee en saadan Følge med Rædsel, og Deres Stræben,
som ere beredte til at opbyde alt for deres aandige Udvikling og
borgerlige Anerkjendelse, med hvem de staae i religiøs Forbin-
delse, som en blot "national", og som saadan forkaste den: kan dette
dog ikke med nogen Føje bringe dem til at fornegte denne Føl-
else og Stræben, men den maa altid forekomme dem menneskelig
og pligtmæssig, ja man kan vel med større Rimelighed antage,
at De, den er fremmed for, maa være uden Sands for alt Med-
borgerligt og slette Borgere af Fædrelandet.
   Argumentet, at det dog altid kun vilde være de Rigere og
Fornemmere, som vilde vinde ved Emancipationen, falder ganske
sammen med det berygtede Forsvar for den absolute Magt og
imod fri Forfatninger, at "Folket selv kun har liden Nytte deraf,"
og beror paa den lavsindede Anskuelse, som kun formaaer at er-
d.IV,b.3,s.265   kjende den Udmærkelse, som er bleven Enkelte tildeel, men ikke
den Bevidsthed om Frihed, Ret og Menneskeværdighed, som
gjennemtrænger Masserne. Paa saadan Maade skulde ogsaa de
irske Katholikers Emancipations eneste Fordeel bestaae i, at en-
kelte Rigere have erholdt Pladse i Parlamentet og Statens Embeder,
og ikke i at femsjette Dele af Nationen have erholdt Adgang
dertil. Loven skal ikke fremsætte sin Priisbelønning udelukkende
for den Enkelte, men aabne sine Skranker for Alles Kræfter.
Anstrengelsen hæver de Kjæmpendes Kræfter: den forsagte Kamp
nedværdiger Sindet og slapper Kræfterne. Men intetsteds er
hiint Argument falskere, end hvor det, ved Partiskheden for
Troesfrafaldet, bliver gjort den Enkelte saa overordentlig let for
sin Person
at naae Maalet.
   Det er ellers ikke let at begribe, hvorledes en Omvexling af
Tro skulde kunne give Nationaliteten Garanti: at en Bekjender
af den mosaiske, ved den blotte Omskiftning, skulde blive saa-
meget bedre Patriot og Borger af et Land. Dette er ikke ret
at forstaae hine indholdsrige Ord: "giver Keiseren hvad Keiserens
er og Gud hvad Guds er"! Det vilde give Overgangen til Kri-
stendom ikke Betydningen af at anerkjende Jesu Lære, Hellighed
og himmelske Udspring, men kun af Ønsket, at vorde de andre
Borgere lige i Rettigheder; og den hele Operation, naar den ikke
var af dybere Grund, vilde kun betegne Tilværelsen af en Op-
lysningens Jesuitisme. Kun en dyb Foragt for Religionen kan
ville nedværdige den til et Mærke for noget udenfor den Lig-
gende, for noget Andet end den selv er. Kun en høi Grad af
Ringeagt for Staten kan, som Borgen for at man tilhører den,
forlange, ikke Pligternes Opfyldelse, ikke Lydighed mod Lovene,
men en Akt, som tilhører og maa tilhøre en ganske anden Sfære:
den hvorudover ikke en Winther-Hjelmsk Ypperstepræstekonge,
men kun den Alvidendes og Sjelens eget Øje har at skue. Reli-
gionen har sin Tro, Staten har sine Love. Troesbekjendelsen
fører til Religion; Lydigheden mod Lovene gjør til Borger af
Staten. Forvirringen af begge disse Forhold fører til Fornegtelsen
af begge, til Letsind og til Løgn. Hvilket Skrig vilde ikke op-
fylde den kristne Verden, om man f. Ex. i en katholsk Stat vilde
forsvare Protestanternes Udelukkelse med at de skulde ved Over-
gang til Katholicismen slutte sig til "Statens Nation", som be-
staaer af Katholiker! Omvendt er dette Tilfælde i Norge, og
d.IV,b.3,s.266   intet Land fortjener heller en strengere Dom af den oplyste Verden
for Intoleranz og Sammenblanden af Stats- og Kirkemyndighed
end dette "Frihedens" besjungne.
   Naar Overtrædelsen til Kristendom aabner Israeliten Adgang
til Norge, burde det paaligge Lovgivningen at proklamere, at den
anseer Overgangen til Kristendom for en blot politisk Handling,
for en Akt af Nationalisering, og fra Prækestolene maatte den
opbyggelige Tale lyde, at Daaben har, foruden den Betydning
at indvie til Tro paa Forløseren og hans Lære, ogsaa en anden
derfra himmelvidt forskjellig, den af en Intimation til at natura-
liseres.

   Der gives kun een Daab, som indvier til Nationalitet: Blod-
daaben i den fælleds Kamp for Frihed og Fædreland. Og den
har Jøderne undergaaet hvor de have havt Anledning dertil.
"Deres Blod har blandet sig med vort paa Slagmarken", var det
Magtsprog, hvormed man i Frankrig kuldkastede de sidste In-
tolerancens afmægtige Anstrengelser. Og i den tydske Befrielses-
krig have Tydskerne havt Aarsag til at afgive den samme Er-
kjendelse. Thi der staae Navne paa Jøder ved Siden af Kristnes
paa Mindesmærkerne over de Faldne.

"Jøder som Embedsmænd?" -- "Gudbevares"!

   Det kunde maaskee, forat vænne sig til Tanken om det Lidet,
vi i Norge fordre for Mosaiterne, om dog at taale disse vore
Brødre for Gud imellem os, ikke være afvejen at kaste et Blik
paa den Opførsel, de have lagt for Dagen, endog som Embeds-
og Ombudsmænd
i de Stater, der indrømme dem Adgangen til
offentlige Funktioner. Der have de, i Fred som i Feldt, opfyldt
sine Borgerpligter paa det hæderligste
.

   For 50 Aar siden har Frankrig og Nederlandene, og Würtem-
berg for 13 Aar siden, aabnet alle Embeder og Værdigheder
for dem, uden andre Betingelser, end dem, Sagens Natur gjør
nødvendig. Og over Følgerne af denne Liberalitet høres ingen
Klage i noget af disse Lande
. I Frankrig gav Forhandlingerne i
Kammeret over de jødiske Geistliges Gagering af Staten -- (saa-
vidt er man kommen der!) -- Anledning til at belyse Jødernes
Forhold fra alle Sider; og, idet ikke en eneste Stemme opløftede
d.IV,b.3,s.267   sig til noget, der kunde ligne en Anklage, vare Alle enige i at
bevidne de velsignelsesrige Følger af denne udstrakte borgerlige
Lighed.
Saaledes yttrede Ministeren Merilhou sig i Talen, hvor-
med han overrakte Pairskammeret Udkastet:
"Dans les fonctions
publiques, ou ils ont eté appellés, sous les drapeaux de nos pha-
langes immortelles, dans les lettres, les arts, les sciences, l'indu-
strie, ils ont en un quart de siécle donné parmi nous le plus noble
démenti aux calomnies de leurs adversaires".
4
Ogsaa de Faa,
der af andre Grunde talte imod Loven (ved Afstemningen 71
mod 212) ja selv den Eneste imellem saa mange, der under al-
mindelig Modsigelse yttrede den Mening, at alle Spor af det
forrige borgerlige Misforholds onde Følger endnu neppe vare ud-
slettede, søgte fremfor alt at undgaae, som noget Forhadt og
Uværdigt, Skinnet af at være imod den borgerlige Lighed.
   Og hvor ere i Würtemberg de skrækkelige Følger af Jødernes
Adgang til alle Klasser af offentlige Embeder synlige"5? Folkets
Uvillje har ikke, som spaaet var, der myrdet eller fordrevet Jø-
derne. Man hører ikke, at de tilbestikke sig Embeder for Guld,
eller forvalte dem til sine Undergivnes Skade. I andre Stater,
Preussen, Bajern, Hessen-Darmstadt, hvor Jøder dog kunne vælges
til Tillidsposter inden Kommunerne, have enkelte af disse gjort
Brug deraf, og ingensteds har man havt Anledning til at angre
det. I Frankrig og Holland er Antallet af Embedsmænd af mo-
saitisk Tro hverken meget betydeligt eller meget ringe, men
temmelig forholdsmæssigt. Napoleon brugte dem jevnlig som Offi-
cerer, og hans Svigerfader, Keiser Franz, fulgte hans Exempel.
Frankrig har to Generaler af denne Tro, og i Holland var den
anseede Lærde Jøden Meyer Præsident for et Tribunal, og Jøden
Assur beklædte endog Justitsministeriet.

   Efter den bekjendte danske Lovkyndig Algreen Ussings Me-
d.IV,b.3,s.268   ning, er der i den danske Lovgivning ingen tilstrækkelig Grund
til at udelukke Israeliterne fra Embeder, som ikke staae i For-
bindelse med Religionen, mindst fra Lægeposter, akademiske
Embeder, Læreembeder ved lærde Skoler, Advokaturer, selv i
Højesteret, og forskjellige juridiske Embeder, med Undtagelse af
de højere Øvrighedsposter og, paa Grund af Edens Modtagelse,
Dommerembederne. "Et saadant Vidnesbyrd om vor Lovgivnings
Billighed -- siger Forfatteren af Afhandlingen om Jøderne i Dan-
mark i Tidsskriftet Brage og Idun -- maa vistnok glæde os,
kunne vi end ikke ret gaa ind paa Undtagelserne. Kunne Jøder
beklæde de højere Poster i Hæren, som de i andre Lande have
gjort, kunne de det vel og i Kollegierne, hvad man desuden seer
Exempel paa i Holland, hvor man finder dem i Statsraadet, i
Præsidiet for det juridiske Kollegium o. s. v., og tildeels i Fran-
krig, for at vi ikke skulle omtale de Poster, man i Fortiden stun-
dom betroede dem baade i Portugal, Spanien, England og Polen;
og hvad Dommerembederne angaaer, saa er Edens Modtagelse
jo vistnok en Hindring, som dog langtfra synes os uovervindelig.
Regjeringen har hædret en Deel Jøder med Rang, Titler og Or-
dener; men især i vore Dage, da slige Ting grassere fuldt saa
fælt som Oldenborrerne i Mai Maaned, veje de ingenlunde op
imod Embeder, og det forekommer os desuden, at der finder en
besynderlig Modsætning Sted imellem Begunstigelserne paa den
ene Side og Indskrænkningerne paa den anden".
   Erholde Jøderne Adgang til Riget, vil deres Adfærd forhaa-
bentlig snart lede til den nødvendige Forandring i Religionsbe-
tingelsen i Gl. § 92 forat kunne være Embedsmand. Men den
Tid den Sorg. Det er ogsaa en, om end en af Øieblikkets mindre,
at Normænd maa fra Danmark af høre et liberalere Sprog, end
de ere vante til hjemme.

Andre Betænkeligheder, hentede fra Troesforskjellen. Overtro
om Sabbathen. Edsformularen. Blandede Ægteskaber.

   Ligesom det forstaaer sig af sig selv, at Adgang til et Embede
i en Stat, hvori der kun er Tale om lovlig Orden, er absolut
betinget af Opfyldelsen af Embedets paahvilende Pligter, saa
forstaaer det sig ogsaa af sig selv, at Opfyldelsen af alle al-
mindelige Borgerpligter ubetinget er knyttet til Erholdelsen af
d.IV,b.3,s.269   Borgerret. Man har i denne Henseende ogsaa hørt indvende,
at om Jøderne end upaaklageligen opfylde sine pekuniære og
andre Forpligtelser, ja om de endog ere noksaa fortræffelige
Soldater og tappre som Makkabæere de øvrige Ugedage, vilde
dog Alverdens Magt ikke bringe dem til at gjøre Krigstjeneste
paa Sabbathen. Fædrene lode sig paa den værgeløse slaae ihjel,
og den samme fanatiske Pedantisme bringer dem til for enhver
Priis at kjøbe Folk for sig alene for den Sags Skyld. Men det
var dog, for Kuriositets Skyld, værd at vide, om man virkelig
for Alvor troer, at Jøderne i Napoleons eller i de russiske, tydske
eller polske Armeelinjer have erholdt Orlov mod Løsepenge,
naar det traf sig saa, at et Slag skulde leveres paa en Lørdag.
Skulde det dog være saa, hvorom høiligen tvivles, saa er det stik
imod den i alle civiliserede Stater antagne Grundsætning (som
rigtignok ikke mangler sine Undtagelser)6 at Ingen maa anføre
sin Religion som Grund for at unddrage sig en bestemt almindelig
Pligt. Det er desuden ganske overensstemmende med det gamle
Testamentes, Talmuds og Rabbinernes Forskrivter, at Sabbathens
Feiren maa vige for Fædrenelandsforsvarets uopsættelige Kald.
   Der er neppe nogen Forordning, som haardere udtaler svundne
Tiders Stemning imod Jøderne end den af 15 Septbr. 1747 om
Jødernes Vidne-Eed. De Forandringer, man oftere har forsøgt
at bevirke deri, ere dog strandede paa -- det kjøbenhavnske
theologiske Fakultets Betænkning; og dens Bestaaen er saameget
mere paafaldende, som deres Troskabseed som Militære, Borger-
skabseed og Præstens Embedseed hverken er underkastet de
samme besværlige Formaliteter, eller aander samme Mistillid.
Den sidste er fuldkommen liig andre Præsters, med Undtagelse
af hvad der angaaer den augsburgske Konfession, og i begge de
andre Tilfælder bestaaer Eden kun i de Ord: "Saasandt hjælpe
mig Gud og hans hellige Ord!" eller, hvis den Sværgende finder
Betænkelighed ved dem, da: "Saasandt hjælpe mig Gud, Himlens
og Jordens Skaber". Vor almindelige Eedsformular trænger ellers
høilig til en Omredaktion formedelst den egne uhyggelige Ob-
skurantisme, der gjennemaander den, og ved den Leilighed lod
sig da beqvemt tage Hensyn til de andre Konfessioner.

d.IV,b.3,s.270      Ægteskab mellem Mosaiter og Kristne har ogsaa megen liden-
skabelig Fordom imod sig. Den bekjendte Kirkens Forkjæmper,
Biskop Balle, fandt dog ikke, at der var noget i Guds Ord til
Hinder derfor, og ved Reskr. 14 Decbr. 1798 tillades det en Jøde
at ægte en Kristinde, uagtet han ei vil lade sig døbe, "af Aar-
sager, som ere vigtige for hans Samvittighed, hvilken Kongen ei
vil tvinge", dog at alle Børnene oplæres i Kristendommen. Senere
er ogsaa Tilladelsen givet, og neppe nogensinde negtet -- et
Forbud, som upaatvivleligt ogsaa vilde vise sig uklogt og skade-
ligt i sine Virkninger. I Betingelsen om Børnenes Opdragelse,
der ogsaa gjælder for blandede Ægteskaber med Katholiker,
raader ogsaa kun lidet en oplyst Protestantismes Aand. At Bør-
nene døbes, gjør dog ikke Sagen klar, efter Luthers egne Ord:
"Das Wasser allein thut's freilich nicht", og der er kun liden
Betryggelse deri for at de virkelige blive Kristne. Paavirkning
af jødiske Anskuelser kan derved ikke forhindres, ligesom det
vilde være grusomt at fordre, at den af Forældrene, som finder
al sin Trøst og Fred i Mosaismen, skulde undlade enhver kjærlig
Omsorg forat gjøre de Skabninger, der af alle ere ham de dyre-
bareste, deelagtige i det, der er hans egen Freds og Saligheds
Hjørnesteen. Vi see atter her en Stræben efter at skaffe Sand-
heden Seiren ved plumpe materielle Baand, istedetfor, i urokkelig
Tillid til dens evige Guddommelighed, at lade den selv vinde
Seiren ved sin egen uimodstaaelige Kraft.TYDSKE SOFISMER

   "Isandhed -- siger Israeliten Dr. Riesser7) -- saafremt Kristen-
dommen til alle Tider havde været det, dens Bekjendere udgive
den for: en almindelig Kjærligheds-Religion endog imod dem,
der ikke dele dens Troesbekjendelse -- en Broderskabs-Religion
imellem alle Mennesker, selv mellem dem, der ikke høre til dens
Skjød; -- saafremt den aldrig havde øvet Uret, aldrig udsaaet
Had og Tvedragt, hverken under Spaltninger i dens egen Midte,
eller mod Anderledestroende, maatte den vel forlængst være
d.IV,b.3,s.271   bleven den almindelige Menneskereligion. Saaledes tænker jeg;
saaledes tænke Tusinder af mine Troesforvandte med mig, der
have at gjøre Indsigelser mod Kristendommen, mindre i Egenskab
af Jøder, end i Egenskab af Mennesker overhoved". Og vi Kristne
maa ikke forarges over Skjævheden i dette polemiske Ræsonne-
ment, saalænge det dog ikke staaer til at negte, at man har igjen-
nem Aarhundrederne viist og viser dem Hadskhed, medens man
prædiker Kjærlighed for dem, og saalænge man, idet man praler
med Kjærlighed, overfører Hadefuldhed i Menneskesjælens hel-
ligste Forestillinger og Følelser8? I de Badenske Forhandlinger,
(som bemeldte Forfatter gjør til Gjenstand for sine Bemærkninger)
hvor dog de meest Dannede, de meest Oplyste af deres Tro
førte Ordet, hvor vor simple Menneskeret kvaltes i de Ord-
udgydelser om Oplysning, Dannelse og Humanitet, der strømmede
ud af vore Modstanderes Mund, finde vi Yttringer af Fanatisme,
som i sin Naivitet vække Forbauselse: Tanker, som intet men-
neskeligt Gemyt kan tænke over uden Gru. "Det meest talende
Beviis for Kristendommens Sandhed" -- saa begynder blandt
Andre et Medlem sin Tale i det første badenske Kammer --
d.IV,b.3,s.272   "finde vi i den sørgelige Tilstand hvori Jøderne befinde sig. Vi
see bogstaveligen de Frelserens Ord opfyldte, som forudsagde
en slig Fremtidens Tilstand". Menneskeulykker, Jammer og Li-
delser skulde altsaa være det meest talende Beviis for den kristne
Troes Sandhed? Hadets sørgelige Værk det kraftigste Bilag for
Kjærligheds-Religionens Sandhed? Isandhed dens bittreste Fiende
kunde aldrig saa haardelig bespotte Kristendommen, som netop
slige dens Tilbedere have gjort. Hedenskabets Guder laante man
Lynets og Pestilentsens Pile, for at godtgjøre deres Magt, for at
bringe deres Forudsigelser i Opfyldelse. Vilde Mennesket komme
deres Magt tilhjælp, dem i Ærefrygt erkjende, da slagtede han
dem i det høieste enkelte Menneskeoffere. Det var en kort rask
Død meest i den spæde Ungdomsalder, og en saadan er just
ikke den slemmeste blandt Menneskens Lod. Offeret blev be-
krandset; Øinene bleve det medlidenhedsfuldt tilbundne; Kjær-
ligheden, ei Hadet bød det frem og ledede det til Alteret. Saa-
danne milde Offere tilfredsstille ikke den Gud, som her bliver
os forkyndt; hans Pile ere den martrende, den langsomt dræ-
bende Hadefuldheds; Beviserne for hans Magt, Forsikringen om
hans Aabenbarings Sandhed det er: af Had nedtraadte Slægter,
-- det er: Tusinders livslange Kvaler, hvem Døden bliver en
Forløser, -- det er: skyldløse Børn, allerede i Vuggen fordømte
ved en gammel Forbandelsesdom til en ved ufortjent Forfølgelse
forstyrret og adsplittet Tilværelse. Ved Menneskets almægtige
Fader, I bespotte ham! De Diendes Lallen, der priser Gud, for-
dømmer Eder! Og, skulde det være sandt hvad I lastende fore-
give om Eders Tro, hvad vi ikke indrømme, efterdi vi om samme
have en bedre Formening: skulde det være sandt, at menneskelig
Jammer, at vor Ulykke isærdeleshed "udgjøre det meest talende
Beviis for Kristendommens Sandhed": saa siger jeg Eder, at det
da vilde staae hjertelig slet til med Kristendommens Sandhed;
thi vor Tilstand er ikke saa bedrøvelig, og var det heller aldrig,
at den kunde afgive et saa skrækkeligt Beviis. Der gaves en
Tid, da man førte hiint Beviis med Sværd og Brand, og det var
en langt kraftigere Dialektik, end Jeres: en skarp, skjærende,
dødende Beviisførelse. Men, om den har gjort et ligesaa stort
Antal Ulykkelige, som der ere faldne som dens blodige Offere,
det tør endnu være meget tvivlsomt. Der lever noget i Men-
neskets Sjel, der modstaaer den raa Overmagt, Voldens Mis-
d.IV,b.3,s.273   handlinger, Bøddeløxen selv: hiin Overbeviisningens Styrke, hiin
Andagtens Begeistring, som vi under Forfølgelser til alle Tider
see opvakt, -- hiin vægtige Forhaabning om et Hiinsides, der,
lige i Ansigtet af en qvalfuld Død, indgav Martyren Bønner af
glad Hengivenhed i sin Guds Vilje. Den Lidende, den Under-
trykte er derfor ikke stedse den Ulykkelige; mindst er den for
sin Overbeviisnings, sin Troes Skyld Lidende det. Naar I ville
finde et Beviis for den aandige Kraft, for Sandheden af en Troes-
bekjendelse, forsaavidt den menneskelige Aand formaaer at be-
vise denne, da søger samme i Det, som Menneskene have lidt
for hiin Tro, "i den sørgelige Tilstand", de for dens Skyld have
udholdt, ikke i de Grusomheder, i de Hadets Virkninger, som
ere udøvede i dens Navn! Søger Beviset hos Troens Martyrer,
ikke hos dens Bødler! De Kristnes Blod, som er bleven udgydt
under Kristendømmets første Aarhundreder, var et meget slet
Beviis for Hedenskabets Sandhed, derimod et meget bedre for
Kristendommens, idetmindste for dens subjektive, Gemyttet gri-
bende, Sandhed; og saaledes forholder det sig med de Lidelser,
Kristendommen senere igjennem Aarhundreder har tilføiet Jø-
derne. I vore Tider bliver nu hiint "meest talende Beviis" ført
paa en mildere Maade: uden Blod, uden Baal, uden legemlig
Mishandling. Man bestjæler os i det høieste for den billige Frugt
af vor Virksomhed, for Noget af den ydre Ære, ogsaa for mange-
haande Livsglæder, som nu en Gang knytte sig til slige udvendige
Gjenstande. Dette er tilvisse nok for de Undværende; nok ogsaa
for den nedrige Misgunst, hvortil Fanatismen nutildags er krympet
sammen; men til Tilfredsstillelse af en efter Hevn tørstende Gud,
til Beviis for Sandheden af en Religion er det dog altfor lidet!
Livets Lykke, Gemyttets Tilfredshed, disse ere, Gud ske Tak!
ei afhængige af de Goder, som I kunne røve os; og Følelsen af
den gode Sag, for hvis Skyld vi undvære saa Meget, Bevidst-
heden om Ret, den faste Tillid, hvormed vi imødesee dens ende-
lige Seier -- disse Omstændigheder ere ogsaa at tage med under
Beregningen af vor "sørgelige Tilstand", saa at jeg, det Ene med
det Andet, tænker, Kristendommen vel maatte komme til kort
med dette sørgelige Beviis for sin Sandhed. Jeg for min Person
bør her med Føie tale et Ord med; thi jeg er En af dem, der
ved Majoritetens Røverforbund, hvilket man ikke undseer sig
for at kalde Lov, tilbunds ere udplyndrede, -- der ere berøvede
d.IV,b.3,s.274   alt det, som det borgerlige Liv (om de nød sin Frihed) kunde
besidde af Ønskværdigt for dem. Og dog, naar ikke den ond-
skabsfulde Gudsbespottelse, som ligger i Argumentet, for Alvor
oprørte mig, vilde jeg i al Oprigtighed kunne lee over den Nar,
der vil deducere sin Troes Guddommelighed fra en "sørgelig
Tilstand", som min er. Hiint Medlem synes at henhøre til dem,
der langt overvurdere Hadskhedens og Uretfærdighedens Magt,
ikke tilfredse med hvad disse virkeligen yde, og som tilskrive
samme ogsaa Indflydelse inden saadanne Enemærker, hvor de
ere aldeles afmægtige. Vider, at blot det ydre Liv, den ydre
Virken, af hvilke den indre Lykke, Sjelens indre Stemning ei
afhænger, bliver os forstyrret og forhindret formedelst Eders
Tryk. Det Røveri, I begaae mod os, strækker sig vistnok selv
derhen, -- og det er sammes slemmeste Side, -- hvor den aandige
Kraft tiltrænger den ydre Virksomhed, den jordiske Bund, paa
hvilken den kan saae og høste; men hvor Aand og Gemyt virker
og lever paa eget Gebeet, hvor en høiere Menneskelykke bliver
opbygget paa Sjelelivets dybere Grund -- der er den onde Villje,
der ere Had og Trældom magtesløse, der har Friheden saavelsom
Kjærligheden seiret fra det Øieblik af den kom til Bevidsthed.
Vi øse af den menneskelige Dannelses evige Strøm, af Kunsters
og Videnskabers rige Kilde, saa overflødigt, saa ufortrødent, som
I, om I end negte os, i Lighed med Eder, at øve mangen en
Videnskabsgreen! Alle Aandens Skatte, alle Kunstens Dybheder,
al Følelsens Rigdom, al Stræben efter det Sande, al Nydelse af
det Skjønne er os tilgængelig, ligesom Eder. Ogsaa alle Livs-
glæder, som Menneskers Kjærlighed yde Menneskene, nyde vi,
som I; thi, hvor ofte end Pøbelens Fordom træder iveien, saa
mangler det os dog aldrig paa Kjærlighed og Agtelse fra de
ædlere Menneskers Side, under hvilken Religionsbekjendelse det
end maatte være, som komme os imøde paa Livets Vei; og
disses Kjærlighed og Agtelse kan der ene ligge os Magt paa.
Desaarsag holde man vor Tilstand ikke for saa sørgelig, som
den forekommer hiin Taler; desaarsag maa han selv see sig om
efter et menneskeligere og tillige et mere træffende Beviis for
Kristendommens Sandhed, end det, der skal hentes af vor Ulykke.
   Jeg har muligens dvælet længere ved dette Punkt, end billigt,
fordi jeg følte, at det her gjaldt om noget Højere, end om den
strenge Rets Sejer alene. Samme er ogsaa Tilfældet med nogle
1  tilbakeKapitlet i Codex Justinianus hedder: "de Judæis et coelicolis" (om Jøder
og Himmeldyrkere) og i Cod. Theodosianus: "de Judæis, coelicolis & Samari-
tanis,"
hvoraf man seer, at Jøderne ikke sammenstilledes med andre under-
tvungne Folk, men med andre Sekter. Udøvelsen af deres egen Religion bliver
i disse Love hindret paa mange Maader og Overtrædelsen til den kristelige
paa en oprørende Maade fremmet. En til Kristendommen overtraadt Søn,
som begik en Forbrydelse mod sin Fader, hvorfor han ellers skulde gjøres
arveløs, skulde dog ikke lide denne Straf, "hvilket -- som det hedte -- han
synes idetmindste at maatte fortjene til Ære for den Religion, han har ud-
kaaret sig."

2
  tilbakeSkillingsmagazinets Læsere ville fra No. 10/1841 erindre sig den rørende
Beretning om den brave Gardesergeant Theodor Jonas' Jordefærd i Paris
1839.

3
  tilbakeI Lovene for den israelitiske Friskole i Hamburg hedder det: "Fortrinlig
skal man ved Frieleverne virke til, at den største Deel gjerne, villigen og for-
trinsviis lade sig bestemme til et Haandværk og heller søge sit Udkomme i
Fremtiden ved legemligt Arbeide end ved Smaahandel."

4
  tilbake "I de offentlige Hverv, de have været kaldte til, under vore udødelige
Falangers Faner, i Videnskaberne, Kunsterne, Lærdom og Industri, have de i
et fjerdedels Sekel imellem os afbeviist paa det ædleste sine Fienders Bag-
vaskelser."

5
  tilbakeDen første Anvendelse, Regjeringen gjorde deraf, var at kalde den i den
juridiske Literatur hæderligen bekjendte Dr. Maier til Tübingen som Professor
i Retsvidenskaben. Før den nye Lov kunde denne Mand, som havde det
største Navn mellem de würtembergske Jurister, ikke eengang erholde et Ad-
vokatur, og saa sig saaledes udelukket fra at gjøre Brug af sine herlige Evner
og Kundskaber til Nytte for sine Medborgere.

6
  tilbakeQvækere have saaledes erholdt speciel Fritagelse for Værnepligt. En Stor-
thingskommitteeindstilling i 1818 gik endog ud paa at gjøre dette til almindelig
Lovbestemmelse.

7
  tilbakeI sit Tidsskrivt "Der Jude, ein Journal für Gewissensfreiheit".

8
  tilbakeNærværende Tiders Jødehad har dog kun Næringsnidets, ikke Fanatismens
Energi: det slaaer Ingen ihjel; thi dertil mangler det Lidenskaben, saavelsom
og Lysten til at vove mere, end maaskee en 24 Timer lang Politiarrest; det
holder sig helst til de skjøreste Ting: til Vinduesruderne, hæver sig i det høieste
til Døre og Tage, og har da kjølet sin Smule Mod og er for lang Tid tilfreds.
For ikke saa længesiden have Tidningerne berettet en Tildragelse af dette
Slags, som var en Følge af Emancipationen, en Tildragelse, der maa forekomme
mere latterlig end alvorlig. I et churhessiskt Ravnekrog havde Jøderne ved
den nye Lov erholdt Ret til at fælde en Smule Ved i Almindings-Skovene, i
Lighed med de øvrige Indvaanere. Men disses kristelige Kjærlighed agtede dog
at beholde det for sig alene. Jøderne stode imidlertid, som billigt kunde være
paa sin Ret, og beholdt den ogsaa tilsidst. Ved-Monopolisterne hevnede sig
nu, som sædvanligt, paa Jødernes Vinduesglas. Man burde for lignende Til-
fælde, gjøre det Forslag, at samtlige Jøder belagde sig med en frivillig Dør-
og Vindueskat, for solidarisk at bære den Skade paa Vinduer og Døre, som
Emancipationen muligen maatte medføre. Kun da ere deslige Begivenheder
smertelige og oprørende, naar den almene Raahed gaaer af med Seieren, --
naar en svag, elendig Lovgivning sanktioner dens Handlinger og bruger samme
til Paaskud for at kunne blive ved med Undertrykkelserne, -- med eet Ord:
naar den fører tilbage til Barbariet. Have de derimod ingen videre Betydning,
end den Smule Larm, som nu en Gang paa en eller anden Viis synes at være
Frihedens uundgaaelige Ledsager, og som man, for dens Skyld maa lære at
taale, saa kan hvert forstandigt Menneske lee deraf.
FORRIGE
NESTE