HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 1. BIND: 1829 - 1834


d.IV,b.1,s.316  
TIL KONGERIGET NORGES SYVENDE
ORDENTLIGE STORTHING

   D
et er først efterat have forgjeves henvendt sig til dygtigere
Medborgere om at udvikle Øvre Rommeriges Fogderies Trang til
en Arbeids
- Tvangs- og Arrest-Anstalt, i Forbindelse med et
Sygehuus, og det Nødvendige og Billige i Tilskud hertil fra Staten,
at Undertegnede paatager sig dette Hverv. Men om end ei de
Opmuntringer hertil, jeg hædredes med af de Mænd, som paa
Grund af Embedsforretninger troede at maatte undslaae sig fra
et Foretagende, som kun vilde udtrykt tydeligere deres egne
Ønsker; saavel som de Embedsmænds eenstemmige Erklæringer
om det Ønskelige ja Nødvendige for dette Fogderie i en saadan
Anstalt, jeg desangaaende har brevvexlet med, vare mig Bevæg-
grunde nok til, forglemmende underordnet Stilling med flere
Mangler, at afhandle saa vigtig en Sag: saa maatte dog de to
forløbne Aars Skræksoptrin af Hungersnød og Arbeidsløshed og
et tiltagende, med de brugelige Midler ustandseligt Betlerie
, gjøre
det til en Borger- og Menneskepligt at tale
. Lykkes det i disse
Linier at fremstille Nødvendigheden af en Arbeids- og Tvangs-
anstalt for Øvre Rommerige fremfor andre Districter: saa ligger
heri -- i Trangen dertil -- saafremt Fogderiet ikke selv kan af-
hjælpe den, en Grund allerede hvorfor Statens Hjælp æskes;
men flere, maaskee mere fyldestgjørende Grunde -- saasom de
angive directe Fordele for Statscassen af paatænkte Indretning,
om end offentligt Tilskud skede, -- vil nærmere Udvikling give
Proponenten Anledning til at fremsætte.


   Før Proponenten gaaer ind paa den særskilt for øvre Romme-
rige ansøgende Deel af sit Forslag, tilbyde sig først følgende Op-
gaver til Besvarelse:
1. Om Arbeidsanstalter i Almindelighed.
2. Hvorvidt vedkomme de Staten?
3. Hvad Udstrækning bør en saadan Indretning paa Landet
   forøvrigt have?
d.IV,b.1,s.317      Hvad første Punct anbetræffer, da maa Proponenten bekjende,
at han ikke har nogen Erfaring om Arbeidsanstalters Fortrin-
lighed som Midler mod Arbeidsløshed eller modvillig Lediggang;
men at alle de ædle og tænksomme Menneskers Anbefalinger
for Arbeidsanstalter som saadanne Midler have al Overbeviis-
ningens Vægt, saavidt han har kunnet tænke derover. Deres
menneskekjærlige og sædelige Hensigt som den Nødlidendes Tilflugt
og mildeste Forbedringsmiddel er uomtvistelig:
og saaledes beholde
de i alle Tilfælde moralsk Værd, uanseet hvad Erfaringen maatte
sige om den oeconomiske Nytte, som ved enhver menneskelig
Indretning er underkastet Forandringer. De oprettes hvor den
almindelige Fattighjælp er bleven utilstrækkelig, eller hvor Nærings-
løshed foruden Armoden ogsaa truer med eller allerede har endnu
værre Følger. Disse Grunde, som hidtil have ladet dem oprettes
i Byen, gjælde ogsaa for Landet; men der give Trangs- eller
rettere Hungers-Aarene, som med større Rædsler slaae Land-
bygdens
end Byens Arme, en ny og vægtig Grund for deres Op-
rettelse ogsaa der. De erholde ogsaa i et industriløst Land som
Norge en ny Vigtighed som Manufactur- og Fabrik-Anstalter
samt som Mønsterskoler for Huustilvirkningen, idet de baade
selv afgive Exemplet og fortplante det igjennem alle dem, der
udgaae, efter at være deri enten nødtvungne vante til Flid og op-
lærte
eller som frivillig tyede indunder deres kjærlige Ly, naar
Sognehjælpen brast i Hungersaaret. Denne velgjørende Virkning
paa Industrien siges Eugeniastiftelsen at have. Deres Drivt som
Industrieanlæg synes ogsaa at forjette dem lidt efter lidt et
selvstændigt Tilvær;
men selv om Tilskud fremdeles behøves, da
er dog den Industrie, de udbrede, det Erhverv de forskaffe den
Nødlidende og ellers Arbeidsløse, det Betlerie og den Lediggang,
de afskaffe, en oeconomisk Nytte, som altid forbliver dem sikker,
og som i Forbindelse med deres sædelige Virkninger give Ar-
beidsanstalter et høit Værd.   2. Hvorvidt vedkomme i enkelte Districter oprettede Arbeids-
og Tvangs-Anstalter Staten?

   Proponenten skal senere, naar Fordelene for Staten af en
Arbeids- og Tvangs-Anstalt i særskilt District fremsættes, be-
handle dette Spørgsmaal noget nærmere. Her forekommer det
ham som eendel af det Staten Vedkommende ligger i Udtrykket
d.IV,b.1,s.318   "Tvangs-Anstalt" der tyder klart hen paa en Forbindelse med
Lovene, den offentlige Bestyrelse og en Underordnethed under
denne. Nogle af Rødderne til det Onde, som fremkalder et
saadant Menneskekjærlighedens og Patriotismens Storvirke som
en Arbeidsanstalt i noget stor Stiil, tør vel ogsaa være mere
indviklede med Statsforfatningen i dens Indre, end de lade til.
Trangsaaret blotter bare de øverste og groveste -- de fineste
gaae i Dybet og omslynge den hele Samfundsforfatning. Men
selv ikke betragtet tildels som en Politieindretning -- kan Staten
mere end Medmennesket roligen see paa at en Mængde af dens Børn,
der i bitter Nød frembyde sine1 Hænder, sættes paa det ræd-
somme Punct imellem Forbrydelse og Hungersdød?
Den kan saa-
meget mindre tillade det som Den har Magten til at afhjælpe en
almeen Nød,
og det især da, naar, som her, Medborgere tilbyde
sig, udenfor de offentlige Byrder, at række al den Hjælp, de
formaae, kun opfordrende Statens Hjælp hvor Deres ikke strækker
til
. I en saadan Samvirken sees den liberale Stats Fortrin og
herlige Princip for Dagen lagt: at dens og Menneskelighedens og
Moralens Formaal er et.

   Et sørgeligt Særsyn i sidste Aar: Strafanstalternes og Fængs-
lernes Overlæsselse giver ogsaa med nedslaaende Sikkerhed et
bekræftende Svar paa at en Indretning som omnævnte ved-
kommer Staten
. Mange smaa Forbrydelser, som nu drage ufor-
holdsmæssige Omkostninger især for det Offentlige, kunde maaskee
deri afsones. Og liden Tvivl er der vel om at Nøden har frem-
skabt eller fremtvunget mangfoldige af hine Forbrydelser. Denne
Slutning har Proponenten ogsaa hørt falde Almuesmænd naturlig,
idet de ofte forundrede sig over at Hungersnøden i 1831 -- 32
ikke bragte sine Offere til Røverier og anden Voldsdaad. De
epidemiske Sygdomme, som ofte for en stor Del komme af den
unaturlige Madhjælp Fattigfolk i Trangsaar maae søge, og at de
lide værre end det ene Menneske bør tillade at det andet gjør,
skjænker Staten sin Omsorg. Skulde da ikke en Indretning der
d.IV,b.1,s.319   gaaer ud paa at ophæve Aarsagerne til hine Onder hos Saa-
mange, den kan udstrække sine Velgjerninger til, vedkomme
Staten? Den bør ogsaa vedkjende sig
nihil humani a me alienum
puto (alt menneskeligt og ædelt angaaer mig).
   En Arbeids- og Tvangs-Anstalt vedkommer altsaa Staten fordi
den er til Nytte for den, i Statens Interesse. Som Tvangs-An-
stalt vedkommer den Staten paa det allernærmeste, og kan
kræve dens Hjælp; men som Arbeidsanstalt, med Hensyn til det
Administrative, kun i Forhold til den Deel, Staten har i dens
Oprettelse og Vedligeholdelse. Da imidlertid Bestyrelsen over
den hele Stiftelse bør være een, vedkommer den hele Stiftelse
Staten som, efter en Tvangs- eller Forbedrings-Anstalts Natur,
Enebesidder af Magten over denne Stiftelsens ene Hoveddeel.   3) Hvad Udstrækning bør en Indretning som paatænkte have
paa Landet?

   Desangaaende har vel Proponenten hørt den Formening af en
af dette Fogderies Præster -- men en i en Bygd med et rigt
Fattigvæsen -- at hvert Præstegjeld burde skaffe sig sin Ar-
beidsanstalt; men herimod have de Øvrige været. Men da Ind-
retningens anden Hovedhensigt, nemlig som Tvangs- og Forbed-
ringsanstalt, hvor endog maaskee Kronarbeide skulde kunne
udholdes, ved en Søndren i flere Smaa, vilde forfeiles -- da en
Industrieanstalt maa være noget i det Store, om den skal svare
Regning;
da enhver Bygd somoftest er plaget med enkelte Dag-
drivere, hvormed der kun er lidet Udkomme derhjemme, men
som, liig Børn have godt af at komme lidt ud mellem Fremmede;
da et Sygehuus, endskjøndt naturligviis lidet, i mange Tilfælde
vilde være til Hjælp for de Lidende og Besparelse for Fattig-
casserne,
der stundom bringes nær Bankerotten ved en eneste
Hospitalsregning, men da dette kun kan tænkes ordentligt i For-
bindelse med en større Anstalt, saafremt det ikke kan oprettes
alene, og under høiere Opsigt; -- da iligemaade en Arrest for
Fogderiet
vilde være til største Gevinst for Comunerne, saasom
en Lettelse med Vagtholdet derved maatte skee, saavel som for
det Offentlige
paa Grund af Retspersonalets forkortede Reiser
og Regninger, foruden at Processen vilde vinde i Hurtighed, men
da en Fogderiearrest vel beqvemmest maatte blive at oprette
hvor Arbeids- og Tvangs-Anstalten var, hvorved den fordærve-
d.IV,b.1,s.320   lige Ørkesløshed, hvori Delinqventer, der forvente høiere Dom
eller Benaadelse, nu hensidde, ville ophøre; -- samt da en enkelt
Communeanstalt baade ofte og i Mellemrum vilde blive over-
flødig, og neppe vilde kunne sørge for en Opsynsmand, som dog
maatte være nødvendig: saa har Proponenten troet at burde
udvide Hovedindretningen Arbeids-Anstalten for et Fogderie med
saadan Udstrækning, at dermed, men særskilt, var forenet en
Tvangsarbeidsanstalt for modvillige Lediggjængere og de i Arrest
hensiddende Domfældte samt Arrest- og Sygehuus-Indretning.
   Uden at indlade sig videre paa det Specielle, tillader Propo-
nenten sig kortelig at omridse den hele Anstalt, saaledes som
den er bygget i hans Tanker: 1) i Hovedbygningen til den ene
Side af de samlede Anstalters Kjøkken, som skulde indtage
Midten, særskilte Arbeidsværelser -- to store -- for de Mænd
og Qvinder, som af Nød ere tyede til Anstalten; til den anden
Side Tvangsarbeidsværelser med ligedan Afsondring; ovenpaa
Sove- og Materialrum; -- i en Udbygning til Bagsiden med høi
Indhegning Arrestlocalet. Særskilt, i ret Vinkel med Hoved-
bygningen paa den ene Side Sygehuset, og paa den anden, af
samme maadelige Dimension, Opsynsmandens Bolig, hvori Rets-
værelse. Gaardfiirkanten sluttes med Udhuse. Indretningen bør
have Jordvei med fornøden Skov. Til Gjenstanden for dens
Industrie bør ikke Skrædder- og Skomagerhaandværket høre,
da flere Huusmænd deri finde Erhverv; heller ikke Bødkerie og
Tilvirkning af Madkjørreler, da de fattige Skovsbygdinger derved
vilde tabe en stor Deel af sin Vinterfortjeneste. Derimod vil
allehaande Tilvirkning af Lin, Uld, Nødehaar, Staaltraad, Jern,
Snedkerie, Agerredskaber, Horn, Farverie o. s. v. hæve Anstalten
til en Fabrik
og til at være lige velgjørende for det hele District
som for dem,
den skjænker Ly og Næring, Underviisning i meget
Nyttigt og om muligt Fortjeneste. Man maa forstaae Proponenten
saaledes, at dette er Anstaltens Hovedhensigt, og ikke saa, at
den, fordi den tillige vil forbedre Omstreifere og Ørkesløse selv
der hvor Arbeide er at faae, skulde vorde et Tugthuus eller
gaae indenfor Amtstugthusets Omraade. Men den vil maaskee,
uden at paatage sig dem, der ere dette hjemfaldne, bidrage mere
end nogetsomhelst Andet til at der bliver færre og færre som
skulle søge Forbedring i Vanærens Huus.

d.IV,b.1,s.321      I Nødsaar bliver Mangelen paa Arbeidsanstalter vel følelig
overalt. Den gamle erfarne Sognepræst til Nannestad har vel
i sit Brev om denne Gjenstand til Undertegnede, skildret flere
end disse Egne, naar han siger: "i Trangens Aar har desværre
Gaardbrugerne den Skik, her som andensteds snarere at ind-
skrænke end udvide sin Virksomhed. Det snævre Hjerte raader
da heller til at sælge hvad undværes kan for høie Priser; og
saaledes maa der blive Mangel paa Arbeide for den fattige
Mand og Qvinde i Hiembygden." Men selv i jevne Aaringer
føle upaatvivlelig flere Egne end dette Fogderies Trangen til
Arbeids- og Tvangsanstalter. Saaledes har man hørt at Agers
Sogneselskab tænker paa en -- hvorved det vil gjøre sig for-
tjent af alle omliggende, ja selv af saa fjerntliggende Bygder
som Eidsvold. I Nødaaret vil Arbeidsanstalten især fyldes; i jevne
og gode Aaringer Tvangsanstalten, saa ingen af dem nogensinde
er overflødig.
Det er egentlig kun i Aanerne at alle Hænder
sysselsættes. Den større Deel af Aaret ere de fleste, især de
stærkt befolkede Egne opfyldte med Nødlidende, med Ledig-
gjængere med og uden Vilje.

   Alligevel uagtet dette synes at gjøre Arbeidsanstalters Opret-
telse i alle deslige Egne til Pligt: troer Proponenten det dog
rigtigt, at en Arbeidsanstalt med ovenforeslaaede Udvidelse
først oprettes til Prøve og Forsøg i det Fogderi, som maatte be-
findes meest at tiltrænge
den.

   Proponenten vil nu tillade sig at vise, at Øvre-Romeriges
Fogderi har særlig Trang og Beqvemhed til at der en Arbeids-
og Tvangs-Anstalt oprettes.

   1) Befolkningen er maaskee der stærkere end paa nogen lig-
nende Jordvidde i Norge. Der fortælles vel Ungdommen i Jord-
beskrivelserne, at Norges bedst befolkede Egne tælle kun nogle
100 Mennesker paa &bmkv; Miilen. Imidlertid beløb sig dog Folke-
mængden i Øvre-Rommerige i 1815 til over 1300 paa &bmkv;Miilen,
og siden er den stegen i forbausende Grad, og i dette Fogderi
af flere Grunde maaskee uforholdsviis mod i andre. Saaledes
tæller Eidsvold, efter Sognepræstens Opgivende, snarere over
end under 5000 paa sine 2 1/2 &bmkv; M. (i 1815 -- 4062, i 1825 -- 4616)
en Befolkning som i Nordtydskland, hvor Byer, Fabrikker,
Flodskibsfart o. fl. d. tilbyde alle Hænder Erhverv. Proponenten
lægger Vægt herpaa, fordi Roden til det Onde, som her søges
d.IV,b.1,s.322   afhjulpet, nemlig Nød og Arbeidsløshed, troes at ligge i denne
stærke Befolkning, som i Uaar ikke kan finde Næring i Egne,
hvor man gjør sig en Fortjeneste af at sælge Havretønden for
6 1/2 Spd., hvor alt skal i de faae større Jordbrugeres Brænde-
kjedel, og hvor, som vi have hørt, Alle da indskrænke sig og
søge at drage Nytte af Nøden. Imidlertid vil dog Ingen ansee
en stærk Befolkning, og især hvor Agerdyrkningen staaer tilbage,
for andet end det herligste Gode, naar den blot sikres Erhverv;
men netop i de største Goder ligge Roden til de sværeste Onder.
Trangsaarene 1831 og 32 gjorde den stærke Befolkning til et
Onde for en Tid, omendskjøndt den forholdsmæssige større
Mængde af Givende i disse Egne bevirkede mindre Udvandrin-
ger herfra end fra andre Egne til det fabuløse Eldorado i Rus-
land. At disse Sørgeoptog (som klart nok udtale Trangen til
temporair Forsørgelse) kun lidet saaes i dette Fogderi kommer
dog maaskee ligesaasnart af at de bedragerske Efterretninger
hidkom først saasilde, at Vaaraannen, som giver Arbeide, stod
nære for.
   Stærk Befolkning maa i Egne, der ikke ere mere velsignede
end disse, ogsaa indeholde en stor Mængde Fattige og Uforsør-
gede: -- der bør altsaa Forsørgelses-Anstalten oprettes.

   Men imellem disse Trængende er maaske paa Øvre Romerige
et større Antal Betlere af Profession, af arvtaget Lediggang end
andresteder
. Der sættes ogsaa Scenen for det berygtede Steffens-
følges Operationer; men istedetfor at finde kun en liden zigeu-
nersk Horde, i hvis skarpe Afsondring fra de andre Moens Be-
boere den Eventyrlige maaskee vilde søge en romantisk Nydelse,
synes nu enten denne ædle Race at have udbredt sig til de Fleste
af disse, og med sit Blod at have indpodet dem Ranglesygen,
eller og de tilforn rolige Beboere at have antaget sine urolige
Naboers Manerer. Ihvordan det er -- Sværme af Betlere er
her, af Nødbetlere, af Dovenskabsbetlere, af Smaae uden For-
ældre, af voxne Mænd, af Familier, der lukke det tomme Huus
og drage ud. I egentlig og uegentlig Forstand er dette Forvil-
delser; og Forvildelser helbredes ikke ved den kolde Strænghed,
som skjærer Alle over een Kam, og lader Alle forgaae, sigende
kun: "Nød lærer nøgen Kone at spinde"; -- men heller ikke ved
den gamle Ligegyldighed, som har ladet slige Onder voxe Me-
nighederne over Hovedet; -- men ene og alene ved et kraftigt
d.IV,b.1,s.323   Kjærligheds og Retfærds-Virke, ved en extraordinair og bestandig
Hjælp i en extraordinair Nød, som truer med at blive bestandig
ved en som foreslaaet. Disse aabne Bygder, hvor Betlere fra
de forskjellige Sogne vandre om hverandre, ligge ogsaa aabne
mod de folkerige og tildeels ogsaa af samme Onde lidende Di-
stricter søndenfor. Især forøges Øvre Romeriges egen Overflod
af Betlere af Agers Overskud.
   Er der da imellem Øvre Romeriges større Antal Nødlidende
et uforholdsmæssigt større Antal Betlere af Profession og modvillige
Lediggjængere: -- da bør der en Arbeidsanstalt tillige virke som
Tvangsanstalt
.

   2) Fattigcasserne ere kun i to af Fogderiets Præstegjeld i god
Forfatning; i de andre maa ofte gribes til overordentlig Ligning.
Dette Middel opvækker Uvilje hos Almuerne, som vide hvad
Byrde de have i de daglige Almisser, og at en extraordinair
Hjælp forsvinder som Draabe i Hav, udenat de derfor spore
Minkning i de Sværme, som beleire deres Døre. Saaledes veed
Proponenten, at Eidsvolds Almue valgte heller at angribe en
Fattigcassen tilhørende Capital, end ved nogle Skilling af hver
at redde den til endnu værre Tider; og Sognepræsten i Ullens-
ager skriver, at "Almuen kulkastede paa en høist stormende
Maade" en af Sognepræsten foreslaaet og af Fattigcommissionen
billiget Forandring med Fattighjælpen. I sande Trangsaar er det
umuligt for saa maadeligt bestyrede Fattigvæsener at hjælpe Alle
som trænge. Fattigcommissioner holdes i lange Mellemrum, og
"mens Græsset groer, døer Koen". Den almene Barmhjertighed
er da de Nødlidendes eneste Støtte; men, naar den -- som
flere Menigheders Overeenskomster indbyrdes viste i Vaaren
1832 -- er udtømt, naar Fattigcasserne ere udtømte -- hvorhen
da disse Skarer, hvor det ikke er saa let at skille den Uskyldige
fra den Uværdige -- imellem hvilke dog tilsidst den høieste Nød
maa ophæve Forskjellen.

   3) I Midten af Fogderiet, i den Egn deraf, som lider værst af
Armod, Betlerie og Lediggang, i Hovind Annex til Ullensager,
nær Fogdens Bopæl og nær hans Embedsgaard -- hvem nemlig
Overopsynet maaskee burde paalægges -- paa Gaardermoen
findes formeentlig saa beqvem Adgang baade til Plads, Jordvei
og Opbyggelse af en Indretning som foreslaaede, at vel neppe
noget District i saa Henseende kan maale sig. Der er Skov til
d.IV,b.1,s.324   Husene, Jord at dyrke. Gaarden Auer, tilhørende Eidsvolds
Værk, ligger i Nærheden og synes ogsaa beqvem. Ligesaa til-
byde Majormoerne, som forhen synes at have været opdyrkede,
og som ligge imellem Ullensager, Næs og Eidsvold hensigtsmæs-
sig Plads og let Udvei til Tømmer.
   Vanskeligere end at søge Grunde for at Øvre Rommerige
fremfor andre Districter tiltrænger en Arbeidsanstalt, og at det
bør være Stedet hvor en Arbeidsanstalt anlægges til Forsøg for
andre lignende, hvor de i Landet maatte tiltrænges, bliver det
at finde:

   Hvilke Midler har Fogderiet selv til at oprette en Arbeids- og
Tvangsanstalt, i Forbindelse med Sygehuus og Arrest for hele
Fogderiet?

   Den største Capital hertil seer Proponenten i det almene
Ønske om en saadan Anstalts Oprettelse. Bringes Ideerne kun
til den Eenhed, at Indretningen bør være for det hele Fogderie,
har det vel ingen Nød med det Udbytte, man kan vente af:

   1) en Subscription i Fogderiet.
   Dette2 Middel foreslaaes dog kun saafremt mere tvingende
og hurtigere ikke skulde være at anvende.

   2) Beholdningerne over det fundazmæssige Maximum i Korn-
magazinerne. Saaledes:
            Overskudet i Eidsvolds 753 Tdr. (hvoraf 1/6
                              omtrent Byg).
                  Do. i Gjerdrums i Penge 200 Spd.
            Dets Beholdning i Korn (Max. ei angivet)
                  213 Tdr. Byg, 416 Tdr. Havre.
            Overskud i Hurdals . . . . . . . . 300 Tdr.
            Beholdning i Næs (Max. ei angivet) 350 Tdr.
                              Byg, 1105 1/8 Td. Havre.
                  Do. i Ullensager 96 Td. Byg, 438 Td.
                              Havre
            hvilket formeentlig er under Maximum.

   De fleste Magaziner kunne altsaa afgive noget betydeligt baade
ved Oprettelsen af Anstalten, og ved endeel af deres aarlige
d.IV,b.1,s.325   Rente, til dens Vedligeholdelse; men med disse to paapegede
Ressourcer inden Fogderiet er det ogsaa forbi -- idetmindste
med dem Proponenten kan opgive. Muligt at de kunde strække
til at skaffe Anstalten færdig opbygt og indredet samt til en
Jordvei deromkring; men nu Driftsfond og Løn til Opsynsmanden
med et Par underordnede Vogtere? for ikke at forsøge paa Ud-
ziffringen af dette kostbare med mere, som maa have sin Rubrik
i ethvert Anlægs Regnskab.
   Hvor den private Hjelp ikke strækker til ved et almeennyttigt
Foretagende,
hvor et Lem af Staten lider, uden til Fyldest at
kunne hjælpe sig selv -- der troer Proponenten med Udstederne
af Indbydelsen til Christiansands Indbyggere om Oprettelsen af
en Arbeidsanstalt, at Statens, den Alles Moders, Hjælp maa
søges. Er den moralske Pligt hertil indlysende, da vilde det
være overflødigt og en forgjeves Bestikkelse af Omdømmet
endvidere at søge den indskjærpet ved at fremhæve særegne
oekonomiske Fordele, som ville flyde af dens Opfyldelse. Al-
ligevel ere Statens oekonomiske Forpligtelser strenge, og Fleer-
heden pleier mere at have dem end dens moralske Formaal og
Hensigter for Øie. Imidlertid er ogsaa denne Anskuelsesmaade
i en vis Henseende udrunden af en Retfærdighed, om end ei af
den, der belives af Aand, og parrer sig med den christelige
Kjærlighed til at frembringe saamange Gjerninger til Menneske-
held som muligt. Men i den vise og liberale Forsamling af
Landets Kaarne -- hvem er der, som ikke skulde frydes ved
at see Staten handle mildt og ædelt og statsidealt, og at reise
sig et Minde om sin Velgjørenhed og Liberalitet, staaer end
dette kun i en enkelt Egn og nærmest til Gavn for en enkelt?
Har Staten ikke Evne til at reise dem i alle de af Landets Pro-
vindser, som maaskee kunde trænge dertil, saa vil den oplyste
Borger med lige Erkjendelse af at Staten opfylder en skjøn
Pligt saavidt den kan, see det enkelte District som Gjenstand
for dens Velgjerninger. Og er det en Trang i flere Egne at
faae en lignende Velgjørenhedsanstalt istand, uden at det kan
skee ved private Midler: saa opfylder Staten en Pligt imod alle
disse endnu stumme Supplicanter ved først i et enkelt District at
prøve
hvorvidt deres Velgjerning bærer Frugt eller ikke. Heri
er jo selv hiin egoistiske Anskuelse fyldestgjort, medens de ret-
færdige og forstandige Nationers Mænd, til hvem med Propo-
d.IV,b.1,s.326   nenten alle de Indvaanere af dette Fogderie, han derom skriftlig
og mundtlig har tankevexlet med, med Tillid og Ærbødighed
anfortroe dette Andragende, ikke ville frakjende den Grund
noget af sin Vægt, Proponenten anseer for den vigtigste for at
Staten af sin Formue skal tilskyde til en Arbeidsanstalt for Øvre
Rommeriges Fogderie,
nemlig: at en saadan Understøttelse ligger
aldeles i Statens moralske Formaal
. Proponenten anseer den
rigtigere, end den: at Statens Udgifter ved en Arbeids- og
Tvangs-Anstalt ville i Tiden godtgjøres ved de Besparelser, som
ville komme det Offentlige tilgode om en Arrest for Fogderiets
Delinqventer tillige oprettes derved
. I Forbindelse med denne
Grund staaer ogsaa følgende: Den Tvangsindretning som maa
være forenet med Arbeidshjælpeanstalten, om dennes Hensigt, og
maaskee
i sædelig Henseende vigtigste Hensigt, ei skal forfeiles,
vedkommer ganske det Offentlige. Det samme er Tilfældet med
det lidet bekostelige, men til Besparelse for Communerne ved
Arbeidsanstalten oprettendes Sygehuus. Indretningens Vigtighed
og Beskaffenhed vil desuden lægge den under det Offentliges,
under Fogeds, Districtslæges og Amts- eller Stiftsdirections Opsigt.
   Ifølge disse og foranførte Grunde, giver Undertegnede sig den
Ære at fremsætte til nærværende Storthings vise Afgørelse
følgende
FORSLAG:

§ 1.

      Regjeringen bemyndiges til af Statscassen at yde et Bidrag af
indtil tusinde Spd. engang for alle til en Arbeids- og Tvangs-
anstalt samt Sygehuus og Arrestindretning i og for Øvre Ro-
meriges Fogderie.
§ 2.

      Naar og saafremt den i § 1 nævnte Anstalt oprettes, bliver
en Opsynsmand at ansætte og lønne af det Offentlige.

Underdanigst
HENR. WERGELAND,

Candidat i Theologien.

1  tilbake
I Forjettelsen "i dit Ansigts Sved skal du æde dit Brød" ligger det be-
stemte Bud, at det maa staae alle aabent for Arbeide at vinde sig Ophold.
Men hvor Enkeltmand eller Menigmand ikke kan, der maa Staten opfylde
Forpligtelsen.

See "Forslag til en Lov om Fattigvæsenet paa Landet o. s. v." ved en Com-
mission 5. Capitels § 27, 2den Passus.

2
  tilbakeDen Commission som maa oprettes, saafremt Anlægget skal frem, maa
afgjøre dette Spørgsmaal med alt andet nærmere.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE