HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 2. BIND: 1834 - 1837


d.IV,b.2,s.129  
OMRIDS AF HEEL-HISTORIEN,
TILDEELS EFTER EN TYDSK GEOGRAPHISK-HISTORISK
FREMSTILLING DERAF
HEFTE FOR ALMUEN

INDLEDNING

   I
det umaadelige Himmelrum bevæge sig i den fuldkomneste
Orden store kugledannede Verdenslegemer. Vi kalde dem med
eet Ord Stjerner. Af Stjernerne ere Nogle i sig selv lyse og
uden synderlig Bevægelse -- hvilke kaldes Sole; andre mørke i
sig selv og bevægende sig hurtigt om Solen for at erholde Lys
og Varme -- hvilke kaldes Planeter eller Vandrestjerner. Vor
Jordklode er en saadan Planet, der med l0 andre bevæger sig
om en Sol, fuldendende hvergang sit Løb i Tiden af et Aar.
Jordbeskrivelse eller Geografi lærer os at kjende Jordklodens
Skikkelse, Størrelse, Bevægelse og Udseende. Saaledes vide vi,
at over 6 Millioner Mile i Fiirkant af Jordens Overflade ere
bedækte med Vand, og at 2 1/2 Millioner Mile ere Land, hvilket
er inddeelt i 5 Verdensdele: Europa, Asien, Afrika, Amerika og
Australien. Naturlige Grændser, saasom Have, Floder og Bjerge,
dele igjen hver af disse i forskjellige Lande, af hvilke hvert for
det meste beboes af sit Folkeslag eller Nation, der har særegne
Sæder, Sprog og Indretninger.
   Af Jordens Folkeslag ere endnu Nogle næsten ganske raae og
vilde, som f. Ex. Australiens og Afrikas sorte Beboere; Andre føre
i Stater eller lovbundet Samliv et beqvemt, sikkert og forædlet Liv.

   Historien lærer os, hvorledes det skeer, at Menneskeslægten
igjennem Tiderne stedse forædles (cultiveres), og naaer en bedre
Forfatning, og meddeler os de vigtigste Tildragelser fra den
svundne Tid.   Historien angiver ikke med Vished Jordens første Beboeres
Antal, Beskaffenhed, Bopæl og Forfatning. Den antager dog
efter Bibelens Udsagn et Menneskehedens Stammepar: Adam
d.IV,b.2,s.130   og Eva, og at de første Menneskers Opholdssted var de frugtbare
milde Egne imellem Floderne Tigris og Euphrat i det mellemste
Asien. Alt som de udbredte sig, delte de sig efter Egnenes
Beskaffenhed imellem Fædrift og Agerbrug, og Menneskeslægten
var i rask Tiltagen, da en almeen Oversvømmelse omtrent 1600
Aar efter den antagne Skabelse siges at have ødelagt den paa
Noah med hans Familie nær. Denne Oversvømmelse kaldes
Syndfloden, fordi den Menneskeslægt, den ødelagde, berettes at
have været lastefuld. Da endelig Vandet sank tilbage, havde
Jordens Overflade lidt en stor Forandring: der fandtes nye Have,
Søer og Øer; Bjerge vare indstyrtede og dybe Dale indskaarne
af Vandets Strømninger; hele Skove vare omstyrtede, overskyl-
lede med Jord og tilligemed talløse Dyr begravede i Jordens Skjød.
   Af Noahs Sønner nedsatte Sems Æt sig i det sydlige Asien,
Chams i Landene om Middelhavet (imellem Europa, Africa og
Asien) samt hele Africa; og Japhets i Asiens mellemste Høilande,
hvorfra den udgrente sig dels mod Øst gjennem Nord-Asien
til America, dels mod Vest over den største Deel af Europa.

   Familierne udvidedes snart til Stammer, der styredes af Over-
hoveder (Patriarcher), og af Stammerne opkom Folkeslag, der
regjeredes af Konger. Dog have de, der levede som Hyrder eller
Nomader, og endnu føre samme Levemaade, vedligeholdt Stamme-
inddelingen indtil disse Tider, medens Agerdyrkerne snarere sam-
lede sig i mægtige Riger.1STE TIDSRUM
(Fra 2000 Aar efter Skabelsen til Christi Fødsel.)

   Omtrent 2000 Aar efter Skabelsen dannedes den første bety-
delige Stat, Assyrien, mellem Tigris, Euphrat og Middelhavet.
Ved samme Tid grundede Sems Afkom Riger i Indien og China,
og Theben fremhævede sig af Ægyptens Sandørkener til en be-
tydelig Stat. Jafets Æt derimod forblev endnu længe i raaere,
mindre velsignede Egne adsplittet i smaae, ubekjendte, men ogsaa
uafhængige Stammefolk.

d.IV,b.2,s.131      Abraham, Jødernes Stamfader, levede dengang i Canaan; Fa-
rao (Konge) herskede i Ægypten og Pelasger besatte Grækenland.

   200 Aar senere byggedes Ninive ved Tigris' Bredder til Assy-
riens Hovedstad, hvilket Ninus og efter ham Semiramis beherskede.
Damascus i Syrien var allerede grundet, og snart efter reiste
Sidon sig paa Føniciens Kyst. I China begyndte Tschang Rækken
af Herskere af sin Familie. Josef, Abrahams Sønnesøns Søn,
styrede Ægypten som en af Faraonernes Ministre. 100 Aar
derefter befolkedes det sydlige Italien af Græker under Oenotrius,
og i Aar 2384 falder Athenens Anlæggelse i Grækenland. 2484
førte Moses Jøderne ud af Ægypten, hvor Josef havde forskaffet
dem Bopæl; og efter 40 Aars Ophold i de arabiske Ørkener
satte de sig under Josva i Besiddelse af deres Fædreneland
Canaan, hvor de grundede en Stat. Ved denne Tid satte ogsaa
Ægypter og Fønicier over til Grækenland; og Troja i Lille-Asien
ødelagdes af Græker. 400 Aar senere valgte Jøderne Saul til
deres Konge, hvorved de afskaffede den friere Regjeringsform,
de før havde nydt. Ham fulgte den dygtige David, og efter
denne den vise Salomon. Under dennes Søn forfaldt Riget i to
Dele: Juda og Israel, af hvilke det Første havde Jerusalem, det
Sidste Samaria til Hovedstad. Disse svage Riger formaaede ikke
altid at overholde den mosaiske Gudsdyrkelse, som kun erkjendte
een usynlig Gud, men henfaldt ofte til Nabofolkenes Afguderi.
Aar 3009 styrtedes Sardanapal fra Assyriens Throne og Riget
adsplittedes. 10 Aar tidligere var Karthago, der blev en mægtig
Handelsstad, anlagt i Africa af den føniciske Dronning Dido.
Lycurg gav Spartanerne Love, og Chaldæerne toge Mesopotamien
og Landene om Euphrat i Besiddelse. Der opstod da et nyt
assyrisk Rige.

   Omtrent ved den Tid grundlagde Romulus Rom, og strax efter
anlagdes Syracusa paa Sicilien. Efter at have bestaaet i 254 Aar
ødelagdes Israels Rige af Assyrerne; og noget over 100 Aar
derefter indtog Nebucadnezar, Konge af Babylon, Juda Rige, og
bortførte Jøderne i det saakaldte babyloniske Fangenskab, hvor
de forbleve i 70 Aar, indtil de af den persiske Erobrer Cyrus,
som omstyrtede det babyloniske Rige, erholdt Tilladelse til at
vende tilbage. Kort efter udvidede Cambyses det persiske Vælde
over Ægypten.

   Imidlertid hævede det ved sin Handel berigede, republikanske
d.IV,b.2,s.132   Karthago sig til en erobrende Magt. Det besad Colonier paa
Spaniens Kyster, og underkastede sig tilsidst det hele Land
tilligemed de italiske Øer, Sardinien, Corsica og en stor Deel af
Sicilien.
   Rom afskaffede Kongemagten efter 244 Aars Varighed, og ind-
førte den republikanske Regjeringsform, hvorefter Folket regjerer
sig selv. To Consuler sattes i Regjeringens Spidse. 3490 be-
gyndte Krig imellem det persiske Rige og de græske Fristater,
hvori Perserkongen Zerxes' Indfald i Europa tilbagedreves efter
Slagene ved Thermopylæ, Marathon, Platæa og Salamis. I disse
udmærkede Spartanerkongen Leonidas og Athenienserne Milti-
ades og Themistokles sig. Cimon, Miltiades' Søn, førte endog
Krigen over til Asien. 3647 blev Kong Philip af Macedonien
Grækernes Overfeldtherre, og 3 Aar efter førte hans Søn Alex-
ander (den Store) sin Hær over Hellespont-Strædet til Asien og
kuldkastede i 6 Aar det store persiske Rige.1 Efter hans tidlige
Død udstykkede hans Feldtherrer de erobrede Lande; dog be-
mægtigede Partherne sig snart det egentlige Persien.

   3720 begyndte den første puniske Krig imellem Rom og Kar-
thago, og førtes med saadan Lykke for Romerne, at deres Vælde
udstraktes over næsten hele Italien og dets Øer. Efter 23 Aars
Fred udbrød den anden puniske Krig, som efter 15 Aars blodige
Kamp, trods alle Karthageren Hanibals Seire, endte med at ud-
strække Romervældet over det Meste af Spanien.

   Ogsaa til Hellespont over hele Grækenland udvidede Romerne
sig; og da Karthago faldt i den tredie puniske Krig 3838, herskede
de rundt den største Deel af Middelhavet over Provindser i alle
3 Verdensdele.2 Kort efter trængte Cimbrerne og Teutonerne
(Gother fra Danmark og Tydskland) ind i Italien og det sydlige
Gallien (Frankrig); men ødelagdes af Marius. Medens Denne i
blodige Borgerkrige kjæmpede imod Sulla om Overherredømmet
i Republiken, førte Romerne sine frygtelige Vaaben i Asien, hvor
Lille-Asien, Syrien og Palæstina faldt i deres Hænder. Under
d.IV,b.2,s.133   Borgerkrigen levede den fortrinlige Taler Cicero. Under Julius
Cæsar trængte de ind i Gallien, erobrede dette og Belgien indtil
Rhinfloden og satte over til Britanien. Cæsar var Roms Hersker,
og myrdedes af den romerske Friheds sidste Venner, da han
rustede sig mod Partherne. Dog greb hans Slægtning Octavianus
(Augustus) hurtigt Magtens Tøiler, og efterat have betvunget
Cæsars Næstcommanderende Antonius forblev han i rolig Be-
siddelse deraf med Titel af romersk Keiser. Ægypten, der siden
Alexanders Død var bleven regjeret af hans Feldtherre Ptole-
mæus's Slægt, blev romersk Provinds, og Romerne trængte dybt
ind i Tydskland, uden dog at kunne udvide deres Herredømme
der med Sikkerhed. Den romerske Republik endte Aar 3953
efterat den havde bestaaet i 466 Aar.
   3984, under Keiser Augusts Herredømme, fødtes Christus i
Bethlehem i Judæa.2DET TIDSRUM
(Fra Jesu Christi Fødsel til den franske Revolution.)

Til Romerrigets Deling.

   Jesus Christus er som den ypperste Religionslærer bleven
Menneskenes største Velgjører. Han udbredte Troen paa een
sand Gud, Udødelighed og den reneste Sædelære, hvorved han
bevirkede Afguderiets Fald. Dog blev han i en Alder af kun
33 Aar korsfæstet af Jøderne, hvorefter hans Disciple under alle-
slags Forfølgelser udbredte hans Lære. 70 Aar efter Christi Fødsel
ødelagde Romerne under Titus Jerusalem og adsplittede Jøde-
folket imellem de andre Nationer, hvor de endnu leve ublandede
med disse og i Fædrenes Troe. Kortefter erobrede Romerne
Engeland, hvorimod Skotterne lykkeligen forsvarede deres Selv-
stændighed. Dengang strakte Romervældet sig fra Skotlands
Grændser til Tigris's Bredder, hvor det laae i afvexlende Krige
med Partherne. Det store gothiske Folkeslag formaaede Romerne
heller ikke at rokke. Dets sydlige Grene sad fast i Germaniens
Skove, og dets nordlige i Norge, Sverige og Danmark, hvor
d.IV,b.2,s.134   Othins Gudetro var gjældende og Smaastater opkom, der be-
herskedes af hans Afætlinger.
   227 dannedes et nyt persisk Rige, der stod ved Magt til 638.
Romerne ødelagde 267 Dronning Zenobias Rige i Syrien, hvis
Hovedstad var det prægtige Palmyra. Indtil denne Tid havde
de fleste romerske Keisere været blodtørstige Uhyrer saasom
Tiberius, Caligula, Nero og Domitianus, og voldsomme Thron-
krige rystet Riget. Efter blodig Kamp og mange Mord erholdt
Constantinus (den Store) Enevældet, og gik 311 offentlig over
til den christelige Religion, som derved vandt Fodfæste. Han
forflyttede sit Sæde fra Rom til Byzanz ved Bosphorus-Strædet
mellem Europa og Asia, hvorved Byen erholdt Navn af Con-
stantinopel. Ved Theodosius's Død deltes Romerriget, der tæl-
lede 120 Millioner Mennesker, i det vestlige eller latinske Keiser-
dømme og det østlige eller græske Keiserdømme, af hvilke hiint
havde Honorius til Keiser og Rom til Hovedstad, dette Arcadius
til Keiser og Constantinopel til Hovedstad. Den adriatiske Hav-
bugt dannede Grændsen. Munkevæsenet begyndte ved denne
Tid i Ægypten.

Folkevandringer -- Til det vestlige Riges Fald.

   Ved Aar 400 faldt flere raae Folkeslag, Gother, Alaner, Sve-
ver, Burgunder og Vandaler ind i det vestlige romerske Rige,
og bemægtigede sig flere Dele deraf. Burgunderne satte sig i
det østlige Gallien, Gother i det sydlige og i de nordlige Bjerg-
egne af Spanien, de Andre oversvømmede de øvrige Dele af
dette Land. Gotherkongen Alarik plyndrede Rom. Vandalerne
satte under Genserik fra Spanien over til Afrika og grundede
et nyt Rige, hvis Hovedstad var Karthago, der stod ved Magt
100 Aar, da det kuldkastedes af Belisarius, den græske Keisers
Feldtherre. 444 førte Attila sine Hunner lige fra Wolgas Bred-
der gjennem Ungarn og Tydskland (Pannonien og Germanien) til
Italien og Gallien, hvor han leed et Nederlag og maatte trække
sig tilbage. Angel-Sachserne, der boede i det nordvestlige Ger-
manien ved Havkysten, kaldtes over til Brittanien forat forsvare
Landet mod Skotterne; men de satte sig selv fast der, delte
Landet i Smaariger, og gave derved Anledning til Navnet Engel-
land. Under den merovæiske Hærskeræt grundede de germaniske
d.IV,b.2,s.135   Franker det franske Rige i Gallien; og den heruliske Fyrste
Odoacer forstyrrede omsider ganske det vestlige Romerrige ved
at gjøre sig selv til Konge i Italien 1330 Aar efter Roms An-
læggelse og 476 efter Christi Fødsel.
Til Carl den Store.

   Gotherne delte sig i Vestgother og Østgother, eftersom de toge
Sæde vesten eller østen Alperne. Østgotherne besatte Italien,
og deres Konge Theodorik stiftede 493 et Rige, hvis Hovedstad
var Verona i Øvre-Italien, og som stod i 60 Aar, da den græske
Keisers Hære underlagde sig Italien. Men 568 bemægtigede
Longobarderne, et cimbrisk Folk, sig Øvre-Italien under deres
Konge Alboin.

   I Landene syd om det sorte Hav hævede det tyrkiske Rige
sig, og det persiske udvidede sig langs Middelhavets sydlige
Kyster og over Palæstina. Medens den christelige Kirke op-
fyldtes med forvirrende Stridigheder om Troessætninger og Rang-
tvist mellem Biskopperne af Rom og Constantinopel, udbredte
Muhamed i Arabien sin af christelige, jødiske og hedenske Sæt-
ninger bestaaende Religion. Opflammede af Iver for denne over-
svømmede Araberne eller Sarazenerne med seirrige Vaaben en
stor Deel af Mellem-Asien og hele Nord-Afrika, hvorfra de ind-
toge næsten hele Spanien, hvor de stiftede Riger, der holdt sig
tildeels over 700 Aar. De trængte ogsaa ind i Frankrig, men
maatte efter det Nederlag, Carl Martel tilføiede dem ved Tours,
trække sig tilbage.

   De Christne vare siden Constantin den Stores Tider delte i
Katholske eller Rettroende og Arianer eller Tilhængere af Arius,
der ikke erkjendte Christi Guddom. De Catholske delte sig igjen
i Græsk-Catholske og Latinsk-Catholske, eftersom de holdt sig
til den romerske Pave eller den constantinopolitanske Patriarch
-- en Inddeling, som endnu staaer ved Lag efter senere nøiere
bestemt Forskjel, medens de for Kjettere under Constantin er-
klærede Arianere, hvortil Gotherne og de fleste andre saakaldte
Barbarer bekjendte sig, forsvandt ved at gaae over lidt efter
lidt til de katholske Kirker.

d.IV,b.2,s.136  
Fra Carl den Store til Korstogene.

   Frankernes Konge Carl gjorde 774 Ende paa det longobardiske
Rige i Øvre-Italien, og lagde Grund til Pavernes verdslige Herre-
dømme ved at gjøre dem til Fyrster over den største Deel af
Mellem-Italien. For disse Tjenester krontes Carl af Pave Leo
til romersk Keiser Aar 800. Hans Rige omfattede da Frankrig,
Tyskland og Øvre-Italien. Ligesom de barbariske Folkesværmes
Blanding og Forbindelse med de cultiverede Italiener, Græker
og andre sydeuropæiske Nationer samt Christendommen havde
havt en velgjørende Indflydelse paa deres Cultur: saa vidste
Carl, da de engang vare komne til roligt Ophold i Landene,
endnu mere at fremme denne ved at oprette Bispedømmer,
bygge Kirker, stifte Skoler og ved at sørge for Grændsernes
Bevogtelse. Dog kunde han kun ved Sværdet efter en 30 aarig
Krig faae de vilde Sachser undertvungne og christnede.

   Paa Carls Tid naaede ogsaa Saracenernes Vælde, Califatet,
hvis Hovedstad var Bagdad, sit Høieste. Forresten vare Asiens
andre Lande Siberien, Tatariet, China og Indien, det sydlige
Africa og det nordlige Europa paa den Tid ubekjendte.

   825 smeltede de 7 angelsachsiske Smaariger i Engelland sam-
men til Eet under Egbert. Skotland og Irland forbleve uafhæn-
gige; Sarazenerne satte sig fast i Nedre-Italien og paa de italiske
Øer; men stred tabende mod Vestgotherne i Spanien. 885 be-
tvang Harald Haarfager i Norge de sidste Smaakonger i Slaget
i Hafursfjord og samlede hele Riget. Det samme var ligeledes
nylig tilforn lykkets Kong Erik i Sverige og Gorm i Danmark.
Carl den Stores Rige brast derimod fra hverandre, og Frankrige
blev et Arverige, Tyskland et Valgrige, hvis Overhoved beholdt
Navn af romersk Keiser. Denne søgte ogsaa altid at hævde sin
Indflydelse i Italien. Saaledes herskede Keiser Otto den Store
962 over Øvre- og Mellem-Italien. Tyskland var delt i flere
Smaastater, og baade der og i andre Lande erholdt Adelen ved
Lehnsvæsenet en utilbørlig Magt, hvorved Konge, Borger og
Bonde ligemeget fortryktes. I Norge begyndte Olaf Tryggveson
at indføre Christendommen -- et Forsøg, den fortræffelige Hakon
Adelsteen havde maattet frafalde. Olaf den Hellige fortsatte
Omvendelsesværket, men med en Voldsomhed, der kostede ham
Livet i Slaget ved Stiklestad 1030 mod hans egne Undersaatter.
d.IV,b.2,s.137   Harald Haarfagers Stamme fortfoer med at skjænke Norge yp-
perlige Konger i Magnus den Gode, der ogsaa besad Danmark,
og i Harald Haardraade, en vældig Krigshelt, som i den græske
Keisers Tjeneste havde udmærket sig. Han faldt 1066 i England,
hvor han understøttede en Prinds. Seierherren blev dog strax
efter fældet af Wilhelm den Erobrer, Hertug af Normandie, en
Provinds i Frankrige, der havde faaet Navn af de mange Nor-
mænd, som der havde sat sig fast, misfornøiede over Harald
Haarfagers Enevælde. Ved udvandrede Nordmænd befolkedes
ligeledes Iisland, Grønland i America, Færøerne, Ørkenøerne og
Shetlandsøerne i Nordsøen. Normannerne droge Europa rundt
som Sørøvere; de kom saaledes ligetil Sicilien, som de fratoge
Saracenerne. Ikke længe før den normanniske Erobring havde
England været hjemsøgt med dansk Herredømme under Knud
den Store. Pave Gregor den 7de udvidede den pavelige Myn-
dighed særdeles; selv Keiser Henrik den 4de ydmygedes. Ved
denne Tid begyndte Tyrkerne at blive mægtige mod Saracenerne.
Saaledes fratoge de dem Syrien og Palæstina, hvor de ved at
behandle de christne Pilegrimme, der besøgte Christi Grav,
haardt, gave Anledning til Korstogene.
Korstogene.

   1096 begyndte store Hære og Sværme at uddrage af Europa
for at udrive Palæstina (det hellige Land) af de Vantroendes
Hænder. Munken Peter drog om og opflammede dertil, og Pave
Urban den 2den lovede enhver Korsfarer Syndsforladelse. 1099
blev Jerusalem erobret af Korsfarerne under Gotfred af Bouillon.
Et Kongerige og flere Fyrstendømmer oprettedes for en kort Tid
i de Egne. Inden Midten af det følgende Aarhundrede gjordes
2 Korstog til; men 1187 tog den ægyptiske Sultan Saladin Je-
rusalem tilbage. Endnu skede 2 Korstog til før Aarhundredet
løb ud, og 1204 bemægtigede Korsfarerne sig Constantinopel.
Balduin af Flandern fik Keiserthronen; dog varede dette saa-
kaldte latinske Keiserdømme kun omtrent 50 Aar.

   Endnu foretog Andreas af Ungarn et syvende Korstog, Frederik
den 2den, tysk Keiser, det ottende i Forbindelse med Richard
Løvehjerte af England og Philip August af Frankrig, Greven af
d.IV,b.2,s.138   Champagne det 9de, og Ludvig den 9de af Frankrig det 10de
og sidste 1248.
   Korstogene berøvede Europa Millioner Mennesker, men ogsaa
en god Deel af den overmodige Adel. Geistligheden tilvendte
sig en stor Deel af dennes efterladte Godser, og Borgerstanden
hævede sig til større Frihed. De italienske frie Søstæder Genua,
Venedig og Pisa berigedes ved at fragte Korshære over, og ad-
skillig nyttig Viden sattes i Omløb ved Nationernes Berørelse
med hverandre og Kjendskab til Saracenerne.

   I Midten af det 12te Aarhundrede fandtes ingen betydelig Stat
i Europa. Det græske Keiserdom var svagt. Det moskovitiske
(nu russiske) Rige omfattede kun enkelte Provindser. Lithauen
blev en egen men ubetydelig Stat. Polen dannede sig ligeledes
først da til et Rige. Liefland og Estland christnedes først da af
de Danske, og Finland af Svenskerne. I Norge vare de 100
aarige Borgerkrige mellem Thronkrævere begyndte mellem Mag-
nus Blinde og Harald Gille. Ved Aarhundredets Ende tilvandt
den dygtige Sverre sig Kronen. Italien, Tyskland og Frankrige
vare delte i mangfoldige kun lidet forbundne Herskaber og Smaa-
stater;3 Kongen af England besad en stor Deel af Frankrig.
Hertugdømmet Burgund tog ogsaa store Dele bort af dette Land;
ligesaa Maurernes Smaariger af Spanien og Portugal.

Fra Mongolernes Erobringer til det græske
Keiserdoms Fald.

   Aar 1238 brød Mongolerne ud fra Asiens østlige Dele norden-
for China og oversvømmede China, Indien, Persien og Rusland,
saa at de 1241 kom ligeindtil Schlesien og Mæhren i Tyskland.
Dschingis Chan og hans Sønner vare deres Anførere. Den tyr-
kiske Sultan Bajazeth kom i deres Vold, da han vilde standse
dem i Lille-Asien. Dog varede deres Vælde ikke længe; kun i
Indien stod et Rige af mongolsk Oprindelse ved Magt indtil
henimod vore Tider.

d.IV,b.2,s.139      1261 endte Grækerne det latinske Herredømme i Constanti-
nopel, og græske Keisere, som imidlertid havde holdt Residentz
i Trapezunt ved det sorte Hav, bestege igjen den brøstfældige
Throne. 1273 blev Rudolph af Habsburg Stifter af det længe
herskende Keiserhuus i Østerrig. 1240 endte Hakon den Gamle
Borgerkrigen i Norge. 1291 tabtes Acre, den sidste Rest af
Korstogenes Erobringer. 1300 indtog den tyrkiske Osman Lille-
Asien (Natolien). 1360 gik Tyrkerne over til Europa og gjorde
Adrianopel til deres Hovedstad. 1353 løsrev Schweitzerne sig
fra Østerrig efter den heltemodigste Frihedskamp.4 1370 blev
Ludvig af Ungarn tillige Polens Konge. 1374 erobrede Tyrkerne
Bulgarien og Wallachiet. 1415 blev Fredrik af Hohenzollern
Churfyrste af Brandenburg. Han er Stamfader til Kongerne af
Preussen. En frygtelig Pest, den sorte Død, rasede over Europa
i Midten af det 14de Aarhundrede. Den uduelige Magnus Smek
var dengang Konge i Norge og Sverige. Ved Givtermaal med
hans Søn Hakon VI blev den danske Dronning Margrethe efter
deres Søn Olufs tidlige Død Regentinde i Norge, og kort derefter
fik hun ved Krigslykken Sverige med ind i en Union mellem alle
3 Riger, der sluttedes i Calmar 1397. I Begyndelsen af det 15de
Aarhundrede opfandtes Bogtrykkerkunsten i Tyskland, og Krudt
kom i Brug i Krigen. I England rasede Borgerkrige mellem
Husene Lancaster eller den røde Rose og York eller den hvide
Rose. Under den Hvile, Landet fik under Henrik den 5te, ud-
bredtes det engelske Herredom i Frankrig ligetil Orleans, men
da opflammede Jeanne d'Arc, en for Fædrelandets Uafhængighed
begeistret Bondepige, det sjunkne Mod, saa Fienderne forjagedes
til Normandiets Kyster.

   Efterat have bestaaet over 1000 Aar faldt endelig det græske
Keiserdom 1453, da Sultan Muhamed den 2den indtog Constan-
tinopel, der nu blev Sultanernes Residenz. Dette gav Anledning
til at flygtede græske Lærde udbredte Videnskaber og Sands
derfor til Italien og andre Lande.

d.IV,b.2,s.140  
Til Americas Opdagelse og Luthers og Calvins
Reformationer.

   1471 before Portugiserne Africas Vestkyster og passerede første-
gang Middagslinien. 1477 bekom Østerrig Belgien og Nederlan-
dene. Da Ferdinand den Katholske havde kuldkastet det sidste
mauriske Rige i Granada, fik han hele Spanien under een Krone.
Ved hans Død arvede Philip af Østerrig denne og tillige Sar-
diniens, Siciliens og Neapels, hvilket sidste Land Ferdinand havde
bemægtiget sig til Forfordeel for Ludvig den 12te af Frankrig, som
begyndte de italienske Krige. Huset Habsburg deltes snart i den
spanske og tydske Linie. 1501 blev Lithauen forenet med Polen.
1486 opdagedes af Portugiserne Godthaabs Forbjerg og 1498 Sø-
veien herom til Ostindien, hvorved Portugal erholdt den ind-
bringende Handel med indiske Producter, der før over Alexan-
drien i Ægypten og derpaa gjennem de italienske Søstæder kun
paa en langt bekosteligere Maade vare komne i Handelen. 1492
opdagede Christopher Columbus America eller den nye Verden,
som han tog i Besiddelse i Kongen af Spaniens Navn. De mær-
keligste Producter, som derfra tilfløde Europa, vare Guld, Potatos
og Tobak. Spanierne satte sig ved de grusomste Udryddelser af
de Indfødte i Besiddelse af Øerne Hayti eller St. Domingo og Cuba,
samt under Cortes af Keiserdømmet Mexico, og under Pizarro
af det guldrige Peru i Syd-America. Kort efter kom Portugiserne
til Brasilien i Syd-America.

   1512 reve Tyrkerne Moldau til sig. 1513 traadte 3 af
Schweitzes Cantoner sammen i en Forbundsrepublik. 1519 sam-
lede Karl den lste af Spanien og Nederlandene ogsaa den tyske
Keiserkrone paa sit Hoved. Som Keiser er han bekjendt under
Navn af Karl den 5te. Han laae i Kamp med Franz den lste
af Frankrig om Italien, og gik af med Seiren, især da han ved
Pavia tog Franz til Fange. 1517 bemægtigede Tyrkerne sig Sy-
rien og Palæstina. Bøhmen og Ungarn kom til Østerrig. 1526
lede Ungarerne et frygteligt Nederlag i Slaget ved Mohatsch
mod Tyrkerne.

   I England og Tyskland havde flere Røster hævet sig imod
Misbrugene i den katholske Kirke. Især vare Afladshandelen,
Pavens Ufeilbarhed, Indgreb i den verdslige Myndighed og Geist-
lighedens Usædelighed og Uvidenhed blevne angrebne. Flere
d.IV,b.2,s.141   Kirkemøder havde forgjæves søgt at raade Bod paa Misbrugene.
Kirke og Lære forbleve lige ureene. Da var det at Doctor Morten
Luther optraadte 1517 i Wittenberg i Sachsen, og iværksatte sin
Forbedring eller Reformation. Johan Calvin og Zvingli foretoge
sig noget lignende i Schweitz og i Frankrig, hvor det reformerte
Parti maatte udstaae mange Forfølgelser.
Til den vestphalske Fred.

   Den gamle Historie pleier man at regne til det romerske Riges
Deling, hvorefter Middelalderens udstrækkes til Americas Op-
dagelse og Kirkereformationens Begyndelse. Med disses Fort-
gang begynder den nyere Historie. Sverige løsrev sig under
Gustav Vasa fra Calmarunionen trods Christian den 2dens stock-
holmske Blodbad. To Aar efter (1523) maatte han forlade sine
Riger.

   I det nordlige Tydskland, i Norge, Danmark og Sverig gik det
raskt med den lutherske Religionsforbedring. 1537 indførtes den
i Norge, hvis Selvstændighed Christian den 3die 1536 tilintet-
gjorde ved et Magtsprog. Spanien og Portugal berigedes ved
sine Colonilande og ved Eenehandelen med deres Producter.
Mailand tilhørte ogsaa Spanien. Zaren i Moskau erobrede
Astrachan og Kasan. 1556 overgav Carl den 5te Keiserkronen
til sin Broder og sine spanske Arvelande til Philip den 2den,
en grusom Tyran. 1563 opdagede Russerne det uhyre nord-
asiatiske Hedeland Sibirien, og Tyrkerne fratoge Venetianerne
Øen Cypern. I Midten af Aarhundredet indførte Henrik den 8de
en Reformation af Catholicismen i England, der fik en saakaldet
biskoppelig Kirke. I Skotland udbredte Calvinismen sig; ligesaa
i Frankrig under blodige Krige ligetil Aarhundredets Ende.5 Den
grusomme Catharina af den i Florents herskende berømte Familie
Medici samt hendes svage Søn Carl den 9de søgte 1572 at knuse
de Reformerte (Huguenotterne) ved det parisiske Blodbad, hvor
disse iflæng snigmyrdedes. Da Henrik den 4de gik over til Ca-
tholicismen, erholdt han Kronen, og bragte Fred tilveie. Ligesom
sin Formand snigmyrdedes han, som der siges, paa Anstiftelse
d.IV,b.2,s.142   af Jesuitterne, en Munkeorden af farlige Grundsætninger, som
især søgte at tilrive sig Ungdommens Underviisning og indsnige
sig ved Hofferne.
   Mod Slutningen af Aarhundredet var det spanske Monarchi
det mægtigste. Det besad ogsaa Portugal. Dog gjorde Neder-
lænderne Opstand mod Philip den 2dens Tyrrani, tilvandt sig
Friheden og de fleste portugisiske Besiddelser i Ostindien, hvor-
ved Handelen paa de Egne gik over til dem. Fez og Marocco
bleve et Keiserdømme. Røverstaterne Algier, Tunis og Tripolis
fremstode under den ottomantiske Ports Lehnshøihed. Mod dem
laae Johannitterridderne, en geistlig Krigerorden, som var op-
kommen under Korstogene, i en bestandig Kamp fra Øen Maltha,
som var Ordenen skjænket af Carl den 5te, og hvoraf de senere
kaldtes Maltheserriddere. 1640 tabte Spanien Portugal, hvis Krone
Johan af Braganza erholdt.

   Siden 1618 ødelagdes Tyskland af Trediveaarskrigen, der førtes
imellem Protestanter og Catholiker. Den svenske Konge, Helten
Gustav Adolph, sikkrede Protestanterne Seiren, skjøndt han selv
faldt ved Lützen. Den tilkjendtes dem i Freden til Osnabrück i
Westphalen 1648, hvor de erholdt Religionsfrihed og andre For-
dele. Sverige, som dengang glimrede med tappre Hære og yp-
perlige Generaler, aftvang under Carl den 10de Danmark flere
Provindser østen Øresund ved Fredsslutningerne i Roeskilde og
Kjøbenhavn. Ved den vestphalske Fred erholdt det Pommern
i Tyskland. Det herskede paa den Tid tillige over alle Landene
ved den finske Bugt. Richelieu, der var Cardinal eller Høierke-
biskop, styrede Frankrige i denne Tid under Ludvig den 13de,
Søn af den gode Henrik den 4de, med megen Klogskab. Cardinal
Mazarin fulgte ham og hans Planer til Udvidelse af den konge-
lige Magt.

   Danmark og Norge havde en duelig Konge i Christian den 4de,
den eneste af Foreningskongerne af det siden 1448 herskende
oldenborgske Huus, som ret sørgede for det sidste Rige. Han
deeltog uheldig i 30 Aarskrigen, og den svenske General Tor-
stenson aftvang ham Øerne Gulland og Øsel, Halland, Jæmte-
land og Herjedalen. Istedet for Oslo, som under hans Formand
Frederik den 2den i 7aars-Feiden med Sverige tilligemed Byerne
Sarpsborg og Hammer var opbrændt, anlagde han Christiania,
der blev Norges Hovedstad. Ham fulgte 1648 Frederik den 3die,
d.IV,b.2,s.143   som indførte Enevældet 1660, hvortil Adelen, som tilforn ved
hver Trontiltrædelse aftvang Kongerne edelige Forpligtelser, ved
sin slette Opførsel under de to ulykkelige Krige med Sverige
gav ham en kjær Anledning, der fandtes gyldig i en Tid, da de
øvrige Stænder ikke vare vante til at have Øinene oppe.
   I England, hvis Søherredømme var begyndt under Dronning
Elisabeth, Henrik den 8des Datter, vilde det stuartske Huus, som
regjerede baade over Skotland og England, ligeledes udvide den
kongelige Myndighed. Men om dette kunde være godt i et Land,
der adsplittedes og pinedes af en voldsom Adel, saa var dette
en Forbrydelse i Engelland, der besad Frihed siden det 13de
Aarhundrede og en constitutionel Forfatning. Det kom derfor
til Kamp mellem Kong Carl den 1ste og Parlamentet, der lod
Kongen henrette Aaret efter den vestphalske Fred. Den dygtige
Cromwell blev Rigsforstander.

Til den spanske Arvefølgekrigs Ende.

   Nederlandenes Handel og Overvægt tilsøes steg stedse høiere.
Dog stred Englænderne heldigt mod dem under Cromwells Re-
gjering. Han forestod Riget med Kraft og Klogskab, og det for-
øgedes med Koloniøen Jamaica i Vest-Indien. 1662 satte Eng-
lænderne sig fast i Bombay i Ostindien og i Ny-York i Nord-
America. Kort efter Franskmændene sig ligeledes i Canada,
hvor Quebec blev Hovedstaden. 1660 tabte Venetianerne Candia
til Tyrkerne. 1679 nedsatte Franskmændene sig i Pondichery i
Ostindien og i Senegal i Africa, og Hollænderne i Surinam i
Sydamerica. Ved Missisippi søgte ogsaa Franske at nedsætte sig.

   1681 blev Peter den 1ste Czar (Konge), eller Keiser af Rus-
land. Dette Lands Beboere vare ligetil den Tid halvvilde; men
Czar Peter fremvirkede dels ved strenge Midler dels ved at
drage Fremmede ind i Landet beundringsværdige Fremskridt i
Cultur. Da han vilde have Provindser ved Østersøen, forat faae
en Sømagt og at lette den europæiske Cultur Adgang til sit
barbariske Rige, forbandt han sig med Polen og Danmark mod
den unge svenske Helt Carl den 12te. Men Denne slog de
Danske, og satte over Østersøen forat tugte de andre Forbundne.
Czaren slog han ved Narva aldeles, indtog hele Polen, afsatte
dets Konge August, Churfyrste af Sachsen, og indsatte Stanislaus
d.IV,b.2,s.144   Leczinski. Da han drog ind i det ørkenagtige Ukraine i Syd-
Rusland forat forene sig med de der boende Kosakkers Chef
eller Hermann Mazeppa, saae han sig ikke tilfulde understøttet
af denne og forladt i et fremmed Land. Nederlaget ved Pultava
1709 afgjorde hans Skjebne: selv undkom han til Tyrkiet, hvor
han i flere Aar levede nær Bender, opæggende stedse Tyrkerne
til Kamp mod Russerne. Det lykkedes ham endelig, og Peter
Czar kom i en Knibe ved Pruth-Floden, hvorfra han kun red-
dedes ved sin Ægtemage Catharinas List. Hun bestak nemlig
den tyrkiske Storvizir, saa han lod Czaren trække sig tilbage
mod at give Slip paa sine Erobringer ved det sorte Hav. Under
Carls Ophold i Tyrkiet reiste alle hans gamle Fiender sig: August
af Sachsen fordrev Stanislaus, Czaren bemægtigede sig Provind-
serne sydom Østersøen og herjede paa Sverig. De Danske gjorde
Indfald, men sloges af Grev Stenboch med Bønder alene baade
i Skaane og Tydskland, indtil han i Fæstningen Tønningen i
Schlesvig maatte give sig tilfange. I Frankrige havde Mazarin,
efter de saakaldte Frondestridigheder, som Condé og flere Store
vakte mod denne forhadte fremmede Minister, overladt Despo-
tismen i gode Hænder, nemlig i Ludvig den 14des. Han blev en
Plage for sine Naboer ved de evindelige Krige, han paaførte dem.
Med Glæde saae han Tyrkerne beleire Wien 1683, hvorfra dog
den polske Konge Johan Sobiesky bortslog dem; i Tyskland og
Nederlandene gjorde han ved sine gode Feldtherrer Turenne og
Luxemburg ødelæggende Indfald. Wilhelm af Oranien -- af en
Familie, som havde store Fortjenester af Nederlandenes Frihed,
og hvis Medlemmer derfor stode i Spidsen af den republikanske
Regjering der -- forsvarede sig tappert, og Forbindelsen mellem
Churfyrsten af Brandenburg, England og Nederlandene satte
Ludvigs Erobrelyst Grændser. Dog vandt han Elsas og mange
Fæstninger i Belgien, som dengang var spansk. Fred sluttedes
til Ryswick 1697; og mellem Østerrig og Tyrkiet til Carlowitz
1699, efter en Krig, som Prinds Eugen havde ført med Hæder.
   Det tyrkiske Rige bestod den Gang af Ægypten, Syrien og
Palæstina, Landene om Tigris og Euphrat, Natolien, Mingrelien,
Krim, det lille Tartari, Bessarabien, Moldau, Wallachiet, Bulgarien,
Rumelien, Servien, Temeswar, Bosnien, Albanien, Epirus, Livadien,
Macedonien og Øerne Cypern og Candia.

   En Deel af Dalmatien og Epirus tilhørte Venedig, ligesaa de
d.IV,b.2,s.145   fleste af de græske Øer mellem Grækenland og Italien samt
Morea.
   Det russiske Rige indbefattede, foruden Moskaus gamle Lande,
Smolensk, Ukraine, Astrachan, Kasan, hele Sibirien, Kamtschatka,
en Deel af Lappland, Archangel og Twer.

   Sverig besad Finland, Ingermanland, Esthland, Liefland, en Deel
af Pommern, Øen Rügen, Wismar og Hertugdømmerne Bremen og
Verden. Danmark, Norge og alle dets Besiddelser, dannede en
Forbundsstat. Polen og Lithauen havde Churfyrsten af Sachsen
til Hersker. Churfyrsten af Brandenburg besad tillige Preussen,
det øvrige Pommern, Magdeburg, Halberstad og Minden. Den
tydske Linie af Huset Østerrig bar Keiserkronen og besad som
Arvelande Ungarn, Bøhmen, Schlesien, Mæhren, Østerrig, Steyer-
mark, Kærnthen, Krain, Tyrol, Vorarlberg, Breisgau, Kroatien,
Slavonien og Siebenbürgen. Den spanske Linie af dette Huus
besad Spanien med alle sine Colonier i Africa, Asien og Amerika,
samt Mailand, Mantua, Neapel, Sicilien og Sardinien, desuden og
Høiburgund i Frankrig og Brabant og Flandern (Belgien). Frank-
rige besad sine nuværende Provindser undtagen Avignon, der
tilhørte Paven, og en Deel af Lothringen. I Ostindien havde det
Pondichery, i Africa Senegal og i Vestindien en Deel af St. Do-
mingo med flere Colonier der og paa det faste Land. England
var forenet med Skotland under Navn af Storbritanien, samt
med Irland og besad store Colonier i Amerika og Ostindien.
Holland (Nederlandene) havde store Besiddelser i Ostindien. I
Asien besad Stor-Mogulen næsten hele Hindostan, og Persien
adlød eet Scepter. Africa var dengang i sit Indre kun lidet
bekjendt.

   Aar 1700 døde den spanske Konge Carl 2den uden Arvinger,
hvorpaa Ludvig den 14de, paa Grund af Giftermaal og Testa-
ment, gjorde Paastand paa den spanske Krones Lande for sin
Sønnesøn Philip. Da den østerigske Erkehertug Carl ligesaa
gjorde Paastand, opkom en heftig Krig mellem Frankrige og
Østerrig, hvis Parti ogsaa Nederlandene og England toge, hvor
den duelige Wilhelm af Oranien var bleven Konge efter Jacob
den 2den Stuarts Forjagelse.

   Den keiserlige Feldtherre Eugen og den engelske Marlborough
tilføiede de Franske store Nederlag ved Turin, Høchstædt
Bayern, Ramilliers, Oudenarde og Malplaquet i Belgien. Dog
d.IV,b.2,s.146   vandt Franskmændene ofte i mindre Slag under Catinat og Vil-
lars. Denne Krig, Ludvigs Pragtsyge og Uaar udtømte næsten
Frankriges Kræfter; dog erholdt Philip ved Freden i Utrecht 1713
den spanske Krone tilligemed alle Colonilande. Østerrige fik
Neapel og Sicilien, Belgien, Mantua og Mailand; Hertugen af
Savoyen Sardinien.
Til Syvaarskrigens Ende.

   1715 toge Tyrkerne Morea fra Venetianerne. 1718 faldt Carl
den 12te for Fredrikssteen, hvorved Krigen, der hele Tiden var
bleven ført med Czar Peter, Danmark og Sachsen, fik en Ende
mod at Sverige gjorde betydelige Afstaaelser. 1721 erkjendtes
Rusland i Besiddelse af Liefland, Estland og Ingermanland, i
hvilken sidste Provinds Czar Peter havde anlagt Petersborg, der
blev Rigets anden Hovedstad. 1722 brød en Revolution ud i
Persien, hvorved dette deltes. Spaniens Forsøg paa at gjenud-
vide sig i Italien endte med Fred til Wien 1738, hvorved Don
Carlos, en Prinds af det bourbonske Huus i Spanien, fik Neapel
og Sicilien. Parma og Piacenza kom til Østerrig, og Toscana til
Franz af Lothringen, som tilfaldt Frankrige. Da det østerrigsk-
tyske Huus uddøde 1740 med Carl den 6te, opstod en Krig mod
hans Datter Maria Theresia, som Frederik den 2den, Konge i
Preussen, vilde fratage Schlesien. Dette erholdt han og 1742,
hvorimod Maria Theresia beholdt sine øvrige Stater. Samme
Aar gjorde Carl af Bayern Paastand paa Keiserværdigheden
med Vaaben i Haand, understøttet af Frankrige; men hans Død
1745 sikkrede Franz af Toscana, Marias Mand, Keiserværdig-
heden, hvorpaa i Freden til Aachen 1748 Parma og Piacenza fik
en spansk Prinds til Hertug, saaat Huset Bourbon nu var delt i
4 regjerende Familier i Frankrige, Spanien, Neapel og Parma.6

   Østerrige kunde dog ikke glemme Tabet af Schlesien, og da,
i en Krig mellem England og Frankrig, Preussen tog engelsk
Parti, saa forbandt Østerrig sig med Rusland, Frankrige, Sverige
og Sachsen, og Syvaarskrigen opstod 1756. I denne udmærkede
Frederik sig som Feldtherre; og han bestod Kampen hæderlig
d.IV,b.2,s.147   mod Overmagten. Slagene tabtes for Preussen ved Hochkirchen
og Kunnersdorf, men ved Rosbach slog Preusserne Rigstropperne
og de Franske, ved Leuthen, Torgau og flere Steder Østerrigerne.
Preussens Allierede Englænderne sloges heldigt mod Fransk-
mændene tilsøes og ved Quebec. Freden til Hubertsburg 1763
lod Preussen beholde Schlesien. Frederik den 2den udvidede
ellers ved Mellemhandling sine Lande, og hævede Preussen, der
kun siden 1701 havde havt Navn af Kongerige, til en Magt af
Betydenhed -- Fortjenester, der dog skyldes mere hans Regent-
dygtighed end hans store Krigerdygtighed.
Til den nordamerikanske Revolution.

   Fra denne Tid af vidste Englænderne, især ved underfundig
at benytte sig af de ostindiske Fyrsters Stridigheder, saaledes
at udvide sin Magt i Ostindien, at de snart der erholdt et be-
tydeligt og folkerigt Rige, der regjeredes af det ostindiske Han-
delscompagnie i London ved Directører og Gouvernører. Ved
Freden 1763 aftraadte ogsaa Frankrige dem Acadien og Cap
Breton i Nordamerika og Spanien maatte overlade Øen Minorka
samt i Amerika Florida og Ny-Granada. Det franske Canada
bemægtigede de sig ogsaa. Ministeren Pombal styrede vel, og
fordrev Jesuitterne. I Sverige, der var bleven træt af de evige
Krige, var den qvindelige Side af Vasaslægten, hvis mandelige
med Carl den 12te uddøde, kommen paa Thronen. Der hen-
vendtes nu al Opmærksomhed paa Bergdrivt og anden Industri,
medens forskjellige Adelspartier, under Navn af Huer og Hatte,
laae i Kiv sammen.

   1768 afkjøbte Franskmændene Genueserne Corsica, da de
sidste ikke mægtede at holde denne Øes urolige Beboere i
Tømme.

   Ved denne Tid opdagedes den 5te Verdensdeel Australien
mellem Asien og Amerika, bestaaende af det store Øland, Ny-
holland og mange Øgrupper.

   I Polen herskede mange Stridigheder, dels paa Grund af Re-
ligionsforskjel, dels paa Grund af den uretmæssige Indflydelse,
den russiske Keiserinde Catharina der søgte at gjøre gjeldende.
Tilsidst gik fremmede Magters Indblanding saa vidt, at Rusland,
Preussen og Østerrig 1772 toge hver sit Stykke af Landet. Dan-
d.IV,b.2,s.148   mark tilbyttede sig den gottorpske Andeel af Holsteen for Olden-
burg og Delmenhorst.
   De sydligere engelske Colonier i Nordamerika begyndte i 1773
at kræve en Repræsentation i det engelske Parlament, saafremt
de skulde betale England Skatter. Dette nægtedes dem, og ad-
skillige Toldpaalæg og andre Afgivter oprørte Nordamerikanerne
endnu mere. Opstanden udbrød i Boston, og 1776 traadte Na-
tionalforsamlingen (Congressen) sammen i Philadelphia, medens
Krigen alt var i fuld Flamme.

Til den franske Revolution.

   1778 erklærede de 13 forenede nordamerikanske Stater sig
uafhængige, og under Washington og ved Hjelp af Frankrige og
Spanien tilvandt de sig Anerkjendelsen af deres Uafhængighed
i Freden til Versailles 1783. Frankrige fik flere i 1763 tabte
Colonier tilbage, og Spanien, Florida og Minorka, hvorimod den
stærke Bjergfæstning Gibraltar, der siden Freden i Rastadt og
Uetrecht havde været i Englændernes Besiddelse, beholdtes af
disse efterat de Spanske og Franske havde forsøgt et frygteligt
Bombardement. 1772 henrettedes Ministeren Struensee i Dan-
mark paa Beskyldning at tragte den sindssvage Christian den 7de
efter Livet, og Enkedronningen den herskesyge Juliane Maria
fik sin Søn Frederik i Spidsen af Regjeringen. Samme Aar
skede en endnu mærkeligere Revolution i Sverige, hvor den
unge talentfulde Gustaf den 3die ved List og uden Blod tilvendte
sig Enevoldsmagten. Under den forrige Constitution havde ogsaa
Adelen tiltaget sig en Magt, som kun kunde bringes inden sine
Grændser ved en Statsomvæltning; men denne burde udgaaet
fra Folket, istedetfor at dette nu kun byttede et Slaverie med
et andet.

   I Ostindien havde de krigerske Maratter tilintetgjort Stormo-
gulens Rige; men den største og bedste Deel af Byttet tilreve
Englænderne sig efter en langvarig Kamp med Maratfyrsten
Hyder Ali -- den hans Søn Tippo Saib siden fortsatte, hvorved
Englændernes Magt end mere udvidedes.

   I Nederlandene vakte det oraniske Huus ved at ville udvide
sin Magt Vaabenmodstand fra Patrioternes Side. Preussen bragte
et tvunget Forlig tilveie.

d.IV,b.2,s.149      Keiser Joseph den 2den, der ellers var en oplyst Fyrste, men
som vilde omforbedre paa en despotisk, voldsom Maade, bragte
Belgierne i Oprør, hvorved de tiltvang sig fordeelagtigt Forlig.
Han døde under Førelsen af en uheldig Tyrkerkrig. Imidlertid
begyndte en Hovedrevolution at trække op i Frankrige, hvortil
Aarsagen var Statsformuens elendige Forfatning, bevirket ved
Hoffets Ødselhed, samt dettes Tøilesløshed i alle Laster især
under den usle Ludvig den 15de og Adelen og Geistlighedens
lumpne Vægren forat deeltage i Skatterne, der stedse sværere
paadyngedes det øvrige Folk. Nordamerikas og Belgiens Op-
stande, saavelsom Englands og Nederlandenes Exempler, der
allerede længe blomstrede ved frie Forfatninger, samt en Mængde
frie politiske Skribenter og Kongemagtens Indgreb i de fri Høi-
domstoles (Parlamenternes) Ret virkede ogsaa til at forberede
det franske Folk til en Forbedring af Statsindretningen fra Grun-
den af. Den ene uduelige Minister for Finanzerne fulgte efter
den anden, og Kongen, Ludvig den 16de, maatte omsider sam-
menkalde Notablerne (de privilegerede Stænder) 1787. Da Adel
og Geistlighed negtede at dele Byrderne, kom intet ud af denne
Forsamling uden at Utilfredsheden steg; og det følgende Aar
bevirkede den duelige Finanzminister Necker en Forsamling,
hvori Borgerstanden deeltog, sammenkaldt. Da i denne Borger-
standen adskilte sig fra de andre, og i Sommeren 1789 erkjendtes
af Kongen som constituerende Nationalforsamling, kan den egent-
lige Revolution antages begyndt.3DIE TIDSRUM
(Efter den franske Revolutions Begyndelse.)

Til Directoriets Indsættelse.

   I Nationalforsamlingen, hvortil ogsaa flere Adelige traadte
over, gik Forbedringerne raskt fra Haanden. Især udmærkede
Grev Mirabeau og Sieyes sig som skarpsindige Undersøgere af
Forholdene og som Veltalende. Alle Lehnssærrettigheder afskaf-
fedes, og Kongen erholdt kun Magt at opsætte til en vis Tid,
d.IV,b.2,s.150   ikke til at forbyde en Lovs Indtræden i dens Gyldighed (suspen-
sivt Veto). De geistlige Godser erklæredes for Nationens Eien-
dom; ligesaa alle Deres, især Adeliges, som udvandrede af
Misfornøielse over Tingenes nye Gang. Nationen erholdt Be-
skatnings- og Lovgivnings-Ret og Kongehusets Indtægter be-
stemtes. Den 14de Juli 1789 indtoge Pariserne ved Storm Ba-
stillen, et Slot i Paris, hvor Statsfanger hensattes. Forbittrelsen
over, at der ofte fandtes uskyldige Fanger, hvis Forbrydelse var
at de ikke havde behaget de sidste Kongers Hofskjøger og Ynd-
linger, lod dem ikke levne Steen paa Steen. Pariserne bevæb-
nede sig til en Nationalgarde, forat holde Tropperne fra Byen;
dog begyndte Voldsomheder oftere at øves af Pøbelen, som ikke
altid kunde holdes i Tømme af Nationalgarden og dens Chef
den brave Lafayette. Saaledes tvang hiin i et uanstændigt Op-
tog Kongen at drage fra Slottet Versailles til Paris, ved hvilken
Leilighed Dronningen, der var forhadt formedelst sine Udsvævelser,
forhaanedes. En Forsoningsfest holdtes 14de Juli 1790; men de
fleste Geistliges Vægring mod at sværge Borgereden vakte Gjæ-
ringen paany. Denne vedligeholdtes ogsaa af de voldsomme
saakaldte Jacobinere, som vilde have reen Folkeregjering, og
som, forat have Overvægten i Nationalforsamlingen, iforveien i
sine Klubber eller Sammenkomster enedes om Sagerne. Deres
Modstandere vare Girondisterne, som bekjendte sig til mildere
Forholdsregler og vare fornøiede med en fri Constitution. Kon-
gens Flugt opirrede Gemytterne paa det heftigste, som derved
bestyrkedes i Mistanken om at han hemmeligen underhandlede
med fremmede Magter. Han indhentedes ved Grændsen og
sattes under Bevogtning efterat hans Magt var bleven ophævet
indtil videre. Dog besvor han den nye Forfatning, og erklærede
Østerrig Krig paa Grund af dets Beslutning i Forening med
Preussen med Vaaben at forsøge Kongemagten gjenindsat i sine
forrige Rettigheder i Frankrig. De tydske Magters Krigserklæring
vakte atter Mistanken mod Kongen; hans Pallads bestormedes;
hans Schweitzergarde nedsabledes; og han maatte tye til Na-
tionalforsamlingen. Tydskerne trængte ind i Champagne, men
bleve tilbagedrevne, og Dumouriez erobrede de østerrigske Ne-
derlande. Kongen af Sardinien tabte Savoyen.
   21de Septbr. 1792 erklærede Nationalforsamlingen Kongemagten
afskaffet og Frankrig for en Republik. Den afsatte Konge hen-
d.IV,b.2,s.151   sattes i Fængsel tilligemed Dronningen og sin Søn. Pøbelen ud-
øvede de afskyeligste Blodgjerninger, eggede af Jacobinerne,
imellem hvilke Robespjerre, Danton, Marat og Hebert m. Fl. have
vundet en sørgelig Navnkundighed. Saaledes myrdedes over
1000 politiske Fanger i Fængslerne, og imellem dem mange
Uskyldige. Girondisternes Parti i Nationalforsamlingen, som til-
tog sig al Myndighed, maatte bukke under for det jacobinske,
som nu, under Navn af Bjerget, styrede Alt efter sine Hensigter.
I Krig mod England, Holland, det hele tydske Rige og Spanien
samt mod de udvandrede Adelsmænd, der dannede Hære mod
Fædrenelandet, troede Revolutionens Høvdinger at burde holde
Republiken sammen ved Skræk. Henrettelsesmaskinen (Guillo-
tinen) gik uafladelig -- og Kongens og Dronning Maria Antonettes
Hoveder faldt under den i 1793 -- og Nationalforsamlingens Be-
fuldmægtigede gjennemstreifede Landet og fulgte Armeerne forat
iagttage Generalerne. Af Disse tilkjæmpede Moreau, Jourdan
og Hoche Republiken mange Seire. Den Sidste standsede den
haardnakkede Borgerkrig i det kongeligsindede Vendee i det
vestlige Frankrig. Tilsidst slugte det ene af Bjergets Uhyrer det
andet. Robespjerre lod Danton henrette; men faa Maaneder
efter fulgte han selv, da hans Tyranni blev Nationalforsamlingen
utaaleligt. (Juli 1794).
   Skræksregjeringen tog nu sin Ende; og Armeernes Seire, især
Pichegrus Indtagelse af Holland, oplivede Gemytterne. I October
1795 -- i Republikens 3die Aar efter den indførte Tidsregning --
indførtes en Directorialregjering, bestaaende af et Gamles Raad,
et Yngres Raad og et Directorium af 5 Medlemmer, der besadde
den udøvende Magt.

   I 1793 foregik Pohlens anden Deling, idet de samme Magter
atter tilrøvede sig Stykker af dette Land. Den svenske Konge
Gustav den 3die myrdedes af nogle misnøiede Adelsmænd. I
Danmark og Norge styrede Ministeren Bernstorff vel. Trykke-
friheden indførtes, hvorved flere Røster oplodes om det Tryk,
Norge i lang Tid havde lidt. Atter i 1795 foregik en tredie
Deling af Pohlen efter den ædle Koziuskos og Madalinskys Op-
stand. Efter Suwarows grusomme Indtagelse af Praga og Kozius-
kos Tilfangetagen, kunde den ærgjerrige og usædelige Catharina
den 2den i Rusland erklære at Pohlen ikke var længer til.

d.IV,b.2,s.152  
Til Napoleon som de Franskes Keiser.

   Den nye Regjeringsform i Frankrig viste ikke synderlig Kraft
i sin Anvendelse. Vel indkom fra de seirrige Armeer store
Summer, og den uhyre Mængde paa de inddragne National-
godser udstædte Papiirpenge hævede sig noget, men Handelen
stod ganske stille formedelst Krigen mod det hele Europa, som
Frankrig førte tillands med udmærket Hæder især siden Carnot
var bleven Krigsminister. Som Saadan forandrede han den af
Nationalforsamlingen paabudne Reisning af hele Folket til en
regelmæssig Udskrivning efter Alderen, hvorved nye Armeer
stedse kunde sendes mod Fienderne, medens Landets Tilbage-
blevne bevogtede dette som Nationalgarder. Imellem Generalerne
udmærkede sig især den unge Corsicaner Napoleon Buonaparte,
allerede bekjendt fra Toulons Tilbagetagelse fra Englænderne,
ved rivende at bemægtige sig Øvre-Italien efter Slaget ved Lodi,
medens andre republicanske Generaler, saasom den store Moreau,
trængte dybt ind i Tydskland. Napoleon aftvang Østerrig Freden
i Campo-Formio, hvorved Belgien afstodes Frankrig og Mailand
oprettedes til en Republik. Aaret efter (1798) bleve Nederlandene
og Helvetien erklærede for Republiker. Derimod gik den gamle
aristokratiske Republik Venedig ind under Østerrig.

   Directoriet sendte nu Buonaparte til Ægypten -- et Tog, der
vel havde til Hensigt at aabne Vei til de engelske Besiddelser
i Ostindien. Han indtog Landet og paa Veien Maltha. Ægypten
var dengang behersket af en Krigerkaste, Mamelukkerne, der
valgte Overhovedet mellem sig; forresten erkjendte dette Tyrkiets
Overherredømme. Derved og ved at trænge frem i Syrien fik
Buonaparte Sultanen til Fiende. Denne gjorde ham dog liden
Skade; men desmere Englænderne, hvis Admiral Nelson øde-
lagde den franske Flaade ved Abukir nær Nilmundingerne.
Buonaparte gik tilbage til Frankrig, kuldkastede i Nov. 1799
den directorialske Regjeringsform, og lod sig udnævne til Chef for
Regjeringen under Titel af Førsteconsul med to andre Consuler
ved Siden. Imidlertid havde Franskmændene kjæmpet med af-
vexlende Lykke i Italien, hvor Neapel var bleven gjort til Re-
publik, og i Schweitz mod Russerne, som Catharinas uduelige
Søn Paul ogsaa sendte den franske Republik paa Halsen, samt
i Tydskland mod Østerrigerne. Men Buonaparte slog disse ved
d.IV,b.2,s.153   Marengo i Øvre-Italien, og Moreau seirede ved Hohenlinden,
hvorpaa en for Republiken fordeelagtig Fred sluttedes i Lune-
ville 1801. Samme Aar maatte Franskmændene overgive Ægyp-
ten, men udvidede sig i Italien og forvandlede Toscana til Konge-
riget Etrurien. Spanien havde maattet overgive Lovisiana, som
Frankrige igjen solgte til Nordamerica. Portugiserne beseiredes
af en forenet spansk-fransk Armee. 1802 sluttedes endelig Fred
med England, hvorved dette tilbagegav Alt paa Ceylon nær,
som Hollænderne, og Øen Trinidad, som Spanierne tabte. Da
Englænderne ikke vilde udlevere Maltha, begyndte Krigen det
næste Aar. De Franskes Tog til St. Domingo forat bringe den
franske Deel af denne Ø, som Negrene havde løsrevet, tilbage
under det gamle Moderlands Herredømme, mislykkedes. Efterat
være bleven først valgt til Eneconsul paa 10 Aar og siden paa
Livstid, lod Buonaparte sig vælge til Keiser 1804.
   De europæiske Staters Folkemængde ved dette Aarhundredes
Begyndelse var omtrent saa: Frankrig 34 Millioner, Storbrit-
tanien 15 Millioner, Preussen 9 1/2 Millioner, Østerrig 25 Millioner,
Bayern 1,700,000, Sachsen over 2 Millioner, de øvrige tydske
Stater 5,650,000, Nederlandene 1,900,000, Øvre Italien (den cisal-
pinske Republik) 3,600,000, Kirkestaten l l/2 Million, Begge Sici-
lierne over 6 Millioner, det øvrige Italien over 2 Millioner,
Helvetien over l l/2 Million, Spanien l0 Millioner, Portugal 3 Mil-
lioner. Danmark og Norge 2 1/2 Million, Sverige over 3 Millioner,
Tyrkiet 25 Millioner, Rusland 40 Millioner.

Til Napoleons Tog til Rusland.

   Aaret efterat den vældige Hærfører havde opreist sin Keiser-
throne paa Republikens Ruiner valgtes han og til Konge af
Italien (Øvre Italien). Keiseren af Østerrig, England, og Alexan-
der, som ved sin Fader Pauls Mord var bleven Keiser af Rus-
land, forbandt sig mod Napoleon. Men ved Ulm tog han Hoved-
styrken af den østerrigske Hær, General Murat trængte ind i
Wien og ved Austerliz slog Napoleon selv Russerne og Øster-
rigerne. Nu kunde han udnævne sin Broder Joseph til Konge
af begge Sicilierne og kort efter sin Broder Ludvig til Konge af
Holland. Det Venetianske indlemmedes i Keiserriget, og Murat
blev Storhertug af Berg. Preussen, som nu traadte paa Kamp-
1  tilbakeDet macedoniske Overherredømme tilintetgjorde ogsaa de græske Smaa-
staters Frihed, som havde baaret saa herlige Frugter for Culturen.

2
  tilbakeDa Grækenland (Hellas) blev romersk Provinds, lærte Romerne at kjende
græsk Cultur og Videnskab. De græske Viismænd (Philosopher) Platos og
Aristoteles', Sokrates' Disciples Skrifter, Digteres og Kunstneres Mesterværker
bleve dem bekjendte.

3
  tilbakeDe italienske vare især af republikansk Forfatning, men beherskedes af
enkelte Familier, der laae i Strid med hverandre. Dette benyttede de tyske
Keisere til at udvide deres Indflydelse.

4
  tilbake Hvori Vilhelm Tell ved at begynde den, og Arnold Winkelried ved at
styrte løs paa Fienderne udmærkede sig.

5
  tilbakeI England lod Dronning Elisabeth den skotske, katholske Dronning Maria,
der havde taget sin Tilflugt til hende, halshugge.

6
  tilbakeI Storbritanien fulgte Anna Stuart efter Wilhelm; men ved hendes Død
1714 kom Georg af Hannover paa Thronen. 1745 sloges Jacob den 2dens
Sønnesøn Edvard Stuart, der vilde gjenerobre sit Fædrenerige, tilbage.
FORRIGE
NESTE