HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 3. BIND: 1839 - 1842

FORKLARING OVER PLANCHERNE
del 5
d.IV,b.3,s.189  
F. Altan, hvorfra en Vagtkarl kan oversee Gaardene.
Pl. II. Gjennemskjærning og Detaljer af Fløjene:    c. Vandreservoirer paa Loftet hvorfra Vandet gjennem Zink-
rør d ledes til de i hver Celle værende mindre Reservoirer e,
der ere nødvendige for at skaffe paa eengang til Kloakerne
en større Masse Skyllevand end Vandrøret afgiver. Disse
Reservoirer e, indeholdende 3 1/2 Kubikfod Vand, gjøres af
Zink med en Aabning forneden af 7 Tommers Diameter
eller 38 1/2 Qvadrattommers Flade, forsynet med Ventil af
haardere Metal. Foruden denne Ventil, som fører til Kloaken,
bør Reservoiren have en mindre Ventil eller Kran for Ad-
gang til Drikke- og Vadskevand. Fra Kloakerne f, som indeni
bør være beklædte med Zink, anbringes Rør af 6 Tommers
Diameter til Afledningsrørene g, som fra alle tre Etager føre
til murede Beholdninger i Kjelderetagen. Disse Rør g kunne
gjøres af Planker, tjærede indvendig, tilsammenføjede og for-
bundne ved Jernbolter med Skruer og Morer, som kunne
drages sammen, om Sammenføiningerne blive utætte. De
murede Beholdninger h, som altid bør være fyldte med Vand,
gives 1 Fods Fald til Gaflerne, hvor Lugerne aabnes for Reen-
gjørelsen. For Luftvexlingen føres fra Ydermurene under Gul-
vet til Mellemvæggen Trækrør i, som bortføre bedærvet Luft,
og k, som gjennem Aabninger i Vinduesnichen slippe frisk
Luft ind. Alle Rør g føre op til det over dem liggende Rør l,
som sættes i Forbindelse med Damplederen fra Varmerørene.
Lehnsarrest.
Pl. III.    Arresten indeholder i 3 Etager 66 Middelsceller, 6 Fod brede,
9 Fod høje, i 1ste Etage 11 1/2, i 2den Etage 10 Fod, og i 3die
Etage 10 1/2 Fod lange.

   Til Forklaring af Bygningsmaade, Rørledning, Korridorer m. m.,
der er lige med Strafarbeidsfængslernes, henvises til Pl. II.

   a. Portvagt og Modtagelses-Værelse.
b. Badeværelse.
d.IV,b.3,s.190   c. 12 Smaaceller for Transportfanger (7 1/2 Fod lange, 4 1/2 Fod
      brede, 7 Fod høje). Til Forklaring af deres Bygningsmaade
   og Indredning meddeles Gjennemskjæring efter 1 -- 2.
d. Latrin for Transportfængslet.
f. Værelse for Vagtkarle.
g. Do. for Fangevagtmesteren.
h. Kjøkken.
l. Værelse for Bestyrelsens Sammenkomster.
m. Magazinrum.
n. Adgang til Fangegaardene.
E. 4 ved Plankeværk adskilte Fængselsgaarde.
   Dampkjedlen, Trykpompen, Kloakkummerne anbringes, lige-
som i Strafarbeidsfængslerne, i Kjelderetagen.

OMKOSTNINGS-BEREGNINGER

Strafarbeidsfængsel.
   Alle Bygninger opførte paa Grundmuur af Teglsteen med
Jernpladetag:
A. Vaaningshuset:
   Material-Omkostninger . . . . .      9,649 Rd.      8 &bmskilling;.B.      (3,859 Spd. 80 &bmskilling;.)
   Dagsarbeids- Do. . . . . . . . . . .      3, 813 -      28 - -      (1,525 - 52 -)
   Licitation og Akkordarb. . .      1,841 -      32 - -      ( 736 - 80 -)
                           15,304 Rd. 20 &bmskilling;. B. (6,121      Spd. 92 &bmskilling;.)
B. Vagttaarnet og C. Passagerne:
   Material-Omkostninger . . . .      10,650 Rd.      8 &bmskilling;. B.      (4,260 Spd. 8 &bmskilling;.)
   Dagsarbeids- Do. . . . . . . . . .      3,324 -      8 - -      (1,329 - 80 -)
   Licitationer og Akkordarb. .       1,802 -      - - -      ( 720 - 96 -)
                           15,776 Rd. 16 &bmskilling;. B. (6,310 Spd. 64 &bmskilling;.)
   Dampkjedel og Pompeværk
         med Opsætning . . . . . .      3,000 -      - - -      (1,200 - - -)
D. En Fløi:
   Material-Omkostninger . . . .      44,070 Rd.      26 &bmskilling;. 8 Rst.      (17,628 Sp. 28 &bmskilling;.)
   Dagsarbeider . . . . . . . . . . . . .      12,424 -      2 - - -      ( 4,969 - 74 -)
   Licitationer og Akkordarb.      9,933 -      40 - - -      ( 3,973 - 64 -)
   3 Fløje à . . . . . . . . . . . . . . . . .      66,428 Rd.      20 &bmskilling;. 8 Rst.      (26,571 Sp. 46 &bmskilling;.)
                                                   
                           199,285 Rd.      14 &bmskilling;.B.      (79,714 Spd. 14 &bmskilling;.)
  
d.IV,b.3,s.191      Fangegaarden . . . . . . . .      2,000 Rd.      - &bmskilling;.B.      (800 Spd. - &bmskilling;.)
   Stilladser, Arbeids- og Ma-
         terialiers Opbevarelse og
         diverse Omkostninger . . .      4,630 - 46 - -      ( 1,852 - 46 -)
                           239,997 Rd. - &bmskilling;.B.      (82,366 Spd.60 &bmskilling;.)
   Da Fængslet indeholder 363
         Celler, kan Omkostningen
         for en Storcelle beregnes
         til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      661 - 7 - 2 Rst.      (264 - 55 -)
Lehnsarrest.
   Bygningen opført paa Grundmuur, af Teglsten, med Papirs-
tag:1
      Material-Omkostninger . . 27,851 Rd.      8 &bmskilling;. B.      (11,140 Spd. 56 &bmskilling;.)
      Dagsarbeids- Do. . . . . . .      8,429 -      41 - -      ( 3, 371 - 113 -)
      Licitationer og Akkord-
            arb. . . . . . . . . . . . . . . . .      7,558 -      32 - -      ( 3,023 - 56 -)
      Dampkjedel og Pumpe
            med Opsætning . . . . . .      2,000 -      - - -      ( 800 - - -)
      Fangegaarden . . . . . . . . .      780 -      - - -      ( 312 - - -)
      Stilladser, Arbeids- og
            Materialiers Opbevaring
            samt diverse Omkost-
            ninger . . . . . . . . . . . . . . .      2,880 -      15 - -      (1,152 -15 -)
                  49,500 Rd. -      &bmskilling;.B.      (19,800 Spd. - &bmskilling;.)
      Af denne Summa kan be-
            regnes for Transport-
            fængsels-Tilbygningen .      5,325 -      - - -      ( 2,130 - - -)
      Det for Lehnsarrester til-
            bagestaaende Kostende
            bliver . . . . . . . . . . . .      44,175 -      - - -      (17,670 - - -)
      Hver af disse 66 Middel-
            celler kan saaledes be-
            regnes til . . . . . . . . . . . .      669 -      15 - -      ( 267 - - -)
      Og Smaaceller for Trans-
      portfanger til . . . . . . . .      443 -      36 - -      ( 177 - - -)

d.IV,b.3,s.192      De her oven beregnede Omkostninger kunne maaskee ned-
sættes, deels ved at Kalksteen kan erholdes paa flere Steder
til Ydermurene, deels ved at anvende korrektionelle Arbeids-
kompagnier til Udførelsen, hvorved, efter Beregning, den Be-
sparelse, som derved vindes ved Opførelsen af et Strafarbeids-
fængsel, bør alene paa Haandlangningsdagsarbeider udgjøre
6,977 Rdlr. (2,790 Spd. 96 &bmskilling;.) foruden hvad der i betydeligere
Grad bespares ved den Haandværksduelighed, som kan paa-
regnes i saadanne Kompagnier, og som formindsker Behovet af
de dyrere Haandværkerdagsarbeider.

BEMÆRKNINGER
AF
OVERSÆTTEREN
"Medlidenhedens Kreds er ubegrændset.
Den drypper ned som venlig Regn fra Himlen,
paa Stedet nedenfor, og signer togang':
den signer Den, som giver, Ham, som tager.
Den er det Største ved den Største, klæder
en kronet Fyrste bedre end hans Krone.
Hans Scepter viser ham hans Magt for Tiden
-- et Attribut af Majestæt og Ære,
hvori er sat vor Frygt og Skræk for Fyrster.
Men Miskundhed er over Sceptrets Magt;
den har sin Throne bygt i Fyrstens Hjerte,
og er et Attribut, som Gud har selv.
Og jordisk Magt samstemmer mest med Guds,
naar Naade mildner Retfærd."
Shakespeares Portia.
Fiat misericordia!

   Ethvert Skrivt burde kunne give Materie og Anledning til Idee-
udviklinger, hvor lidet ønskeligt det end er, at alle disse skulde
see Papirets Dagslys. Det er imidlertid, som bekjendt, ikke Til-
fælde med alle, at de ere saa prægnante, men med faa er det
som med det Skrivt, Oversætteren desaarsag nu har meddeelt
sine Landsmænd. Det er ganske egnet til og maa blive et af
de meest fremskyndende Motiver til endelig at istandbringe den
af alle Menneskevenner saa længe og længselfuldt forventede
Reform i Strafvæsenet i Norge som i Sverige. Det er idetmindste
d.IV,b.3,s.193   en Forjettelse om, at Tiden i denne Henseende har naaet sin
Fylde, og at Frelseren er født og fremtraadt. Dersom dets lo-
giske Klarhed ellers er gjengivet og har noget Overbevisende,
dersom kildeklar Simpelhed i Fremstillingen har noget Forud-
indtagende og den ædleste Humanitet og en i hver Linje aan-
dende og hjertebankende Menneskekjærlighed noget Henrivende,
da er vel Skriftet "Om Straff och Straffanstalter" stærkt nok
ved sig selv til at afføde sit Resultat og ganske egnet, som det
er, til at vække for Sagen den almindelige Folkeopinion, som
hidtil har været fremmed derfor. Men ingen af disse Kræfter
tabe noget ved at tilhøre den ypperste Ridder for Menneske-
lighedens Sag, Norden har kunnet frembyde. Disse i sig selv
mægtige og indtrængende Ord vinde uendeligt i Magt ved at
være udrundne fra den Sjel, i hvis Livsyttringer Rigerne læse
sin Fremtid. De bringe medeet Sagen videre frem end ti skri-
vende Kommissioner. Der toner gjennem dem et ça ira, der
vil bringe gamle Mure til at flytte sig.
   Dette er paa Norsk sagt hvad en anseet Oppositionstidende
i Naboriget (Dagl. Allehanda, 9de Sept. d. A.) siger paa Svensk:
"Med Kjendskab til Skrivtets høje Udspring er det med en inder-
lig tilfredsstillende Følelse man finder Grundsætninger i denne
store, ædle og sandt kristelige Aand udtalte hos en Forfatter af
hvem Sveriges Fremtid i saa mange Henseender kommer til at
bestemmes, og hvem man bør haabe ogsaa i den nærværende
Tid maa kunne lykkes, idetmindste i denne Green af Forvalt-
ningen at skaffe sine Anskuelser Indflydelse." -- Ja, paa nær-
værende Rigsdag ville vi ønske først og fremst, hvilket Skrivtet
ogsaa nærmest tilsigter; og forsaavidt er der da endnu Haab
for Sverige, som vore Tidender have taget Efterretningen tilbage
om at Anslaget til Strafanstalternes Forbedring var afslaaet.
Men skulde endog det store politiske Reformspørgsmaal trænge
det for Nærværende hen i Baggrunden, opfyldt er dog Tegnérs
Tilraab:


           "Så fyll din plats i höga Norden,
hopp och minnen lika rikt,
och veckla ut dit lif för jorden,
en nyvigd segerfana likt,"

d.IV,b.3,s.194   og dets Fremtid er sikkret under denne saa herligt udslagne
Fane, hvori Humanitetens Symbolum, Kristkorset, er saa klart-
straalende at skue.
   Men ingensteds aander denne sande Kristendom blidere end
i den ømme Angst for hvorledes det vil gaae den løsladte
Fange, mod hvem Verden er saa kold. Man vil have fornemmet
den flere Steder (Pag. 96, 121, 130, 132 o. fgg., 147, 148 o. fl.); og
til disse, men især til det egentlige Skrivts Slutningsord Pag. 181,
er det Oversætteren, med al Erkjendelse af et lægt Individs Mang-
ler i slige Sager, vil tillade sig at knytte sine første Bemærkninger.

   Det bekræfter sig intetsteds mere end i Norge, at Menneskene
ere yderst lunkne i at berede den løsladte Forbryder denne
Gjenoptagelse i Samfundet, som Skrivtet kalder en "Medborger-
lighedens Sag, et vidtstrakt Felt for den kommunale og private
Virksomhed." Denne Sætnings moralske Rigtighed erkjendes
nok, men den hører til de mange lignende, som, med al Agtelse
for Axiomets Anseelse, ikke efterleves. Det er med denne dog
ikke i lige Grad Tilfælde overalt i Norge; og de Egne, hvor det
mindst skeer, ere ikke de mindst moralske eller lovlydige, men
snarere omvendt. Landets Dalstrøg ere ikke blot afsondrede
ved Fjeldvæggene, de ere det ogsaa i mange Henseender i Sæder
og Fordomme. I Tellemarken og flere Steder bedækker Svanger-
skabet Pigen med uudslettelig Skam, i de karakteerløsere Flad-
bygder betragtes det blot som et Uheld, i Sogn, især i Indre,
og Strøg af Søndfjord som ganske indifferent i sædelig Hen-
seende, men, eftersom det gjentager sig, som en Gevindst, for-
medelst Opfostringsbidragene, der aabner Udsigter til at blive
gift. En Fjeldryg over eller en Fjord ind -- og man er i Voss,
hvor "Halvkonerne," som de kaldes, maae gaae med en egen
Hovedbedækning og ikke tør sætte Foden paa Dandsegulvet
uden hjemme i Huset. Især i enkelte Fjeldegne er man saare
øm om "Bygdens Ære," som den i Nummedalen af endeel an-
seede Bønder nylig indtil Torturdrab haandhævede Skik "at
skræmme Tyve af Bygden" viser. Jeg anfører disse Træk fordi
de staae i Forbindelse med de gjængse Anskuelser om udstaaet
Straf. Lignende Forskjel finder ogsaa i disse Sted efter Strøg,
skjøndt man er mere jevnt enig i ubetinget at forstøde den
Straflidte. I mange Egne vil det være et forgjæves Forsøg for
en fra en Strafanstalt Hjemvendt at friste Opholdet, og i alle
d.IV,b.3,s.195   uforholdsmæssigt vanskeligt. Mange ere ogsaa, ifølge vore Loves
lange Forøgelser af Straffetiden, blevne saa gamle under Straffen,
at de ikke længer kjendes i Hjembygden uden af Sagnet. Og
der staae de. Exemplet paa, at En i dette fortvivlede Tilfælde
atter stjal en Ubetydelighed og angav sig, for (efter egen Til-
staaelse) at kunne komme tilbage og ende sine Dage i Slaveriet,
er heller ikke gammelt.
   Disse Særegenheder og den almindelige Lunkenhed i at tage
Straflidte under Armene bragte Overs. for endeel Aar tilbage
paa nogle Ideer om Forsoningsindretninger, hvorved det Almin-
delige skulde paalægges og sættes istand til at opfylde denne
af det private Samliv forsømte Menneskelighedspligt, hvilke løse-
ligen udskizzerede tilstilledes en af vore Lovkommitterede. Der
opstilledes ogsaa som Grundsætning Afskaffelsen af Fængsel paa
Livstid i bogstavelig Forstand, for hvilkensomhelst Forbrydelse,
idet Loven ikke skulde udstrække sin Straf udover den fysiske
Mulighed at kunne eller den fornuftmæssige Sandsynlighed for
at ville begaae Strafbarheder. Graven skulde have en fredet
Forgaard, om kun af faae Alen; Haabet nogle Oljedraaber tilbage
for sin Lampe derindenfor. Den skulde altid kunne skimtes gjen-
nem Aarenes sørgelige Perspektiv. De uskyldige Børn skulde
ikke ogsaa straffes med at blive negtet at lade Faderen døe i
deres Arme, naar de havde Hjerte til at ønske dette. Hvad
Naaden dog alligevel i de fleste Tilfælde gjør, skulde Loven ikke
blues for aabent at tilegne sig. Naar Retfærdigheden tilfreds-
stillet havde ophørt med sin Virksomhed, skulde, ligesom i Himlen,
Barmhjertigheden begynde.

   I Forsoningsstiftelsen skulde det staae saadanne Gamle frit for
at ende sine Dage, om de end ikke foretrak at vende tilbage til
et fremmedblevet Hjem. Dens Hovedhensigt skulde ellers være
i Almindelighed at lette enhver Straflidts Overgang til Samfundet.
Ingen Vanære skulde klæbe ved dette Opholdssted, der skulde
benyttes som Belønning for udløben Straftid og hvori dennes
sidste Aar skulde hengaae efter et Forhold omtrent som det
Pag. 180 antydede. Ad saadanne Trappetrin skulde Forbryderne
igjen blive brugbare Medlemmer af Samfundet og antagelige for
dette. Disse to Parter skulde saaledes tilvænnes hinanden igjen.
Nu styrtes de Straflidte lige ned i Samfundet fra Vanærens Galge-
højde, og finde ingen Arme til at optage sig. Da Lemmer i en
d.IV,b.3,s.196   kraftfuldere Alder, efterat være dimitterede, kunde foretrække
at ernære sig i Stiftelsen efter fri Kontrakt, vilde den i denne
Afdeling, som Arbeidsanstalt eller Fabrik, endnu mere nærme
sig Samfundet.
   Jeg veed vel, at slige Ideer2 gjøre klogest i at holde sig hjemme
i et Land, hvor Tyverier af Styvers Værd endnu kan bringe paa
Slaveriet og hvor Gabestokken hist og her baade i By og Bygd
for Tjenestefolks Forseelser er i Brug foran Guds Huus medens
hans Ord forkyndes derindenfor. De høre ogsaa overalt til et
Slags Alfefolk i Tankeverdenen, som faae sysle i sin egen Maane-
skinsensomhed, og have den mistænkelige Fødsel at stamme fra
et bevæget Øjeblik uden Familieskab hverken til højsalig Chri-
stiani Vti
Norske Lov eller Sveriges Riges Lag. Jeg vil ogsaa
tilstaae, at Synet af en hjælpeløs Olding, der havde forladt
Slaveriet, og vaklede tilbage til Byen efter nogle Betragtninger
(som det ikke er vanskeligt at gjætte)3 paa den første Steen, han
hvilte sig paa, indgav mig først disse Tanker om hvorledes en
maalløs Ulykke, som Statssamfundet ikke har Øje for, om den
end er en Følge af en af dets egne Indretninger, skulde kunne
være at begrændse; og jeg vil ligeledes tilstaae, at Udbruddet
af en Drengs Bryst i Agerhuus Fæstnings Slaveri lagde mig dem
i Pennen.

   Jeg seer ham endnu hvorledes han stod der alene, med Ryg-
gen mod en Muur, karesserende en Newfoundlænderhund, der
var ligesaa stor som han selv, naar den lagde Poterne paa hans
Skuldre, og de saaledes stode omfavnende. Efter længe at have
betragtet ham skjult, gik jeg hen til ham, og fik da at vide, at
han var en Gadedreng fra Drammen, og at han snart skulde ud.

   "Hvad vil du da tage dig til?"
   "Aa -- sagde han med et ubeskriveligt Træk af Smerte over
sit opvakte Ansigt -- jeg faaer vel komme hid igjen." (Jeg er-
d.IV,b.3,s.197   indrer ikke, om han sagde: "Jeg faaer vel see til at komme hid
igjen"). Men han forklarede siden, at han troede sig nu given
i en Skjebnes Vold, han ikke vilde kunne undgaae eller betvinge,
fordi Ingen vilde give sig af med ham.
   Nogle Maaneder efter indfandt han sig i nye graa Vadmels-
klæder, efter Løfte, hos mig. Jeg kjendte ham ikke igjen. Han
saae saa fordeelagtig ud, saa fuld af Munterhed og Livshaab,
og han gik med Anbefalinger til nogle Bekjendte, der plejede at
have Brug for Arbeidere. Men efter tre Dages Omkringvandren
kom han tilbage, nedslagen som i Slaveriet. Ingen havde Brug for
"Slaven." Han vilde nødig hjem af en Følelse, der var agtværdig.
Han gik dog med et tungt Hjerte. Og hans sørgelige Spaadom
om sig selv er gaaen i Opfyldelse. Han hendroges (og han er
ikke den Ene) som Hinduen med det mørke selvbedragersk for-
tryllede Blik, fremstødt af Massen, under Jaggernauthjulene.
De knuste hans Liv og lod dog hans Hjerte leve. Saa gaaer det,
siger man koldt, og Tabet var lidet som det optrukne Græsstraa's
af en Eng. Ja, men lad ikke Blikket flyde over den hele grøn-
nende Flade, men bøj dig og se Ødelæggelsen hvor Roden blev
optrukket og Tørven sønderrevet. Fattige Forældre tabte dog
maaskee en Søn, Jorden en Arbeider, Søen en Beseiler, en Pige
en Mand, Landet en Kriger, en Nybygger og en Fader.

   Der er Materie nok i et saadant Individs Skjebne for Efter-
tanke og Vemod. Og denne sidste er de Ideers Livmoder, som
ere blevne de menneskelige Elendigheders mandhaftigste Be-
kjæmpere, fast end de fleste døe i Fødselen og som Børn. Ho-
wards Aasyn var overskygget af Vemodighed, hans skarpe Blik
svømmede i dens fugtige Dunkelhed, af denne sugede hans Energi
sin Styrke. Omsorgen for Strafanstalterne er belivet af dens
Aande. Pønitentiærindretningernes strenge Qvadrater ere op-
fyldte dermed. De vise sin Fuldhed af Hjerte, ved at skaane
Æren og Følelsen, ved Omsorgen for Fangernes Underviisning,
og fremfor alt ved at spare af Forbryderens Livstid, hvormed
det nærværende System saa skrækkeligen ødsler. Ideen dertil
fødtes ogsaa som Barn; den kan være født for Aarhundreder
tilbage, men have endt sit Liv i en latinsk Skrolle ligesom Qvinc-
tilians Idee, der paa det nøjeste optrækker Linjerne til vore
Børneasyler, og gjør sin Tidsalder opmærksom paa Børnenes
tidlige Imodtagelsesevne. Nu har hiin overstaaet, taalt Kulde,
d.IV,b.3,s.198   og er bleven armestærk, saa det ingen Nød har med at den vil
komme frem. Tørhænde en venligere Tid ogsaa tager dens yngre
Broder, Ideen om Forsoningsanstalter paa sine Arme, saa lidet
Haab jeg end har om denne Benjamin. Imidlertid er det en Til-
fredsstillelse, i vor Dr. Holsts "Betragtninger over de nyere brit-
tiske Fængsler" at finde, at lignende ogsaa ere opstaaede i mæg-
tigere Sjele. Jeg vil derfor anføre det hele Afsnit: "Om Forhold
ved og efter Fangens Løsladelse."
   "Kun alt for mange sørgelige Exempler havde viist, at Fanger
allerede i de første Dage efter deres Frigivelse havde grebet til
deres gamle vanærende Haandteringer, og at dette var Tilfældet
endog med dem, der efter et længere Ophold i de bedre orga-
niserede Fængsler havde gjenvundet en vis Agtelse for Dyd og
Retsind. Aarsagen til dette sørgelige Phænomen var næsten altid
Mangel paa Anledning eller Evne til at kunne ernære sig selv
paa en anstændig Maade. Britterne indskrænke derfor ikke Om-
sorgen for deres Fanger blot til den Tid, da de endnu opholde
sig i Fængslet, men udstrække den ogsaa til den Tid, da de
skulle forlade, ja endog allerede længe have forladt samme. Det
er forhen bleven anmærket, at af den Fangen tilstaaede Andeel
i Arbeidsfortjenesten oplægges Noget indtil hans Udgang; des-
uden erholder han da £. 3 St. til Indkjøb af Redskaber og Ma-
terialier til at drive den Haandtering, han i Fængslet maatte have
lært; og dersom en saadan Fange ved sin Løsladelse kan faae
Tjeneste hos en anstændig Familie, og efter et Aars Forløb fore-
vise et af Præsten paategnet Vidnesbyrd fra sit Herskab om at
have tjent tro og ærlig, kan han gjøre sig Haab om en Beløn-
ning af en lignende Sum Penge.

   Men Britterne gaae endnu videre. Paa deres Besøg til Hoved-
stadens Fængsler bleve Londoner Fængselsselskabs Medlemmer
ofte anmodede om Hjælp af Fanger, som snart skulde løsgives
og, med Forsikkringen om det redeligste Forsæt at forlade deres
lastefulde Bane, reent ud erklærede, at de ei saae sig istand
dertil, fordi de ikke kunde forskaffe sig Arbeide. Selskabet
kunde ei blive ligegyldigt ved deslige Anmodninger, og, efterat
have raadslaaet om den bedste Maade at komme saadanne Per-
soner til Hjælp paa, besluttede det, paa sin egen Bekostning, at
oprette et midlertidigt Tilflugtssted for de løsladte Fanger
(tem-
porary refuge for the relief of destitute and penitent criminals),

d.IV,b.3,s.199   som maatte synes at trænge meest dertil. Denne saaledes ved
privat Subscription i Stand bragte og underholdte Stiftelse aab-
nedes i Sommeren 1818, da flere fra forskjellige Fængsler fri-
givne Personer bleve deri optagne. Mandspersoner og Fruen-
timre holdes i særskilte, paa aldeles forskjellige Steder af Staden
beliggende Bygninger, hvortil dog snarere indskrænket Lokale,
end Omsorg for en nøiagtig Adskillelse af Kjøn, synes at have
ledet Bestyrerne. Stadige Arbeider ere indførte, visse Procent
ere tilstaaede af den derpaa satte Priis, ogsaa er der sørget for
religiøs moralsk Underviisning, kort, denne Stiftelse bestyres efter
samme Grundsætninger, som Fængsler, kun med en mindre
Strenghed.
   Medens de Optagne opholde sig i denne Stiftelse, søger Sel-
skabet at mægle Fred imellem dem og deres Venner eller Paa-
rørende, da de, hvis dette lykkes, hjemsendes til disse; men naar
saadan Mægling ei er opnaaelig, eller den Indsluttede ingen Slægt-
ninger eller Venner har, forbliver han i Stiftelsen, indtil han enten
selv kan opgive, eller Selskabet er istand til at udfinde en Maade,
paa hvilken han kan anstændigen ernære sig. Antallet af dem,
som siden Stiftelsens Aabning ere blevne optagne deri, beløber
sig nu til flere Hundrede, af hvilke de fleste ere gjengivne deres
Venner eller Paarørende og nu nyde saavel disses, som andre
Medborgeres Agtelse og Tillid.

   Men en saa veldædig Indretning kunde i England ei længe
blive uden Efterligning. Thi allerede i samme Aar stiftedes et
lignende Asylum i Grevskabet Warwick, i det følgende et i Grev-
skabet Lancaster, og under mit Ophold i Dublin i Foraaret 1821
talte man ogsaa der om at ville oprette et saadant, og af den
varme Iver, hvormed man der syntes at antage sig denne Sag,
lader det sig med Grund formode, at det nu maa være traadt i
Virksomhed."   Anmærkeren fandt vel ovenfor, at Fængsel paa Livstid kun
burde forstaaes som et Fængsel paa Levekraftens og Syndeevnens
Tid; men han vil dog ikke have Dødsstraffen udslettet af Loven,
men denne isaahenseende i Udkastet forandret. Imellem §§ 1 og
2 i 2det Kap. "om Straffene" skulde indskydes en §, § 2, saa-
lydende:

d.IV,b.3,s.200      "Enhver fra Livet Dømt af Mandkjønnet indstilles til Benaad-
ning med Fæstningsarbeide paa Livstid, eller, efter Omstændig-
hederne, til Fængsel i filadelfisk Pønitentiærindretning i strengeste
Grad. Tildøde dømte Fruentimmer indstilles til Tugthuusstraf
paa Livstid, eller, efter Omstændighederne, til Fængsel i filadel-
fisk Pønitentiærindretning i strengeste Grad. Fæstnings- og Tugt-
huusstraf udstrækkes ikke længer end til fysisk Evneløshed til
Forbrydelser indtræder. Forbryderen har Valget at modtage
Benaadning eller ikke."

   Og siden Livsstraffen dog saaledes kan komme til at existere
udenfor Papiret4, vilde jeg ogsaa have 1ste Passus i § 2: "Livs-
straf fuldbyrdes offentlig ved Halshugning med Øxe" saaledes
forandret: "Livsstraf fuldbyrdes inden nærmeste Fæstning ved
Faldbile (Guillotine) alene i Nærværelse af vedkommende Øvrig-
hedspersoner, deres Betjening, hvem Øvrigheden tilsteder speciel
Adgang, Lovens Vidner og den militære Kommando."

   Selv Uhyret i Lands Præstegjeld, der som et vildt Dyr slog
en heel Familie af otte Mennesker ihjel, selv Fader- og Moder-
morderen vilde altsaa gives sit eget Liv ihaand. Synes Magt-
højheden herover, under andre Omstændigheder, at være naturlig
og altsaa en Ret, siden Selvmordet ikke kan forhindres af ydre
Midler, men Beslutningen dertil kun muligviis ændres gjennem
Argumenter og Forestillingen af det Daarlige mod sig selv, det
Syndefulde mod Livets Giver og det Haarde mod Andre deri:
saa synes Øjeblikket, da Loven har brudt Staven over For-
bryderen, ikke at være det, hvori man bør indlade sig paa det
forgjæves Forsøg at ville suspendere hiin Magt og tvinge ham
til at leve. Den bør vende den ene Tommelfinger ned, den
anden op, og lade ham vælge. Indrettes Fæstningsstraffen, som
den bør, naar den skal alene supplere Livsstraffen, d. e. stren-
gere end nu, skjøndt uden dens torqverende Halsjern og altfor
afstikkende Dragt, og anvendes Pønitentiærstraffen, som Be-
naadning for Livsstraf, kun hos Subjekter, der ere over 50 Aar,
da vil ikke lettelig andre Motiver, end Begjæret om Tid til at
kunne angre og sone, bringe dem til at foretrække Indrømmelsen
d.IV,b.3,s.201   af et saadant Liv. At der ogsaa hisset skulde gives Adgang til
Eftertanke og Forbedring gjennem andre Tugtelser end blot
materielle, hører til de Mysterier, som almindeligviis ikke af-
dækkes for Mængden. Forbryderens Dødsfrygt er for nær-
beslægtet med Haabet til Gud, med religiøse Tanker og Attraaen
efter at kunne i sit Hjerte oprette det Begaaede, til at være
utjenlig til Forbryderens virkelige Forbedring. Den bør derfor
netop benyttes, idet den giver sig tilkjende gjennem Ønsket
at leve.
   Tidsaanden har med endnu større Bestemthed, end mod Livs-
straffen, erklæret sig mod de blot beskjæmmende Straffe. Saa-
dan en er Gabestokken og dens Variationer af Kagpæle o. s. v.;
og intet kan vel tænkes mere modstridigt Pønitentiærsystemet,
som skjuler Forbryderens Skam, end disse Manifestationer deraf,
som sløve saa ikke alene Dennes men Folkets Æresfølelse, som
det bør være et af al Lovs og Regjerings ivrigste Formaal paa
alle Maader at skjærpe og forfine. Vort Kriminallovsforslag
kjender heller ikke nogen blot Beskjæmmelsesstraf. Men uagtet
det lidet Korrektive deri, er jeg tilbøjelig til at antage, at Be-
stemmelserne i Udkastets 23de Kap. §§ 11, 13 og 18, forsaavidt
de angaae Mishandlinger af offentlige Anlæg eller Andenmands
Dyr, enten betydelig maa skjærpes, eller og Skampælen ude-
lukkende fastsættes for saadanne Udskejelser af et dybt lumpent
Gemyt. Det er stundom andet end Drengens Kaadhed, der
lemlæster Umælende eller ødelægger Plantninger og deslige.
Oplysningen vil vel tilintetgjøre disse Forbrydelser, men det er
længe at bie; og det skeer ikke sjeldent, fordi de sjeldent op-
dages. Opmærksomheden vilde ved den særegne Straf henledes
paa det særegne Afskyelige i dem.

   Man vil finde, at Oversætteren har i disse sine egne Udkast
ingen anden Anvendelse for det, auburnske System, end dets
Cellers Proportioner. Det er for dets Grusomheds Skyld. Thi
noget Grusommere, for begge Parter, Opsyn og Fanger, mere
Tvungent og Uoverholdeligt kan jeg ikke tænke mig, end denne
evige Taushed. Jeg studser ved at træffe denne Tanke udenfor
et Trappistkloster, hvor den er frivillig, og endnu mere ved at
den er forsøgt igjennemført. Men sikkerlig ikke med Held hverken
for det ydre Øjemed at forhindre Meddelelser eller for det Indre,
at forbedre. Slige Aag taaler Naturen ikke. Systemet, saaledes
d.IV,b.3,s.202   som det staaer paa Papiret og udøves under Pidsken, er ogsaa
noget ganske andet end det rimelige Forbud mod al fælles Dis-
kurs under Arbeidet. Det er godt, at der ikke staaer noget
om, at den samme Taushed ogsaa skal overholdes i Cellen, at
Fangen ikke heller der tør give sin Stemme Luft i højlydt Bøn
eller om det var i en Sang af hans Hukommelse. For Fruen-
timre vilde den tvungne ubetingede Taushed nu være den utaale-
ligste Tortur. Af Grunde, som ligge i Kjønnets Natur og mode-
ratere Adfærd, vilde jeg beholde Tugthusets friere Disciplin, om
ikke Qvinder endnu mindre end Mændene taalte, at der ødsledes
med deres Levetid. Den Filadelfiske Behandling, som skaaner
denne, maatte derfor ogsaa beholdes for Qvindekjønnet, men,
af denne Grund og dens intensivere Virkning paa det, i mindre
Tidmaal end for Mændene. Friheden til Fællesarbeide blev Tugt-
huusstraf paa Livstid, der kunde finde Sted i eget Lokale i samme
Indretning. Da den, ligesom Fæstningsarbeidet, betingede Livs-
forbrydelse, vilde begge disse Arter Lemmer ikke blive talrige.
Straffens Strenghed vilde bestaae i, at deres Liv var tabt for
dem, med Undtagelse af det sidste uvisse lille Afsnit af Livet, og
for Fæstningsarbeiderne tillige i at de vare udsatte for Publikums
Øine. Det vil ikke vare længer end en Generation før Mængden
vil vide at skatte det Skjul, Pønitentiærindretningen yder ved
Siden af sine kortere Straffestadier. Den erholder med større
Dannelse ogsaa Dannelsens Følelser. (Cfr. Examinationen Pag. 120).
   Det Filadelfiske Straffesystem vil ogsaa kunne tjene til at op-
hæve alle militære Straffe, hvorpaa der kan være meget at sige.
Jeg saae med Rædsel i Agershuus Fæstnings Arrestprotokol, at
ganske unge Artillerieelever havde været dømt til den aands-
ødelæggende Straf af militært ensomt Fængsel i et af dens længere
Stadier. Virkningen af denne næsten absolute Ensomhed i Uvirk-
somhed og Dage af Tusmørke skal ogsaa være, at man stundom
kommer "tomset" ud5. Og hvormange uoprettelige Sløvelser
maa den ikke kunne foraarsage, Gemyttet være opvakt eller træ-
gere? Efter Beretningen Pag. 120 og 121 er det Filadelfiske System
ogsaa for militære Forseelser befundet tjenligt, og at Militære i
kriminelle Tilfælde og især i Fredstid straffes efter de civile
Love, synes ikke meer end rimeligt og passende i et Folk, som
d.IV,b.3,s.203   ellers regner Lighed for Lovene mellem sine politiske Klenodier,
og bør gjennemføre denne saavidt muligt ogsaa i de militære
Forhold uden Hensyn til om disses Tilsnit efter udenlandske
Mønstre for Soldateskstater skulde lide eller ikke. Hvad det
absolut ensomme Fængsel er for Sjelen er vel det mørke Kachot
ofte for Synet naar det er langvarigt; men det maatte dog kunne
beholdes i de kortere Stadier, mens den torturmæssige Krum-
slutning ubetinget bør afskaffes.
   Den Filadelfiske Pønitentiærstraf bør udstaaes for de to ringeste
Grader efter Lovudkastets Terminer, i Distriktsindretninger og
for de større i Stiftets6. Disse Indretninger bør kaldes "For-
bedringshuse" og i Distrikterne afgive en afsondret Deel til Vare-
tægtsarrester i Smaaceller, hvorimod disse i Stiftsstæderne bør
være særegne Bygninger, hvori ogsaa Vand- og Brødstraf og
Mulkter skulde kunne afsones. Gjeldsarrestanter bør derimod
hensættes i en Borgerarrest paa Raadhuset. Da Forskjellen i
Omkostninger mellem Stor- og Middelsceller ikke kan eller bør
komme opimod de Fordele, som Storcellerne yde Sundheden,
beholdes alene Storceller, hvorimod Smaacellerne, af samme
Grund, maaskee burde erholde nogen Udvidelse, f. Eks. efter de
nederst paa Pag. 149 angivne Dimensioner, dog Højden et Par Fod
mindre. Det kostbare Cellesystem troes ikke at behøve nogen
Udvidelse for det betydelige Antals Skyld, der i de større Stæder
heftes for en enkelt Nats Skyld. Et Par større Opbevarelses-
lokaler kunde maaskee hertil være tilstrækkelige.

   Mindre Varetægtsanstalter paa Landet anlagdes hensigtsmæssigst
fogderiviis, nær Fogdens Bolig, og i Forbindelse med Arbeids-
anstalter -- Indretninger, hvorpaa den fattigere Klasses Nød for
Arbeide i Trangsaar og Mængden af vandrende Betlere ofte har
henledt Landkommunernes Opmærksomhed, uden at de endnu
ere blevne iværksatte. Englands Exempel tør dog heri virke
meer end Faraos, der først blev klog efter ti Landeplager. Hvor
der er Adgang til Teglsteen opføres alle Straf- og Varetægts-
anstalter deraf, og ved Pladsen for deres Anlæg bør tages sær-
d.IV,b.3,s.204   eget Hensyn til Transportens Lethed. Vore Fjorde favorisere
denne. Saaledes tilbyder Trondhjemsfjorden Centralisation i Stifts-
staden for begge de Trondhjemske Amter, og ligeledes ligger
Horten beqvemt dertil, ligesom Adgangen til forskjellige, for Stedet
anvendelige, Arbeider, der kunne udføres i Ensomhed, synes at
udpege dette Sted som hensigtsmæssigt for en større Distrikts-
indretning.
   Efter Straffeanstalternes Belæg og de øvrige militære og civile
Straffældte, med 1/3 Deels Fradrag for de, istedetfor Dødsstraf,
til Fæstningsarbeide paa Livstid og de til kun l/2 Aars Straffe-
tid Hjemfaldne, skulde Norge behøve 1300 Storceller. Ujevnheden
i de kortere Tidmaal gjør dog, at dette Antal maa forhøjes til
1500. Efter de under Tiltale Fængsledes Antal i 1838 med den
omtrentlige forholdsvise Tilvæxt for 1839 og 1 1/2 Maaneds Arrest
for hver, vilde behøves 500 -- 550 Varetægtsceller.

   Straf- og Varetægtsfængslerne kunde da tænkes saaledes for-
delte:

   1. Kristiania . . . 1 Central-Forbedringshuus med 400 Stor-
celler. 1 Varetægtsarrest med 150 Smaaceller. Agershuus Slaveri
("Livsarbeidsfængsel?").

   (Herunder sorterende Agershuus Amt med 94,832 Indb. paa
40 1/2 &bmkv; Miil.)

   2. Kongsberg . . . 1 Forbedringshuus med 60 Celler. 1 Vare-
tægtsarrest med 20 Celler.

   (Budskeruds Amt med 76,786 Indb. paa 102 &bmkv; Miil og Øvre
Tellemarkens Fogderi af Bradsberg Amt med 23,863 Indb.)

   3. Horten . . . 1 Forbedringshuus med 200 Celler. 1 Vare-
tægtsarrest med 60 Celler.

   (Smaalehnenes Amt med 65,296 Indb. paa 33 3/4 &bmkv; Miil, Jarls-
bergs og Laurvigs Amt med 56,759 Indb. paa 18 1/6 &bmkv; Miil og
nedre Tellemarkens og Bambles Fogderi af Bradsberg Amt med
43,931 Indb.)

   4. Lillehammer . . . 1 Forbedringshuus med 40 Celler. 1 Vare-
tægtsarrest med 12 Celler.

   (Vestre Oplandenes Amt med 95,182 Indb. paa 198 &bmkv; Miil.)
   5. Grundsæt . . . 1 Forbedringshuus med 40 Celler. 1 Vare-
tægtsarrest med 12 Celler.

   (Østre Oplandenes Amt med 79,729 Indb. paa 206 3/8 &bmkv; Miil.)
d.IV,b.3,s.205      6. Kristianssand . . . 1 Central-Forbedringshuus med 110 Celler.
1 Varetægtsarrest med 50 Celler.

   (Nedenæs og Raabygdelagets Amt med 47,584 Indb. paa 89 1/2
&bmkv; Miil og Lister og Mandals med 55,478 Indb. paa 43 &bmkv; Miil.)

   7. Stavanger . . . 1 Forbedringshuus med 50 Celler. 1 Vare-
tægtsarrest med 20 Celler.

   (Stavanger Amt med 67,674 Indb. paa 76 &bmkv; Miil.)
   8. Bergen . . . 1 Central-Forbedringshuus med 260 Celler.
1 Varetægtsarrest med 90 Celler. Slaveri.

   (Bergen og Søndre Bergenhuus Amt med 108,434 Indb. paa
141 &bmkv; Miil.)

   9. Aalesund . . . 1 Forbedringshuus med 40 Celler. 1 Vare-
tægtsarrest med 12 Celler.

   (Nordre Bergenhuus Amt med 70,776 Indb. paa 161 &bmkv; Miil.)
   10. Kristianssund . . . 1 Forbedringshuus med 40 Celler. 1 Vare-
tægtsarrest med 12 Celler.

   (Romsdals Amt med 64,430 Indb. paa 281 1/4 &bmkv; Miil.)
   11. Trondhjem . . . 1 Central-Forbedringshuus med 210 Celler.
1 Varetægtsarrest med 90 Celler. Slaveri.

   (Søndre Trondhjems Amt med 79,640 Indb. paa 321 &bmkv; Miil og
nordre Trondhjems Amt med 59,854 Indb. paa 402 &bmkv; Miil.)

   12. Tromsø . . . 1 Central-Forbedringshuus med 50 Celler.
1 Varetægtsarrest med 20 Celler.

   (Nordlandenes Amt med 58,763 Indb. paa 800 &bmkv; Miil og Fin-
markens Amt med 37,504 Indb. paa 1200 &bmkv; Miil.)

   Her er da 1500 Straf- og 550 Varetægtsceller. At Varetægts-
arrester ogsaa maa findes i enhver af Byerne efter disses Be-
folkning og Beliggenhed, er naturligt.

   Slaveriet i Frederikstad kunde gaae ind. Celleindretningen
maatte iagttages overalt, selv i de Lensmandsarrester, som maatte
blive at bibeholde formedelst Beliggenheden om end Arrester
oprettedes fogderi- eller jurisdiktionsviis paa Landet.

   Overhovedet vil enhver Storcelle af Tegl komme paa 440 Spd.,7
af Træ paa 200 Spd.; Varetægtscellen af Tegl paa 335 Spd., af
  
d.IV,b.3,s.206   Træ paa 150 Spd. De 5 centrale Forbedringsindretninger ville i
fuld Stand, efter Udkastet i denne Bog, komme omtrent paa:
            i Kristiania . . . . . . . . . . .      226,250 Spd.
            - Kristianssand . . . . . . . . .      71,640 -
            - Bergen . . . . . . . . . . . . . . . .      159,040 -
            - Trondhjem . . . . . . . . . . . . .      134,760 -
            - Tromsø . . . . . . . . . . . . . . . .      29,560 -
   Og samtlige disse Straf- og Varetægtsfængsler vilde da, efter
forestaaende Udkast, komme paa 621,250 Spd.

   Det er dyrt, dyrere end i Sverige, hvor Arbeidsløn, Arbeids-
kraft og Materiale er ulige billigere. Men hvortil skulde det
Folk mangle Beslutsomhed, som, da det var mest udtømt, havde
nok Patriotisme og Atlasstyrke til at grunde Norges Bank efter
dens svære Proportioner og tage denne Bygning paa sine ned-
bøjede Skuldre? Ved ethvert Foretagende, privat eller offentligt,
føler det nok Tyngden sagtens af de Colonner denne Himmel
hviler paa; men man siger, Konen bar saalænge paa Kalven til
hun ogsaa bar Oxen, og det er klogest, siden Vanen er taal-
modigst af alle Kjæmper og mest af alle Gubber hader Reduk-
tioner, ikke at lade sig mærke med, at man i Norge faaer be-
tale alle Arbeider dobbelt saa dyrt som i Nabolandene. Den
Generation, vi skylde dette særegne Æresfortrin, har dog arv-
givet sine Ætlinger saa meget Andet gratis og saa mange Exempler
paa Opoffrelse, at disse ikke bør udmærke sig ved Mangel paa
Stiftelser i en Aand, der ogsaa kan bringe dem et hæderligt
Eftermæle i lange Forskudsregninger hos Efterslægten8. Denne
vil da ogsaa finde, at den har noget at gjøre. Kan det være
nok og Fyldest for den nærværende Slægt at reformere Lov-
givningen og Fængselsværket, saa vil hiin maaskee finde Anledning
til at efterligne Sveriges Gøthakanal i at føre Havets Seilere til
Gudbrandsdalens Munding. Ikke blot Individet, men Folket skal
ikke blot spørge om hvad det nødvendigviis maa gjøre, men om
hvad det bør gjøre. Det er Tider, som blive navnkundige og
d.IV,b.3,s.207   herlige uden Revolutioner eller Krigsbedrivter. I denne Sag
dikteres ogsaa hiint "Bør" ikke blot af Kristendom og Menne-
skelighed, men ogsaa af simpel Klogskab og Omhu for Ejendom,
ligesom store Arbeidsforetagender tillige altid ere i Massens
Interesse og i sin Udførelse store Forsørgelsesindretninger for
dens Trængende.


   Den praktiske Menneskekjærlighed, som har affødt, udført og
har til videre Forsæt at udføre Ideerne til Reform i Straffe-
væsenet, eller denne "Filantropisme," som den ofte kaldes med
et Fingerpeg paa endeel uheldige Forsøg, som med ligesaa daar-
lig Haan benævnes blotte "Experimenter," har imidlertid en værre
Fiende end den parlamentariske Sparsomhed. Det er dette Ju-
risteri, der, ligefra de Belgiske og Franske revolutionære Advo-
katers Dage, men vanslægtede fra disse fyrige Fædres Novationer,
har trængt sit hjerteløse Herredømme ind i alle Statsforhold i de
konstitutionelle Stater. Filantropismen og dette føre i alle disse
en Strid, som kun for Menneskeheden har Seire saa ofte den
første ikke ligger under. I sit Betryk berøvet sin Ret til at an-
erkjendes som enhver kristen Stats og al Regjerings Princip,
søger den i enkelte Stater, saasom især i England, Beskyttelse
og Styrke i enkelte Selskaber af specielle Øjemed; men isoleret
som den er i andre Stater, fordreven fra Nationalforsamlingerne,
bortfjernet fra Regjeringsbureauerne og Retsskrankerne, med
samme Foragt som om den var Poesi, har den kun den Trøst
at vende Øjet mod Himlen d. e. for Menneskeheden, som saa-
dan, mod Fremtiden. I dens Skyer ere hine Fængsler ogsaa
allerede byggede, og Filantropismens Hjertevarme vil engang
gjennemtrænge alle offentlige Forhold, dens Saft vil stige i de
tørre Piber, hvorpaa man nu spiller Nationernes Forventninger
om Konstitutionernes til Alt naaende Følger mangtet godt Stykke,
og disse besjungne bladfulde Palmer ville ogsaa skyde Blomster
og qvægende Frugter imellem.

   Det kan ikke længer i de konstitutionelle Stater være Konger
og Aristokrater, hvorpaa saamange Foretagender af filantropisk
Varme og Opsving standse, uden forsaavidt nogen af disse In-
stitutioner sluger for meget af Folkets Formue; men hvorfor, da
det gik saa glat med selve Konstitutionerne, standse disse inden
d.IV,b.3,s.208   sine Former, og gives et aandløst Værn i Afkaldet paa at see
selv deres erkjendte Mangler forbedrede? Vor Grundlovs § 2
vil saaledes sandsynligviis uforandret overleve alle Redaktions-
forsøg og vække megen Forbauselse i et kommende Aarhundrede.
Ved denne Stagnation undgaaer den og andre Konstitutioner
maaskee Experimenter, hvilket Ord blot skal tillægges Filantro-
pismens og Kemiens Idrætter, hvoraf da ogsaa Menneskeheden
har meest at vente, men de blive selv Experimenter i Støbning.
Som de bleve, ere og forblive de indtil de smuldre eller sønder-
hugges. Men Nationerne trykkede de nyfødte Konstitutioner
saa begeistret til Hjertet, og lovede sig saa friskt et Ungdomsliv,
at de skulde gyde nyt Blod i de gamle Aarer, at en Række af
Reformer skulde betegne deres Ungdom, at intet Saar skulde
være, hvorpaa den politiske Frihed ikke skulde trykke helbre-
dende Kys. Nu, fik de dem -- hvor kolde da! Regjeringer og
Nationalforsamlinger optrak de minutiøseste Linjer mod hinanden,
og spillede Trip Trap Træsko om Retten til en Styver eller en
Knap, man fik Haarvægterne frem, man fremtvang politiske Agi-
tationer, der havde meget tilfælles med at slaae Næve i Ryg
naar man fryser; men Spørgsmaal om noget fælles Fremskridt
Arm i Arm, om nogen Reform, hvori der var nogen Storhed og
Høimodighed, kunde blive gamle under Sessionerne og Papirs-
bunkerne. Earl Grey blev grey før han kunde drive Valgre-
formen igjennem, om hvis Fornuftmæssighed dog Ingen tvivlede;
Katholik- og Negeremancipationen tog ogsaa op en Række af
Decennier, og den Norske Fyrighed, som paa Eidsvold dekrete-
rede en ny Landslov, har ogsaa faaet Tid til at blive kold. Det
synes som om Menneskene kun under Impulser af bevægede
Tidsmomenter have fuld Arbeidsdygtighed, som om Statens Idee:
Menneskehedens Udvikling, kun i saadanne har Geistens Aaben-
barelse og Forsvinden. Skulde Trylleordet, som kan binde den
ligge i et Imperativ? Det laae deri da Napoleon dekreterede sin
Kodex, som foruden sit højere humaniserende Øjemed ogsaa
skulde cementere Blokkerne sammen i hans Statspyramide; og
Arbeiderne vidste, at den maatte være færdig. Det synes ogsaa
i frie Nationalforsamlinger ofte at ligge i Imperativet af et eller
flere mere storartede Individers Indflydelse, der som oftest ere
den politiske Oppositions Chefer. Denne synes at være National-
forsamlingernes belivende Princip. Den store Menneskehed gjør

d.IV,b.3,s.209   sig til af dens heldige Voteringer som af Seire; og Forsamlin-
gerne erholde Karakteer og historisk Betydning eftersom den har
fremragende Individer og disse ere konstellerede mod hinanden.
Det Sidste er vigtigst ved politiske Spørgsmaal, det Første ved
moralske og almeenmenneskelige, hvor Fleerhedens Mangel paa
højere Følelser og egoistiske Inerti skal bekjæmpes. Da staae
Chateaubriand og Lafitte, Berryer og Odilon Barrot, Anckar-
svärd og Hartmannsdorff sammen. Negerqvæstionen gav ikke
Kriterium mellem Opposition og Ministerielle, men mellem Slette
og Gode, Ahriman og Ormuzd. Og Fængselsreformen hører til
disse Spørgsmaal, saasnart det er paa det Rene, at den er paa-
krævet ligemeget for Individernes som for Samfundets Skyld.
De konstitutionelle Magter maae her mødes og forenes i at lade
Staten aabenbare sig i sin rene Idee i saa varige Mindesmærker
om at den erkjender, at denne falder sammen med Menneske-
hedens Udvikling, som Afskaffelsen af et Fængselssystem, der
saa direkte hindrer denne hos et stedse voxende Antal Men-
nesker, og Indførelsen af et, der saa direkte fremmer den, evin-
delig vil være.
   Hos os, som overalt, har den myndige og lykkelige Deel af
Nationen tænkt mest paa sig selv. Ingensteds have heller de
lovgivende og bevilgende Forsamlinger, som den ømtfølende
Læge paa Valpladsen, lyttet efter og først og fremst ilet did,
hvor Smerten stønnede højest. Af denne egoistiske Omsorg for
de repræsenterede Klasser disse frygtelige kartistiske Midgards-
ormsbevægelser i det Engelske Samfunds Dybder, i Frankrige
disse evige Rystelser, denne Massens Bevægelighed i enhver
Retning, der bryder mod det Bestaaende, i Sverige denne hele
Statssamfundets Mangel paa Velbefindende, under en politisk
Rheumatismes Flugt gjennem alle Lemmer, og i Norge -- nu! i
mange Aar har man vovet at paastaae, at Nationens ulige større
Fleerhed beskjæftigede sig mere med at regne efter hvormeget
alle disse blanke Hjul i det konstitutionelle Maskineri kostede
at smøre end med at glæde sig over den politiske Glands, som
var bleven den tildeel. Landskattens Ophævelse, paastode de
samme Bagvaskere, maatte til for at vænne Mængden af der-
med; de kaldte dette et egoistisk Træk af Bondestorthinget og
et plumpt Middel; og de havde Ret, om det var kun et Middel.
Men det var denne Operation ikke. Den var et naturligt Skud
d.IV,b.3,s.210   af Frihedspalmen, efterat denne var bleven gjennemvarmet af
Fredens Solskin og Statskassens opdæmmede Overflod var stegen
op over dens Rødder. Men for et uventet Gode plejer selv den
Vildeste at offre. Dunkel, men liflig, som hans religiøse Følelse,
stiger Røgen fra hans Altar. Vi have ogsaa Altere at offre paa,
om politiske Beneficer falde i vor Lod. Lader os offre paa
Menneskelighedens og Elendighedens!
   Dog vil der nok ikke for det Første falde mange Frugter med
paradisisk Duft af vor Palme. Jeg mener hermed, at Udbyttet
af Resultater af hovedsagelig moralsk, reen menneskeligt eller,
om man vil, himmelskt Værd ikke tegner til at blive stort af vor
Frihed, før dens Temperatur hæver sig. Patriotisk Ængstelighed
skabte, og Juristeriet vedligeholder saaledes f. Ex. det sjelløse
Princip af Grundlovens Udødelighed i sine Mangler, og dette er
en Ørken af tør Livløshed, som Israels Børn neppe ville gjen-
nemvandre i kortere Tid end den arabiske. De ere vore Negre,
vi kunne være retfærdige imod. Og dersom Fængselsreformen
ikke lod sig forsvare fra solidere Sider end Pligtens og Menne-
skekjærlighedens, saa vilde jeg troe, at den for Os er kommen
meget for tidlig paa Tapetet.

   "Paa Tapetet? Det er den jo ikke."
   "Jo, en forberedende Kommission . ."
   "Er nedsat for at forberede Fængselsreformen. Jeg veed det.
Men Kriminalloven?"

   "Ja Kriminalloven; det er sandt. Men nu er dog Sagen saa-
vidt, at næste Storthing kan decidere i begge disse krybende
Spørgsmaal."

   "Dertil skal Raskhed . ."
   "Ja, hvorfor ikke Geniets Raskhed, Godviljens og Eendrægtig-
hedens Energi, intet germaniserende Juristeri, ingen sneverhjertet
og fremblind Karrighed, men Storsindethed, Hjertevarme, Krist-
aand, Filantropi og Idealitet i alle Nationalforhandlinger, parla-
mentariske eller blot kommissoriske, i Storthingets Stræben og
Idrætter? Sandelig det vilde da intet mangle i sin fuldstændige
Hæder, som omfatter saamange andre Dyder og derimellem saa-
mange Træk af hine.

   Denne højere Stemning vilde ikke blot gjøre sig gjældende i
en raskere Efterfølgelse af andre fri Nationers Exempel i Tole-
rancespørgsmaalet, som Juristeriet nu ogsaa har omspundet med
d.IV,b.3,s.211   sin Spindelvæv, og andre af større filantropisk Karakteer; den
vilde maaskee først gjøre det ved at afhjælpe de Lidelser inden
Nationen, som hidtil ikke have faaet Ord under de mange Dis-
kussioner, og som den endnu ikke, af gode og slette Grunde,
har kunnet raade Bod paa. Mellem disse Statsmangler have vi
nylig nævnet de to vigtigste, vigtigere end Flaade og Befæst-
ninger. Thi først Retfærdighed! Og retfærdigt er det at løse
gamle Forpligtelser. Og Nationen har forpligtet sig til ikke at
lade dømme og straffe efter en Lovgivning og Methode, som den
i en Menneskealder har erkjendt burde afskaffes og selv dekre-
teret afskaffet. Hver Time over den Tid, Afsoningen skulde
finde Sted efter en bedre Orden, skriger om Retfærdighed, om
en Erstatning, der ikke kan ydes. Til Himlen skriger den, om
vi end synes, at Murene, der indeslutte Offrene for den offent-
lige Ligegyldighed, ere tause. Der udstødes Suk ligesaa vægtige
som Angerens. Og om de ikke have mægtet at bevinge Lov-
koncipistens Pen, saa lader os dog haabe, at de ville bevæge
Hjerter inden den lovgivende Forsamling -- idetmindste de In-
dividers, som forud ikke ere forblevne urørte af Fængselsrefor-
mens ophøjede Talsmands indtrængende Opraab i dette Skrivt.
Det er (hvad Nordboerne saa gjerne ville) en passende Tid til
at tænke derover indtil Tiden med næste Storthing kommer til
-- at handle.9


1
  tilbakeEn Svensk Opfindelse. Glasserede Papplader, der godt modstaae Ilds og
Vands Paavirkning. Man har nu i England og Frankrige anvendt paa offent-
lige Bygninger Tækning med Filt.

Overs.

2
  tilbake

           Dog
           -- -- Jeg gjerne taler saa
          til dem, der mig forstaae. For andre er
          jeg taus.
Æschylos.

3
  tilbake

           De maa have lignet Shylocks:
          "Nei tag mit Liv og Alt! Skjænk mig det ei!
          I tage Huset, naar I tage Pillen,
          som støtter Huset. I borttage Livet,
          naar I mig røve Midler til at leve."

4
  tilbakeJustitsdepartementet formener (Depart.-Tid. 25/1839) at den filadelfiske Straffe-
methode maatte vel i flere Tilfælde blive at anvende istedetfor Livsstraf, der
saaledes forholdsmæssigen sjelden maatte komme til Anvendelse. -- De fra
Livet Dømte have i 1836 udgjort -- 40; i 1837 -- 28.

5
  tilbakeLitr. G. i Rapport fra Frederiksteens Kommandantskab i Skrivtet "Om
Straf af eensomt Fængsel. osv."

6
  tilbakeKommissionerne for Kriminallovforslagets Revision og betræffende Straf-
anstalterne have antaget, at den paatænkte Reform af disse vil medføre en
betydelig Forandring i Strafarbeidets Intensitet mod hvad der ved Kriminal-
lovforslagets Affattelse er paaregnet. (Depts.-Tid. No. 25. 1839). Disse Kom-
missioner antyde altsaa en Nedsættelse af Strafterminen.

7
  tilbakeI disse Beregninger, som ere efter en Architekts Overslag, er indtaget
Omkostningerne for det hele Anlæg med Indredning. En anden Sagkyndig
har været af den Mening, at Storcellen vilde kun koste 400 -- 420 Spd. Oven-
staaende Beregning for Cellerne er efter Kristiania, men affattet for de øvrige
Stæder en Tiendedeel kostbarere af Steen.

8
  tilbake"Nous ne remplissons jamais mieux nos devoirs envers nous mêmes, qu'en
nous rappelant que ceux qui viennent aprèz nous doivent en recueillir les fruits.
L'avenir de l'homme ici bas est la mort. L'avenir des nations est la vie. Ainsi
l'homme, en travaillant pour lui, travaille encore plus pour la nation dont il
fait partie." (Carl Johan ved den Svenske Rigsdags Aabning 1834.)

9
  tilbakeBudget- Justits- og Økonomikommiteen ved indeværende svenske Rigsdag
har nylig besluttet at foreslaae Bevilgning af 900,000 Rdlr. Bko. til Lehnsfængs-
lerne, 300,000 til Stadsfængslerne, 100,000 til Herredsfængslerne og 300,000 til
Opførelse af et større Fængsel efter det Pensylvanske System.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE