HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 1. BIND: 1829 - 1834

HVAD MENNESKET VEED, BØR
TROE OG GJØRE
EN UNDERVIISNINGSBOG FOR
SANDHEDENS UNGE VENNER
AF
HENRIK WERGELAND
CAND. THEOL.
1829

HVAD MENNESKET VEED
OM VERDEN
OM MENNESKET
HVAD MENNESKET BØR TROE
FRA VERDEN
FRA MENNESKET,
ANHANG
       del 1 | del 2
HVAD MENNESKET BØR GJØRE.
BREV TIL SELSKABET FOR NORGES VEL
FOR ALMUEN
FØRSTE HEFTE
UDGIVET AF DET KONGL. SELSKAB FOR NORGES VEL
OPMUNTRING TIL ALMUEN
at sørge for sin Oplysning især ved gode Bøgers Læsning, og
til at sætte sig istand hertil ved at fremme og benytte Almue-
Bogsamlinger.
UDKAST TIL ALMUE-BOGSAMLINGER OG TIL
LOVE VED SAADANNE.
ANHANG.
FORTEGNELSE OVER NOGLE BOGER, PASSENDE FOR
ALMUE-BOGSAMLINGER.

FOR ALMUEN
ANDET HEFTE
OPMUNTRING TIL AT DANNE SOGNESELSKABER,
forbundne med det kongelige Selskab for Norges Vel.
UDKAST TIL LOVE FOR SOGNESELSKABER
FOR ALMUEN
TREDIE HEFTE
DEN NORSKE BONDES NYTTIGE KUNDSKAB
om de Læge-, Farve-, Garve-, samt
Gift-Planter,
der voxe paa hans Jord.

FORMÆLE
DEN NORSKE BONDES NYTTIGE KUNDSKAB
om de Læge- Farve- Garve- samt Gift-Planter,
der voxe paa hans Jord.


       del 1 | del 2 | del 3
GIFTIGE OG MISTÆNKTE PLANTER
LÆSEBOG
FOR
DEN LÆRELYSTNE TILVOXENDE UNGDOM

FØRSTE STYKKE
Om Verden.
ANDET STYKKE
Om Jorden.
TREDIE STYKKE
Om Tingene paa Jorden.
FJERDE STYKKE
Om Mennesket.
FEMTE STYKKE
SJETTE STYKKE
FOR ALMUEN
FEMTE HEFTE
LEVNETS- OG VELFÆRDS-VIISDOM
       del 1 | del 2 | del 3 | del 4
HVI SKRIDER MENNESKEHEDEN SAA
LANGSOMT FREM?
FOR ALMUEN
SJETTE HEFTE
NORMANDENS KATECHISME
HEINRICH HEINES INDLEDNING
TIL
KAHLDORF OM ADEL, I BREVE TIL GREVE M. AF MOLTKE
(NÜRNBERG 1831.)

TIL KONGERIGET NORGES SYVENDE
ORDENTLIGE STORTHING
TALE
VED
AFSLØRINGEN
AF
CHRISTIAN KROHGS MINDE
17DE MAI 1833
FØR AFSLØRINGEN
EFTER AFSLØRINGEN
HENRIK WERGELANDS
DIMISS-PRÆDIKEN
I
OPSLOE KIRKE
HELLIG TREFOLDIGHEDS FEST
1833
BØN
TALE TIL
MENNESKELIGHEDEN I MENNESKEHEDEN
AF VESLE-BRUNEN
PAABEGYNDT SVAR
paa de i Hielmske Maanedsskrivts 10de og 16de Hefte optagne
Anmærkninger over Afhandlingen i 7de Hefte: "HVI SKRIDER
MENNESKEHEDEN SAA LANGSOMT FREMAD?"

CHRISTSIND I LANDFARSOT
PRÆDIKEN I EIDSVOLDS KIRKE,
21DE TREF. 1833

NORGES HISTORIE
FØRSTE DEEL
INDEHOLDENDE BEGIVENHEDERNE INDTIL FORENINGEN MED DANMARK

INDLEDNING
FØRSTE TIDSRUM
FRA EN UBESTEMT ALDER LANGT TILBAGE I TIDEN OG TIL
HARALD HAARFAGER. -- (863 EFT. CHR. FØDSEL).

OM NORGES ÆLDSTE BEBOERE
OM DE ÆLDSTE NORDMÆNDS GUDSTRO,
ODIN OG ASERNE
OM FORFÆDRENES SÆDER
OM NORR OG GORR
OM YNGLINGA-ÆTTEN OG OM HALFDAN
HIN SVARTE
ANDET TIDSRUM
NORGES STYRKES OG HÆDERS TID (FRA 863 TIL 1387).
NORGE MED EGNE KONGER

FØR BORGERKRIGENE (TIL 1134)
       del 1 | del 2
UNDER BORGERKRIGENE (FRA 1134 -- 1240).
       del 1 | del 2
EFTER BORGERKRIGENE (FRA 1240 -- 1387).