HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 2. BIND: 1834 - 1837


d.IV,b.2,s.239  
OMRIDS
AF
KONGERIGET NORGES HISTORIEFØRSTE TIDSRUM
FRA EN UBESTEMT ALDER TILBAGE I TIDEN
OG TIL HARALD HAARFAGER (863 EFTER CHRISTI FØDSEL)

NORGES ÆLDSTE BEBOERE. DERES SÆDER

   N
orges ældste Beboere henhørte upaatvivlelig til de Grene af
en fordetmeste forgangen ureuropæisk, forhistorisk Menneske-
slægt, som vi kalde Celter og Finner.
   Men vi forstaae egentlig ved Norges ældste Beboere dem,
Historien har noget at gjøre med; og da er det Gotherne, hvis
Ætlinger de nuværende Nordmænd ere. Dette mægtige og mod
hine Urbeboere civiliserte Folk kom nord fra ind over Sverige
fra Asien, paa hvis sydvestlige Grændser mod Europa det havde
sine Stamsæder. Det kostede Gotherne en haard Kamp, som
stredes mange Slægter igjennem, før de kunde blive Herrer i
Landet -- ikke mod Finnerne, som trak sig fredeligen nordpaa,
hvor de endnu færdes som Fædrene paa de øde Fjelde, men
mod de vilde celtiske Stammer, der haardnakket forsvarede
sine Skoge, og kun langsomt forsvandt i Afdalene. Denne Folke-
krigs hadske Natur og Modstandernes Raahed og vilde Styrke
gav Gotherne Anledning til at kalde dem Jothuner eller Jetter,
der, efter deres Begreb, vare Navnet paa onde Væsener af over-
naturlig Kraft, Guders og Menneskers Fiender eller, med et Ord,
Djævle. De hensatte ogsaa Jothunernes egentlige Fædrenehjem
til det nordostlige Ruslands øde og mørke Enge, som de derfor
kaldte Jothunheim, hvor en Religion, der var Gotherne veder-
styggelig, sagdes at være i Udøvelse selv længe efterat Gotherne
i de indtagne Lande havde indrettet sin. Gotherne gjorde sig
ogsaa herskende i Tydskland. Men den Green, som var gaaen
nordom Østersøen, trængte lidt efter lidt den sydligere imøde,
og udvidede sig saaledes over Norge, Sverige og Danmark.

d.IV,b.2,s.240      Krigslyst og Tapperhed var en Folkedyd, som ligemeget under-
støttedes af Religionsbud som af Folkets stærke, fysiske Be-
skaffenhed, af Sædvanen at drive Sjørøveri og af de idelige ind-
vortes Krige, som Landets Inddeling i Smaakongeriger gav An-
ledning til. Sjørøveriet betragtedes som en hæderlig Erhvervs-
kilde. Havet var de yngste Sønners Odelsmark. Ofte sloge disse
Vikinger sig sammen; og da gjæstedes fremmede Lande, hvor
Nordens raae Sønner stode i rædselfuld Navnkundighed. Mange
af disse havde heller ikke mere Eiendom end et udspringende
Næs, hvor de trak sine Langskibe op og gjæstererede Vinteren
over. Saadanne kaldtes Næskonger; thi Kongenavn antoge de
mægtigere Vikinger uden at spørge sig for; og da Havet var de-
res Rige, saa blev Sjøkonning en Titel, som et eller et Par Skibe
og tappert Mandskab var nok til at erhverve. Smaakongernes
eller Fylkekongernes Myndighed var ogsaa meget indskrænket
ved den Folkefrihed, som var særegen for den gothiske Folke-
stamme. I den nationale Krigerskhed havde ogsaa de almindelige
Tvekampe eller Holmgang, der endte med Død eller Fostbroder-
skab
, sin Rod; og dette sidste gjorde Blodhevnen til Pligt. Ofte
iværksattes denne ved at indebrænde Fienden, hvilken Udaad,
langtfra vanhædrende i de Tider, lettedes ved Husenes særegne
Bygning, idet de nemlig kun havde een lav Udgang og en Ljaar
i Taget til Lysning og Træk for Røgen, og laae enkelte, idet et-
hvert kun dannede eet Værelse. Kongerne havde som oftest et
Slags Livvagt, bestaaende af de Tappreste, som kaldtes Bersærker.
De styrtede frem forrest i Slagfylkingen som Rasende. Man
troer, at Stærkøl og Mjød, som var national Drik, havde be-
tydelig Deel i denne Berserkgang. Ikke sjelden indlagde Qvinder
sig stort Navn paa Valpladsene som Skjoldmøer.

   Qvindekjønnet holdtes i Ære. Ligesaa havde Forfædrene stor
Agtelse for de Mænd, som forevigede Bedrivterne og opmuntrede
Mordet ved Sang. De kaldtes Skjalde, og vare meget velkomne
i Kongernes Haller. Krigsfangenskab og Gjeld gave en Trælle-
stand
Tilvære. Den sørgede for Agerdyrkningen, som tidlig synes
at være kommen vidt. Handelen stod heller ikke ganske stille,
idet Vikingerne ofte ikke kastede Vrag paa at drive Farmand-
skabet
hvor det kastede mere af sig end Vikingfærden. Paa
Thingene valgte de Fribaarne Kongerne, og Ret skiftedes. Med
Lagmanden i Spidsen deeltoge de i Lovgivningen og Statssty-
d.IV,b.2,s.241   relsen. Med Frisindet forenede sig Ærlighed, Stormodighed og
Gjæstfrihed til at danne en Folkecharakteer, som den Uregjerlig-
hed, Rovlyst, Hevnlyst og Ærgjerrighed, den ogsaa omsluttede,
dog ikke kan betage Navn af ædel i det Hele.
DE ÆLDSTE NORDMÆNDS RELIGION
Odin og Aserne.

   De ældste Nordmænd medbragte vel fra sine østlige Hjem-
stavne Begrebet om en Altings Ophavsmand og Fuldender, som
de skjønt og rigtigt benævnte Alfader, og som kun i Aanden
kunde dyrkes. Denne Verdens mægtigste Guddom kaldte de
Odin; og troede om ham, at han oftere aabenbarte sig mellem
Menneskene. Hans sidste Aabenbarelse antoges skeet ved en
Tid noget før vor Tidsregnings Begyndelse. Thi da indkom fra
det østlige Hjem over Danmark til Sverig eller Svithjod en Høv-
ding, som bar, og ved sine Fortjenester af den forfaldne gothiske
Gudsdyrkelse ved sin aandelige Overlegenhed og verdslige Lykke
forsvarede sin Ret til det guddommelige Navn. Ikke alene i denne
Aabenbarelses-Tro er der noget tilfælleds med hvad de Christne
antage om sin Religionsstifter, men ogsaa deri, at Odin byggede,
ligesom Christus, paa en foregaaende ufuldkomnere Religion.
Hos de tre gothiske Folkeslag bleve ogsaa deres gamle særegne
Nationalguddomme staaende i usvækket Glands. Saaledes tabte
Nordmændenes Aukathors Dyrkelse sig ingenlunde fordi Odins
fremstraalede i fornyet Glands fra Upsalatemplet. Denne sidste
Odin indkom med mandligt og qvindeligt Følge, Aser og Asynier,
der vare Præster og Præstinder, bærende, ligesom deres Ypper-
stepræst og Stammehøvding, de gamle Fædreneguddommes Navne,
med hvem de ogsaa i Folketroen forvexledes. Imellem dem var
Asathor, der maaskee fortsatte sine Landsmænds Udryddelses-
kamp mod de virkelige Jothuner med samme mandhaftige Iver,
som den gamle Folkegud Thor troedes at vise mod de indbildte
dæmoniske Beboere af det egentlige Jothunheim, som ikke reg-
nedes til Menneskejorden. Gudelæren var ellers meget sammen-
sat og romantisk i sine Udbildninger. Den gjengav i en uhyre
Maalestok Gothernes Kampe med Jothunerne. Utgard og Ut-
d.IV,b.2,s.242   gardeloke figurerede deri som det Ondes Magt og Princip imod
Asgaard og Aserne. Asaloke var en underordnet Guddom, hvis
som slet skildrede Charakteer viser at de antoge moralsk For-
skjellighed ligesaavel at finde Sted mellem Guder som Mennesker.
Baldur betegnede den høieste sædelige Reenhed, Freya Kjærlig-
heden mellem Mand og Qvinde, Frigga den himmelske Godhed,
som velsigner Jorden med Frugtbarhed, Bragi var Veltalenhedens
Guddom -- en Egenskab, Forfædrene paaskjønnede og virkelig
besad. I Helas Rige Niflheim vare Piinsler beredte de Onde og
Feige. Odins Sæde Valhalla var et Renselsessted, hvorfra om-
sider de i Valhallakampene Prøvede skulde ophøies til at nyde
den evige Salighed i Alfaders egen Himmel Gimle, mens de For-
stødte skulde indgaae til Nastronds evige Piinsler. Dette skulde
først skee efterat den hele legemlige Verden var forgaaen i Gu-
dernes Kamp Ragnarokr d. e. Gudernes Tusmørke, fordi Kampen
skulde vorde haard, og selv Guderne kjøbe sig Forherligelsen
ved Forgaaen.
   Odin indrettede tre store Offerfester, hvoraf Juleblot midtvinters
var fornemst; byggede Templer og anordnede Kongerne 12 Præ-
ster som Raad eller Hofgoder. Han byggede Stæder og stiftede
Stater. Saaledes styrede hans Søn Seming over Throndelagen
og Yngve-Frey i Sverig, fra hvem Ynlingaæten herledes. Ligesaa
indførte han Runeskrivt, og anordnede Begravning i Høie. Efter
sin egen Lære, der anpriste en voldsom Død, som den sikkreste
Vei til, som en Einherie af Stridens Møer Valkyrierne at blive
ført til Valhalla, lod Odin sig give 9 Spydsaar, lignende ogsaa
deri andre Religionsstiftere, at han holdt det for klogt at døe for
sin Lære. I 1000 Aar stod den ved Magt i Norden med sine
blodige Menneske- og Dyr-Offringer, der feiredes i plumpe Temp-
ler eller i Lunde, hvor Afgudsbillederne vare reiste.

OM NORR OG GORR.

   Der er et dunkelt Sagn i Sagaerne om at to Brødre af jothunsk
Æt og fra Jothunheim, Norr og Gorr, skulle have bemægtiget
sig Overherredømmet. Dette skulle de have faaet Leilighed til
at gjøre idet de, Norr gjennem Landet, Gorr rundt Kysterne,
gjennemtogede Norge for at lede efter deres Søster, som var
bortført af en Kjæmpe Rolf paa Berge. Norr skal saaledes have
d.IV,b.2,s.243   tilskiftet sig det faste Land, Gorr Øerne; men om der er noget
heri, er der dog nok Intet i at Norr har givet Landet Navn; thi
det udledes rimeligst af dets Beliggenhed som det nordligste af
de Lande, Gotherne besatte. Det er ogsaa bedre at antage, at
disse Høvdinger vare af gothisk Æt, nemlig fra Stammer, der
fra tidligere Folkevandringer vare blevne gjensiddende paa den
østre Side af Østersjøen, hvorfra Norr og Gorr siges komme.
Disse stode altsaa i Spidsen for en sildigere Folkevandring, som
ingen videre Følge havde, end at give Landets Smaariger en ny
Herskerfamilie. Af denne navngiver Historien som nedstammende
Halfdan den Gamle, Konge paa Ringerige.
YNGLINGAÆTEN I NORGE.

   I Sverig havde Ynglingaæten af Asablod blomstret i Aarhun-
dreder indtil den fra Værmeland af gjennem Befrændelse med
Smaakonger øst i Landet af Halfdan den Gamles Æt udbredte
sig som Herskerstamme i Norge. Af den er Halfdan hin Svarte,
som fra 840 -- 863 styrede den bedste Deel af Østlandet, Sogn
og Værmeland, bleven meest bekjendt. Hans Retviished har der-
til gjort ham mere fortjent end hans Magt. Af Frygt for denne
Egenskab holdt derfor Kongens egen Mærkesmand eller Fahn-
bærer, Herjulf, for et Drabs Skyld det for bedst at drage af
Landet, hvorved da Hærjedalen bebyggedes ligesom Jæmtland
var bleven det af Ketil Jamti, der med endeel Indthrønder var
vandret over Østfjeldene forat unddrage sig den thrøndske Kong
Eysteins Voldsregjering. Ved Lagmand Thorleif hin Vise lod
Halfdan foreslaae en Lov for Oplandene, der antoges af Folket
paa Eidsevjuathing, og hvoraf Loven fik Navn. Ligesom Oplan-
dene der havde sin fælleds Thingplads, saa thingede Indthrønderne
til Frostething, Udthrønderne til Ørething, de Vestenfjeldske til
Gulething. Andre mærkelige Thing vare Borgarthing ved Sarpen
og Haugathing ved Tønsberg for Fylkerne om den nu saakaldte
Christianiafjord (Vigen). Halfdan var meget elsket, hvilket Folket
i de forskjellige Fylker viste, ved at dele hans Legeme og reise
"Halfdanshøje" hver hos sig over de enkelte Lemmer, da han
druknede ved, efter et Julelag paa Hadeland, at kjøre over Rands-
fjorden. Den velordnede Stat, han efterlod sig, var Grundvol-
den til den stolte Bygning, som hans Søn opførte, idet han efter
d.IV,b.2,s.244   mangeaarig Kamp forvandlede det adsplittede Norge til et Ene-
rige. Det synes ogsaa som at Landet har været saa opdyrket
og vel ved Magt, at det nok kunde friste et ærgjerrigt Hoved.


ANDET TIDSRUM
NORGES VELMAGTS TID MED EGNE KONGER
(Fra 863 -- 1387).

FØR BORGERKRIGENE

Harald den 1ste Halfdanson "Haarfager."    Endeel af sin Barndom havde Harald maattet tilbringe hos en
mægtig Mand paa Dovrefjeld, ved Navn Dovre, som var i Unaade
hos hans Fader, og sagdes at være af Jothunæt. Det er rimeligt,
at dette Ophold har havt megen Indflydelse paa Haralds Charak-
teer og Planer. Flere af de Provindser, som Halfdan havde
lydtvunget, benyttede sig af hans Dødsfald og Haralds Ungdom
-- thi han var kun 10 Aar -- til at reise sig i Opstand. Dette
bevirkede især de Slægter, som havde maattet fravige Hersker-
sæderne for Halfdan. I Spidsen stillede sig Kong Gandalf i Alf-
heim, et Rige mellem Glommen og Gøthaelven, som længe havde
været samlet, og hvis Beboere, Elvegrimer, vare bekjendte for
Vildhed og Tapperhed. Men den unge Harald, hjulpen af sin
ikke meget ældre Morbroder Guttorm, slog Gandalfs Søn Hake
i Hakadalen, og bemægtigede sig, efter en Sejer over Gandalf
selv, hans Rige. Derpaa vendte han sig mod de endnu uafhæn-
gige Høvdinger i Oplandene, og trængte frem ligetil Dovre. Maa-
skee skulde han have standset her, dersom ikke hans Frierbud
til Kongedatteren Gyda havde bragt det Budskab tilbage, at hun
ikke vilde give ham sin Haand før han sad som Enedrot i Norge
ligesom Kongerne i Sverig og Danmark. Han svoer da ikke at
ville pynte sit Haar før den Bedrivt var udført, og han holdt
Ord. Togange maatte han erobre Throndelagen. Kong Erik af
Sverig maatte han tugte. Efter Slaget i Hafursfjord ved Stavanger
faldt hele Vestkysten i hans Hænder; og der var nu af 31 Smaa-
konger Ingen, som gjorde ham Enekronen stridig. Da pyntede
Rognvald Jarl, en af de Høvdinger, som villig havde underkastet
d.IV,b.2,s.245   sig, hans Haar og sagde: nu er dit Haar fagert, Herre min! --
et Udtryk, hvorefter Harald siden er navngiven.
   Harald foer frem mod Folk og Frihed som en Erobrer. Kronen
tilkjendte han al Odelsret, og forvandlede de frie Odelsmænd til
landskyldpligtige Leilændinger. Derfor gjorde Thrønderne Op-
stand, og Kampen var overalt haardnakket. Endskjøndt enkelte
Mægtige, saasom Rognvald Jarl paa Møre, Hakon Griotgardssøn
i Throndelagen og Ketil Raum, gik over til ham, saa fandtes dog
Mænd, der, som Herlaug i Namdalen, før gik levende i Graven
end erkjendte Sejerherren; og mange af de ypperste Slægter
forlode for bestandigt Fædrelandet. Island befolkedes derved
for førstegang, hvor de landflygtige Nordmænd stiftede en Fristat,
som har for alle Tider beviist at den republikanske Regjerings-
form er den fortrinligste af alle til at udvikle Menneskenes Aand
og gjøre en Stat blomstrende. Ligesaa besattes Øgrupperne i
Vesterhavet, Shetlands- (Hjaltlands)-, Ørkenøerne og Færøerne
med misfornøiede Nordmænd, som derfra dreve Vikingefærd,
indtil Harald selv kom did og underlagde dem Norge. De Fleste
forøgede de Vikingesværme, som dengang plagede Europas vest-
lige Lande. Og imellem dem er Rognvald Jarls Søn Rolf, for
sin Sværheds Skyld kaldet Gangeren, især bleven mærkelig; thi
han satte sig fast i en af Frankrigs bedste Provindser, som senere
deraf blev kaldet Normandiet, ægtede Kongens Datter og blev
Stamfader for en Række af Englands Konger. Ligesom ellers
denne Rolf maatte udvandre fordi han imod Haralds strenge
Forbud havde øvet Strandhug, saa er det nok muligt, at Flere
udvandrede mere af Frygt for Enekongens strenge Retspleie end
af Sorg over Frihedens Forliis. De Mægtige, som fandt sig i
Tingenes nye Orden, bleve Jarler og Herser. Jarlerne havde 1/3
af Kongens Indkomster og skulde stille 60 Stridsmænd; Her-
serne 20. Disse Lehnsposter vare dog tillykke ikke arvelige.

   Harald havde mange Medhustruer og med dem mange Sønner,
men megen Uleilighed af dem. De fore voldsomt afsted, og
Harald maatte ofte tage blodig Tugt over dem. Mærkeligst af
disse sørgelige Scener er Sønnen Rognvald Rettilbeins Indebræn-
ding med alle sine Seidmænd eller Koglere. Denne Straf tog
Harald, fordi han udtrykkelig havde forbudt al saadan Overtro.
Forat stille de urolige Hoveder tilfreds, havde Harald givet dem
alle Kongenavn, men anordnet, at den Søn, han avlede med
d.IV,b.2,s.246   den danske Ragnhild, skulde være Overkonge. Dennes Søn blev
Erik, sin Halvbroders den fredelige Bjørn Farmands og flere af
sine Halvbrødres Drabsmand, hvorfor hans Navn blev "Blodøxe."
Ham veeg Harald Sædet i sit 80 Aar, og døde 3 Aar efter paa
sin Kongsgaard Augvaldsnæs paa Karmøen, og ligger begraven
ligeoverfor paa det faste Land.
Erik 1ste Haraldssøn, "Blodøxe"    holdt sig kun eet Aar efter Haralds Død. Da fordreves han af
Thrønderne og Vigværingerne, i hvis Spidse Halfdan og Olaf
Haraldssønner stode. Det endelige Udslag gjorde Hakons, Ha-
ralds yngste, i England hos Kong Adelstein opfostrede Søns An-
komst, om hvem Folket strax flokkede sig, da Sigurd Jarl, Søn
af Hakon Griotgardssøn, i hans Navn havde givet dem Løfte om
den gamle Friheds Gjenoprettelse. Erik flygtede med sin onde
Dronning Gunhild og sine Sønner til England, hvor hans store
Tapperhed skaffede ham et Jarldømme, og hvor han døde paa
Valpladsen, efter at have, som der siges, ladet sig christne.

Hakon 1ste Haraldssøn "Adelsteensfostre" eller "den Gode."    Var en fortæffelig Konge, der villig gjengav Folket Odels-
retten med Landskyldfrihed, Kongevalgret og Stemmeret paa
Thingene. I 19 Fredsaar vandt Norge Styrke; Rygtet herom
bragte Jæmtland og Helsingeland til at give sig under Norge.
Wærmland, som Arnvid Jarl vilde rive løs, bragte Hakon til Ly-
dighed. Gulethings- og Frostethingslovene samledes og forbed-
redes ved Lagmand Thorleif, der ligesom Bedstefaderen havde
Navn af den Vise. Hver Mand paabødes at have Vaaben efter
sine Kaar og at være pliktig til at værne Landet. Dette ind-
deltes i Skibreder, som stillede Skibe og Mandskab; og søgtes
tillige dets Forsvar lettet ved Varders Oprettelse. Disse Indret-
ninger gjordes nødvendige ved de idelige Anfald, som Erik Blod-
øxes Sønner fra Danmark af paaførte Landet. De dreve Kong
Trygve, Sønnesøn af Harald Haarfager, som indehavde Vigen,
bort; men Seiren ved Augvaldsnæs rensede Landet. Aaret efter
lede de Nederlaget paa Rastarkalf i Søndmøer, hvor den gamle
d.IV,b.2,s.247   Elgill Ullserk delte Æren med Hakon. Endelig overrumplede de
Hakon ved Davrebordet paa Stordøen ved Bergen. Kongens
Frænde Eyvind Skaldaspiller berettede ham Faren; men med
sit gode Sværd Qværnbider og sine faa Hirdmænd (Hofmænd)
mødte han og slog den overlegne Fiende, imellem hvem Gun-
hilds vilde Brødre Alf Askmand og Eyvind Skreya udmærkede
sig ved sine rasende Anfald, under hvilke de bide i Græsset for
Hakon og Thorolf Stærke. Under Forfølgelsen af sin Sejer ram-
mede en Piil den ædle Hakon med Banesaar 963. Han udaan-
dede paa sit Fødested Thorahellen nær Bergen og blev gravsat
paa Sæheim nordenfor dette Sted. Men Eyvind Skaldaspiller
reiste ham det herligste Minde i Drapaet "Hakonamaal." Hakon
var bleven christnet i Engeland; men det lykkedes ham ikke at
gjøre sin Tro gjældende i Norge, hvor Bonden Asbjørn Medal-
huus høit paa Frostethinget lod ham vide, at Folket vilde tage
Kronen fra ham, dersom han forsøgte videre paa at fratage det
de gamle Guder.
Harald 2den Erikssøn "Graafell."    Den døende Hakon arvgav Erikssønnerne Riget mod at Haar-
fagersønnerne og deres Ætlinger, som indehavde store Stykker
af Østlandet, beholdt hvad de havde, og Sigurd Jarl sine Lehn
i Throndelagen. Harald blev saaledes Overkonge; men Gunhild
og de gjenlevende Brødre havde meget at sige. Løfterne bleve
ikke holdte. Sigurd Jarl indebrændtes. To af Haarfagerætlingerne
myrdedes. Folket opirredes ved voldsomme Forsøg paa at kuld-
kaste Hedenskabet. Ved Thrøndernes Hjælp holdt dog Sigurd
Jarls Søn Hakon sig i nogle Aar, indtil han tog sin Tilflugt til
Harald Blaatand i Danmark, som nu var Erikssønnernes Fiende,
da de ikke holdt Løftet om at gjøre ham til Lehnsherre. Folket,
hvis Misfornøielse ogsaa eggedes ved en usædvanlig Hungersnød,
slog to af disse ihjel. Hakon skaffede det endelig af med dem
ved at faae Harald Graafell nedlokket til Danmark, hvor han
skulde imodtage Forlehninger, men i det Sted fældes af Danske-
kongens Brodersøn Guldharald, som skulde faae Norge istedetfor
det halve Danmark, som han krævede. Guldharald skulde der-
paa dræbes af sin Fostbroder Hakon, som da skulde erholde
Norge som Danskekongens Jarl. Det gik ganske saa. Harald
d.IV,b.2,s.248   Graafell -- saakaldet fordi han, ved at afkjøbe en islandsk Kjøb-
mand et Graaværk, skaffede denne Afsætning -- faldt i Liim-
fjorden for Guldharalds Haand, og Hakon overrumplede igjen
den sejertrætte Harald og lod ham hænge 978. Paa Haugathing
fik Danskekongen Overkongenavn og Hakon blev hans Jarl, hvor-
imod Haarfagerætlingerne i Oplandene beholdt sine Smaariger.
Hakon 2den Sigurdssøn Jarl.    Ved Thinganæs i Sogn slog Hakon den sidste Blodøxsøn, Ragn-
fred, som foruroligede Norge. Og efter at have hjulpet Harald
Blaatand med at forsvare Volden Dannevirke mod den tydske
Keiser, og ladet sig, ligesom Kongen, christne -- men kun for
strax at afsige Christendommen igjen -- ophævede han Afhæn-
gighedsforholdet til Danmark. Jomsvikingerne, som skulde hevne
dette Frafald, slog han efter 3 Dages Strid tilbage i Hjørunga-
vaag paa Søndmøer. Dette i Forening med Hakons Iver for
Hedenskabet, Talenter, Lykke og berømte Navn, samt en Række
af gode Aar, gjorde hans Regjering elsket, og gav ham Navnet
"den Gode." Men da han mod Alderdommen blev despotisk og
agtede hverken Folks Gods eller Hustruer, saa udførte Thrøn-
derne den Bestemmelse i Frostethingsloven, der byder Mandreis-
ning gjennem 8 Fylker, om Konge, og igjennem 4, om Jarl kræn-
ker Loven eller nogen fri Mand. Anledningen gav Hakon ved
at ville bortføre Orm Lyrgias Brud Gudrun Lundesol. Bønderne
reiste sig strax i Opstand og forenede sig med den af Eriks-
sønnerne dræbte Haraldsætling, Kong Trygves Søn Olaf, som
just da hjemkom efter mangfoldige eventyrlige Bedrivter. Hakon
blev slagen, og paa Flugten dræbt af sin Træl Karker.

Olaf 1ste Tryggvesøn (995 -- 1000)    var en Søn af Haarfagers Sønnesøn, Tryggve, som dræbtes
under Erikssønnernes Regjering, og født paa Moderens Flugt.
Solgt til en esthlændisk Sjørøver, kom han omsider til Garda-
rige (Rusland), hvor hans Morbroder, som der havde en betyde-
lig Post inde, fik ham opdraget ved Hoffet. Siden betegnede de
d.IV,b.2,s.249   mærkeligste Eventyr hans Ungdom. Han var givt i Venden,
kom Keiseren tilhjælp ved Angrebet paa Dannevirke, hvis Ind-
tagelse var en Følge af hans Raad, at lægge Ild til, og feidede
siden meget paa England og Sydlandene. Paa disse Tog var
han bleven Christen, og søgte nu at indføre sin Tro i Norge,
men paa den voldsomste Maade. Den brave Sigmund Brestir-
søn christnede Færøerne, sit Fødested, og den iilsindede Præst
Thangbrand gjorde nogen Fremgang dermed paa Island. Olaf
standsedes i dette sit Hovedmeed ved en Reise, han foretog
til Venden, for der at indkræve sin Dronning Thyras Medgivt.
Den svenske Dronning Sigrid Storraade, nu givt med Svend
Tveskjæg i Danmark, og hadig paa Olaf for en Fornærmelse,
han havde tilføjet hende under et Frierie, fordi hun ei vilde
lade sig christne, eggede sin Mand og den svenske Kong Olaf
Skotkonung, med hvem Hakon Jarls Sønner Erik og Svend
tilligemed flere misnøjede Nordmænd forenede sig, til at lægge
sig med en langt overlegen Flaade i Baghold for Olaf ved Øen
Svollder i Venden, naar han kom tilbage med sin Pragtflaade.
Jomsvikingeren Jarl Sigvald, som havde Hjørungaslaget at hevne
paa Norge, førte Olaf i Fælden. Han slog den danske og svenske
Flaade, men endelig bukkede han under for Erik Jarl. Kongen
sprang overborde fra sit berømte Skib "Ormen hin lange," og
kom ikke derifra ligesom den siden saa berømte Einar Tham-
beskjælfver, som dengang i sin Ungdom havde stort Navn som
Bueskytter. Dette Slag, hvori Æren udeelt er paa Olafs Side,
forefaldt Aar 1000.
Erik og Svend,    Hakon Hladejarls Sønner, fik nu Styret over Norge: den Før-
ste under Danskekongens Høihed, undtagen det Fædrene-Jarl-
dømme nordenfjelds, som ikke var underlagt nogen fremmed
Høihed; den Sidste under svensk Høihed. Tillige havde Erling
Skjalgsøn paa Vestkanten, og Einar Thambeskjælver, gift med
Jarlernes Søster Bergliot, i det Throndhjemske store Forleh-
ninger. Jarlerne regjerede godt. Christendommen, som de be-
kjendte sig til, gjorde dog ei store Fremskridt; men desmere,
da 1016

d.IV,b.2,s.250   Olaf den 2den "den Hellige,"    Søn af Haarfagerætlingen Harald Grænske, erholdt Regjeringen.
Dette lykkedes ham deels derved, at Lehnspligten havde bort-
kaldt Erik Jarl til den danske Kong Knut i England, deels ved
sin Fosterfader Sigurd Sirs Indflydelse, ogsaa en Haarfagerætling,
som paa Ringerige havde sit Kongesæde. Han overtalte de uaf-
hængige Høvdinger i Oplandet, og paa Eidsevjuathing tog Fol-
ket Olaf til Overkonge med Løftet at gjøre Ende paa det frem-
mede Vælde. Under Agdur slog desuden Olaf Svend Jarl, Einar
Thambeskjælver og Erling Skjalgsøn. Svenskekongens smaalige
Had var en Følge saavel af denne Fremgang, som af Olafs djærve
Gjæsterier omkring Mælaren, mens han tilbragte sin Ungdom som
Sjøkonge, men Olaf sad allerede for fast til at frygte noget deraf;
og det svenske Folk tvang sin Konge ved sine Lagmænds djærve
Tale, til at holde sig rolig. Olaf tog endog hans Datter Astrid
tilægte ved Rognvald Gøthajarls Mellemkomst. Olaf gav mange
hensigtsmessige Love, holdt strengt over Retten, prægede Mynter,
opbyggede det af Olaf Trygvesøn anlagte, men af Svend Jarl
nedbrændte Nidaros (Throndhjem) og anlagde Sarpsborg. Men
hans voldsomme Maade at indføre Christendommen paa berøvede
ham Folkets Hjerter og bragte hans Frænder, Smaakongerne paa
Oplandet, til at sammenrotte sig. Olaf tog vel en streng Hevn
over dem; men at han nu bar Kongenavn alene i Norge gjorde
ikke andre Høvdinger mygere. Erling Skjalgsøn, Einar Tambe-
skjælver, den Arnesønske Familie, Harek af Tjøtø og Thorer
Hund fra Nordlandene indlode sig med Kong Knut af Danmark
og England. Og det nyttede Olaf lidet, at han i et uafgjørende
Feldttog tilligemed den svenske Kong Anund Jacob søgte at
forekomme sin mægtige Modstander. Saasnart han viste sig med
en mægtig Flaade, saae Olaf sig saa forladt, at han rømmede
Landet og drog til Rusland 1029.

Knut "den Mægtige"    af Danmark satte Hakon Erikssøn Jarl til Statholder, men da
denne druknede inden kort, indtræffer en Mellemtid, hvori Høv-
dinger herskede. Da drog Bjørn Stallar (Kongens Talemand) til
Olaf, og opmandede ham til at forsøge Gjenerobringen. Aaret
d.IV,b.2,s.251   efter stod Olaf i Værdalen med 4000 Mand, hvor Høvdingernes
Hær, 12000 Mand stærk, mødte ved Stiklestad. De seirede her,
og Kongen faldt 31. Aug. 1030.
Svend Knutssøn 1030 -- 1036.    Denne fremmede Tyrans skamløse Udsigelser og Nationalæren
fornærmende Anordninger gjorde Høvdingerne snart kjede af
ham. Hadet gav sig Luft i at ophøie Olafs Hellighed og Mirak-
lerne, som sagdes skeete ved hans Liig. Han blev ogsaa siden
Norges Skytshelgen (Sanct Olaf). Selv Kalf Arnessøn, Anføreren
ved Stiklestad, og Einar Thambeskjælver droge, bøiede af Anger
og Fædrelandets Ulykke, til Garderike og hjemhentede Olafs
Søn, den unge Magnus. Svend oppebiede neppe Ankomsten;
men skyndte sig hjem til Danmark.

Magnus den 1ste Olafssøn, "den Gode".    Han holdt i Begyndelsen kun slet de Fredstilsagn, han havde
givet sin Faders Avindsmænd. Men Sighvat Skjald og Einar
Thambeskjælvers oprigtige Raad bragte ham til at afstaae fra
Forfølgelserne. Den Sidste havde megen Indflydelse. Magnus
samlede Lovene i Lovbogen "Graagaasen", og erholdt Danmarks
Krone efter det Forlig, at den Længstlevende af Kongerne skulde
raade for begge Riger. Den danske Statholder Svend Jarl be-
røvede ham dog Danmark omsider, endskjøndt Magnus seirede
stedse og indlagde sig stor Ære ved at tilføie dette Riges skræk-
kelige Fiender, de hedenske Vender, et stort Nederlag. Ved sin
Død i Danmark 1047 testamenterede han sin utrættelige Mod-
stander dette Rige.

Harald 3die Sigurdssøn "Haardraade".    Denne Helt var Søn af Sigurd Sir, havde stredet med sin
Frænde Kong Olaf ved Stiklestad, og siden i den græske Keisers
Tjeneste erhvervet sig stor Hæder og Rigdom. Den sidste deelte
han med Kong Magnus i Dennes sidste Regjeringsaar, hvorimod
han blev hans Medregent. Han var hverken sindet, at give efter
d.IV,b.2,s.252   for den danske Svend eller for de norske Stormænd. Efter en
langvarig Feide maatte han dog lade Svend i Ro. Den vigtigste
Vinding af Krigen var Oslos Anlæg for dens Skyld 1058. Da
Harald lod den trodsige Gubbe Einar Thambeskjælver og hans
Søn Endrid myrde, udbrød en Opstand under den oplandske
Høvding Hakon Ivarson af Hladeæten, som dog dæmpedes.
1066 faldt Harald i England, hvorhen han var dragen den en-
gelske Kronkræver Toste tilhjælp.
Olaf den 3die Haraldssøn "Kyrre" (1066 -- 1103).    Denne den krigerske Haardraades Søn havde sin Broder Mag-
nus 2den
til Medkonge til 1069, og er bleven udmærket ved sin
fredsæle Regjering, hvoraf han og erholdt sit Tilnavn. Sæderne
forfinedes meget under ham. Klædedragten blev prægtigere.
Vinduer, Kaminer og Gulve gjorde Husene beqvemmere og
pynteligere. Konghella i Bohus, Stavanger og Bergen bleve
Handelsbyer 1070. Derved og ved Anordningen om at i hvert
Fylke skulde aarlig frigives een Træl fremhævedes en Borger-
stand. Kirker byggedes; mellem dem Domkirken i Nidaros.
Geistligheden havde stor Deel i disse Forbedringer; men endnu
mere Kongen selv, hvis Valgsprog var, at det frydede ham, at
Folket viste Kongen sin Velstand, og at dets Frihed var hans
Lyksalighed.

Magnus den 3die Olafssøn "Barfod" 1093 -- 1103.    Havde en farlig Medbeiler i Kong Magnus 2dens Søn Hakon,
som var Medkonge til 1095. Dennes Parti reiste sig vel under
Thorer af Steig og Eigill af Urland; men Opstanden kuedes med
deres Henrettelse. Magnus var meget stridbar. Vel kom der af
hans Krig med Sverig intet videre ud end et Giftermaal med
den svenske Kongedatter Margretha; men destomere af hans
mange Tog vestover til Skotland, hvor han grundfæstede Norges
Herredømme over de skotske Øer. Paa et af disse faldt han i
Irland. Det norske Krigsvaaben siges at herlede sig fra den
gule Løve paa hans røde Vaabenkjortel. Sit Tilnavn fik han
fordi han brugte Bjergskotternes Dragt, der lader Benene bare.

d.IV,b.2,s.253   Magnus Barfods Sønner 1103 -- 1130. Eystein den 1ste, Sigurd den 1ste og Olaf den 4de 1116.    Eystein var en fortræffelig Regent, fredkjær og lovviis. Jæmt-
lænderne, som siden Olaf den hellige havde været fra Norge,
gave sig desaarsag atter under det. Sigurd indlagde sig stort
Berøm ved et prægtigt og sejerrigt Korsfarertog til det hellige
Land, hvoraf han fik sit Tilnavn "Jorsalafar". Om Olaf er intet
at sige.

Eystein den 1ste og Sigurd Jorsalafar 1116 -- 1122.    Under denne Samregjering er meest at lægge Mærke til Kirke-
anliggendernes Fremme, hvorom Kongerne vare mere enige end
i andre Puncter, der vedrørte Forfængeligheden. Eystein tog
Sigurd Hranesøns Parti, da denne anklagede Kong Sigurd for at
have sendt hans Søsters Mand til Island for imidlertid at be-
mægtige sig hans Hustrue, og Kong Sigurd igjen søgte at hevne
sig ved at saggive Hranesøn for Underslæb med Oppebørslerne
af Finmarken. Hranesøn forhindrede Borgerkrigen alene ved at
falde den kongelige Fornærmer tilfode; og Eysteins Død lod den
mistænkelige og sindssyge Sigurd i Enebesiddelse af Thronen 1122.

Sigurd Jorsalafar som Enekonge 1122 -- 1130.    Under hans Regjeringsperiode, dog før Eysteins Død, lagdes
Spiren til alle de Borgerkrige, som i over 100 Aar sønderslede
Riget; idet han nemlig, ved, efter Jernbyrd ved at haandtere
gloende Jern uskadt, at antage som Magnus Barfods Søn en vis
Harald Gilchrist fra Irland, gav enhver ærgjerrig Eventyrer
Exemplet paa at kunne fremstille sig som Kronkræver i Norge.

UNDER BORGERKRIGENE
(Fra 1134 -- 1240).

Harald 4de Gilles med Magnus 4de Sigurdssøn Blinde.
(1130 -- 1134).
1ste Borgerkrig.

   De to Konger vare af meget ulige Characteer. Dette og Mag-
nus's Avindsyge over den lette Maade, hvorpaa Harald havde
berøvet ham det halve Rige, lod Borgerkrigen efter 3 Aar ud-
d.IV,b.2,s.254   bryde. Slagen ved Fyrisleif i Bahuus, fandt Harald Gille Hjælp
i Danmark, kom igjen, fangede Magnus i Bergen, og lod ham,
lemlæstet paa sin Manddom, halthugget, blindet og kronraget
sætte i Munkholms Kloster.
Harald Gille alene (1134 -- 1136).    Aaret efter ødelagde Venderne i Bund og Grund Byen Kong-
helle, ved hvilken Leilighed Bonden Olvar udmærkede sig. Men
endnu værre Ulykke kom over Landet, da en vis Sigurd, kaldet
"Slemmedegn", fordi han var præstviet, indfandt sig og indgik
Jernbyrd paa at han var en Søn af Magnus Barfod. Harald
vidste ikke bedre Raad, end at forsøge at snigmyrde ham, men
deri forekom Sigurd Kongen, som da dræbtes om Natten i Ber-
gen 1136. Men istedetfor Hyldest, fik han den Erklæring af
Borgerne, at de ikke vilde have en Brodermorder til Konge, og,
var han ikke det, saa havde han ingen Ret til at melde sig.

Kong Inge 1ste Haraldssøn "Krokeryg" og
Sigurd 2den Haraldssøn Mund
2den Borgerkrig.

   Slemmedegnen drog da nordpaa, tog Magnus ud af Klosteret,
og gjorde ham til Skjold for sin egen Ærgjerrighed; men, slagen
ved Minde af Harald Gilles Sønners Formynder Tjostolf Alesøn,
maatte han i Sverig og Danmark søge videre Hjælp. Atter leed
han med sin danske Hjælpehær et Nederlag ved Oslo; og i Slaget
ved Holmen graa faldt Magnus bedækket af sin tro Svend Reidar
Griotgardssøn, og Sigurd Slemmedegn fangedes og leed med Helte-
mod Døden under de skrækkeligste Piinsler.

Kong Inge 1ste, Sigurd 2den og Eystein 2den.    Da de ypperlige Formyndere Thjostolf Alesøn og siden Gre-
gorius Dagsøn i 6 Aar havde styret for de unge Konger, hjem-
kom Halvbroderen Eystein fra Skotland, og fik Trediedeel i
Riget. Inge, som legemlig var den svageste, især siden han ved
et Fald i Mindeslaget var bleven vanfør, var i Aanden den
stærkeste og meest folkekjær. Dette gav Anledning til Tvistig-
heder, som den pavelige Gesandt Cardinal Nicolaus vel bilagde
d.IV,b.2,s.255   -- ved hvilken Leilighed Bispen i Nidaros blev ophøiet til Erke-
bisp og et Bispesæde anlagt i Hammer, som fra da blev en an-
seelig Stad -- men som dog omsider udbrød i
3die Borgerkrig.

   Eystein og Sigurd sammenrottede sig mod Inge og søgte blodig
Hevn over hans trofaste Mænd. Det ingeske Parti overmandede
omsider Sigurd i Bergen, og fældede ham selv 1155; og to Aar
efter dræbtes Eystein ved Oslo. Fortsættelsen af disse Urolig-
heder var et nyt Led i Borgerkrigenes blodige Kjæde.

Kong Inge 1ste alene.
4de Borgerkrig.

   De slagne Kongers Høvdinger, Sigurd af Reine og Endrid
Unge samlede nemlig Partiet om Sigurds unge Søn Hakon
"Hærdebred", der ogsaa kronkaaredes af Thrønderne. Togange
seirede vel Inges Partie under Gregorius Dagsøn ved Konghelle;
men kort efter faldt Gregorius ved Foss og Kong Inge i et Slag
ved Oslo, som han tabte ved Forræderi.

Kong Hakon 4de Hærdebred. 1161 -- 1162.
5te Borgerkrig.

   Det ingeske Parti reiste sig atter under Erling "Skakke", og
gjorde efter et Aar Ende paa Hakons Regjering ved Seiren i
Steinevaag, hvor han faldt.

Kong Magnus 5te Erlingssøn. 1163 -- 1184.    Den listige Erling havde faaet sin og Sigurd Jorsalafars Datters
Søn valgt til Konge under sit Formynderskab. Den mandlige
Green af Kongestammen, Sigurd, Kong Sigurd Munds Søn, fik
imidlertid Talsmænd i de forrige Høvdinger, som med Vaaben i
Haand fremstode i
6te Borgerkrig,

der endtes med Nederlaget paa Re ved Tønsberg, hvor Erling
fik gjort det af med alle sine Modstandere. Derefter blev hans
d.IV,b.2,s.256   Politik, at støtte sig til Geistligheden, som han indrømmede alt.
Riget erklæredes for et Lehn af St. Olaf; og Erkebispen med
det øvrige høie Præsteskab fik da meest at sige selv ved Konge-
valget. Som Tegn paa denne Underdanighed under Kirken, og
efter fremmede Kongers Exempel, lod han ogsaa sin Søn krone
i Bergen 1164.
7de Borgerkrig.

   Ogsaa denne, som optændtes af en Olaf, Ætling af Kong Mag-
nus Barfod, der samlede det saakaldte "Hættesvende"-Parti paa
Østlandet, bidrog kun til at sætte Magnus end fastere, idet Er-
ling ødelagde Modstanderne paa Stange. Fire Aar efter lod han
ogsaa sin Hustrues Søn med Sigurd Mund henrette, saa Magnus
syntes at sidde sikkert. Til det samme tjente ogsaa
8de Borgerkrig,

som Eystein Meila, Eystein 2dens Søn, afstedkom med sit Parti,
de siden saa berømte Bjerkebeiner. Thi paa Re slog Kong
Magnus dem og fældte Modkongen 1177.

9de Borgerkrig.

   Udholdenhed var Bjerkebeinernes Partimærke. De samlede
sig igjen, tvang En ved Navn Sverrer, der sagde sig Søn af
Kong Sigurd Mund, til at sætte sig i Spidsen, og gav nu Hek-
lungerne, Magnus Erlingssøns Parti, nok at bestille i mange Aar.
Sverrers Snildhed, Raadsnarhed og Tapperhed styrende hans
krigsvante enthousiastiske Parti gav ham Seiren ofte naar han
syntes tilintetgjort. I en Fegtning ved Nidaros blev han sin far-
ligste Fiende Erling Skakke qvit. Magnus fordrev han til Dan-
mark, Erkebisp Eystein til England. De heklungske Høvdinger
slog han paa Oplandet, en Bondehær i Bergen, og strax efter
Kong Magnus paa samme Sted. Erkebispen tvang han til at
tage sin Banlysning i sig igjen; og endelig efter at mange Træf-
ninger med afvexlende Lykke vare holdte mellem Bergen og
Nidaros, slog han aldeles det heklungske Parti i et Sjøslag i
Sogn, hvorunder Kong Magnus druknede. Sverrer reiste sig
selv et Æresminde ved at holde en skjøn Liigtale over sin over-
vundne Fiende. Thi han var en veltalende og til Geistlig op-
dragen Mand.

d.IV,b.2,s.257   Kong Sverrer 1ste Sigurdsøn. 1184 -- 1202.    Sverrer kunde nu først siges at være det hele Riges Konge,
endskjøndt han forlængst var kaaret dertil paa Ørethinget. Imid-
lertid fik han sjelden Ro til ret at gjøre sine udmærkede Egen-
skaber frugtbare for Landet. Som Lovgiver har han store For-
tjenester; men især vilde Skjebnen, at hans Feldtherredygtighed
skulde komme i Anvendelse. Dette gjorde den overmodige
Geistlighed, som ikke kunde glemme Magnus Erlingsøns gyldne
Løfter og Dage.

10de, 11te, 12te og 13de Borgerkrig.

   For det første fik Sverrer tre særskilte Partier efter hverandre
at kjæmpe med: først John Munds Kuflunger, idet han udgav
sig for en Søn af Kong Inge, saa Sigurd Mordbrænders; omsider
Vargbælgernes, der fore om med et Barn, Vikar, en foregiven
Søn af Magnus Erlingssøn, indtil Bymændene af Tønsberg ad-
splittede dem. Efter et Tidsrum, som var alene opfyldt med
Tvistigheder med den myndige Erkebisp Erik, som undveg til
Danmark for derfra at virke mod den af Geistligheden forhadte
Sverrer, fristede den erlingske Slægt de sidste Anstrengelser i
Øiskjæggernes eller Guldbeinernes Opstand. De havde samlet
Styrke paa de skotske Øer, men Sverrer tilintetgjorde dem i
Florevaag ved Bergen 1193. En Følge af Seiren var ogsaa at
hine Øer, som under de borgerlige Uroligheder havde skjøttet
sig selv, atter kom under Norge.

14de Borgerkrig.

   Bisp Nils af Oslo, en forrædersk og forslagen Mand, havde
havt betydelig Deel i Øiskjæggernes Borgerkrig. Efter nød-
tvungen at have kronet Sverrer, undveeg han til Erkebisp Erik
af Danmark, for i Tryghed at kunne lægge onde Raad op. Føl-
gen heraf var Reisningen af det stærke og udholdende Bagle-
parti, som han fremskabte om en ny foregiven Søn af Magnus
Erlingssøn, den unge Inge. Det havde stor Fremgang. Kun
Thrøndelagen stod saagodtsom Sverrer alene tilbage; thi han
var sjelden selv saa lykkelig at træffe paa dem, og de pavelige
Banstraaler gjorde Folket ængstligt. Vigværingerne gjorde Op-
d.IV,b.2,s.258   stand, men leed et stort Nederlag ved Oslo; ved Throndhjem
slog han sig en Flaade til, og Tønsbergs Castel maatte give sig
efter en lang Beleiring. Fra denne bragtes Helten syg til Bergen,
hvor han døde "i Høisædet, stor som han havde levet, tilgivende
sine Fiender".
Kong Hakon Sverrersøn. (1202 -- 1204).    Var af Faderen erklæret for eneste Søn. Dette og Baglekongen
Inges Nederlag paa Helgøen syntes tilligemed Hakons Forsonlig-
hed at ville ende Borgerkrigene; men denne ypperlige Konges
Braddød ved Forgivelse, hvorfor Stedmoderen den svenske Mar-
gretha bærer Skylden, og Sverrers Søstersøn Jarl Hakon Galin
aabnede igjen Banen for nye Uroligheder.

Kong Guttorm 1ste Sigurdssøn 1204.    Bjerkebeinernes Høvdinger -- thi efter Krigen var et Kriger-
regimente, som raadede ogsaa paa Thingene -- udnævnte den
4aarige Guttorm, Søn af den afdøde Sigurd Sverrersøn, til Konge
under Hakon Galins Forstanderskab. Meget havde ogsaa de
andre Sønnesønner Inge Baardssøn og Peter Steiper at raade.
Ogsaa Guttorm forgaves af Margrethas Datter Christine for at
bane Hakon Galin Vei til Thronen. Mistanken herom lod dog
Folket give ham Afslag.

Kong Inge 2den Baardssøn (1204 -- 1217).
15de Borgerkrig.

   De gamle Bagler reiste sig igjen under Erling Steinvæg, der
tog Kongenavn paa Oplandene alt til hiinsides Næsset, og gav
Filip, Frænde af Oslobispen Nils, hvem Forbandelsen for denne
Krig ogsaa paahviler, Omraade og Navn som Greve. Krigen
førtes som tilforn ved at gjøre Jagt paa hinanden rundt Landet
og afvexlende brandskatte og besætte Byerne. Baglerne over-
rumplede saaledes Kong Inge slemt i Throndhjem, men i Bergen
tog Hakon Galin Hevn. Efter Erlings Død fik Bisp Nils Filip
til Baglerkonge, ja han fik Kongenavn paa Ørething, og det syn-
d.IV,b.2,s.259   tes at være ude med Bjerkebeinerne, da den braveste af dem,
Dagfind Bonde, maatte overgive Castellet i Bergen. Paa Hvi-
tingsø ved Stavanger istandbragtes dog saadant Forlig, at Filip
fik Vigen og Oplandets største Strækninger som uafhængig Jarl.
Under den velsindede men svage Inges to sidste Aar, efter Ha-
kon Galins Død, havde hans Broder Skule Jarl stor Indflydelse.
Kong Hakon 6te Hakonsøn, "den Gamle" (1217 -- 1262).    Under de sidste Uroligheder var den unge Hakon, Søn af
K. Hakon Sverrersøn, bleven bragt af de trofaste Bjerkebeiner
til Hoffet, og der siden opdraget. Han valgtes nu med stort Bi-
fald til Konge. Det Halve af hans Regjeringstid henrandt under
idelige Uroligheder. Først maatte Slitungerne kues -- nogle
Bander af sammenrapset Pak siden de forrige Krige, som for-
uroligede Vigen, under det gamle Paaskud, at skaffe en Søn af
Magnus Erlingssøn Ret. Alvorligere var et nyt Parties, Ribun-
gernes, der afstedkom Uordener gjennem 8 Aar.

16de Borgerkrig.

   En Søn af Erling Steinvæg, Sigurd Ribung og Baglerhøvdingen
Gudolf af Blakestad opfyldte atter Østlandet med blodige Uro-
ligheder. Skule Jarl synes selv at have havt Fingre med i dette
Spil. Han beskyttede Sigurd efter Partiets første Opløsning især
ved Arnbjørn Johnsøn, forhen en berømt Baglerhøvding. Efter
Sigurds Død kom Junker Knut, Hakon Galins Søn, i Spidsen for
Ribungerne, men efter et Nederlag i Eidsvoll hørtes ikke videre
til dem. Bisp Nils døde 1225 efter angrende at have tilstaaet,
at han ogsaa havde Deel i dette Oprør.

17de Borgerkrig.

   Mellem Kongen og Skule, som selv Trediedelen af Landet og
Skatlandene tilligemed Hertug-Titelen ei kunde tilfredsstille, brød
det endelig ud 1239, da Hertug Skule reent ud tog Kongenavn
paa Ørething. Ved Laake paa Romerige slog han med sine
Vargbælger de Kongelige; men disse gjengjældte det ved Oslo,
d.IV,b.2,s.260   forfulgte Skule til Throndhjem, hvor de fik ham dræbt i Helge-
sæter Kloster. Fra nu af foreentes alle Partier under den fred-
og sejersæle Hakon.
EFTER BORGERKRIGENE

   Norge hævede sig nu til sin høieste Velmagt. Europas mæg-
tigste Fyrster beilede til Normannakongens Gunst, Paven til hans
Hjælp mod Keiseren, Kongen af Castilien til hans Datter, og
Kongen af Frankrig til hans Deeltagelse i et Korstog. Paven
sendte en Cardinal til Hakons Kroning, som paa det prægtigste
feiredes i Bergen 1247. Island og Grønland, som fra det var
opdaget, erkjendte norsk Høihed. Ligesaa atter de skotske Øer,
hvorhen Hakon foretog en Hærfærd, hvorunder han døde 1262.
Ved hans Hof, men især ved Hertug Skules opholdt den store
Historieskriver Islænderen Snorro Sturlesen sig. Han havde den
Skjebne at blive myrdet i de Uroligheder paa Island, som foregik
denne Fristats Union med Norge.

Kong Magnus 6te Hakonsøn "Lagabæter" (1262 -- 1280).    Fik Tilnavnet fordi under ham Lovgivningen eller de forskjel-
lige Thingbalke bragtes til Eenhed. Ellers var der lidet ved
denne Konge. Island sendte han en norsk Lehnshøvding imod
Foreningsvilkaarene. Russerne tugtedes ikke skarpt nok bort
fra Nordlandene. Geistlighedens Magt udvidedes overordentlig.
Adelstitler indførtes, og en Adel uddannede sig, som lidt efter
lidt fortrængte Almuen fra Thingene, og forvandlede disse til
Herredage. Tydskerne eller rettere Hansestæderne indrømmedes
store Rettigheder; og fra denne Tid af skriver sig deres, "Con-
toirer" i Bergen.

Erik 2den Magnussøn "Præsthader" (1280 -- 1299).    Tilnavnet, som Geistligheden gav ham fordi han holdt den i
Ave, er denne rasksindede Konge en Ærestitel. Han brød sig
lidet om de Løfter, som Præsteskabet havde ved hans Kroning
d.IV,b.2,s.261   endnu som Dreng passet sit Snit til at aftvinge ham. Hans Raa-
der stode ham bi i disse billige Indskrænkninger. Erkebispen
og et Par andre Storklerker fik han af Landet forat de længe
nok kunde klage for Paven. Da Banlynene ikke bede paa ham,
faldt de omsider tilføie. Uheldig var Erik i at vinde Skotland
paa Grund af sit Giftermaal med den skotske Prindsesse Mar-
grethe. En lang til Intet uden Streifbytte førende Krig med
Danmark paa Grund af et Krav paa hans Moders Arv, og fordi
han beskyttede nogle danske Kongemordere, endtes ikke før
hans Død.
Hakon 7de Magnussøn "Høibeen" (1299 -- 1319).    Denne myndige Herre, som længe med kongelige Rettigheder
havde indehavt Vigen, var den Første, som ikke endsede Folkets
Valgret. Uagtet i høj Grad indtagen af sin Høihed, var Hakon
en af de bedre Konger, og i høi Grad regentdygtig. Hansefor-
bundets Anmasselser hemmedes ved gode Handelsanordninger.
Embedsmændene, som Kronen mere afhængige, fremhævedes
fremfor den blotte Adel. Et Rigforstanderskab anordnedes for
Thronarvingen, hvorfor han fik sin Datter Ingeborg, gift med den
svenske Hertug Erik, erkjendt, da Søn ei havdes. Dette Gifter-
maal kom dog først istand efter en Krig med denne Herre, som
ei vilde indrømme den norske Konge Halland, som denne havde
erholdt efter Freden med Danmark 1309. Skjøndt Fordelen var
paa Eriks Side, fraveeg han dog Lehnet, men vandt store Ud-
sigter ved at ægte Ingeborg. Da Hertug Erik tilligemed sin
Broder imidlertid dræbtes af den tredie Broder Birger af Sverig,
overgik disse til hans og Ingeborgs Søn Magnus, som stilledes
under Moderens og et Rigsraads Formynderskab ifølge Hakons
Arvefølgelov.

Kong Magnus 7de Eriksøn Smek (1319 -- 1344).    Rigsraadet, i hvis Spidse Drost Erling Vidkunnarsøn stod,
styrede saa godt som man kan kalde en Styrelse god i et ufrit
Land. Thi frit var det norske Folk ikke længer, siden privilege-
rede Stænder havde tilvendt sig al Indflydelse. Værre gik det
d.IV,b.2,s.262   da Magnus, som ogsaa var Konge i Sverig, tog Styret selv an.
Hans og hans Dronnings ødsle og sværmende Levemaade og
uværdige Gunstlinger forargede begge Folk. Hansestæderne lod
han skalte som de vilde. Og der er intet andet, som gjør denne
Regjerings Minde Ære end at Trællestanden ophævedes. 1344
tvang Normændene ham endelig til at antage til
Medregent Hakon 8de Magnussøn.

   Hakon var givt med den danske Kong Waldemars Datter Mar-
grethe -- en Forbindelse, som var Svenskerne saa forhadt, da
Danskekongen underfundigen havde tillistet sig Skaane og Ble-
kinge af Magnus, at de snart fratog baade Magnus og Hakon,
som de ogsaa havde antaget til Medregent, Regjeringen i Sverig.
Albrecht af Mecklenburg, som de indkaldte, fordrev Hakon og
satte Magnus i Fængsel 1365.

Kong Hakon 7de Magnussøn Enekonge (1356 -- 1380).    Befriede sin Fader ved et Tog til Sverig 1371 mod svære
Løsepenge. Tre Aar efter druknede Magnus i Hardangerfjorden.
Hansestæderne holdtes Anordningerne efterretlige, og i Alt viste
Hakon sig som en værdig Ætling af Sverrer. Mange Ulykker
havde i de sidste Aar rammet Norge: Hungersaar, Jordskjælv,
Elvbrud; men ingen værre end den saakaldte Svart- eller Diger-
Død, en Landfarsot, som overhærjede Europa, og 1349 kom til
Bergen med et engelsk Vrag. Den bortrev meget over 1/3 af
Folkemængden, og satte Norge tilbage for Aarhundreder.

Kong Olaf 5te Hakonsøn "den Unge" (1380 -- 1387).    Alt 1376 var Olaf, Hakons og den danske Margrethes Søn,
valgt til Konge i Danmark under Moderens Formynderskab.
Men pludselig kom Budskab fra Skaane, at det sidste ægte Skud
af den gamle norske Kongestamme der var død. Margrethes
hjerteløse og ærgjerrige Characteer og de Planer, hun siden satte
igjennem, giver Mistanken Vægt, at hun ikke havde taget i Be-
tænkning, for disses Skyld at rydde sin Søn afvejen. Hun blev
d.IV,b.2,s.263   Regentinde ogsaa i Norge, efterat hun havde faaet Drosten Ha-
kon Johnsøn af den gamle Kongeæt til at give Afkald paa sit
Krav paa Thronen. Landets slappede Tilstand, og den altid
uheldbringende Omstændighed, at ikke Folket, men Adel og
Geistlighed raadede for Magten, istandbragte den ulykkeligste
Forening imellem to Riger, som Verdenshistorien opviser. 1387
er Dødsaaret for det gamle Norges Lykke.


TREDIE TIDSRUM
NORGES VANMAGTS TID UNDER KONGER I DANMARK
(Fra 1387 -- 1814).

MED SELVSTÆNDIGHED OG KONGEVALGRET
(Fra 1387 -- 1536).

Dronning Margrethe. (Til 1412).    Margrethe stod isærdeleshed ved Geistlighedens Medhold. Den
og Rigsraadet erkjendte ydermere hendes femaarige Søsterdatter-
søn Erik af Pommern for Kronarving, med Titel af Norges Konge.
Men den svenske Kong Albrecht paatog sig med Vaaben at for-
svare sin Brodersøns større Efterfølgeret, mens Forræderie om-
gav ham i hans eget Land. Seiren ved Falkjøping endte hans
Regjering 1388. Denne Krig affødte et Kapersamfund, Victualie-
brødrene kaldet, fordi deres første Hensigt var at undsætte Stock-
holm, der holdt Albrechts Parti, selv medens han sad fangen
efter sit Nederlag. Disse Victualiebrødre udartede siden aldeles
til Sjørøvere, som ødelagde den norske Handel, ja endog Ber-
gens Bye 1393, og i lang Tid vedbleve at øve et Skræksherre-
dømme i Nordsjøen, som maaskee bidrog til at Skibsfarten fra
Norge paa Grønland ganske ophørte.

Calmarunionen. 1397.

   1396 drev Margretha igennem, at Kong Erik af Norge valgtes
af Danmark til Konge under hendes Formynderskab; og endelig
Aaret derefter i Sverige, efterat de fra alle 3 Riger afsendte
FORRIGE
NESTE