HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 1. BIND: 1829 - 1834

d.IV,b.1,s.277  
HVI SKRIDER MENNESKEHEDEN SAA
LANGSOMT FREM?
See Mørkets Børn alt ængstlig bæve!
      Hist glimter lyse Dagskjær frem.
O, leve Frihed! Sandhed leve!
      Snart hele Jorden hylder dem!
            Vise fra 1794.

   Det er ikke usædvanligt at læse og høre offentligen, hvor man
vender sig, de bestemteste Yttringer om, at Tidens Historie især
deri yder et forbausende og til Beundring henrivende Skue, at
næsten enhver af de Begivenheder, der fortskridende fremstiller
sig i den, synligen og fremstikkende viser sig som ligefrem-
virkende til Tilværelsens Maal; eller -- med andre Ord -- at
Dagens Begivenheder, ja hver af disse, der er betydelig nok til
at fæste sig paa Sagas Tavler, vidner levende og overtydende
om, at den europæiske Menneskehed gaaer Aar for Aar med
tiltagende hurtige Skridt sin Udvikling saavel i aandig Henseende
som i behageligere værdigere Livsnydelse, eller rettere Livsbe-
nyttelse, imøde. Aldeles at nægte dette, at paastaae Menneske-
hedens Udvikling i det Hele fra Aar 1800 til idag ikke mere
belivet og fortskridende, end i et lignende Tidsrum i ethvert
andet Aarhundrede, vilde ansees for det samme, som at erklære
sin Vantroe til et Forsyn, sin Blindhed for den store Haand, som
gaaer styrende igjennem Begivenhederne, afdækker sig mere og
mere, og det ligesaa tydeligt i ethvert Folks Historie, som i det
lille israelitiske, man byder os fra Barnsbeen at beundre. -- Det
tør dog maaskee ved nøiere Undersøgelse vise sig, at den
Frosinds-Troe om en saadan forbausende Fremskriden, mere
end denne Selv, er Tidsaandens Kjendemærke.
   I aandig Henseende -- hvilke uhyre Fortrin ejer vor Alder
vel? -- Sidste Halvdeel af det forløbne Aarhundrede er udenfor
det Tidsrum, vi her betragte. Disse kunne vi da samstille; og
hvad finde vi da i vort, som kan veje op imod de Fremskridt i
Viden, som hiint gjorde? Hvor ere de store Folkelærere? de
store Opdragere? Rousseauerne? Snarere finde vi i vore Dage
Sammensværgelser, der gaae ud paa at qvæle og tilbagedrive
d.IV,b.1,s.278   hiin Viden, der gjennemlysnede selve Templerne. Folk, der ikke
ere værdige at løse hine sande Stores Skoremme, driste sig til
at haane deres Minde, forskrækkede over de Statsomvæltninger,
som deres Undersøgelser i Philosophien og Religionen havde til-
følge; ja de Mildeste betragte dem omtrent som Mølleren
Drengen, der blot ved at trække i en Lem for Løiers Skyld,
faaer hele Værket igang med dets bragende Hjul, og nu, angest
over Duren, løber derfra. Nei! af synderlige reenaandelige
Fremskridt maa Tidsalderen ikke bryste sig formeget, om endog
alle dens mystiske Viismænd, Præster og Skribenter med een
Mund skulde ville paastaae det. Den har antaget en ganske
anden Retning, nemlig til den blot i Livet nyttige Viden. Ligesom
den Tidsaand, vi samstille vor med, isærdeleshed gjorde al Videns
Kjerne: Religion og Sædelære -- den eneste Viden, som har en
ligefrem Indvirkning paa Staten -- til Gjenstand for sit Skarpsind,
og nedhalede den, fra at svæve i Rum, der vare ophøiede over
al menneskelig Eftertanke, og derfor indtoges kun af Drømme-
taager, til den menneskelige Hjerne: saaledes see vi vor Tids-
alder ligegyldig igjen lade Religionen stige tilveirs, Sædelæren
synke i Gravene til de ærværdige Fædre, men nedlede saa at
sige al Viden fra Hjernen til Haanden. Alleslags økonomiske
og mekaniske Videnskaber, de statistiske, de mystiske og Krigs-
videnskaberne (da Krigen er bragt i System og gjort til Nærings-
vei) staae sig herved særdeles godt. Imidlertid er det dog alt,
at Nytten af de førstnævnte Kunst-Videnskabers Fremskridt kan
bære Tabet, som den sidste forvolder. Thi hvormange Hænder
røver ikke netop Krigsvidenskabens stigende Fuldkommenhed
fra nyttigere Aands- og Legemserhverv? hvormange Armeer op-
stiller den ikke, for at skræmme Freden bort? hvormange durch-
lauchtige Luner lader den ikke virkeliggjøre sig? hvormange
brogede Narrekjortler og Kronliberier lader den ikke Folke-
slagene iføre sig? hvormange Projecter tvinger den ikke de
svedende Nationer til at bringe istand? hvormeget Guld for-
vandler den ikke til Steen, hvormange Sved og Taaredraaber til
Cement, for at faae sine Fæstninger istand? Dog nok herom!
vi ville lade disse ligge, i det Haab, at Efterverdenen vil blive
ligesaa vanmægtig til at holde dem istand, som vor Tidsalder til
at bygge og vedligeholde de Mindesmærker om 12te og 13de
d.IV,b.1,s.279   Aarhundredes Bygningskunst, der ere adspredte i vor Verdens-
deel, ikke at tale om, at den i denne Henseende ikke kan maale
sig med selve Oldtidens Folkeslag. Vi ville, uden at lade os blende
af noget Skin af Aandighed, Kraft og Fortrinlighed, hvilke Skin
vi gjentage er vor Alders betegnende, med skyldig Ærefrygt
bukke os for Britten, der farer os forbi paa sin Dampvogn, og
løbe iilsomst af Jernveien, for ikke at lide Huskissons Skjebne.
Vi ville raabe vort Hurra for Dampskibet, der neppe faaer Tid
til at speile sig i vore Fjorde. Vi ville med ærbødig Taushed
betragte slige Almanakmænd, som vor Hansteen, naar de sysle
med deres Tuber og Penduler. Vi ville af reen Kjærlighed til
vor Konstitution forglemme, -- at den kun glimrer som ydre
Statsforfatning at endnu i 16 Aar Intet er gjort forat nedlede
den til det borgerlige Samliv, at det samme Misforhold finder
Sted i andre Stater, at Stater som Storbritanien og Sverige
t. Ex., der, uagtet de i saa lang Tid have gjæret en Statsfor-
bedring imøde, ikke have endnu kunnet erholde denne, -- ja
selv at Despotier, i Væsen og Anvendelse (Praxis) aldeles
asiatiske, findes indmængede mellem andre frie og halvfrie
Europas Stater. Men vi ville undersøge hvorfra disse politiske
Uregelmæssigheder reise sig
, hvoraf det kommer, at en Kamp for
det Gode saalænge kan vare, uden at noget afgjørende, bero-
ligende Udslag viser sig. Vi ville skimte igjennem Maskinernes
Røg, ind i Tidsalderens Indre, indi Menneskehedens Hjerner og
Hjerter, og see hvorledes disse bearbeides i borgerlig og religiøs
Henseende for Tilværelsen og Bestemmelsen, for Jord og Himmel,
sig Selv og Gud. --
   Religion og Statsforfatning -- det er disse to Samlinier, inden
hvilke de menneskelige Hjerter slaae roligt og regelmæssigt, hvor
de ere netop ligeløbende (parallele), snevert og qvalt, hvor de
ere sammenløbende (convergerende), men febrilsk og vildt, hvor
de ere fraløbende (divergerende). At de ere ligeløbende vil sige,
at de ikke staae i Misforhold til hinanden: at en fortræffelig
Statsforfatning alene ikke gjør Borgerne lykkelige uden en til-
svarende fortræffelig Religionsforfatning; men denne Sidste viser
sin Overrang deri, at den nødvendig medfører den Første, hvor-
imod hundrede Mønstre vise, at det Omvendte ikke er Tilfælde.

   Hvoraf kommer det da, at vi maae vende vore Øine mod et
d.IV,b.1,s.280   uopdaget Atlantika, og at vi vel henflytte vore Træer, vore Huus-
dyr og døde Omgivelser did, men idealiserende skabe nye
Mennesker der, nye Guddomme over det skjønne Fantasielands
Himmel, som om vi kun vare misfornøiede med Menneskene
eller rettere med os Selv? Saavel hensvundne Aarrækkers, som
de løbende Dages Historie giver os Svaret, løser os Gaaden,
hvi vi, hvi den stolte Britte, som paa sine skjønne Strande frem-
kunstler en Slags Følelse af Lykke, der dog intet andet er, end
den selvbehagelige Følelse af sikkert fysisk Tilvær -- hvi Han
stirrer mod Vesten og skaber sig der et Stor-Taage-Britanien.
Thi hvor lærer Historien, at hine Samlinier ere trufne? Ikke
engang i Nordamerika, hvor Millionerne røre sig inden den for-
træffeligst-indrettede lovbundne Friheds snorlige Linie paa den
ene Side, men inden en saadan Religionsfrihed paa den anden
Side, at den kan lignes med den slappe eller Bølgelinien. Ogsaa
der maa den sande Ædle, der kun er lykkelig i hele Verdens
Lykke, see ud imod Vestens Skyer, naar han finder Tusinder
uden Religion, eller Tusinder galne Sekterer. Hvad skulle da vi
Europæere sige? Vi, af hvilke kun nogle Millioner ere borgerlig
frie, men alle Millionerne religiøse Ufrelse, eedbundne ved paa-
budne, forældede Troessætningers Stavnsbaand? Ja, hvad skulle
Vi sige, som nødes til at anføre det Rige, for hvis blotte Navn
vi gyse tilbage, Rusland nemlig, som det, der viser hine tvende
Linier mest paralele? Hvad Jammer over Verden, naar dette
Rige, og Østerrige, hvilket vi ligeledes ere vante at tænke paa
med Rædsel, skulle nævnes som de ideale? Og dog maae vi
dette; thi hvor svare Religion og Statsforfatning nøiere til hin-
anden? Kald den Første aandelig, den Anden borgerlig Trældom,
og den døsige Lykke, Millionerne, der bevæge sig inden disse
Samlinier, nyde, Sløvhed -- de svare dog til hinanden, og for-
holdsmæssig kun Faa blandt disse Millioner føle deres Elendighed.
Det aandige Liv, som under strænge diætetiske Regler holdes
indespærret paa enkelte Universiteter i disse Stater, og Mura-
vievs med Brødres Bestræbelser for en forbedret politisk For-
fatning ved Alexanders (ikke den Stores) Henfart, ere ikke Lys-
punkter i denne mørke Skildring; thi den forrige Vicekonge i
Polen har, ved sin barbariske Exekution paa polske Studerende,
og hans, ved Folkets modige og kraftigen forsvarede Beslutning
som Konge i Polen afsatte, Broder har, ved Exekutionen paa
d.IV,b.1,s.281   disse Sammensvorne for Friheden, viist Despotiets aldeles over-
vægtige Vælde i denne Stat, Noget, der desuden viser sig i
de Sammensvornes ringe Antal, og i den liden Interesse Deres
Foretagende og Skjebne vakte hos Folket. Nei! Rusland bliver
Idealstaten. Baade ihenseende til Religions og Statsforfatning
har dette nærmest af alle europæiske Stater naaet Forbillederne:
Oldtids Ægypten og alle Tiders China og Japan. Dette er sande-
ligen sagt, og uden Ironie. Tvangen er igroet de Millioner Sjele,
der drikke eller vandes i Volga og Donau. De føle ikke, at
deres Tanker ere afmaalte og indsnørede. Men: -- gjør dem,
eller en Fleerhed af dem, opmærksomme paa deres Elendighed,
paa, Hvorlidet deres Sjele erhverve sig imellem Vuggen og
Graven, paa at de ere henviiste til et Plantetiv eller ihøiden til
at avancere i deres Liv som Dyrene, der kun ere lidt erfarings-
klogere som gamle end som Hvalpe: -- lær dem, at en Sjele-
vandringslære (der dog erstattes ved deres Skjærsild-troe) næsten
kunde være passende for dem, forat de ikke skulde prostituere
sig Selv og deres Poper og Autokrater, ved millionviis at træde
ligesaa sløve ind i Verdensrækkerne hiinsides Graven (i Himlen)
som de traadte ind herunder Maanen -- og disse Folks døsige
Lykke er forbi. De ville igjen stræbe efter en rolig men for-
nuftmæssig Tilstand, og de have samme Trin at kravle opad til
dette Maal, som de fleste Europas Nationer nu krybe paa. I
denne Mellemtid ville Slaverne sige: vi vare lykkeligere, da vi
vare Slaver. Men der vil danne sig en oplyst Middelstand, som
vil vide at besvare disse Massens Raab, og beholde, hvad de
vunde ved Omvæltningerne, der vare skræksomme i samme
Forhold, som de herskende Kasters Modstand var stor og som
det har lykkets disse at barbarisere Folket.
   Jødestaten derimod, ligesom vel og den italienske og den thi-
betanske Kirkestat, for ikke at nævne Jesuiternes i Paraguay,
viser det matte, asthmatiske Liv, et Folk hensættes i, hvor den
religiøse Forfatning aldeles opsluger den politiske, hvor Stats-
formen er Hierarkie, eller -- som vi oven udtrykte det -- hvor
hine Samlinier gaae sammen, skjærende hinanden, kunne vi
lægge til, i Formen af et Kors. Derimod give de konstitutionelle
Stater, men fortrinsviis de revolutionære, Mønster paa Stater,
hvor den religiøse og politiske Forfatning er i det andet Mis-
forhold til hinanden, som vi oven udtrykte under Billedet af
d.IV,b.1,s.282   divergerende Linier. Ja i Frankrige i forrige Aarhundredes
Revolution divergerede dette saameget, at den religiøse For-
fatning, den ene Samlinie, tabtes gandske afsigte.
   Med konstitutionelle Stater, som Overgangstrin til Republiken,
maae imidlertid endog Tidens mest oplyste Folk lade sig nøie.
Hveden da denne Uro, som alligevel ikke lader dem være lyk-
kelige, hvad end Skjaldene qvæde, og Rimerne klirre paa deres
Fest-leie-Harper om Lykke og Frihed i Geburtsdagsvers o. a. d.,
hvormed man endnu, efter gammel Sæd, opvarter Konger? Man
tør ikke ud med Sproget; thi en endnu mere gigantmæssig
Skyggekjæmpe end den imaginære Thronsky-Majestæt, nemlig
den ligesaa imaginære Mysterie-Majestæt reiser sig bag tusinde
Altre, og fylder Hjerterne med Bæven og slaaer Hjernerne med
et delirium tremens, saasnart man nævner den egentlige Grund
til denne almene Følelse af Lykkebrist, saasnart Sandheden
lader sig høre i denne Tone: den religiøse Forfatning maa staae
i tilsvarende Forhold til den borgerlige:
den maa være liberal,
saafremt denne er liberal: denne Religions-Forfatnings Liberalitet
sættes ikke alene i Tolerance, men deri, at den ligesaavel ved-
kjender sig at have fælleds Kilde med den borgerlige Forfatning,

som den vedkjender sig, skjøndt i høiere Potens, at have Samme
Maal som denne. Men hiin Kilde til de stedse fuldkomnere ud-
viklede Statsforfatninger, hvilken anden er den, end den stedse
mere sig udviklende Fornuft? Som en elastisk Ring, lagt om den
unge Ørns Hals, udvider sig, altsom denne voxer, saa maa den
menneskelige Sjels Forhold baade til Jord og Himmel klarnes,
som denne klarner selv. Men ligesom Ørnen vilde qvæles, naar
den voxede til, hvis Ringen var af Staal, saa qvæles ogsaa
Menneskeheden i dens Fremskriden og Forædling, saa fængsles
ogsaa Civilisationen,
naar disse forældede Formler, der ere an-
viste Plads i det uhyre Taagerum udenfor Tænkningens Sfære,
gjøres til Civilisationens Stempel, naar Folkemassernes Viden
indskrænkes til disses ordrette Fremplappren, naar deres edelige
Antagelse gjøres til
conditio sine qva non, for at regnes saaat-
sige til Menneskeheden -- Med eet Ord: Religionsforfatningerne
trænge til en Revolution,
og Europæernes, som de, der have op-
kastet sig til andre Menneskeklassers Koryfæer, først og fremst.
Det Mysteriøse maa bort -- det Sædelige og Belærende i en
Religion, det af en objektiv Menneskefornuft Udledelige maa
d.IV,b.1,s.283   fremhæves i et sammenhængende System som almeenmenneskelig
Religion
-- Præsterne af enhver fortiden bestaaende Troesbe-
kjendelse maa bringes tilbage, fra at spille Roller som Midlere
imellem Himmel og Jord, til at være Folkelærere.
   Dette skal vorde Kristendommens Triumf! Den naaes ikke
ved at binde de kommende Slægter i al Evighed til Mørkets
Alders halvhedenske Kristenpræsters eller til Middelalderens
geistlige Heroers Dogmer. Tvertom er paa denne Vei bevirket,
at intet egentligt Kristensamfund eller Kirke har Tilvær; men at
de Kristne, -- til liden Opbyggelse for alle de andre Religions-
bekjenderes Troende, som forgjæves opmuntres af Missionærer
til at gaae over til Kristendom, fordi de ikke vide, hvilket Par-
ties Kristendom de skulle vælge, og derfor hensove i den Troe,
hvori deres Fædre roligen hensov -- have udgrenet sig i utallige
Stridende Partier, i hvis indbyrdes Strid der er flydt ligesaameget
Blod som Blæk (see Kirkehistoriens Skjændselsregistre!) og som
kun da have en Fred, naar det dunkle Begreb om Stridsgjen-
standenes Uværd, hvilket man kalder Indifferentismus, har paa-
trængt sig Fleerheden af Folkeslagene, eller naar de aandelige
Kamphøvdinger ere hensjunkne af Mathed.

   Dette skal vorde Kristendommens Triumf? Dens ophøiede
Mester reiste den af de brugbare Brudstykker af forhen i Rui-
ner hensjunkne Religionssystemer, af de vigtigste Sandheder,
den menneskelige Skarpsindighed dertil havde fundet, og sam-
menføiedes af hans egen til et fuldkommen harmonisk Pantheon,
i hvis Kuppel han satte den sunde Dogmatiks almeennødvendige
Hovedlærdomme om en Gud og Udødelighed, liig Pantheonets
aabne Hvælvvindue, hvorigjennem Himmelen seer ned. Selv
Platos fiirkantede Akademia taalte ikke Sammenligningen med
Kristi fuldkommen runde Pantheon. Men nu -- Himlen bevare
os! -- hvorledes seer det ud? Udmajet med alskens Pulpiturer,
Kors, Kapeller o. s. v. o. s. v., dvæler Tænkerens Øie hartad med
ligesaastort Behag ved Konfutsees Pagode, for ei at sige, ved
Mahomeds Moskee.

   Ja dette skal vorde den sande Kristendoms Triumf! Den med-
fører Civilisation, siger man. Ja, sige vi, hvor herlig er den dog
ikke, at den endog har mægtet at gjøre dette, saa sønderhugget
som den har været og er! Dog, hvad har den mægtet, imod
hvad den kunde have udrettet? Ere Lasterne, eller endog Raa-
d.IV,b.1,s.284   heden, uddøde blandt de Folkeslag, som stemple sig til Jordens
første og fornemste med dette Navn? Eller, om vi endog ind-
rømme en egen kristen eller europæisk Civilisation, hvi mægter den
ikke at overstige
en Flod, et Bjerg eller Europas Grændser? Hvi
har nu i Aarhundreder en kristelig Hovedkirke, den græske, der
tæller 40 Millioner, og den Mahomedanske hvilet roligen i hin-
andens Arme, saavel i de slaviske Lande, som i Civilisationens
Oldsæde Hellas, uden at Hiin har formaaet at meddele Denne
den mindste Kime til europæisk Civilisation? Det viser, hvor-
liden Kjerne, hvorliden Sandhed,
der dog er i denne høitpriste
kristelige, europæiske Civilisation, saaledes som den har været
og er. Mennesket har ingen anden Grundvold for sin Stræben
efter Fuldkommenhed end Bevidstheden om den allerede vundne.
Man maa være dydig, for vedvarende at kunne virke paa Andre
til noget Godt. Dette gjælder om et Folkeslag, eller en Samling
af Folkeslag, ligesaavel som om den Enkelte. Nu! hvilken over-
veiende Dydmasse have de kristne Europæer at opstille imod
Barbarerne? Vi søge noget Saadant mere forgjæves, end vi
søge Grunden hertil. Denne ligger i Sædelærens, i den sande
praktiske Filosofies Underkuelse, forat ufrugtbare Mysterier kunne
fremhæves
-- ufrugtbare, sige vi? ja ufrugtbare for Menneske-
heden, for Sandheden og det jordiske og himmelske Velvære,
men frugtbare for Kasterne, der fremhævede dem, det være nu
i Form af Kors og Kar og Billeder paa Guldbrokades-skuldre,
eller i Form af haarde Dunkelheder og Forbandelser paa en
Prædikestol. Fleerheden i de dannede Klasser overalt i Europa
finder ikke i disse Mysterier den Beroligelse, det Opløftende,
man forsikkrer os om skal findes i dem; men de finde den alene
i de Sandheder, den gjældende Religion har tilfælleds med den
almene, den naturlige Religion. Saadanne Fornuftvenner (Ra-
tionalister) findes i alle Religionssamfund. Men hvad skulle vi
svare den tænkende Mahomedan, som haardnakket siger til den,
der vil friste ham til at blive Kristen og rækker ham Korset at
sværge paa, samt endeel Formularer at opramse: "jeg er ikke
Mahomedan, saasom jeg ikke kan beqvemme mig til at troe
Mollahens Forsikkringer om de 7 Himle og Alkoranens Eventyr;
heller ikke bliver jeg Kristen: thi jeg indseer ikke, at den byder
mig noget Bedre? Jeg for min Person mægter ikke at fatte det
Poetiske, eller mere at udfinde en Betydning i Vore end i Eders
d.IV,b.1,s.285   Billeder, der forekomme mig som Urimeligheder; men jeg er
Menneske og veed, at der gives Sandheder, intet Menneske kan
være foruden, Sandheder, som den Eenfoldige kan opsvinge sig
til, og den Viseste ikke overstige -- det er den Religion, som
lærer disse Sandheder, der fyldestgjør Alle, som Jeg vil bekjende.
Men see, Menneskene have nægtet den et Tempel, imedens Gud
Fader aabner sit, sin Himmel for den." Hvor dydig en saadan
Mand end kunde være -- han var dog udstødt af alle Religions-
samfund. Missionæren vilde forbande ham efter slig Tale, og
korsende sig gaae sin Vei, ønskende til Gud, at han blot havde
ham saasandt fat i Madrid; og i sit Fædreland maa han hylle
sig ind i sin Kaftan og bortsmøge sine Planer til at oplyse og
forbedre sine Landsmænd: thi fik Muftien blot eet Øiekast inden
for hans Pandeskal, fik han ligesaasnart alle 10 Fingre om hans
Strube. Hvad standser da Civilisationen saameget, som netop
disse Mysterier, i hvis blinde Antagelse det herskende orthodoxe
Partie næsten udelukkende sætter Kristendommen?
Derimod giv
Tanken og Troen fri! Kristus fremstaaer, og fremstiller sin Re-
ligion, som Alles Fornuft baade maa erkjende og bøie sig for
--
han fremhæver Sædelæren og gjør Præsterne til Folkeopdragere
og Folkelærere! Da skulle vi see alle de oplyste Mahomedaner,
Chineser, Hinduer og Jøder gaae over, og nedlede den europæiske
Civilisation til deres Folk
, og disse Hundreder af Millioner, som
nu ikke ere Kristne og sværge, aldrig at blive det, skulle
følge. . . . . Da skulle vi see Kristi Spaadom opfyldt, om at een
Hjord og een Hyrde skal vorde, d. e. Alle skulle leve som
Brødre; en Idee om Mennesket, saaledes som det i sin sædelige
Fuldkommenhed aabenbarede sig i Kristus, skal herske levende
og belivende hos Alle. . . . Da skulle vi see en Ende paa
Krigene, og en heel Deel Elendigheder bortmarsere med den
sidste Parade . . . . Da skulle vi see Auktioner lyses i Tid-
ningerne over de sidste Mondurer, de sidste Geværer og Tasker,
og andet gammelt Stats-Skramlerie . . . . Da skulle vi see Sta-
ternes Penge anvendes til Ætternes Opdragelse, til nyttige Ind-
retninger, og ikke til Hofhold, priviligerede Dagdrivere og ud-
stafferede Armeer . . . . Da kunne Forbedringerne i de politiske
Forfatninger skride fremad, uden at komme i stedse voxende
Misforhold til de religiøse . . . Da ville Staterne blive sædelige
Foreninger, der stiftedes og undergaae Forandringer, indtil man
d.IV,b.1,s.286   er vis paa at have nærmet sig saameget det ideale Samliv, man
maa tænke sig imellem de Himmelske, som det er jordiske
Væsener givet at kunne nærme sig dette. Eller, er der noget
andet, skjønnere Formaal for menneskelige Samfund? Men der --
hisset -- bindes dog vel ikke Aander til nogen mysteriøs Tro,
uden hvilken de udelukkes? Altsaa bør vi stræbe, ogsaa heri
at gjøre Jorden Himlen liig.
   Men desværre, desværre, ihvormange Mørkets og Kampens
Aarhundreder, der fordre et Aar -- Gud give os i Naade, at
see i vore Dage dets Sol oprinde! -- som skal være helliget en
saadan Religionens Restauration og Fredens og Oplysningens
Begrundelse, før vi kunne med Grund vove at tale om Euro-
pæernes, eller i det Hele om Menneskehedens forbausende
Fremskridt mod Maalet, gjennem stedse uddannet Kultur; og
ihvormange Øren, der med Bifald aabne sig i andre Stænder
for ovenudtrykt Hjertesprog: saa maae vi dog -- saa fast er
endnu Menneskeheden tøiret til de gamle Pæle, til de gamle
Veivisere, der, da Ordene ere udslettede paa dem af Ælde,
kun have beholdt til Vildledelse Korsformen tilbage -- ja saa
maae vi dog netop hos den Stand, fra hvem Restaurationen
skulde udgaae, bede ydmygst om Forladelse, fordi vi -- saa
tidligt, ville de Fornuftigste sige -- have yttret, at de kristne
Kirker trænge til en Totalreformation,
der maa bevirke Opstillingen
af en Kristendom, authoriseret og authorisabel, ikke af Enkeltes
Fantasier og Følelser, men af den rene objektive Fornuft. Harmes
da ikke, strenge saakaldte Orthodoxer, som ubøielige diktere
evige Flammepiinsler for Dem, der ere saameget Herrer over
deres Sjeleevner, at de ikke, som I, lade Sværmeriets Lidenskab
Tøilen. -- I, der sætte eders hele aandelige Liv i en Hjerne-
Dispositions overvægtige Indflydelse, der er ligesaa modstridig
den Harmonie imellem Tilbøielighederne og Evnerne, som udgjør
Fornuften, som f. Ex. den, der driver til Hoer og Tyveri! --
harmes ikke heller over dette Spørgsmaal: hvad have Eders
Forgjængere virket, hvad virke I til Menneskehedens Fremgang,
til Gjengjeld for al den Agtelse, I fordre for det I kalde eders
hellige Kald? Eders Kald skulde være Folkelærernes; men hvilke
Folkelærere ere det, der lade de unge Slægter lære at læse
efter Lærebøger, som uden Forandring aftrykkes saaledes, som
de authoriseredes for 100, ja for 3 -- 400 Aar siden, og som Intet
d.IV,b.1,s.287   indeholde uden Dogmatiken, saaledes kompenseret og indkogt
til en endnu haardere Materie end Massen i sig selv? Er dette
ikke, som om den Læge, Forældre tilkaldte for at helbrede deres
mavesyge Børn, vilde fore disse Børnemaver med Pundtlæder
og andre ufordøielige Sager? Børn -- har man hørt Magen?
-- skulde begynde deres Læseøvelser med Indstavning af Sæt-
ninger, Summi Theologi & Doctores maae lade ligge urørte, og
som ikke afgive det Mindste for Tænkeevnen. Men takket være
det guddommelige Væsen, som i evig Friskhed gjenaabenbarer
sig i de fødendes Slægter, at ikke et saadant Opdragelsessystem
har bragt Folkemasserne ned til Dyr-sløvhed. Deres daglige
Sysler, som fordre Opmærksomhed, sikkre dem derfor. Harmes
heller ikke I fede, forgyldte Prælater, fra Abbederne og Erkebi-
skopperne og indtil Paven! Jeg vilde spørge ligeledes Eder om,
Hvad I, som Folkelærere, gjøre for Menneskehedens Fremskridt,
til Gjengjæld for Eders Præbender og fordi eders Stand er Sta-
ternes bedstlønnede; men hvor skal jeg finde Eder? Stifterne
staae øde, og i Kirkerne ere Vikarier Ceremonimestere for Eder.
I Hovedstadens Stormænds Salons? Dog jeg tager Feil! Jeg
beskylder Eder for Eders nærmeste Formænds Synder. Nu ere
I paa Post mod ethvert Indgreb i eders hellige Dovenskabs
Prærogativer; og det saameget aarvaagnere i de Lande, hvor
Oplysningen og den borgerlige Frihed gaaer saa lyshurtigt fremad,
at I maae vente, at Straalerne snart række bag Eders Altre.
Frankrige viser os derfor især Bisper af Hermopolis, Besançon,
og Tyven ifra Rheims. -- Lader os da gaae til det Land,
hvor intet Saadant endnu paa længe er at befrygte . . . Kjære
Pope, hvilket moralskt og aandigt Fortrin, eller hvilken Forskjel
er at spore imellem Tidens Russer under den, ligeindtil det polske
Manifest, ubetinget lovpriste Nikolai autokratoriske Scepter, og
det 11te Aarhundredes? Eller, kjære Pope, der har studeret i
Dorpt endog, hvilket Fortrin har Du for en Pope eller en Munk
paa Munken Nestors Tider? . . . Stakkels Pope, du tager dig en
Dram, svarer "Visvas", og stryger dig om Skjægget.
   Saaledes er det. Den ene vil afvise Restaurationsideen med
Anathemer; den Anden med gravitetisk Taushed, eller jesuitiske
Ræsonnementer for, at Verden maa og bør være som den er,
eller med
komplessant bonton; den Tredie med Flauhed og
"Ich
kann nit verstaen". Vi gyse, naar vi tænke os, hvad
denne
d.IV,b.1,s.288   uhyre passive Modstand (thi den aktive er langtfra saa farlig)
omsider vil bevirke. Hvilke Rædsler medførte det ikke, at
Folkene toge deres Frihed tilbage? og da, naar de ville sætte
sig i Besiddelse af en endnu høiere Nødvendighed: af Tænke-
friheden? en almeen Revolution for Oplysningen? Dog vi haabe,
at Civilisationen indtil da, indirekte igjennem den politiske Op-
lysning, vil bevirke, at den skeer med saameget Maadehold som
mueligt: at Menneskeheden ikke gjenseer Scener fra de kon-
stantinopolitanske Billedstorme, eller fra Fornuftdyrkelsens Vaade-
viller i Paris.
   Eller tør I sige, at Vi (ja Vi; thi det er den oplyste Menneske-
heds Fleerhed, som her igjennem disse Linier udtaler sin Hjer-
tensmening) . . . tør I sige, at Vi gjøre Eder Uret, Ærværdige?
Gjører I blot ikke os den Uret, at troe, at vi skjære Alle over
een Kam! Vi vide meget vel at udpille de Hoveder, over hvilke,
uden Hensyn til, uden Medlidenhed med Fleinskallen, Kalotten
eller Alderens ærværdige Snee, Staven maa brydes i Sandhedens,
i Alretfærdighedens hellige Navn, -- og dem, der benytte sig
med Maadehold af det indirekte Privilegium til at lade Alt slæbe
sig frem i de gamle Gjænger, eller reentud, til Dovenskab, for
ei at nævne andre Beqvemmeligheder, som følge af at de be-
kjende sig til det overalt i Europa for Tiden herskende for-
meentlig ene rettroende Partie. Fra denne Klasse og fra alle
dem, som -- skal jeg kalde det saa? -- nødes, -- deels for ei
aldeles at skuffe Forældres Haab, deels af Kjærlighed til deres
Qvinder, der gjerne, som man siger, ville have noget Eget at
sparke paa, deels af reen Nød -- at eedbinde sig til det
herskende System, og bøie sig med hemmelig Uvillie under den
fastsatte Slendrian . . . fra disse vil vel ikke Restaurationen
udgaae; men flux som Universitetslærerne og Filosoferne frem-
staae som primi motores, ville de strømme til med de Befriedes
Jubel. Det er da ikke disse Svage, der nu, saaatsige, tude med
de Ulve de ere iblandt, som vi fordømme. Vi beklage blot, at
dette virkeligen talrige Partie saasnart lod sig bringe til Taushed:
hvadenten det nu var den politiske Bulder, eller de mystiske,
helligede Skrigere som overdøvede dem, saa var det ligesom
om de, over hele Europa, af Forskrækkelse lode deres Vaaben
falde: Redemptoristerne oversvømmede igjen det Katholske,
Mystikerne det protestantiske Europa, og de sunde, filantropinske
d.IV,b.1,s.289   Bøger trak sig fra Skolebænkene til Hylderne. Men skulde I,
I, der lægge Aaget saa tungt paa disse Eders Laugsbrødre, I,
der (havende omtrent samme Øie til disse, som Russerne til
Lithauerne, hvis Linier de maae omringe med Kosakker i den
Polske Frihedskamp) indringe, tøire dem med Eedsformularer
og frimureragtige Besværgelser . . . skulde I kunne paastaae, at
Vi gjøre Eder Uret? skulde I kunne paastaae, at Menneske-
heden under Eders Hænder, ved Eders Lys, som Folkelærere,
er fremført saalangt mod Maalet, som den kan fordre, i Forhold
til de Aar, I og Eders Fædre have havt at virke i? at I have
fyldestgjort Eders af Nationerne vellønnede Hverv som Folke-
lærere? Hvad, Jesuit! Hvad, Munk! Presbyter! Pope! Præst!
Hvad? hvorledes forsvare I, at Eders Legioner ikke have mægtet
at standse Mørket, saa at det dog ikke i vort Aarhundrede
skulde dæmre endog i alle Hedenskabets Skyformer over Tagene,
over Hjerterne? Hvi har Massen af Folkeslagene saa elendige
Begreb om sig Selv og Verden og Gud? Det var Eder, som
skulde bibringe Alle, (see heri Eders Embeds Herlighed og Høi-
rang!) de rette. Men nu, hvor dum og træven staaer Bonde-
gutten for Eder, naar I proppe i ham de trinitate, angelis malis,
externo die etc. etc. medens han med den elskværdigste Lær-
villighed indsuger de ædleste og sundeste Begreber og al den
nødvendige Troe, flux en forstandig Lærer oplader hans Øie for
Naturen? Det varer ikke længe før denne Unge lærer at see
den sande Himmel gjennem det første det bedste Blomsterhvælv,
og, støttet til en Græsstængel, gaaer den empiriske Vei til de
mest ophøiede Sandheder, opklarer sin Fornuft, og er reddet
for Menneskeheden. Vi ville undlade at opregne Bebreidelserne,
der kunde gjøres Eder; men blot paapege den, der ligger disse
Liniers Opgave nærmest: Hvilket andet Grundonde -- sige Vi,
hvem lykkeligviis den Lod ikke blev tilskikket, at lade os nøie
med nærværende Folkeunderviisning -- end Eders Uvirksomhed
og Skjødesløshed, der aldrig igjennem Aarhundrederne har reist
sig fra de bløde Leier, I beredede Eder paa Folkenes Dumheds-
Taage, er det sørgelige Særsyn at tilskrive at, -- da de Klasser,
som Universiteterne og Skribenterne havde dannet, vældigen
fremstode, tolkede Menneskehedens Krav paa borgerlig Frihed,
og erhvervede Staterne denne: saa opdagede de med For-
bauselse, at Masserne, der havde været Præsterne anbetroede til
d.IV,b.1,s.290   Opdragelse og Underviisning, vare uden den Aandsudvikling, som
er Betingelsen for borgerlig Friheds Tilvær, uden Sands og uden
Begreb om dennes Høiværd, Nødvendighed og Væsen, saa at
Folket selv, der vel laante hine dets oplyste Venner sine Kræfter
i Kampen for Frihed, ligegyldigen, naar Alt skulde vende tilbage
til Ro under den bedre Forfatning, lod sig denne frarive, enten
af en enkelt Ærgjærrig (som i Frankrig), eller af fremmede De-
spoter (som i Polen), eller af de reagerende, hjemmefødte Ty-
ranner (som i Spanien og Portugal og i Frankrig 1815) og, istedet-
for at vende dertil tilbage, ligegyldigen vendte, under de Galger,
hvori Befrierne dinglede, tilbage til det gamle Aag? eller i Stater,
der beholdt den Frihed, de havde tilvundet sig, hvilket forbau-
sende, sørgeligt Særsyn var det ikke for Folkets Oplyste, at det
egentlige Folk var saa forsømt
, at det ikke mægtede at paa-
skjønne og nytte Friheden; -- at det, selv leiret om Altre for
Friheden, stirrede med Forundring, -- som en Hofmand paa en
17de Mais Jubel, -- paa deres livlige Fryd, der kjende de ube-
talelige Goder, de aandige Glæder, der tilflyde dem af den
borgerlige Frihed; -- at det ikke vidste at skikke sig i den
bedre Orden, men med Uvillie opfyldte sine Pligter, med Lige-
gyldighed benyttede sine Rettigheder, ligesom om, ved det
svundne Despotie, ogsaa Begrebet om Stat var blevet uigjen-
kaldelig opløst: dette, der fra Slægt til Slægt er blevet det iden-
tificeret med, simplificeret til en Eenhed i Kronen; -- videre, at
det ikke mægtede at bringe en værdig Repræsentation tilveie,
men at tvertimod de saakaldte Ministerielle maatte gives et
Slags stiltiende Samtykke, naar de paastode Folket umodent for
Friheden
og at man maatte undlade fortiden at tilstede det
endog de Friheder, som dets Grundlove hjemlede det? Hvad
Andet bevirkede Dette, som finder Sted i de bedste Europas
Stater, end at de Oplyste, som ikke, fordi Millionerne vare lige-
gyldige derved, vilde give Slip paa Friheden, sammensluttede sig
og fremtraadte som Aristokratie, under dettes forskjelligste For-
mer, (saaledes da ogsaa som Embeds-Aristokratie) og som Op-
position. Istedetfor Ro maatte Kampen fortsættes: man maatte
fremkunstle en Styrke og gaae angrebsviis tilværks, for at dække
sit eget Parties Svaghed: Massens Dorskhed. -- Det høieste
Seiersmaal var blot at beholde. Her have vi Stagnationen i de
konstitutionelle Stater.
Dens Kilde finde vi under Alterne. Kry-
d.IV,b.1,s.291   ber derfor ikke, ved saadanne Angreb, bag disse, I, der kalde
Eder fortrinsviis Ærværdige! Sandelig, I skulde være det, naar
I blottede Fortjenester istedetfor Fordringer, der ikke længer
begrundes i en overtroisk, almeen Idee om en Hellighed, som
overgaaer paa Eders Personer, uden Hensyn til Egenskaber, fra
Eders Embeder.
   Fra Menneskehedens Domstol bortvandre ikke de kristne
Præster, i det Hele taget, med Roes for, hvorledes de have
røgtet deres i høieste Maade vigtige Kald. Det er Alretfærdig-
hedens, som udtaler sig igjennem en saa stor Jurys "Skyldig".
Og, ville de appellere til deres saakaldte Midler, da kunne de
visseligen ikke smigre sig med at møde noget mildt Øie, men
et, hvori adskillige af hans Parabler, f. Ex. om den dovne Tjener,
om den utroe Forvalter o. fl. dl. staae tegnede. Vi kunne jo med
Rimelighed antage, at det hisset er Aanden givet, at beskue
Følgerne af sin Daad her, at altsaa Frelseren hisset beskuer
Følgerne af sit Storværk. Visselig han seer færre herlige Følger,
end dette hans Storværk fortjener, end Han anede, i den Stund
han ikke tog i Betænkning at ofre sit Liv, for at frelse Menneske-
heden fra Synds og Uvidenheds og Tempels- og Thron-Herskeres
Aag. -- Han, der var den Første, som med Kraft stræbte at
ophæve den fordærvende Ligevægt imellem det borgerlige og
aandige Despotie, idet han gav Stødet til et andet Jevnforhold
imellem borgerlig og aandelig Frihed, og fremsatte i sit Religions-
system Grundloven for denne Sidste;
-- Han, der var den Første,
som med Fynd udviklede Menneskehedens Krav paa allerede
her under Altre og Throner ubehindret at yttre den, for dens
guddommelige, men didtil, næsten indtil Selvbevidsthedens Tab
fordunklede, Væsen, karakteristiske Stræben efter Sandhed d. e.
Tænkefrihed, og efter at give denne klarere og klarere Udtryk i
moralske Handlinger, d. e. sædelig Frihed, hvorved da politisk og
religiøs Frihed gjordes til en uundværlig Betingelse for
de Men-
neskers Tilvær, som, betegnende eller ligesom salvende sig med
Kristennavnet, fremstillede, under Billedet af een Hjord og een
Hyrde, en Menneskehed, der stræber, Een som Alle og Alle som
Een, efter at naa den Idee om et fuldkomment Menneske, der
hævet af Fantasien til Himmelen som en Engel eller Alfrelser,
men af fornuften igjen nedkaldet til Jorden som et simpelt
Menneske, lever i Alle og behersker Alle; -- Han, der i saa
d.IV,b.1,s.292   fjernt et Old emnede at betage Præsterne, Magerne og Despo-
terne Magten til at hemme denne Stræben -- mon han da anede
eller kunde have saa ringe Tanker om Menneskeheden, at efterat
1800 Sekler ere hengraanede
, efterat den største Deel af denne
Tid er bleven anvendt til de afskyeligste Krige, forat udbrede
hans blotte Navn: saa skulde dog hiin saliggjørende Stræben
saalidet være udviklet i Menneskeheden, at alskjøns Mager, Fa-
risæer og Despoter trives saa herligen i Korsets Ly, at de have
dristet sig til fra Tid til anden at slutte offentlige Forbund, forat
hemme hiin Stræben d. e. for at værne deres fælleds Bedste, ja
saalidet udviklet, at hans Grundsætninger skulde være fremmede
for Nitiendedele af Jordbeboerne, at Europas Almues hele aan-
dige Tilvær ikke hæver sig over hans Apostlers Katekumeners,
at Millionerne endnu skulde være aandige Lazarer, der over-
lades til deres Dødssøvn, uden at de, hvis Pligt det er, gjen-
vække dem?
   Tvivler nogen om dette Natstykkes Sandhed, saa trække han
frem den første den bedste Broder af Europas Almuer! Der
soler en doven Romer sig paa Lateranpladsen! der kryber en
fiirskaaren Karl, paa andres Vegne, Dag ud og Dag ind paa
Knæerne, opad scala santa! Kald dem frem, prøv deres Sjele-
tilstand, og Vi skulle selv krybe scalaen hundrede Gange op,
dersom Du finder et Solegran af Fortrin hos disse, eller endog
anden Forskjel end Togaen imellem disse og deres Oldfædre,
der solede sig udenfor Caracallas Bade! Og Dette er dog i et
Land, der var Civilisationens anden Vugge, der drak Kristen-
dommens første Lysstraaler, hvor Kunster og Videnskaber aldrig
have hørt op at blomstre i de berømteste Akademier og Uni-
versiteter; og disse herlige Kristne fandt vi fire Alen fra den
kristelige Ypperstepræsts Sognekirke. Eller tag en prostestantisk
Bonde; og vi ville finde, at hans Begreber om Gud og Gjen-
gjeldelsen ere Jødens fra Esræ Tider, uværdige, gruopvækkende,
om Hevneren Jehovah og Satan i Gehenna. Og see vi hen til
det Folk, vi nære mest Høiagtelse for, som det, der med det
største Heltemod og de største Opofrelser har kjæmpet for den
politiske Frihed: til Frankrig -- hvilket Misforhold imellem reli-
giøs og politisk Forfatning og Oplysning slutte vi os ikke til af
dets forsømte Almue-Underviisningsvæsen?

   Saaledes er Folkemassens Tilstand i Thronernes som i Kon-
d.IV,b.1,s.293   stitutionernes Ly. Hiint qvalfulde Ubestemte, hiin Usikkerhed i
den politiske Friheds Seire, hiint Misforhold imellem Oplysning og
Frihed, Religions- og Statsforfatning
spores overalt. Uvidenheden,
som er en Følge af den elendige Religionsforfatning, gjør Masserne
enten til politiske Indifferentister, der med Sløvhed (som den
portugisiske og den spanske Nation) lade sig Sikkerheds-Karterne
for deres borgerlige Frihed rive afhænde, eller til Sansculotter,
hvis forvirrede Frihedsbegreb -- selv et Blændværk -- lader
dem jage efter Blændværker. Eller -- hvilket sørgeligt Vexel-
forhold! -- ere Folkemasserne ved en varig Nydelse af borgerlig
Frihed saavidt blevne uddannede, at de opdage det Misforhold
deres religiøse Forfatning staaer i til denne: saa blive de enten
religiøse Indifferentister (hvortil nu desværre Europas dannede
Klasser overhovedet, allene de høiere, Embedsklasserne, høre)
eller religiøse Sansculotter, d. e. uvittige Religionsforagtere og
Troeshadere. Hvilken bundløs Kilde til Laster og Forbrydelser
opdage vi ikke her? Dog er den frembrudt og stiger daglig,
især i den store Klasse, som i vore Dage spiller en Rolle, for
ikke at sige at den angiver Tonen i det offentlige Liv, nemlig
Middelstandens Ungdom. Men det staaer til Eder, Præster af
enhver Troesform! at standse alle disse Onder ved at ophæve
Grundondet: Misforholdet imellem de fremskridende politiske og
de fastlænkede religiøse Forfatninger
. Reformationerne d. e. de
religiøse Revolutioner, lære jo Nødvendigheden heraf. Luthers,
Kalvins, o. a. fl. partielle vare kun1 Intimationerne til den almene
Restauration,
vi ovenfor nævnte som det eneste Radikalmiddel.
Bliver Folkelærere! besætter Skolerne! giver enhver Under-
viisning det ophøiede, religiøse Præg! gjører Opdragelsen til
Statens høieste Formaal, hvortil dens Skatte alene anvendes;
men alt dette først, naar I have afskaffet af Religionen alt det
Menneskelige, som støder den menneskelige Fornuft; men frem-
staae som Talsmænd for en almeenantagelig Lære, for en Tro-
Harmonia
.
   Skeer dette i det 19. Aarhundrede: da forvandler Historien
sig fra en sørgelig Fortælling om Lysets og Mørkets, Friheds
d.IV,b.1,s.294   og Trældoms altfor langvarige Kamp, for ikke at sige (hvis vi
antage den betydningsfulde Drøm om en Guldalder) om en uhyre
Reaction, -- til Menneskehedens Seiersepos: da lad Aarhun-
dredet rose sig af, at det fuldendte, hvad det 18de begyndte,
af
de forbausende Fremskridt, Menneskeheden i det gjør: -- da
var Alt vel!
Cosmopolita.
1  tilbakeVor Tids St. Simonister i Frankrige ere mærkelige som Saadanne. De
ville udrette mere end Filanthroperne i Tydskland og Frankrige i sin Tid ud-
rettede, saasom de kalde deres Filanthropisme Religion -- dette den og
virkelighen er.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE