HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 1. BIND: 1829 - 1834

DEN NORSKE BONDES NYTTIGE KUNDSKAB
om de Læge- Farve- Garve- samt Gift-Planter,
der voxe paa hans Jord.

del 3
d.IV,b.1,s.138   æltet give Senepsdeig, der lægges paa Steder, Gigten har flyttet
sig fra i Utide. Plaster af samæltet Frøe og Ædike blødgjør røde
Blegner. Pulveret med Honning og Vand giver Gurgelvand mod
Halsbylder. Senepskage i Hjertegropen anbefalt i Cholera. --
Bør dyrkes hist og her; ja kunde det vel, saa Intet behøvedes
indført.
   Skabiose, Afbidt Skabiose, Faareblade, Grønskall, Blaakoll, Blaa-
barst, Blaabast, Blaakall, Skor, Skore, Grønblad, Skorv, Skole-
plukke, Lætteplukke.
-- (IV, 1).
   Afkoget mod Springorme og Saar af indtraadte Søm. Bladene
give, med Hestehovblade og lidt Alun, ved Afdampning, en grøn,
og, med Jernvictriol, en sort Farve. Den tørre Rod og Plante
guultfarver. Garnet lægges da lagviis med Planten en kort Tid,
afskylles koldt, og koges igjen med friske Blade.

   (Det fælles Bæger fleerbladet; hver Blomsters enkelte Bæger
dobbelt, oversædigt, sidder ovenover Frugten. Trevlet Rod, blad-
fuld Stengel, Kronerne blaaagtige, kugelformigt samlede).
   Almindelig Skabiose, Blaahat, Skøtten, Skabos, Rødknap.
   Grøntfarvende. Asken indeholder meget Salt.
   (Randkronernes yderste Flige større end de indvendige; rød-
agtige Blomster).
   Skjolddrager, Blaa Skjolddrager. -- (XIV, 2).
   Sveddrivende, brugt imod Feber. Læder, beredet i Melk,
grøntfarves, naar det udgnides med Blomsterne, og overstryges
med svagt Alunvand.

   (Bægerets Munding efter Blomstringen tillukket. Smaae Mose-
planter med smukke blaae Kroner, meget længere end Bægerne,
i Bladhjørnerne).
   Skreppe, Have S. -- (VI, 2).
   Roden afførende, brugt imod Hudsygdomme; Afkoget brugt
mod Galdesygdomme. Saften tjenlig i hidsige skorbutiske Syg-
domme.
d.IV,b.1,s.139      Kruset Skreppe, Heimuld, Hømuld, Homuld, Høymuld, Heimol,
Svinrot, Høymaalo, Svinsyre.

   Roden, stødt med Salt og Ædike, gnides paa Saar; dens Af-
kog brugt mod Skabb og Guulsot; tjenlig til Guulfarvning og
Garverie. Det stødte Frøe anvendt imod Blodgang.
   Rød Skreppe, Spids Heimuld, Smal Heimuld, Spidssyre, Hestesyre.
   Roden guultfarvende; mod Hudsygdomme; tjenlig til Garvning.
Frøet, kogt, mod Blodsot; stødt, mod Bugløb. Afkoget mod
Skab og Kløe, som Fod- og Haand-bad.
   Strand-Skreppe, Havsyre, Guulsyre.
   Roden guultfarvende.
   Vandskreppe.
   Med Rodpulveret gnides skorbutisk Tandkjød. Afkoget mod
Blodflod, og tilligemed Roden, stødt og udvortes brugt, anvendt
imod sure Been.
   Syre-Skreppe, Engsyre, Syrgræs, Sure, Rausure.
   Frøet mod Bugløb. Roden bruges til Garverie, Rødfarvning,
samt til Guulfarvning, ved at koges i Valle.
   Slangehoved, Almindelig S., Vargflab, Ulvegab. -- (V, 1).
   (Kronen uregelmæssig, blaa, stor, før den aabnes rød; vortet
Stengel; eensidig axformig Top).
   Smelde, Blære-S., Smeldpunger, Pungjer, Aakerkaal, Hermans-
kaal, Gustegræs.
-- (X, 3).
   Blomsterne brugte, som Afkog, imod Gigt; imod Rosen ud-
vortes; tørre eller som Pulver paa Kræftskader. Bladene læg-
ges paa Skaar.
   Snerle, Almindelig S., Vinnelgræs, Aakervinnel, Smaavindel, Snar-
bændel, Aakerbendel.
-- (V, 1).
   Blomstersaften, med Alun, citronguult-farvende.
   (Bladene piilformige med spidse Bagflige).
d.IV,b.1,s.140      Snerre, Kjern-S., Myrmaur, Dymaur. -- (IV, 1).
   Roden rødtfarvende.
   Sump-Snerre, Smaa-maur, Smaa-snert.
   Bladene rødfarve Uld.
   Guul Snerre, Guulmaur, Jomfru Maris Sengefoer, Maris Fægre,
Opskred Fægre, Maur, Voldhumle.

   Bladene imod faldende Syge og Modersyge. Blomsterne imod
Blodpis hos Qvæget; med Alun guultfarvende; bringe Melken,
ved Samkog til at oste sig. Roden, sammalt med Maltmeel, kogt
i Vand, lagviis lagt med Garnet en Times Tid, hvilket derpaa
afvaskes, rødfarver. Farver smukt Olivengrønt, naar Garnet
var guult.
   Bredbladet Snerre.
   Krampestillende som forrige. Roden rødtfarvende.
   Trenervet Snerre, Maur, Maureblom, Hvit-Maur, Taagmilde,
Fægre, Laattarrotgræs.

   Roden, pulveriseret, kogt med Tøi, der forud er kogt med
Birkeløv, smukt rødfarvende. Farven mørknes med Potaske.
   Burre-Snerre, Snører, Snerpegræs, Snerjegræs, Tinner, Tenal,
Drageren, Meldstok, Draagorm, Klængje, Herkjegræs, Snerp,
Bændel, Tenne, Aakerband.

   Roden rødtfarvende.
   Soldug, Rundbladet S., Vortegræs, Øjengræs, Ringormgræs, Luse-
græs, Duggræs, Tættegræs, Mari Øyentaare.
-- (V, 6).
   Duggen, eller Slimet paa Bladene, mod Ringorme; og, med
Melk, mod Fregner. Brugt imod Koldfeber. Faaer Melk til at
løbe sammen.

   (Blomsterne i eensidige Klaser).
   Langbladet Soldug.
   Har samme Kræfter.
   Steenfrøe, Læge S.
   Steenopløsende, urindrivende. Rodbarken rødtfarvende.
   Slynget S., Uægte Steenfrøe, Sminkrot.
   Roden rødtfarvende.
d.IV,b.1,s.141      Steenbræk, Navle-S., Siphilblom, Aarsgrøde, Fjeldfrue, Berg-
krands, Fjeldrose, Lungegræs, Seifølde.
-- (X, 2).
   Bladene lægges paa brændt Skade; Afkoget af dem mod
Lungesot.

   (Kapselen tvedeelt. 5 Kron- og 5 Bæger-blade. Lidt tykke
Blade. Blomsterne i Enden af Stengelen).
   Kornet Steenbræk, Bergbræk, Nyrsilre, Lugtsilre, Vistsilre, Por-
celæn-Blomst.

   Urindrivende, olivent- og graaguult-farvende.
   Trekløftet S., Fingresilre, Trefingergræs.
   Brugt mod Guulsot.
   Steenurt, St.-Hans-Urt, Smørbug, Fedebok, Huusløg, Traategræs,
Jønssokgræs, Kinkgræs, Saftgræs.
-- (X, 4).
   Kjølende. (Bladene flade, takkede).
   Bitter Steenurt, Skjørbugsknopper, Bergknopper, Fuglekjøt, Heste-
græs, Vortegræs, Veijardram, Vejerdrav, Bergekongen, Mutul,
Telikaur, Berge-nutar.

   Øl- eller melk-kogt anvendt mod Slag, Skjørbug, Kræft.
Saften uddrager af Hestens Øie Heden efter Stød. Knuust,
sat paa Brændeviin, bruges den mod Svulster hos Hesten.
Ogsaa uden Brændeviin, alene knust, lægges den med Nytte
paa brændte eller andre Saar.

   (Trinde Blade).
   Starr, Sand-S., Sand-Stere, Kryp-Sterr, europæisk Sassaparil. -- (XXI, 3).
   Roden blodrensende, urin- og sved-drivende.
   (De nederste Blomstblade hindeagtige).
   Skov-Starr.
   Lapperne lægge den i Skoe, snoe den om Hænder og Fødder
mod Kulde om Vinteren, Hede og Myg om Sommeren.
   Stikle, Vand-stikle, Heste-stikle, Stikkelgræs. -- (V, 2).
   Frøet brugt mod Feber, Skjørbug, Svindsot.
   (Stor Vandskjermplante med ligesom afbidt, krandstrevlet Rod;
Frugten kronet).
d.IV,b.1,s.142      Storskjerm, Bjerg-S. -- (V, 2).
   Sveddrivende, oplivende, anvendt mod Bugvrid, Orm, Feber.
   (Skjermen udbredt, flad. Leddet knollet Rod. Stor Skjerm-
plante med trekobblede Blade).
   Storkeneb, Skov S., Skovflok, Souskjære, Troldmandsflok, Skov-
øje, Syvskjær, Stunggræs.
-- (XVI, 2).
   Violetfarvende, og, med Jernjord, sortfarvende. Garveplante.
   (Frugten 5kronet, med et tilbagebøjet Neb. Bladene omtrent
7lappede).
   Svalerod, Hvidblomstret S. -- (V, 2).
   Roden sved- og urin-drivende; viinkogt, mod Vattersot og
Guulsot. Taverne af Stengel og Rod give et Hør.

   (2 Bægerkapsler. Langfnokket Frøe. Kronen tilbagebøjet.
Honninggjemmet 5hornet. Kronerne hvide, smaae, skjermsatte).
   Svaleurt, Almindelig S., Selidon, Seladon, Svulugræs. -- (XIII, 1).
   Lægges frisk under Fodbladet mod Hævelse. Afkoget mod
Guul- Vand- og Svind-sot. Saften borttager Vorter, Ringorme
og Pletter i Øinene; men bruges den til det Sidste, da maa den
strax igjen afvaskes hvergang med Melk. Smukt guulfarvende
især paa Silke, og, med Alun, paa Klæde. Ved Gjæring faaes
et Indigoblaat. Roden afs. t. Apoth.
   Sværtevæld, Almindelig S., Marru, Sværtgræs, Blækgræs. -- (II, 1).
   Med Jernvictriol bestandigt sortfarvende.
   (Kronen rørformig, hvid, med rodflettede Flige, 4deelt. Steng-
len 4kantet. Bladene klæbrige prikkede).


   Tamarisk, Tydsk T., Klaaved. -- (V, 3).
   Afkoget mod Skabb. Bladene tjenlige til Garverie.
   (10hannede Blomster, lyserøde, i Klaser. En Busk).
   Tidsel, Forskjelligbladet T., Hvidstol, Bjønsturt, Hesteblad, Heste-
skaase, Hestekjære, Ulveliim, Hvidblad, Reentistel, Quitmoblekkje,
Hvidbleke, Engborst.
-- (XIX, 1).
   Guultfarvende. Bladsaften mod Saar.
d.IV,b.1,s.143      Thimian, Vild T. -- (XIV, 1).
   Nervestyrkende, slimopløsende, vinddrivende. Karvet, kogt i
Melk, afvredet i et Linned, lægges varmt paa Kinden, hoven af
Tandværk. Udblødt i Øl, givet Faar imod Ringsyge. Bør findes
i Haven (Have Thimian). Afs. t. Apoth.
   Tobak, Almindelig Tobak, Bonde-Tobak, Soldater-Tobak. -- (V, 1).
   Af disse 3 Arter kunde, og fortjente at dyrkes her, især den
1ste, hvortil man kan anvende Jordstykket nedenfore Møgdyngen.
Tobak hører vel iblandt de giftige eller mistænkelige Planter;
men, da dens Nytte dog er mangfoldig, og saa mange fornuftige
Folk finde sig vel ved at bruge den, tillade vi os ikke at bag-
tale den videre. Fortjeneste har Tobakken dog især hos vædske-
rige, fede Personer. Den er drivende, og befordrer Brækning,
bevarer mod Smitte og Sygdom. Skal man f. Ex. ud i stinkende,
tung, kold Taage, da gjør man vel i at berede sig hertil med en
Pibe Tobak eller en Skraa. Afkoget bruges mod Utøi hos
Qvæget, og, indkogt til en Salve, hvortil lidt Grankvae sættes,
paasmurt imod Kjertelhævelser og allehaande Saar. Tobak sæt-
tes paa Brændeviin til det er bruunt, og Qvæget gives en Thekop
heraf mod Trommesyge, efterat først en Klump Sæbe, saa stor
som en Valnød, er stukket det i Halsen. Olien er anvendt imod
Ormebid. Af Tobaksaske, Salt, Gjær og Rugmel æltes Kugler,
som indgives Faar mod Forstoppelse. Faaer Faaret svullent
Hoved af forstoppet Sliim i Næsen, da lade man det indsnuse
Asken. Tobaksrøg, inddreven i Masttarmen, virker sikkert
Aabning.
   Tormentil, Opret T., Mundskollerod, Tepperod, Blodrod, Heelrod,
Manderod, Tolvmændsrod, Tillerod, Hulrod, Tilmantille.
-- (XII, 6).
   Urindrivende, sammensnerpende. Melkafkoget mod Blodgang.
Tormentil-salt, fortrinligt imod Blodsot og Bugløb og al indvortes
Flod, brændes af de tørrede Planter i en Gryde eller stor Leer-
potte. Regn eller rindende Vand gydes saa paa Asken; om-
røres af og til i et Par Dage, afhældes i et reent Kar. Vand
paahældes atter og afgydes saaledes i dette Kar, indtil Asken
ikke mere smager. Alt det ophældte Vand sættes nu i et aabent
Kar i Solen, og afsydes sagte til ikkun Saltet bliver tilbage.
d.IV,b.1,s.144   Planten skal stille Næseblod. Roden er brugt til Garverie, og
rødtfarver alunbeidset Tøi især med Bærene af almindelig Qvalk-
ved eller Korsbær.
   Torskemund, Tørbladet T., Torskeflab, Dødningehoved, Stranne-
blom, Liinurt.
-- (XIV, 2).
   Afkoget mod Skarlagfeber og Guulsot. Kogt i Olie, giver den
en Salve, god mod den blinde Gyldenaare. Udblødt i Melk
brugt imod Fluer. Guult- og oliventfarvende paa Linned.

   (Kapselen 2rummet. Et fremragende Honninggjemme. Blom-
sterne gule og i Ax).
   Tusindgylden, Almindelig T., Kollagras.
   Styrkende. Et Afkog brugt mod Luus. Med Vand grønguult-,
med Kogsalt bruunguult-, med Alun mørkcitron-, med grøn Vic-
triol grønagtig-bruunt-farvende. Kan bruges istedet for Humle.


   Ulvefod, Almindelig U., Kraakefod, Kraakefiit, Kraakefod-mos,
Kraakestiig, Løen Kraakefod, Ræve, Ræver-jamne.
-- (XXIII, 1).
   Frøet strøes paa hudløse Steder hos Børn.
   Fjeld Ulvefod, Guld-jamne, og Flad Ulvefod, Jævne, Idne, Idnak.
   Guultfarvende.


   Valmue, Glat V., Aaker-Valmue. -- (XIII, 1).
   Bedøvende, smertestillende.
   (Kapslerne aflange).
   Korn Valmue, Vild Valmue.
   2 Lod Frøe i en Pægel Vand skaffer Søvn, og standser Skjælven.
Saften af Blomstbladene rødtfarvende med Syrer. Begge Arters
Frøe olierige.
   Vau, Farve V., Reseda. -- (XI, 3).
   Meget guultfarvende.
d.IV,b.1,s.145      Veibred, Glat V., Groeblad, Groeblækkje, Groreblekkje. -- (IV, 1).
   Hele Planten styrkende, sammensnerpende; som Pulver mod
Blodflod. Frisk spises Planten mod indvortes Saar og Bugløb;
og Bladene lægges paa allehaande Saar og Skab (til Ex. paa
Saar af Spanskflue). Afkoget mod Lungesyge. Frøet blødgjørende.
Frisk bruges Roden mod Bugløb hos Qvæg.
   Haaret Veibred, Souvtunge, samt Lancetbladet Veibred, Livgræs,
Smaae Groeblad, Spids Groeblad.

   Have samme Egenskaber.
   Strand Veibred, Strandkaal.
   Melkafkoget mod Bugløb; Vandafkoget mod Guulsot.
   (Bladene liniedannede, meget smale).
   Vibefidt, Almindelig V., Tætegræs, Melkekors, Feitgræs, Slimgræs.
-- (II, 1).
   Mildt afførende. Med Linolie imod Saar. Bladene lægges
paa Yuret, naar dette lider af Sprekker. I Afkoget, der ogsaa
gulner og befordrer dets Væxt, vaskes Haaret mod Utøi. Faaer
Melk til at løbe sammen.
   Vintergrøn, Rundbladet V., Sauspring. -- (X, 1).
   Bladenes Afkog mod Brystsvaghed.
   (5 Kronblade. Støvknapperne have 2 Huller. Kantet Stengel.
Udelte, stive Blade. Mange Blomster. Halvbusk).
   Eenblomstret Vintergrøn, Øjenblomst, Reigneblom, Øinegræs, Liden
Souspring.

   Bladene lægges, vædede i Munden, paa svage Øine.
   Viol, Vellugtende V., Martsviol. -- (V, 1).
   Ved at rive Blomsterne i en Morter, og hensætte den af-
pressede Saft i smaae Kobberkar, skal faaes en fiin Grønfarve.
Roden foraarsager Brækning.

   (Uden Stengel. Krybende Vandgrene).
   Hunde Viol, Gaukskoe, Souøira.
   Roden foraarsager Brækning.
   (Stengel. Bladene aflang-hjerteformige).
d.IV,b.1,s.146      Fleerfarvet V., Stedmodersblomst, Dag og Nat, Svuluhat, Sjuk-
Moblom.

   Afførende, urindrivende. Roden rødtfarvende; og, med for-
skjellige Blandinger, guulgrønt- og bruunagtigt-farvende. Planten
afs. til Apoth.
   Visse, Farver V. -- (XVII, 3).
   Meget tjenlig til Guulfarvning, til Grønt paa Blaat. Planten
giver, kogt med Kalkvand, afsiet, og atter kogt med Kridt og
Alun, Saftguult.
   Volverlei, Bjerg V., Guldblomme, Hest-Soløje, Stoksvær, Øl-
konge.
-- (XIX, 2).
   Opløsende, nervestyrkende. Temmelig svag The af Blomsterne
drikkes Morgen og Aften, og ligeledes Øl, hvorpaa Blomsterne
ere satte, imod Lamhed, samt naar man har stødt sig eller for-
løftet sig. Afkoget ypperligt til Indsprøitninger i Dyrsygdomme.

   (Randkronerne mangle Støvknappe. Middelstor Fjeldplante
med rank Rod og Stengel, udeelte Blade, eenlige, store, mørk-
gule Blomster).
   Vedbende, Almindelig V. -- (V, 1).
   Bærene afførende, sammensnerpende. Saften, som udsvedes
efter Indsnit, opløsende. De unge Skud og Blade brugelige i
Garverierne.

   (Klattrende Busk. Bæret 5frøet, omgivet af Bægeret. Bladene
ægformige, lappede. Guldgule Blomster i en Halvskjerm).
   Vrietorn, Tveboe V., Gjeitbark, Træet, Fanden flaaede Gjeita
ved.
-- (V, 1).
   Bærene mildtafførende. Barken, men især Basten, guultfarver
Linned. Saftgrønt laves af de modne Bær ved at støde dem,
hensætte dem i 8 Dage, perse dem igjennem en Liinklud, hvorpaa
det Usiede sies igjennem Flonel, koges i Kobberkar ved sagte
Ild, under bestandig Omrøren, med tilsat Alun, til Honning
Tykkelse, og hensættes derpaa i Blærer, forat tørres. End smuk-
kere bliver Farven, hvis Saften paanyt opløses i Vand, gjennem-
sies og tørres. De tørrede Bær, udgnedne i Alunvand, guul-
d.IV,b.1,s.147   farve, hvilken Farve mørknes med Alun. Bark og Bær afsættes
til Apotheket.
   (Bæret 3rummet. Han- og Hun-blomster paa forskjellige
Planter. Det potteformige Bæger bærer Kronen, der er guul-
grøn, siddende 4, 5 sammen i Bladhjørnerne. Torne i Enden
af Grenene).
   Tvekjønnet Vrietorn, Troldhæg, Hundehæg, Troldkjerringhæg, Ol-
sukhæg, Hundeved, Brakal.

   The af Mellembarken renser for Orm og Forstoppelse; ligesaa
Afkoget af Barken i Øl; men den taales kun af stærke, voxne
Folk. Anvendt som stærkt drivende Middel i Vandsot og For-
kjølelse. Barken, aftaget i Juni, tørret et Aar og udblødt i
Bøgeaske, kraprødfarver Uld, naar denne lægges i Suppen, og
varmes, uden at koge, i 2 Timer. Den indvendige Bark guult-
farver. De grønne Bær lysguul-farve vismuth-beredet Uld. De
modne Bær graaligfarve Uld, og blaaligfarve, hvis Salpeter til-
sættes. Violet faaes med Ædike. Suppen af Bærene giver, naar
den har gjæret, med Vismuth, smukt Grønt.


   Æbletræ, Æble-Abil, Vild Apal; og Pære-Abild, Pæretræe. -- (XII, 5).
   Baade Æble- og Pære-træe give særdeles sunde Frugter: blod-
rensende, lædskende, fortyndende; og, som saadanne, en for-
trinlig Kost i baade hidsige og kolde Febre. Syrlige Æbler,
kogte i Havresuppe, give en ypperlig Feberdrik. Raadne Æbler,
imængede lidt stødt Kampfer, bruges som Salve paa Frost- og
Brandskader. Æblesaft skal stille Krampe, naar den smøres paa
det lidende Sted. Barken af Æbletræe guultfarver. Saften af
begge Arter giver en fortræffelig Most, og indeholder meget
Sukker. -- Bør lægges Vind paa.
   Ælm, Smaabladet Alm, Alm, Eben. -- (V, 2).
   Barken anvendt kogt i Omslag mod Beenbrudskader, Udslet
og aabne Saar. Saften i Bladblærerne mod alleslags Øienskader
og Vunder. Bladene, sammensnerpende, ogsaa brugte i Hud-
sygdomme. Barken bruuntfarver. Bladblærerne og de spæde
Qviste rødtfarve. Barken afsættes til Apotheket.
d.IV,b.1,s.148      Ærenpriis, Strand-Æ., Finnegræs, Blaat Farvegræs. -- (II, 1).
   Blomsterne blaatfarve Linned.
   (Bladene ulige-takkede).
   Tykbladet Æ., Bekbung.
   Bladene, æltede med Kingelvæv og Salt, saarlægende; som
The er Planten brugt imod Skjørbug og Sliim. Afs. til Apoth.
   Lancetbladet Ærenpriis har samme Kræfter.
   Læge Ærenpriis, Barsleik, Barleik, Busleik, Flesmegræs, Norsk The.
   Saarlægende, styrkende, sammensnerpende. Bladene, kogte,
æltede i Havregrød, lægges paa Qvægets Bylder. Afs. til Apoth.
De ere tillige tjenlige istedetfor The. Dog skal til dette sidste
Brug Tveskjægget Ærenpriis, Kummertrøst, Smaaklok, Smaa-
bjælle
(med rynkede Blade og himmelblaa Krone) have Fortrinet.

   (Bladene aflange, lodne. Kronen blegblaa).


   Øientrøst, Læge Ø., Blodstrip, Svaalublom, Blodstemgræs. --
-- (XIV, 2).
   Mildt sammensnerpende. Brugt imod Øjensvaghed.
   (Kapselen 2rummet. Støvknappene tornede. Smaae Engplanter
med enkelte Blade ligeover for hinanden modsatte; og een-
sidige Ax besatte med Blomstblade. Kronerne hvide med violette
Striber og guult Svælg).

GIFTIGE OG MISTÆNKTE PLANTER

   Anemone,
Koebjelde A., Kubjelle. -- (XIII, 6).
   Saften er overordentlig skarp og bidende, saa den trækker
Blæmmer paa Huden. Blomsterne give en grøn Farve, og et
grønt Blæk lader sig lave af dem.

   (Skaftet eetblomstret med haaret Svøb, opret, trindt, haaret,
enkelt, 6 -- 8 Tommer høit. Bladene delte i mangfoldige, smale
Flige, haarede. Roden lang, træagtig. Blomsten ludende, stor
iforholdtil Planten. Kronbladene blaaeviolette, bred-landseformige.
Frøet langhalet, ligesom med hvid Uld paa. Blomstrer i April
og Mai).
d.IV,b.1,s.149      Bulmeurt, Almindelig B., Tandværksgræs, Feldurt, Bolmurt, Styg-
græs, Stinkgræs, Søvngras,
-- (V, 1).
   Hele Planten, især Roden og Frøene, er giftig og foraarsager
et fjantet Raserie, ja Døden. Alle Huusdyr undtagen Geden,
vrage den. Anvendt i Lægekonsten.

   (Skjøndt dens hæslige Lugt og Udseende synes noksom ad-
varende til at gjøre den kjendelig som farlig Giftplante, da ingen
indenlandsk Urt i den Grad har noget Modbydeligt ved sig, an-
føres dog her dens fulde Mærker da den just ligesom tilbyder
Børn sine dødbringende Bægre, ved at voxe i Mængde netop paa
saadanne Tomter, som de udkaare til Leg, hvori endog ofte dens
pottedannede Bægere spille en Rolle. Hele Planten afhændes
til Apothekerne. Roden fingertyk, tapformig, i Spidsen deelt.
Stengelen opret, grenet, bladet, trind, tæthaaret (især i Spidsen),
fidtet ligesom hele Planten, der er 1 -- 1 1/2 Fod høi. Bladene uden
Stilke, vexelviis siddende, indbugtede fra Siden, noget finnede,
spidse. Blomsterne skidengule med violette Aarer, sidde i Enden
af Grenene i et, førend Blomstringen kort, men, medens den
varer, meget forlænget, eensidigt, tilbagebøiet, bladet Ax. Bægeret
potteformigt, i Randen 5kløvet. Blomstrer i Juli nær Have,
Huser eller Gjærder).
   Druemunke, Axblomstrende D., Paddebær, Troldbær, Ormegræs,
Faarelort.
-- (XIII, 1).
   Bærene skadelige; kogte med Alun give de sort Blæk.
   (Roden knudret. Stenglen opret, glat, grenet, 1 -- 2 Fod høi.
Bladene sammenhobede. Blomsterne aflange, hvide, snart af-
faldende, sidde i tætte korte Klaser i Enden af Stengelen og
Grenene. Bægeret affaldende. Bærene sorte).
   Fingerbølle, Rød F., Fingerguld, Fingerguldblad, Fingerhat, Finger-
bor, Rebjøller, Røbjøller, Rævebjølle.
-- (XIV, 2)
   Volder oversættes Brækning, Bugløb og andre onde Tilfælde.
Anvendt i Lægekonsten. Planten afs. til Apoth.

   (Roden trevlet. Stenglen rank, udeelt, stribet, bladet, 2 -- 3 Fod
høi. Bladene duunhaarede, ægformig-aflange, nedvendte, aarede.
Bægerne dybt delte. Blomsterne violette, indvendig hvide med
røde Pletter, budte, sidde i lange Ax. Blomstrer i Juli).
d.IV,b.1,s.150      Fireblad, Halsbyldegræs, Lusebær, Bjønbær, Rævbær, Svinebær,
Troldbær, Vinterstø, Amonlouv, Tussegræs.
-- (VIII, 3).
   Roden virker Brækning. Bærene giftige for Fugle idetmindste.
Bladene, afplukkede før Blomstringen og tørrede, purpurrødtfarve
alunbeitset Garn.

   (Er kjendelig nok ved sit ensomme Bær og Bladene ikors i
Stenglens Top).
   Foldblad, Lysblomstret F., Hvid Nyserod, Hvidt Nysgras. --
(VI, 3).
   Virker omtrent som Fingerbølle.
   (Roden tyk, skraa, meget sidetrevlet. Stenglen opret, udelt,
trind, 2 -- 3 Fod høi. Bladene bred-ægformige, omfatte Stenglen,
ved Blomsterne tilspidsede. Blomsterne klasede, i Toppen gule.
Blomstrer i August).
   Galnebær, Giftig Galnebær. -- (V, 1).
   Overmaade giftig. Anvendt i Lægekonsten. Planten afs. til
Apoth. Roden tyk, krybende. (Stenglen opret, grenet, urteagtig,
2 -- 3 Fod høi. Bladene stilkede, skidengrønne, spidse, 2 sammen.
Blomsterstilkene enlige i Greenhjørnerne med 1 Blomster paa
hver, hvilket er hængende, skiden-violet, lidt haaret. Støv-
knappene store hvide. Bæret furet, glindsende sort. Blomstrer
i Juli).
   Gifttyde, Vand G., Sellsnæpe, Sprengrod. -- (V, 2).
   Svarer fuldkommen til sit første Navn. Især Roden er farlig.
Anvendt i Lægekonsten. Bladene afsættes til Apotheket.

   (Roden tyk, budt, indvendig hvid, afdeelt i Rum, udvendig,
sort og besat med Trevler. Stenglen opret, grenet, furet, bladet,
huul, 1 -- 3 Fod høi. Bladene 3 kobblede, glatte. Smaabladene
til begge Ender spidse, takkede, paa Underfladen blegere. Skjer-
mene bestaae af mange, ved Grunden rødagtige Straaler, og
staae modsatte Bladene. Kronbladene hvide. Blomstrer i August).
   Halvsvøb, Almindelig H., Vild Persille, Hunde-Persille. -- (V, 2).
   Virker -- især er Roden farlig -- Hovedsvimmel og en utaalelig
Tørhed i Munden.

   (Roden tapformig. Stenglen opret, fiinstribet, lidt grenet, bladet,
1 -- 3 Fod høi. Bladene dobbelt finnede, glatte, mørke. Skjær-
d.IV,b.1,s.151   mene sidde modsat Bladene paa lange Stilke, med lange, ud-
grenede Straaler. Kronbladene hvide. Den kan ogsaa kjendes
ifra den sunde Persille ved sin Hvidløgslugt, og ved at den
tidlig opskyder sin Stengel. Blomstrer i Juli og August).
   Huulsvøb, Almindelig H. -- Hundekex, Hundekarve, Hundeslænge,
Bikjekjex.
-- (V, 2).
   Om den ikke kan sættes iblandt de erklæret-giftige Planter,
saa hører den dog fra Arildsold iblandt de mistænkte. Blomsterne
ere ellers meget gode til Guulfarvning, naar de enten bruges
tørre, eller friske med Alun. Bladene og Stengelen grøntfarve.

   (Tapformig Rod. Stengelen huul, tyk i Ledene, jevn stribet.
Bladstilkene korte, brede, hule, ribbede paa Underfladen. Bla-
dene meget indskaarne. Den midterste Bladnerve haaret. Smaa-
svøbene 5; hule, tilbagebøjede, randhaarede Blade. Kronbladene
hvide, flade. Blomstrer i Mai og Juni).
   Knudret Huulsvøb.
   Mere mistænkelig end Foregaaende.
   (Stengelen ru).
   Hundetunge, Læge-H. -- (V, 1).
   Hører blandt mistænkelige, bedøvende Planter. Roden farver
rødt og med Jernvictriol mørkgraat. Anvendt i Lægekunsten.

   (Roden tapformig eller grenet, tyk. Stengelen opret, grenet,
uldhaaret, kantet, af de nedløbende Blade. Bladene mørkgrønne,
omfattende, blødhaarede. Blomsterne brunrøde, ildelugtende i
en topformig, tilbagebøjet Klase i Enden af Stenglen og Grenene.
Bægeret uldhaaret. Ligner Oxeøje. Blomstrer midsommers).
   Kjelderhals, Almindelig K., Tived, Tyrved, Tusved, Tutved, Tys-
ved, Tysbast, Kiusved, Kjusbast.
-- (VIII, 1).
   Bærene og Barken overmaade giftigt-brændende og skarpe,
saaat de endog kunne være dræbende. Af Bærene kan tillaves
en rød Malerfarve; og, tørrede et Aar over, bruges de til at
forgive Udyr med. Stenglerne farve bruuntguult. Barken kan
udvendig bruges for Spanskflueplaster. Bær og Bark afs. til
Apotheket.

   (Noksom kjendelig ved sine lysrøde, vellugtende Blomster, der
d.IV,b.1,s.152   fremkomme meget tidlig og før Bladene, lige af Grenene. Stam-
men buskagtig 1 -- 7 Fod høi. Bladene landsedannede, affaldende.
Bærene aflang-kugleformige, høirøde).
   Mysse, Kjernmysse, Misne, Brandrøt, Myrblom, Buttegræs. --
(XXI, 2).
   Saften af Stengel og Rod er af en skarp, brændende Beskaf-
fenhed; men, tørres Roden, males, udblødes og afdampes, da
lader den sig meget vel bruge til Meel.

   (Roden krybende, meget sidetrevlet. Skaftet opret, trindt, glat,
tykt, 3 -- 5 Tommer høit. Bladene store, stilkede, glatte, stribede,
heelrandede, flere sammen ved Roden. Bladstilkene rendede,
omfattende, med en hindeagtig Rand. Hylsteret paa Enden af
Skaftet, ægformigt-tilspidset, tykt, indvendig hvidt. Bærene mørk-
røde, siddende lige paa Skaftet. Blomstrer midsommers).
   Natskygge, Bittersøde N., Kiplyng, Æteved. -- (V, 1).
   Bærene skulle være skadelige. Stilkene afsættes til Apotheket.
   Pileurt, Bitter P., Peppergræs, Vaspepper. -- (VIII, 2).
   Meget skarp, ædende. Med Alun og Viinsteen olivenfarvende,
som forstærkes med Jernvictriol. Anvendt i Dyrlægekonsten.
De kogte Blade lægges, som et trækkende Plaster, paa Kinden
imod Tandpine.

   (Blomsterne 6hannede, 2hunnede, rødhvide, udvendig prik-
kede. Bladene landsedannede, bølgede. Axene traadformige
nikkende. Stenglen opret, glat, tykledet, 1 -- 1 1/2 Fod høi. Led-
dene røde ved den nederste Kant. Blomstrer i Forhøsten).
   Raigræs, Giftigt R., Byg-svingling, Skjæg, Sjak, Skeak, Bygskjak,
Skjærax.
-- (III, 1).
   Frøet virker Svimmel og andre slemme Tilfælde. Maa med
Flid udryddes af Ageren.

   (Axet bestaaer af flere Smaaax. Straaet ru i Enden. Roden
korttrevlet, dunet).

   Afarten: Stakløst, giftigt Raigræs har samme Egenskaber.
   Skarntyde, Plettet S., Flek-sleik, Flek-Kjex. -- (V, 2).
   Hele Planten, men især Roden, giftig. Anvendt i Lægekunsten.
Planten afs. til Apotheket.

d.IV,b.1,s.153      (Roden tapformig, hvid, kjødagtig. Stenglen opret, trind, glind-
sende glat, især ved Grunden bestrøet med røde Pletter, smal,
stribet, bladet, meget grenet i Toppen. Bladene indskaarne,
takkede, glindsende. Bladstilken rendet. Skjermen mangestraalet,
Kronbladene hvide, hjerteformige. Blomstrer midsommers).
   Stormhat, Nordisk S., Træorm, Tørje, Luushat, Ølfløike, Tolorm,
Troldhat, Troldkjærringhat, Taralm, Tøralm, Toralm, Talalm,
Tørjom, Lusegræs, Torrhat, Skovhat, Olmflok, Huusløk, Hund-
flok.
-- (XIII, 3).
   Har, ligesom den hvidagtige og den i Haver dyrkede Afart,
stærk giftige Egenskaber, saaat endog dens Uddunstninger skulle
være skadelige. Roden udblødt i Melk er en Fluegift. Planten
afs. t. Apoth.

   (Noksom kjendelig af sine smukt-blaae, hjelm- eller vogn-
dannede, axsatte Blomster, og store 3 -- 5 delte Blade. Blomstrer
paa skyggefulde Steder midsommers).
   Ranunkel, Nedbøiet R., Renselgras. -- -- (XIII, 6).
   (Bladene ægformig-lancetformige) samt
   Tigger R., Kjel-Soløie.
   (De nederste Blade haandformige; de øverste fingerdannede) og
   Bidende R., Kragefod, Soløje, Eng-soløie, Vold-Soløje, Hvit-
Soløje, Solemblom, Trækblomster.

   (Bladene 3kløvede, mangedeelte. De øverste Blade liniefor-
mige).

   Ere alle brændende, skarpe, blæretrækkende.
   Svamp, Flue-Bladsvamp. (Hatten brandguul-rød, hvidtvortet) med
dens Arter, samt Kolik-Bladsvamp. (Hatten haaret, guul, Stok-
ken huul) og Heel-Bladsvamp, Ekornsop, Tørsop, Jærvsop. (Hat-
ten høirød) ere giftige. Endeel andre Svampe anføres vel som
spiselige, men man gjør vist bedst i at lade dem staae.
   Tax, Almindelig Taxtræ, Barlind. -- -- (XXII, 12).
   Blade og Bær skadelige. Roden indeholder Farvestof. Dens
Ved, fiinraspet, æltet med en Deig og indtaget til en Vægt af
et Lod strax, er et Middel mod gale Hundes Bid.

d.IV,b.1,s.154      (Stammen rank. Naaleformige, traadede Blade og stilkede
Blomster i Bladhjørnerne. Bæret rødt, aabent i Toppen).
   Vorteurt, Stilkbladet V., Ringormguld, Ringormgræs, Aakerløk,
Ulvemelk, Vargmjølk.
-- (XI, 3) samt
   Kilebladet Vorteurt, Lancetbladet Vorteurt og Kjern-Vorteurt.
   (Svøbene graablaa, Blomsterne gule. Ved Strandkanten).
   Have alle en meget bidende, ædende Saft eller Melk, som det
ikke engang er raadeligt at anvende udvortes.

   (Kjendes alle bedst paa den hvide Saft. Kapselen stilket, tre-
kantet. Bladene udeelte. Uanselige Skjermblomster).   Forebyggende Cholera ere de mavestyrkende og varmende
Planter. Deslige Midler haves i Karvens Frøe, Kalme- og Qvan-
rod, Malurtens, Balsamens, Regnfandens og Perikons Blomster,
hvilket tages sat paa Brændeviin. Løvetandrodens Saft kan
ogsaa anbefales, ligesom man og roser meget en Dram med
Spanskpeber i.

EFTERMÆLE

   Du har læst mit Arbeide (ikke mit Værk) Ven? Det har neppe
tilfredsstillet dig? Lad mig haabe, at Du ialfald skaansomt be-
titler det "en Opfordring til de Lærde om at give Bonden noget
Bedre", eller at Du siger -- og det er hvad jeg vil -- "Du gav
dog Bonden et Begreb om hvilke forunderlige Kræfter Skaberen
lagde i sin Planteverden". Jeg veed, at vor Ven Hakon Almelie
tilegnede sig idetmindste et saadant Heelbegreb af mine Opteg-
nelser; thi idag vaktes jeg tidligen af hans Stemme . . jeg slog Vin-
duet op, og hørte ham raskt henvandrende over Engen at synge:           Der voxer paa min Odelsbund
           saamangen Blomme fin,
           som rækker stakkels Syges Mund
           et Bæger Medecin.

d.IV,b.1,s.155  

           Der snoer sig i min Odelsgrund
                      saamangen kraftig Rod,
           som har bag Skallen styg og bruun
           det sunde Hjertes Blod.           Der skygger paa min Odelsmark
           saamangt uvisligt Blad,
           som gjemmer bag sin blege Bark
           en Regnbues Farverad.           Almagten rørte Verdners Flom
           i Nattens dybe Hvælv.
           Nu vugger Morgnens spæde Blom.
           Favn der Algodhed selv.

   -- Dette er en Maimorgen-psalme . . i Hakons Mund uskyldig
som Lærkens.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE