HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 1. BIND: 1829 - 1834


Henrik Wergeland, IV. Avhandlinger, Opplysningsskrifter: 1ste Bind 1829 - 1834
d.IV,b.1,s.1  
HVAD MENNESKET VEED, BØR
TROE OG GJØRE
EN UNDERVIISNINGSBOG FOR
SANDHEDENS UNGE VENNER
AF
HENRIK WERGELAND
CAND. THEOL.
1829

"Brødre, vorder ikke Børn i Forstand,
men værer Børn i Ondskab; i Forstand
derimod værer fuldvoxne!
1. Cor. 14. 20.

FORORD

   J
eg kaster et sørgmodigt Blik paa Millionerne af mine Med-
mennesker, paa den store Masse af Folkene, hvis hele Kundskab
indskrænker sig til deres Haandterings Haandgreb, hvis snevre
Tankekreds ikke hæver sig over Erkjendelsen af de vigtigste
Pligter, saaledes som de lære disse at kjende af de ti Bud; paa
de Millioner af Ynkværdige, som, af Mangel paa en fordøjelig
d.IV,b.1,s.2   Næring for deres Fatteevne, henslentre deres Liv i Fædrenes
Fodspoer kun skilnende sig fra disse ved nyeopfundne Laster,
der opkomme i deres øde Hjerner som Ukrud i forsømte Haver,
og gaae tilsidst ligesaa dumme i deres Grav som de stege af
Vuggen. Ja det er en sørgelig Sandhed, som paatrænger sig os
med Erfaringens hele Kraft, at Aar attenhundrede og tredive
efter den store Reformator Jesu Christi Byrd, staaer den store
Masse af Folkene, uanseet de forskjellige Lande og Religioner,
ligesaa lavt paa Lysets Stige, som Jøderne paa Christi Tid, der
fyldte Qvarantanias Klippehuler og de Syges Aarer med Djævle-
skikkelser, og, stirrende paa Frelseren, ventede Gjerninger af
ham, der skulde kunne forudsætte en Ophævelse og Suspen-
sion af de evige, urokkelige Naturens Love. Hvor skulde vi
søge Grunden hertil uden i den Opdragelse, som bliver dem
tildeel? uden i det Underviisnings-system, som af Regjeringerne
anvendes paa den store Folkeklasse? I hvor mange Stater ødes
ikke Formuen paa at erhverve det udvortes Skin, en flagrende
Rødme, der, hvor hektisk den er, skal vidne om indre Kraft og
Orden: om at Staten er i sin rette Gang, medens Tanken om
Statens højeste Maal, dens himmelske Betydning synes fjernet --
ja stundom saa fjernet, at den, som drister sig til at lægge
Fingeren paa de Sovendes Øine, eller trække de Staternes
Fædre i Kjolen, som adsprede sig med alskens jordisk Tant,
som f. Ex. holde et glimrende, stedse færdigt Forsvarsværk for
det Allervigtigste, udsætte sig for at dele Skjebne med Lands-
forræderen. Men Fuldkommenheds-ideen maa dog svæve glorie-
klar over det hele Samfund som over det enslige Hjerte? At
det er saa, vise Staterne ved at gjøre det almene Opdragelses-
væsen til deres nærmeste og højeste Interesse, ved at vække
Tænkekræfterne hos de Sjele, hvis Legemer de benytte til Jord-
dyrkere, Arbeidere eller i Gelederne -- ikke ved blot at stemple
dem med Navnene af en eller anden Troessætnings Bekjendere.
Jorderigerne skulle dog aldeles ikke være Andet end Opdragel-
ses-anstalter for højere Saadanne i himmelske Riger. Men en
Alretfærdighed opflytter i Klasserne. Det er denne Alretfærdig-
hed, som det er saa Mange om at gjøre, under Navn af Guds
Naade, uvis og precair. Dens Grundlov er skreven i det hele
Livs Uddannelsesevne; dens Forjettelser ere nedlagte i enhver
d.IV,b.1,s.3   Sjel, nemlig den Vished: at hvert Menneske hisset nyder Lyk-
saligheden eftersom hans Tænkekraft og Dydsstyrke (hans Selv-
bevidsthed, moralske Kraft) er hævet og klarnet. Men er nu
ikke Bestyrelsen af de lavere Skoler slet, naar de sende Mil-
lioner af sløve Kandidater til de øvre? Graven modtager dem,
og maa sende dem videre; men de komme ikke hisset i saa
høi en Aandens Klasse, i saa fuldkomment et Guds Rige, som
de kunde kommet, hvis -- ja hvis . . o der ere flere Grunde
dertil end denne, at deres Opdragere her, Overhovederne hel-
lere ville være Generaler end Skolemestre.
   Lad nu hiint højeste Maal for Staterne ikke være forrykket i
En ligeindtil at betragtes som Bihensigt; lad der endog findes
en Stat, hvor ABC'en agtes højere end Bajonetten, hvor den
gemene Soldat kan læse ligesaa flinkt som skuldre og forstaae
at fatte Aanden i sit Kald, at fatte sin Anførers Hensigter, og
kun, hvis de ere gode, gjør sig til et Redskab i hans Haand, hvor
man ikke anvender flere Skatter paa klingrende Hære, paa
Slotte osv. end paa Oplysningsvæsenet, hvor man ikke holder
den dorske, i Alt taalmodige, alene trællende Statsborger for
Idealet af et Menneske -- kortvarig, overfladisk kan dog kun
den Flid og Omsorg blive, som man anvender paa den store
Klasses Dannelse, den Opdragelse hver Folkelærer kan give
de hundrede nye Disciple, der hvert Aar strømme til ham.
Var nu denne almene Underviisning en Begyndelse, en Anviis-
ning til Tankeudvikling, til Vækken og Opklaren af Begreberne,
en Næring for Tænkningen, hvori Sjelens Liv bestaaer, en Frem-
skyden til videre Tænken (Aandsuddannelse) ved at give denne
Retningen, en prometheusagtig Berørelse af det raae Menneskes
slumrende Tænkekræfter, der altid da, som den rørte Balsa-
mine, slaae sig ud, og følge den aandige evige Bevægelses
Love -- da kunde der ikke være mere at fordre -- da var
der ligesaa mange Sjele paa Jorden som menneskelige Legemer.
Thi nu ere Millioner Sjele suspenderede: deres Kræfter ere
lammede for dette, for et heelt Liv. "Den, der har tænkt (siger
Rousseau i sin Emil) vil stedse vedblive at tænke; og den For-
stand, der eengang er bleven vant til Overlæg, kan ikke siden
overgive sig til Ørkesløshed. Naar Mennesket først har begyndt
at tænke, ophører det ikke igjen saalænge det lever." Men
d.IV,b.1,s.4   netop det Modsatte er den naturlige Følge af det gjængse Op-
dragelsessystem, der anvendes paa den store Masse af Folkene.
   Det hedder: vi kunne kun bibringe dem Religion. Vi kunne
ikke mere end uddanne dem til Christne. -- De have Ret; dog
mere i det Første end i det Sidste. Men hvad faae de af
Religionen uden nogle, for Aarhundreder siden, i mørke Tider
til Troesartikler ophøjede, theologiske Meninger eller Læresæt-
ninger, hvis naturlige Ubegribelighed banlyser ethvert Forsøg
paa at tænke over dem? ja selv den Lærdeste svimler naar han
vil nærme sig dem med sine Tanker. Kan da saadanne Materier
kaldes passende Næring for den spæde Tænkekraft, der er et-
hvert Barn naturlig? Dog skulle de Alle i det 6te, 7de, 8de Aar
lære at læse, og have da ingen andre Bøger end saadanne, med
Udtog af den abstrakteste Dogmatik, med Lærdomme, som ere
ligesaa langt hævede over den meest Oplystes som over den
Raaestes Tankekreds, derfor forbause og -- ikke fremkalde,
men fremtvinge Troen -- uden Overbeviisning (thi de have ikke
faaet Noget, som de kunne fatte og bedømme) og Pligternes
Opfyldelse -- uden deres Erkjendelse -- altsaa en Dyd uden Værd.

   Efter en saadan Underviisning, som alene kommer Hukom-
melsen tilgode; uden at have faaet et eneste Begreb, eller være
bleven lærte at udvikle saadanne af deres egen Evne, hvilken
ogsaa af deres Sandselighed gjerne holdes i Slummer, kaldes
den største Deel af Folkene voxne paa Sjel, som de virkelig
ere det paa Legemet, fuldlærte, og de gaae nu ud i Verden.

   Hvad Under at Millioner ere aldeles tanketomme, uden Min-
delse af deres Sjelekræfter, ja saa sløvede at de føle Mod-
bydelighed, ikke Trang, til Oplysning og Aandssysselsættelse?
Kast et Blik i en Bondehytte en Efteraarsaftens tidlige Qvels-
dæmring: Folkene komme ind! de have tærsket nogle Timer
den Dag: den lange Aften staaer for: en søvnig Samtale om
ubetydelige Ting knyttes for om en halv Timestid aldeles at
opløses i Gaben: Sengen søges, eller de sidde endnu en Stund
aldeles tanketomme hver i sin Krog. Det bliver altsaa en
Sandhed, at den store Mængde af Mennesker, som leve saa,
ere meest Mennesker, naar de tærske og pløje. Er deres Ar-
beide forbi, saa er det forbi med dem. Det er deres eneste
Liv. -- Et tydeligere Exempel paa den liden Tænkekraft, der
bliver Mennesker, efter hiin Methode opdragne, tildeel: Mil-
d.IV,b.1,s.5   lioner vandre under Stjernerne, uten at disses herlige Syn
vækker et Spørgsmaal hos dem, uden at de nogensinde have
hørt det opløftende Svar: de ere Guds Verdener vandrende
over dit Hoved. Den eneste Idee de derom gjøre sig er, at de
ere Zirater, som Stueuhrskiven og Skilderier paa en Væg. Selv
Kundskab om Verdensbygningen, der dog er ligesaa simpel som
opløftende og skikket til at vække ophøjede Tanker og Følelser,
bliver dem ikke tildeel. Naturligviis tales her blot om en simpel
anskuelig Idee deraf. Det Positive, som udelukkende er dem
bibragt, har fremavlet i deres øde Hjerner (lignende en Ørk
hvor det eneste som hæver sig over det endeløse Slette er et
sort Veikors) en dunkel Nødvendighedstroe. Det er dem al-
deles uvant at søge Grunden til et Phænomen i Tingens Væsen.
Fældes f. Ex. En af Lynet formedelst egen Uforsigtighed, beregne
de ikke denne eller finde en naturlig Grund til at Lynet slog
ned paa det Sted, men de ere meget tilbøjelige til at antage
det Lyn for en Skjebnes Finger, der vilde have naaet sit be-
stemte Rov, hvor det end havde skjult sig. I Sygdomme gjør den
samme dunkle Tro dem meget passive og tvivlende om Medi-
cinens Hjælp. Der maa overnaturlig Hjælp til. Saaledes ere
de lavere Klasser i Intet forskjellige fra deres Oldefædre (og
dog siger man at Menneskeheden gaaer vældigen fremad?): i
20, 30 Aar har et saadant Menneske Intet andet lagt til sin
jammerlige Aandsskat end et Par Psalmer maaskee. Lægger
man hertil endeel Erfaringer, hvilke dog aldrig tjene ham til
Kime for Betragtninger, samt endeel nedarvet Overtroe, saa har
man registreret Almuesmandens Hjerneinventarium. I aandig
Henseende ere de store Folkemasser hinanden lige fra China til
Nordcap. Kun de dannede Klasser gjøre Forskjellen mellem Tyr-
kiet og Frankerig. Nationalcharacteren er noget Andet. Den lader
sig henføre under Naturhistorien og Geographien. Hiin den store
Folkemasses forsømte Tilstand er Aarsag til den Adskillelse, der,
selv i Fristater uden Adel, finder Sted mellem de Simplere og
Dannede, saaat disse betragte hine med en mærkelig Ringeagt
og holde sig aldeles for sig selv. Og ligesaa modbydeligt maa
ogsaa dens Selskab være, der (han være noksaa brav Mand
forresten) er umælende, hvis man ikke gaaer ind i hans snevre
Erfarings-kreds, inden hvilken selv dog enhver Slutning er ham
fremmed, som behageligt den Bondes f. Ex. som røber Tænk-
d.IV,b.1,s.6   ning og Videbegjær, for hvem en Tankeudvexling ikke er uvant,
hvem man mærker at man kan være til Nytte. Slige gives der
dog. Men her har Naturen hjulpet. Dog er selv disses religieuse
Overbeviisning for det meste meget svag og vaklende, og det
er, fordi der i deres Ungdom ikke blev lagt nogen Grundvold
dertil der blev ikke lært dem noget, som deres gode natur-
lige Forstand kunde fatte og omfatte i deres hele Liv. Sædelig-
heden er derfor i det Hele taget ikke stor hos dem. Deres slappe
Tro (Mangel paa Overbeviisning: Skepticismus) viser sig tidt
især ved at gjøre Alt Gudstjenesten vedkommende til fast Maal
for deres Lune. Børnene høre til, lee, gaae næste Morgen til
Præsten, og nu -- er der et uudfyldeligt Gab i deres Over-
beviisning. Paa den ene Side ligger Cathechismen, paa den
anden Fædrenes Raisonnements. Skulde ei, ikke alene for den
Klasse, men for Alle, da være høi Tid at lære dem, hvorvidt
Grendserne for Menneskets Viden strække sig; at Alt paa hiin
Side disse, aldrig kan indsees med Vished, men at hvad deraf
skal vorde Troesgjenstand maa kunne udledes af ethvert Men-
neskes Fornuft og saaledes være indlysende for Alle.
   Trækkene til dette mørke Malerie, dette Natstykke midtiblandt
vort Aarhundredes glimrende Transparenter, ere ikke hentede
fra Salonerne (skjøndt den der herskende Yderlighed i Indiffe-
rentismus, den fade, tomme, forfængelige Aand, som der er
forherskende lader sig forklare af samme Grund; thi ogsaa
disse Væsener have været Børn og med Taarer, hvis Aarsag de
ikke kunde forklare sig, i Kirkerne gjort Rede for hiin ufattelige
Børnelære) men de ere hentede fra Hytterne, fra Kakkelovns-
krogene, fra Kroerne, som fra Kirkegulvene -- de ere (saavidt
man vil indrømme en ung Mand Evne til at opfatte tilstrække-
ligen og Menneskekundskab) optrukne efter Erfaringens mathe-
matisk sikre Samlinier. Vare de ikke det, turde jeg ikke vove
at erklære: det Folk er forraadt til Mørket, som ingen anden
Næring for deres Sjelekræfter faaer end nogle Sætninger, som,
efter deres Natur, ikke kunne være Gjenstande for Fornuftens
Prøvelse (Eftertanke) og Dom; men meget mere befale denne
afsat indtil viderel; og som da heller ikke, i egentlig Forstand,
kunne fremvirke en Tro, der er grundet paa Overbeviisning:
at den christelige Sædelære er, da den er Fornuftens egen, al-
d.IV,b.1,s.7   deles skikket til, i Forening med de fattelige og, som Troes-
artikler, ene vigtige Lærdomme om Gud og en Udødelighed, at
udgjøre den udelukkende Gjenstand for Folkeunderviisningen.
   Kort -- for at vække Begreber, maa man ikke strax, i Be-
gyndelsen gaae udenfor deres Grændser:

   Der ere Aander i Himlen -- og blandt dem vor forklarede
Frelser -- som engang herneden arbeidede af al deres Kraft
for den store Menneskehed. O, Forsyn, velsign deres Frugter,
at de ikke falde af ubenyttede! De fremblomstrede for de
Fattige i Aanden.

   Er Hjertet fuldt af Medynk, da være Hovedet fuldt af Tanken
om Hjælp. O, nys, da jeg saae ind i Folkemassens Hjerner
-- hørte min egen Klage gjenlyde som i en Ørken -- hvor fandt
jeg min, ved den uvilkaarlige Samstilling, riig! og nu, da jeg
overtænker, hvorledes jeg skulde kunne hjælpe, hvor arm!

   Min Følelse er for varm til at døe hen i sine Suk, til at
qvæles af Mistvivl, hvor gjennemtrængende isnende den end er,
til at kjølnes af Forudfølelsen af Miskjendelse. Jeg skylder den
et Forsøg. Der er Triumf i at følge sin Overbeviisning, i at
lyde sin Samvittighed.

   Min Opgave er da, at give en Prøve, et Udkast til en Under-
viisning i de alene vigtige Sandheder, saaledes som jeg troer de
lade sig fatte af Børn paa 10 Aar, almindeligen taget, og af
udannede Mennesker af enhver Stand. Dog gaaer jeg først over
til disse efter at have fulgt i Underviisningen den menneskelige
Sjels Udvikling. Barnet giver sig blot af med at sandse og er-
fare. Verden sysselsætter det alene, uden at det tænker paa
sig selv. Dette sidste tillige gjør Ynglingen. Paa denne Er-
faringens Grundvold bygger Manden sine Slutninger. Den na-
turlige Underviisning for et blot Barn var da blot Naturhistorie,
Beskrivelse over saadanne Ting, det selv har Anledning til at
kjende, for det tilvoxende Menneske Sædelæren; for den Voxne
de speculative Sandheder. Men i at lære bogligen gaaer man
alletider forud for Alderen. Jeg vil da stræbe at forene alle
tre Gjenstande saaledes at dette Udkast, idet det gaaer fremad
som de Læseres Fornuft, det er bestemt for, med Erfaringen,
kan vække deres Tænkekraft, vinde deres Fornuft, og derved
hjælpe denne i at lede sig frem til hine alle vigtige Troessand-
heder, til en urokkelig Troe, da den er grundet paa Overbeviis-
d.IV,b.1,s.8   ning, da det maa synes dem indlysende, at de, ved at tænke
over hvad de have lært af Tilværelsen gjennem deres Sandser,
vilde have kommet til de samme saliggjørende Erkjendelser af
Tilværelsens Ophav og Bestemmelse.
INDLEDNING

   D
et bør Mennesket først at vide Hvad det selv og det, han
opdager udenom sig er; dernæst hvad det selv især skal blive,
og hvorledes det kan blive dette.
   Denne Kundskab om Hvad Mennesket, som vi kjende det, og
hvad vi opdage udenom os er, eller Læren om Tilværelsen, er
Gjenstanden for alle saakaldte verdslige Videnskaber. Vor Ind-
sigt deri kaldes Viden. -- Denne Kundskab om Hvad Mennesket
skal blive, eller Læren om Bestemmelsen er Gjenstanden for
den saakaldte aandelige, himmelske Viden, som meddeles i
Religionslæren. Vor Indsigt deri kaldes Troe, da den er en
Frugt af Slutninger, ikke af Erfaring.1

   Denne Kundskap om hvorledes Mennesket bliver det, det skal
blive: om hvorledes Mennesket naaer sin Bestemmelse, affattes
i Sædelæren. Den lærer os den rette Tænke- og Handlemaade.

   Det Menneske, som redeligen stræber at forene og anvende
Indsigter i denne trefoldige Viden, saaledes at han er istand til
ved Overlæg at bringe sin Tænke- og Handlemaade2 i Over-
eensstemmelse med sin Troe og sin Viden -- det Menneske
kalde vi et sædeligt, godt, fornuftigt og gudfrygtigt Menneske,
velbehageligt for Gud, sig selv og lignende Medmennesker.

   Til denne redelige Stræben hører ogsaa, som en Begyndelse,
Prøvelsen af denne Bog.

d.IV,b.1,s.9  


HVAD MENNESKET VEED

OM VERDEN

   Alt Tilværende, som vi blive vaer, deler sig for os i Himmel
og Jord. Tilsammen kaldes det Alverden. Paa Himmelen op-
dage vi utallige lysende Legemer: Sol, Maane og Stjerner; paa
Jorden utallige Skabninger, Stene, Planter og Dyr.

   For at gjøre os et rigtigt Begreb om Himlens straalende Le-
gemer, maae vi vide, at vor Jord, hvoraf vort Land ikkun er
en liden Plet, er et kugledannet, stort, i Himmelrummet svævende
Legeme (Jordkloden) som erholder Lys og Varme og Bevægelse
fra et endnu meget større Verdenslegeme: Solen. Vi kjende da
tvende Verdenslegemers Beskaffenhed, nemlig Jordens, at den
modtager Lys, Varme og Bevægelse, og Solens, at den uddeler Lys,
Varme og Bevægelse. Vi slutte heraf, at de øvrige Himlens lysende
Legemer, der formedelst den større Frastand synes saa smaae,
enten have en Beskaffenhed, der ligner Jordens, eller en der
ligner Solens.

   Det første finde vi at være Tilfældet med det Himmellegeme,
som er os nærmest, nemlig Maanen. Den er ligesom Jorden et
i sig selv mørkt Legeme, men oplyst af Solen, og den bevæger
sig som Jorden, nemlig rundt om denne.

   Bevægelse maa da især være den Egenskab, som skal passe
paa de Himmellegemer, som skulle ligne vor Jord; thi om deres
Bestanddele kunne vi intet erfare. Og vi finde en lignende af-
maalt Bevægelse som Jordens hos ti Himmellegemer, hvilke vi
derfor kalde vandrende Stjerner eller Planeter. Disse ere da
Kloder, store Verdenslegemer som vor Jord; ja ved Beregninger
og Seeredskaber er man kommen til Vished om deres Stør-
relse indtil Milemaal og deres Bevægelses Hurtighed. Man har
fundet, at enkelte af dem ere meget større end vor Jord, samt
have flere Maaner løbende om sig.3

   De Stjerner hos hvem vi ligesaalidt mærke nogen Bevægelse
som hos Solen, slutte vi ere Verdenslegemer lige denne. De
kaldes faste eller Fixstjerner.

d.IV,b.1,s.10      At mindre Himmellegemer bevæge sig om større -- Planeterne
om Solen, Maaner om Planeterne -- lader sig forklare af den
Kraft til at trække til sig mindre Ting, en større Ting har.

   Alle de Himmellegemer som saaledes ere i en afmaalt Be-
vægelse -- det ene gjørende større Ringløb end det andet --
om en Sol kalde vi en Verdensordning, et Solsystem. Vi kjende
kun vort eget; men, da Fixstjernerne ere Sole, i alle de tusinde
Stjerner, der vandre over vort Hoved: fra den straalende Nord-
stjerne til den dunkle Stjernetaage, ligesaa mange tusinde Mid-
delpuncter for andre Verdensordninger.

   Ja, alle disse straalende Punkter paa den Deel af Verdens-
rummet (Himmelen) som vi kunne øine, og alle de Stjerner, som,
formedelst deres Mængde og uhyre Frastand, for vort Øje synes
som en udflydende Taage (Melkevei, Taagestjerner) ere Sole som
vor Sol, imod hvis virkelige Størrelse Jordens ikkun er som et
Sandkorn imod dens synlige; og dog er vor Sol kun et Punct,
som de andre Stjerner paa Himmelrummet, dog maa den fra
andre Verdensordninger alene synes som en Stjerne! -- hvor
er da Verden umaalelig i sin Størrelse, som ubegribelig i dens
Oprindelse og Vedvaren! Hvor ubetydelige, hvor henveirede i
dette Alt som Fnug synes vi ikke ved dette Skue, og dog hvor
ophøjer ikke den næste Tanke os: den, at vi dog kunne beskue
alt dette, at vi ikke kjende nogen anden Skabning, der kan dette.

   Naar vi tænke os en flere tusinde Mile i Omkreds stor Kugle
halvt skinnende som Maanen -- thi det Halve kan kun belyses
af en Kugle paa engang -- halv nedsjunken i Mørke, fuld af
mylrende Liv, med uhyre Bjerge, Dale og Have, omgivet af en
Dunstkreds, brusende os forbi i sin Rullen gjennem Rummet,
-- da gjøre vi os et nærmere Begreb i det Hele om den enkelte
Verdensorden vi kalde en Planet; da opløfte vi os over Jorden
og see den som den er heel hvine os forbi.

   Tænke vi os en Kugle saa stor som alle Planeternes tilsam-
menlagte Masse, stillestaaende omgivet af et gjennemtrængende
lysende Stof, eller -- maaskee tydeligere om ikke saa rigtigt --
en saadan Klode heel ibrand -- da have vi et nogenlunde Be-
greb om Solen.

   Der gives andre Verdenslegemer, der formedelst deres mindre
bestemte Bevægelse og særegne Udseende, hverken kunne regnes
til Planeterne eller Fixstjernerne (til Kloderne eller Solene). Deres
d.IV,b.1,s.11   lange lysende Hale giver dem Navn af Halestjerner eller Kometer.
Af disse Egenskaber lader sig kun slutte, at de ere Kloder, hvis
Masse endnu ikke har faaet sin Fasthed eller Tyngde, saaat den
endnu er i Gjæring og Dunstkredsen maaskee blot opfyldt med
varme, lysende Dampe som en Følge deraf.
   Tænke vi os nu saadanne Sole med sine Kloder, Kloderne
med sine Maaner, Verdensordning ved Verdensordning, over,
under os, i et endeløst Rum, Alt i afmaalt, evig Bevægelse,
hurtig som Tanken, da have vi et Begreb om Alverdens store
Liv; vi see Allivets første, store Træk. Dets mindre skulle vi
eftergranske paa Jorden, og saa finde Betydningen i det Hele.

   Vor Jord finde vi bestaaende af følgende Grundstoffe: Ild,
Luft, Vand, Jord.

   Disses forskjellige Forbindelser vise sig som belivede eller ube-
livede Legemer.

   De belivede Væsener kaldes Dyr (Liv med Fornemmelse) og
Planter (Liv uden Fornemmelse). De ubelivede Legemer Jord.
(Mineralriget)

   Hver af disse Naturriger indbefatte Klasser f. Ex. Dyreriget
bestaaer af Pattedyr, Fugle (med rødt, varmt Blod), Amphibier
Dyr, som kunne leve baade paa Land og i Vand, Fiske (med
rødt, koldt Blod), Insecter, Orme (hvidt Blod). Planteriget af
Træer, Buske, Planter, Urter, Svampe, Moser, Lav, Bregner. --
Mineralriget af Jordarter og Stene, Salte, brændbare Mineraler,
Metaller.

   Hver af disse Klasser indbefatter efter visse Kjendemærker
Slægter, og Slægterne igjen Arter.4

   De belivede Legemer af samme Art adskiller sig i Han- og
Hun-kjøn.

   De belivede Legemer fremkomme ved Forplantelsen, som er en
uforklarlig Følge af en Forening af samme Arts forskjellige Kjøn.

   Ved de belivede Legemer lægge vi Mærke til Tilblivelsen, Er-
næringen, Forplantelsen og Døden eller deres Deles Overgaaen
til de ubelivede Legemer.5

   De ubelivede Legemer fremkomme og forøges ved en For-
ening og Opdyngen af ligeartede Dele.

d.IV,b.1,s.12      Denne Orden er udfunden i Jordens mylrende Liv ved Natur-
historien eller Livets Beskrivelse. Naturlæren viser at Alverden
og dens Liv er afhængigt af evige urokkelige Naturlove6: den
søger at lære at kjende og benytte Naturens Kræfter. Saaledes
forklarer den Himmellegemernes Bevægelse efter Tyngdens og
Tiltrækningens Love; lærer Aarsagen til alleslags Luftsyn: Skyer,
Lyn, Ildkugler osv.; finder Aarsagen til de fire Aarstider i de
forskjellige Stillinger Kloden i sit Aarsløb om Solen maa antage;
til Dag og Nat i dens Omvælten under Løbet; ja selv til Him-
mellegemernes runde Form.

   Naturlæren er den vigtigste menneskelige Viden. Den har gjort
Mennesket til Herre over Elementerne (det som ovenfor kaldtes
Grundstoffene). Indsigt i Naturen og i Menneskets Sjel (Sjelelæren)
har fremfødt Religionen ophøjet Mennesket over Naturen.

   Kaste vi et Blik over Jorden selv, finde vi at dens midterste
Deel er den varmeste og rigeste paa levende Skabninger, da
den, ved Jordens Bevægelse fra Vest mod Øst, er mest udsat
for Solens Indvirken; men, som vi nærme os Yderpuncterne
(Nord- og Sydpolen) tager Varmen og Livets Rigdom da Solens
Straaler der falde i saa skraa en Linie, af. Den største Deel
af Kloden see vi skjult med Vand (Hav) der deler Jorden i fem
Jorddele, eller, da vi kalde Jorden i indskrænket Bemærkelse:
Verden, Verdensdele.7 Disse ere igjen enten af Menneskene
vilkaarligen inddeelte i Stater, eller og ere de ved8 naturlige
Grændser (Floder, Bjergkjæder, Fjorde, Søer) afdeelte i Lande;
disse igjen enten efter menneskelige Indretninger eller efter na-
turlige Grændser i Provindser, Amter o. s. fl. mindre Dele.

   Men -- vi maae lære at kjende denne Skabning, som saaledes
skalter og valter paa Jorden efter eget Tykke! Vi see nogle
Millioner af en udmærket Dyreart, mens de øvrige Dyr rode sig
ned i Jorden og krybe i Huler, hist og her paa Jorden enten
forme pragtfulde Bygninger i Stæder og løbe travle omkring,
kaldende sig Handelsmænd, Arbeidere, Embedsmænd, eller
dyrke Jorden og boe adspredt i mindre Samfund over den,
d.IV,b.1,s.13   kaldende sig Agerdyrkere og Hyrder og Jægere, eller færdes
paa Havet i stolte Skibe og lave Snekker, kaldende sig Sømænd
og Fiskere. Men alle kalde sig Mennesker, alle lige, trods deres
forskjellige Farver: fra det hvide til det ravnesorte, trods deres
forskjellige Levemaade. Skulle de være lige: denne der i Pur-
pur og paa en Throne, og denne der, der vælter sig i Lænker for
hans Fod? Denne her i Marmorhallen, og denne der ligesom
de andre Dyr roder sig ned i Jorden, skjuler sit nøgne Legeme
i en huul Træbul?
   -- Vi lukke nu vore Øine for Stjernehimmelen og for Jorden,
og skue ind i en anden Verden, i -- os selv, idet vi undersøge
hvad vi vide

OM MENNESKET

   Om Menneskets Legeme vide vi:
1) At det, som sammensat af de samme Bestanddele som de
   øvrige Jordens levende Skabninger (det henhører til Patte-
   dyrene) er underlagt de samme Love for dets Tilblivelse,
   Væren og Død eller forgaaen: at det altsaa føder, ernærer
   sig, forplanter sig paa samme Maade -- har de samme
   Hoveddrifter som ethvert andet dyrisk Legeme -- at det
   paa samme Maade overgaaer i de livløse Dele, hvoraf hele
   den synlige Verden bestaaer:
2) at det i naturlig (nøgen) Tilstand hverken er, som de andre
   Dyr, udrustet til Forsvar eller Angreb, eller til at bjerge sig
   imod Veirliget:
3) at det mangler den Drift, vi finde hos mange Dyr, til blindt-
   hen at finde de sunde Næringsmidler og Lægemidler. Heller
   ikke er dets naturlige Styrke og Sundhed udmærket. Men
   det besidder
4) en høi Grad af Udholdenhed især som Evne til at leve af
   de forskjelligste, tilvante Næringsmidler under de forskjel-
   ligste Himmelegne: under Solens lodrette Straaler som paa
   Nordpolens Iissletter:
5) Evne til Kunstfærdighed, især med Hænderne:
6) en høi Grad af Dannelighed (Smidighed f. Ex.):
7) Taleevne og meget omfattende Stemme:
8) et skjønt, ophøjet Udvortes (fornemmeligt ved den opreiste
   Bygning og det aabne Ansigt) der selv synes at gjøre Ind-
  
d.IV,b.1,s.14      tryk paa de andre levende Skabninger. Man kunde ogsaa
   lægge hertil: i naturlig Tilstand alle Sandser (Syn, Hørelse,
   Følelse, Smag, Lugt) skarpe og i jevnt Forhold; thi om et
   andet Dyr har et Par Sandser udmærket skarpe, saa plejer
   det dog at mangle paa de andre.
   Maa vi nu i blot legemlig Henseende i det Hele kalde Men-
nesket en udmærket Skabning, finde vi dog snart Grund til at
kalde Mennesket den fortrinligste af alle os bekjendte Skabninger,
naar vi vende Blikket i vort Indre. Vi opdage der en Forening
af Kræfter, kjendelige alene ved deres Virkninger, som vi ikke
kunne finde hos nogen anden Jordens Skabning. Det at vi
mærke at vi gjøre os klare Forestillinger om hvad der indvirker
paa Sandserne (vide, nævne hvad det er), og at vi kunne handle
efter disse Forestillinger, hvorimod vi see Dyrene kun bevægede
som Machiner, gjør os først opmærksomme paa os Selv. Evne
til at gjøre sig Forestillinger kalde vi Fornuft, Evne til at handle
efter Forestillinger kalde vi fri Villie. Begge disse Kræfters
Forening i Selvbevidsthed kalde vi Sjel, Aand. Selvbevidsthed
er ligesom Aandens Hjerte.

   Ved Samvittighedens Uddannelse, den tredie Hovedevne i
Sjelen, nemlig Evnen til at skjelne med Tilfredshed eller For-
trydelse mellem Godt og Ondt, forhøje og klarne vi vor Selv-
bevidsthed, altsaa forædle vor Aand. Fornuft eller i det Hele
Forestillingskraft indbefatter Evnen til at føle, tænke, erkjende,
slutte, dømme, lære, erindre, indbilde sig.

   Fri Villie kan ogsaa siges at være Evne til at begjære og af-
skye, til at vælge og forskyde efter Forestillinger med eller mod
Tilbøjelighed, med eller mod Samvittighedsfølelsen. Hvis den
gjør dette Sidste, kalde vi Handlingen sædelig, moralsk; og vi
kalde den ogsaa god og rigtig, hvis Andres Samvittighed maa
bifalde den. Efter dette Begreb om Menneskets Sjel vide vi nu
at Legemet, den er forenet med, kun kan være det som under-
ordnet, som Redskab.

   Mennesket er altsaa et sammensat Væsen: en usynlig Sjel i et
synligt Legeme: aandige Kræfter forenede med legemlige.

   Hiin Legemets Indretning svarer ogsaa til en saa udmærket Hen-
sigt. At det er forenet med et fornuftigt Væsen afhjælper fuldkom-
men de Mangler det kunde synes at have. Legemets Værgeløshed
er nemlig Aarsag i at Opfindsomhed og Klogskab udvikler sig i
d.IV,b.1,s.15   Sjelen; thi nu lærer denne Legemet at beklæde sig; den giver det
Vaaben i Hænde, frygteligere og sikrere end Dyrenes; den veed at
erstatte Legemet den Drift det mangler til blindthen at kunne finde
de tjenlige Nærings- og Lægemidler, idet den ved at prøve alle Na-
turens Frembringelser anmærker sig de gavnlige: sætter Kundskab
istedetfor Drift. Legemets Taleevne er Udtryk for Sjelens Tænke-
kraft. Legemets Kunstfærdighed for Sjelens Opfindsomhed. Lege-
mets Udholdenhed fremhjælper den fornuftige Hensigt hos Menne-
sket at udbrede sig og med sig det ordnede Liv overalt paa Jorden.
Sjelens Følelse af det Skjønne og Behagelige viser sig i Stemmens
Velklang, i at pryde Legemet og forhøje dets Skjønhed og Danne-
lighed. Det udmærkede Udvortes eller Skjønhed, Menneskelege-
met unægtelig har fremfor de andre Skabninger, er ogsaa et na-
turligt Udtryk for den ophøjede Plads Mennesket medrette tiltager
sig over Skabningerne. Den er dets Kongesmykke.
   Legemets Sundhed er en Stræben efter en Fuldkommenhed
efter dettes Natur, altsaa en forgjængelig.

   Men uafhængig af denne Legemets Stræben føle vi alle vore
Sjelsevner, vor hele Aand belivet af en Attraa efter Fuldkommen-
hed, der forbliver ligesaa mægtig om vi vandre paa Gravens Bred,
som da Livet stod for os i Ungdomsblomsten.   Heri have vi faaet et kort Begreb af Menneskets Viden. Vi
kunne med Vished ikke vide mere end hvad vi kunne erfare.
Fra Verdensordningerne, i stedse mindre og mindre Ringløb, til
vor Jord, til dens Naturriger, til disses Skabningsrækker, til
Rækkernes Familier, til disses Enkelte, har vor Sjel beskuende
svunget sig indtil den sammentrak sig i sit eget Væsens Be-
skuelse for derfra igjen i større og større Ringløb at opsvinge
sig gjennem de nye Rækker og Ordninger i den nye Aand-
Alverden, den gjennem sig selv opdagede. Vi have Erfaringer,
vor Viden for os, paa den bygge vi vor Troe. Af vor Viden
lære vi vor Troe at kjende, som Aanden af Legemet. Vi gaae
over til Slutningerne, som, naar almeengyldige, for enhver For-
nuft antagelige, Beviser understøtte dem blive Sandheder faste
som Erfaringens. Vor Erfaringskreds var stor, vor troesfaste
Slutningskreds er ikke mindre.

d.IV,b.1,s.16  


HVAD MENNESKET BØR TROE
Ved at slutte
FRA VERDEN

   Da vi vide, at en Virkning maa have en Aarsag, slutte vi af
Verdens Tilvær, at den har et Ophav: af Verdens hele, visse
urokkelige Love følgende Liv, af den Hensigtsmæssighed, vi
opdage i disse Loves Virkninger (de Midler Naturen anvender
til sine Formaal) at dette Alts første Ophav er en fornuftig Villie.

   Men af vort eget Væsen vide vi, at en fornuftig Villie er
Kjendetegnet paa Begrebet: Aand: altsaa er Alverdens Ophav
en Aand.

   Da vort Begreb ikke kan omfatte den hele Verden og vi derfor
kalde den uendelig; saa forbliver ogsaa dens Ophavs Kræfter
os ufattelige. Men af det vi fatte af Verdens Storhed og
Kræfter, slutte vi: at dens Ophav er almægtigt; af dens Skjønhed
Orden og Lyksalighed og Drift og Evner dertil som vi see til-
delte enhver Skabning, at det er alviist og algodt.

   Et saadant Væsen kalde vi Gud. (Alfader)
   Som den, der ved sin Villie frembragte Verden nævne vi ham:
Gud Skaber; som den, der vedligeholder uafbrudt Verden i dens
Orden ved Naturlovenes uforandrede, og, da Alviisdommen fast-
satte dem, uforanderlige Verden, Gud Forsyn (Opholder og Be-
styrer).

   Men en Aand, der er baade Skaber, Opholder og Bestyrer af
en Verden om hvis Storhed og viise Indretning vi ikke kunne
gjøre os nogen rigtig Tanke, og om hvis Hensigt dermed vi, efter
al Erfaring, ikke kunne dømme end at den gaaer ud paa det
Bedste -- maa være det allerfuldkomneste Væsen.

   Følgelig maae vi tænke os alle aandige Fuldkommenheder,
hvortil vi i vort Væsen lære at kjende Spiren, hos Gud: Han
maa have den højeste Forstand og Magt og den fuldkomneste
Villie.

   Den højeste Forstand besidder Alvidenhed (veed Alt det der
har været, er og vil vorde) og Alviisdom (veed at anvende de
bedste Midler til de bedste Hensigter). Sin Magt viser Gud
ogsaa i sin Allestedsnærværelse (virker i alle Ting og over Alt) og
i sin Evighed (Han er af sig selv, uden Begyndelse, uden Ende).

d.IV,b.1,s.17      Den fuldkomneste Villie besidder Uforanderlighed (er evig lige
fuldkommen) Hellighed (vil ene det Gode) Godhed eller Retfærdig-
hed (uddeler Lyksalighed efter Natur og Fortjeneste).

   Af Guds Alfuldkommenhed følger, at han kun kan være Een.
   At der er en Gud, at denne Gud er Een, at Alt af Ham er
afhængigt -- er vor første Troesbekjendelse.

   Jo mere vi erhverve os Kundskab om Verden og dens hele
Liv, jo dybere vi trænge ind i det Skabte eller i Naturen, des-
mere erfare vi, at Gud ikke umiddelbar, men ved Midler, som
hans Alviisdom bestemte og hans evigtvirkende Almagt satte
igang, virker paa det Skabte. De ere desaarsag evige og ufor-
anderlige, og kaldes derfor Naturlove, Verdens Kræfter. Selv
om Verden forandredes, om Livet forgik paa en Klode ved en
aldeles Omvæltning paa denne, maatte det skee efter naturlige
Love efter Almagtens Bud. Deres Væsen kunne vi naturligviis
ikke kjende, men deres Virkninger ere Verden og Livet. De
ligge aabne for os.

   At Verden, da dens Kræfter ere evige, ikke kan gjøres til9
Intet, men vel forandres efter disse Kræfters Love -- at ingen
Afvigelser i disse Naturens Love kunne finde Sted -- er vor
anden Troesbekjendelse.

   Af den trinvise Stigen i Fuldkommenhed, som vi blive vaer
i Skabningernes Række paa Jorden, fra Stenen og dens Mose og
til Mennesket, der har naaet til Fornuft og Erkjendelse af sit
Tilvær; af at Mennesket er det eneste fornuftige Væsen; af den
forskjellige Aandsstyrke, som vi opdage hos forskjellige Men-
nesker, skjøndt dog den klareste Fornufts sandeste Blik er Er-
kjendelsen af egen Indskrænkethed og Ufuldkommenhed; af vor
Jords Lidenhed mod andre Himmellegemer, af Himmellegemernes
Overensstemmelse i Bevægelse og Beskaffenhed, slutte vi:

   at Skabningernes Kjæde gaaer uafbrudt gjennem Verdnerne;
at Menneskene ikke ere det sidste, ypperste Led i denne Kjæde;
at der gives ædlere Skabninger end Menneskene -- det er vor
tredie Troesbekjendelse.

FRA MENNESKET,

   fra Menneskets Attraa efter, og dets Evners Anlæg til en fuld-
kommen Uddannelse, som det her i Livet ikke kan opnaae; fra
d.IV,b.1,s.18   Sjelens rastløse Virksomhed, da den aldrig med Legemet sover,
slutte vi, at dens Tilværelse ikke er forbi med Legemets, at den
er bestemt for tilkommende Liv.
   At vor Sjel er udødelig -- er vor fjerde Troesbekjendelse. Da
Sjelen ikke kan være virksom uden et Redskab, slutte vi, at den
i det tilkommende Liv maa erholde et. Vi have Grund til at
antage, at den allerede her er udrustet med et finere, for vore
Sandser ufatteligt Legeme, hvorved den indvirker paa det synlige
grovere. Altsaa: at vor Sjel hisset vil befinde sig virkende ved
et saadant finere Redskab, ved et Legeme, der er endnu mere
overensstemmende, skikket og hensigtsmæssigt med Sjelens Natur
end det, den nu er forenet med: at dette bedre Legeme vil til-
tage med Aanden i Skjønhed og Styrke -- er vor femte Troes-
bekjendelse.

   Da vi have Grund til at formode, at den Ulighed, vi mærke
i Menneskenes Sjelskræfter, kommer af Legemernes tilfældige
Indretning; da ikkun Faae her faae Anledning til at uddanne
deres Sjel, medens en større Mængde er nedsjunken, og det
ligesaa uforskyldt i al aandelig Elendighed, slutte vi, beraabende
os paa den guddommelige Retfærdighed:

   At alle Sjele hisset i Selverkjendelse ville vorde lige: at
denne fortrinligste Sjelegenskab bliver strax den frigjorte Aands
Kjendemærke (da vi her ikkun kunne hæve os til Selvbevidsthed,
hvis Klarhed giver vor Sjel sin Rang hernede): at altsaa den,
der her fordærvede for en Tid sin Sjel med Laster indsaae sit
Tab med Smerte og Nag; den, der styrkede sin Sjel ved Dyder
med Fryd sin Vinding -- dette er vor sjette Troesbekjendelse.

   Da Sjelene maae kunne hisset virke saameget fuldkomnere,
slutte vi:

   at der i hiin Verden vil gives den Onde Leilighed til at udsone
sine Synder, der egentlig ere begangne mod ham selv, mod hans
egen Fuldkommenhed og Lyksalighed, saasom Angeren bliver
saameget skarpere som hans Erkjendelse af Forbrydelserne og
deres Følger i det tilbagelagte Liv klarere, ja han maa og kunne
fortfare i sine syndige Lyster, men til hans egen Plage, og lige-
ledes, at der i hiin Verden vil gives Leilighed for den Gode at
voxe i Dyd -- dette er vor syvende Troesbekjendelse.

   Ved at betragte, skue ind i vor egen Sjel, opdage vi ligesom
Forhallen til en uendelig Verden belivet af tænkende, fornuftige
d.IV,b.1,s.19   Kræfter, ligesom den legemlige Verden af blinde. Af saadanne for-
nuftige Kræfter bestaaer jo, som vi vide, vor Sjel, forenede i en
uløselig Eenhed. Det Maal vi sigte til er Fuldkommenhed. Alt-
saa at Stræben mod Fuldkommenhed er den højeste Lov i den for-
nuftige Verden; at vor Fuldkommenhed er det samme som Guds,
alle Kræfters Ophavs Villie -- er vor ottende Troesbekjendelse.
-- Heraf slutte vi:
   at ingen Skabning i Evighed, for stedse kan fjerne sig fra
Maalet, den Algode satte for enhver fornuftig Skabning, fra
Fuldkommenhed, eller kan unddrage sig Guds Villie. Dette er
vor niende Troesbekjendelse.

   Da vor Villies Frihed, Samvittigheden og vor Fornufts Ind-
skrænkning ved Uvidenhed og Sandseligheden viser, at vi kunne
fjerne os fra vort Maal for en Tid; da Samvittigheden for-
dømmer alt hvorved dette skeer, og kalder det Synd, men an-
tyder ved en behagelig Følelse, naar vi nærme os det handle
efter Guds Villie overensstemmende med vor egen ufor-
gjængelige, guddommelige Natur: saa slutte vi, at der gives
Maader at være og handle paa som ere at foretrække for deres
modsatte. At vi have Pligter -- er altsaa vor tiende Troes-
bekjendelse.

   Da Mennesket af Naturen er uvidende og altsaa udsat for
Vildfarelse og Synd, ja har som sandseligt Væsen Tilbøjelighed,
der kun saalænge man er uforskyldt uvidende er uskyldig i sig
selv, til at handle mod Fornuftens Bud; og da Samvittigheden
er en dunkel Følelse, der ene ved Erfaring, Erkjendelse og Ind-
sigt bliver ret klar, saa slutte vi:

   at den første Pligt er at skaffe sig Kundskab om Guds Villie,
om vore Pligter, om Godt og Ondt, Ret og Uret -- det er vor
ellevte Troesbekjendelse.

   Det Menneske, der erkjender en Gud -- Udødelighed -- Pligter,
siges at have Religion.

ANHANG

   Hvad vi videre udlede af vore Troessandheder
   Af 1ste: Det er da en Umulighed for et fornuftigt Menneske
at tænke sig Guddommen under noget Billede; en Afsindighed
at dyrke ham i et saadant, og en Daarlighed i Bøger for Ung-
dommen at afbilde en Figur, der skal betegne Gud.

d.IV,b.1,s.20      Af 2den: Nogen egentlig Aabenbaring, umiddelbar Meddelelse
af Guddommen, som endnu hist og her Presterne ville gjøre sig
til af, gives da ikke. Man kalder saadanne især Sværmere, og
de ere enten Bedragere med Overlæg eller Selvbedragere. Den
Aabenbaring, Religionen siges at være oprunden af er ingen
anden end den Aabenbaring der skeer i enhver Sjel, der syssel-
sætter sig med Tanker og da en Tanke vinder dens Bifald. Da
troer Tænkeren, at han har fundet Sandheden og det Rette, med
andre Ord, at det er ham aabenbaret ved den guddommelige
Kraft han har i sin Fornuft; men for Folket, der er uvant med
dybsindige Tanker, hedder det nu -- især hvis Tænkningen gik
ud paa en almeen Sag som Religion -- at det er af Gud selv
aabenbaret. Saaledes aabenbaredes Læren om en Gud for
mange af Oldtidens Viseste. Gud har givet os Fornuft. Vi maae
dermed være fornøjede.

   Undergjerninger i den Betydning, at de skulle være Gjerninger
afvigende fra de almindelige Naturens Love, have aldrig givets og
finde ikke Sted. De betyde derfor ikkun Gjerninger, som de
Uvidende undre sig over. Naar fordum fandtes Mænd, der
besadde dybere Indsigter i Naturen -- og det var fordetmeste
Tilfælde med ovenomtalte saadanne Mænd, der vilde udbrede
Lærdomme -- end deres uoplyste Medmennesker, og de for disse
(f. Ex. ved at helbrede Syge, nedlede Lyn, forudsige osv.) af-
gave Prøver paa deres udmærkede Indsigter saa raabte man strax:
Propheter, Vise, Hellige, Spaamænd, Troldmænd, Gudsmænd og
Mirakler, Undergjerninger, Guds Gjerninger osv., troede at
Naturens Kræfter vare dem uden Undtagelse aabenbarede og
til fri Afbenyttelse, opdigtede Aandskræfter som skulde være
deres Trælle, og satte dem i en gjensidig Hjælpeforbindelse med
den Almægtige. Mange holdt egennyttigen Folket i en saadan
Tro; Andre saae sig nødt dertil for at vinde Indpas i Gemytterne
for deres Lære. Enten nu denne var sand eller ikke, indsee vi
da let, at saakaldte Undergjerninger Intet kunne bekræfte uden
Udøvernes større Indsigt og Klogskab. Gud har givet os Fornuft
og gjort Naturens Love ved sin engang bestemmende Viisdom og
Magt uforanderlig. Vi have altsaa en lige Traad til at lede os ud af
Hvirvlerne i Livet, og behøve ingen Sværd til at overhugge Knu-
derne, der kunne løses af kløgtige Fingre uden at Traaden gaaer
af. Med hiint af Gud os Indrømmede maae vi være fornøjede.
d.IV,b.1,s.21      At bede om Ting, der ere umulige og mod Tingenes stadige
Orden, er vanvittig Egenkjærlighed og Sværmerie. Bønnen har
en ganske anden Hensigt.

   At ængste sig for Verdens Undergang, fæste Lid til Spaamænd
derom eller til nogen udmalet Beskrivelse over den saakaldte
Dommedag, som om den bogstavelig kunde udtydes er da
ufornuftigt. En Verdensforandring eller Forandring af en enkelt
Klode, f. Ex. vor Jord, bevirket af de vældige Naturens
Kræfter, til det Bedre, er ikke umulig, og maatte sandsynlig
foraarsage hele eller en stor Deel af det datilværendes Under-
gang -- ja vor Jord har ved den store Oversvømmelse som
kaldes Syndfloden oplevet en saadan, der dog ei ødelagde hele
Jorden, og de Jorden omflydende Vande, Mosebog i Skabelses-
historien omtaler skrive sig vel fra en Tanke om en lignende
aldeles Omvæltning -- en saadan er altsaa ikke umulig, dog
neppe, efter Verdens skjønne, saavidt vi vide, i mange Aar-
tusinder uforandrede Orden, saa snart at formode.

   Ja betragt nøje Skabningskjæden, især Overgangsledene fra
Naturrige til Naturrige. De ere i højeste Grad beundringsværdige.
Saaledes Korallerne paa engang Plante, Dyr og Steen og Po-
lyperne Plantedyr, begge i Vandet: Hvalerne, Sælhunden osv.
paa engang Pattedyr og Fisk: Bævere med fiskagtig Hale: en
slags Odder med fuldstændig Andeneb; Planter med Pirrelighed,
saaledes at de trække sig sammen ved mindste Berørelse, som
om de havde Følelse osv. Ligeledes, ja, en højere Opmærk-
somhed og Forundring tiltrækker sig den gradvise Stigen i
Dyrenes Anlæg, hvilke hos enkelte Dyr (Hunden, Elephanten,
Hesten) ere saa beundringsværdige og dannelige at vi næsten
maae kalde dem halvfornuftige Skabninger. Hvad Pligter vi
ogsaa skylde dem skulle vi siden lære. Men vi kunne ligesaalidt
afgjøre noget Vist om Dyrenes Væsen, paa det nær at visse
ædlere Tilbøjeligheder, f. Ex. Hengivenhed, Taknemlighed, Troskab,
Høimodighed, ja ædle Lidenskaber som en vis Grad af Stolthed,
Medfølelse og Sorg ere hos Enkelte umiskjendelige som om de
over os ophøjede Væsener, vi antage.

   Af 3die: Indbildningskraften kan ikke fyldestgjørende udmale
sig disse ædlere Skabninger. Naar den ved Penselen søger at
forklare sig, faae vi en skjøn, lys, med Straaler omgivet bevinget
Menneskefigur. De første Egenskaber betegne deres ophøjede
d.IV,b.1,s.22   Natur; Vingerne den særegne Tanke om deres Lethed og aandige
Væsen, at de ere, hvor de tænke sig at være. Vi kalde dem
Engle. Dog ere Jødernes opdigtede Gabriel, Raphael osv.
7 Erkeengle eller Anførere for Englene, Satan Fyrste for Djæv-
lene eller de onde Engle, Dæmonerne altfor raae Tanker hvori-
blandt ogsaa den at Pesten skulde være en Engel, Herrens
Morderengel til at de skulde kunne passe til vore om de ædlere
Aander. Nedenfor skulle vi bevise Urimeligheden af at antage
en ond mægtig Engel eller Djævel. Om disses Beskjæftigelse
kunne vi naturligviis ligesaalidet dømme, som om noget Andet
deres Væsen betræffende. Vi ere vante til at høre at de skulle,
forsamlede om Guds Throne, lovsynge Gud. Dette er kun et Billed,
taget af den jødiske Kong Davids musikalske Tempeltjeneste,
og er at forklare ved den Salighed de nyde i den nærmere
Beskuelse af Guds Magt, Viisdom, Godhed hans Herlighed,
som ser dem tydeligere aabenbaret i hans Gjerninger og i deres
eget Væsen. Det er ikke ufornuftigt, at antage at andre Himmel-
legemer ere Levepladse for saadanne ædlere Væsener, som den
mindre Jord er for os; og ligeledes, at de, som os, ere ind-
skrænkede til visse Virkekredse, som dog maa være udvidede
efter deres ædlere Natur. Den Selvstændighed og Frihed vi
have som fornuftige Væsener forbyder at antage nogen Ind-
flydelse fra dem paa os. Sygeligt Selvbedrag eller overlagt
Bedragerie taler om nærmere Omgang med andre Verdeners
Beboere. Muligens kunne vi ikke gjøre os synderlig bedre Fore-
stillinger om disse end Dyrene om os. Det synes at være tilladt
for Skabningerne at skue nedenfor sig, men ikke ovenfor sig.
   Af 4die: At Sjelen skulde slumre i Graven til den yderste
Dag, og da først vaagne er da en fornuftstridig Mening. Et heelt
Liv fuldt af Virksomhed har sin Vugge i Graven. Den vil faae
nok at bestille med sin Erindring af det tilbagelagte Liv. Saa-
mange Mennesker døe i den spædeste Alder, uden at have
tænkt, talt, ja døe i Modersliv? Naturen er riig -- af et blad-
fuldt Træe falde Frøfnokkene af -- Træet brammer ned; men
tusinde affaldne Fnokker spire. Ja disse Mennesker have ogsaa
en Sjel og da en Evighed. I Mødre, som græde over Eders
Spædes Liig, over Eders Skjøds Smerte spildt strax eller nys
forvandlet til Liv og Fryd og nu til Død og Sorg -- seer dog
gjennem Eders Graad det skjønne Haab: I ville møde Eders
d.IV,b.1,s.23   Børn voxne igjen, som modne Aander. Dette Haab er en Over-
beviisnings Foster, født i Alvor, opammet af Smiil!
   Af 5te: Vi kunne blot tænke os at vort tilkommende Legeme
skal være et fuldkomment Aftryk af vor Sjels Tilstand. Vi tør
saaledes gjerne tænke os lykkelige Aander som skjønne, straa-
lende Væsener; ulykkelige med et blegt, skyggeagtigt Udvortes.
Men da disse kunne gjenvinde deres Sjels Kraft, saa hæver sig
med denne deres Legems Fortrinlighed. En saadan Sjelens Ud-
rusten med et fuldkomnere Redskab (Organ) have vi hørt nævne
"Opstandelse". At vore jordiske Legemer skulde endnu engang,
eller endog forbedrede, tildeles vore Sjele, er baade en Umulig-
hed, da vi kunne overtyde os om, at de vel ei aldeles forgaae,
men dog aldeles opløses og overgaae i de Dele, den synlige
Verden bestaaer af, som og en lidet trøstelig Lære. Ligesom
vi kunne gjøre os vist Haab om at vore Sjele skulle være
Blommer i Himlen, saa er og alt det Haab vi kunne gjøre os
om vore nuværende Legemer, at de engang maaskee ville give
Farver til en og anden venlig liden Smaablomme, der vil spire
paa vor Gravhøi.

   De hæslige Billeder af Beenrade, Gjengangere eller Spøgelser
høre allene hjemme i en skranten Hjerne. De ere den tykke
Overtroes magre Fostre.

   Af 6te: Forbrydelserne, Elendighederne ere ene Følger af Selv-
kjærlighedens Udartelse, af den ufornuftige Egennytte, og dennes
Vanartelse kommer alene af Uvidenhed om vort eget Væsen, af
Mangel paa Selverkjendelse og Kundskab om Hvad der er vort
sande Gavn. Sandseligheden og den Orden i det menneskelige
Samfund, som inddeler Menneskene i to ulige store Dele: Træl-
lende og Nydende, Nødvendigheden for de Fleste at sørge deres
hele Liv igjennem allene for deres jordiske Tilvær bevirker denne
Mangel. Men det er klart, at i hiin Verden hverken det Ene
eller Andet af disse kan finde Sted. Altsaa faae alle der den
rette Selverkjendelse og, ved den, den sande Selvkjærlighed
tilbage. De blive alle i sædelige Kræfter lige, naar Forskjellen,
som var imellem dem hernede er ved Legemets Fraskillelse op-
hævet alle lige stærke i at see hvad der er Ret og Uret, hvad
der var Godt og Ondt i deres Liv. Forskjellen imellem Sjelene
hisset bestaaer da i Samvittigheden. Alle ville indsee at de syn-
dede af Uvidenhed, som ikke altid var forskyldt, af Skrøbelighed,
d.IV,b.1,s.24   som oftere var forskyldt, og ofte mod deres bedre Vidende,
altsaa aldeles forskyldt. I Samvittigheden have vi Domsbogen.
Selverkjendelsen læser i den med Hukommelsens Øje. Den
hvalte Grav er det sorte Bind.
   Kundskaberne i Verdens Ting maa ogsaa komme dem, som
erhvervede dem, hisset tilgode, og disse erholde da Forspring
for de andre Sjele; men Evne til at erhverve sig Viden vil vorde
lige for Alle. Kun Færdigheden i at benytte den vil deri gjøre
Forskjel. Samvittigheden og Færdighed i at benytte lige Evner til
Kundskab kunne vi da fornuftigviis antage som Forskjellen
imellem os i den brede Verden. -- Kan du nu hade din Fiende?
foragte Den, du lader trælle for dig uden at sørge for at han
faaer Anledning til at lære Noget? eller Den, hvem det er en plat
Umulighed at faae et ordentlig Begreb i sit Hoved? Nei! men den
der er modvillig og ligegyldig, den, der med Leilighed til at for-
bedre sin Sjel, tænker paa intet Andet end at pleje sin Bug og
fodre sin Pung.

   Af 7de, 8de og 9de: Det Guddommelige kan vel fordunkles i
os men ikke udslukkes. Fornuften kan sløves, Villien fordærves,
Samvittigheden fordrejes. Vi vide, at Samvittigheden strax i
det andet Liv erholder sin fulde Styrke og ved Selverkjendelsen
sin Rigtighed (ja paa Dødslejet allerede viser den sig) at For-
nuften gjenerholder sin fulde Evne til Uddannelse, at den er-
kjender, hvad der kan være forsømt i dette Liv, at den erholder
Nok at øve sig paa. Villien maa ogsaa beholde sin Frihed; thi
ellers forbliver Sjelen ikke som Sjel. Vi maae altsaa kunne
handle aldeles frit hisset; men den klare Selverkjendelse, Kund-
skaben om hvad der tjener til vort sande Vel fremmer os mod
Fuldkommenhedens Maal, maa ledsage enhver Handling, belyse
enhver Tilbøjelighed i vort Indre. Derfor ville Handlingerne være
saameget rettere i hiin Verden, og derfor kalde vi denne den
bedre; vi erfare her, at vi ikke øjeblikkelig kunne undertvinge
en Tilbøjelighed, fordrive en Tanke, som vi maa fordømme; vi
vide at den, der først stjal nødtvungen, siden gjør det med
Lyst, ja, om han ei gjør det stedse med Haanden, dog næsten
stedse pønser paa Saadant og sysselsætter sig med slige Tanker
med Velbehag; ligeledes, at den Vellystige tilsidst fremtvinger sine
Drifter og gaaer bestandig svanger med Tanker, der fødes af
hans smudsige Tilbøjelighed. Disse ville stedse endog naar de
d.IV,b.1,s.25   ikke kunne. Sølvkalken, Præsten rækker Tyven for Alteret
skjærer ham i Øinene og hans Fingre krumme sig krampagtigen
efter den. Den Vellystige stirrer drukken af Lyst paa sin egen
unge Datter idet hun staaer for Altret som Brud -- Saaledes
besmitter den aldeles fordærvede Vilje Sjelen tilsidst i den Grad, at
Fornuften taber aldeles sit Herredømme og tilsidst slet ikke mukker
imod. Deres Hjerte stjæler og røver stedse, deres Sjel horer og
besudler sig, ja ligeindtil virkeligt Vanvid. Det er da rimeligt
at en Sjel, hvis Villie har antaget en saadan afgjort Retning, i
hiin Verden, trods sin klare Erkjendelse, ikke strax vil kunne
give den den modsatte; men engang maa det dog (efter 9de
Troessætning) skee. En saadan frugtesløs Higen efter at til-
fredsstille en lastværdig Tilbøjelighed, forenet med Samvittig-
hedens Nag, ere de Qvaler, vi ere vante til at kalde Helvedes.
De maae ogsaa i Sjelen opvække Mistvivl om at naae Maalet
for al Fornuft, som den dog seer klart, og da det maa være før
den gjenvinder Ligevægten og den Rolighed, som er nødvendig
for at gaae frem imod Maalet, og som den seer saligere Aander
i Besiddelse af: saa indsee vi at en syndfuld Sjel i hiin bedre
Verden for en Tid kan være ret ulykkelig. Det Modsatte maae
være Tilfældet med de Gode. At de belære, trøste de Onde og
Ulykkelige kunne vi gjerne tænke os som en Dyds Øvelse hos dem.
Dersom vi haabe, at den Straf, der kunde vente os hisset, ikke
kan være saa frygtelig, da vi tilsige os den selv, da røbe vi
ligesaa høi Grad af Aandssløvhed (hvilken netop i det tilkom-
mende Liv bliver rettet og der tillige hiin vrange Formening,
som er en Følge af den) som om vi vilde indbilde os Noget om
et Helved fuldt af Beeg og Svovl og afskyelige Væsener, der
skulde lægge an paa at fordærve os i Bund og Grund. De fleste
Selvmord lære os Samvittighedens frygtelige Magt. Det er
Gud, som hisset gjennem Samvittigheden tilsiger os vor Skjebne.
   Noget Naadevalg kunne vi da ikke troe; ja ikke engang faae
dets Retmæssighed i vort Hoved. Vi vide, at Gud har givet sine
fornuftige Skabninger Fuldkommenheden til en Arv: at det altsaa
er Guds Villie at Alle skulle naae den; at dydige Handlinger ud-
sprungne af den Tanke: du handler efter Guds Villie, altid ere
fortjenstfulde -- ene mod os Selv. Den salige Fred vi føle ved
et saadant Liv er Guds Naade. Den staaer altsaa aaben for
1  tilbake Vi kunne f. Ex. ikke erfare at vor Sjel er udødelig; men vi kunne af den
Erfaring, vi have om dens Beskaffenhed, indtil Overbeviisning slutte os dertil.

2
  tilbake F. Ex. Veed du at Dyrene have Følelse, og troer du, at Gud har skabt
sine Væsener, for at de skulle blive saa lykkelige, som de efter deres Natur
kunne, da bringer du, ved at hjælpe et lidende Dyr, din Tænke og Handle-
maade i Overeensstemmelse med din Viden og din Troe: da handler du som
et sædeligt, godt, fornuftigt og gudfrygtigt Menneske.

3
  tilbake Ja ved Hjælp af Seeredskaber har man opdaget Ting paa dem, f. Ex. høje
Bjerge paa Maanen og Morgenstjernen, som give Formodning om at de i Natur
og Udseende have meget tilfælleds med Jorden.

4
  tilbakeF. Ex. Ulv, Ræv ere forskjellige Arter af Hundeslægten; Nat- og Dagblomst
forskjellig Art af Violen.

5
  tilbakeSaaledes f. Ex. hensmuldrer et Been, et Træ til Muld.

6
  tilbaked. e. Maaden hvorpaa Naturen eller Verdens Kræfter aabenbare sig i
Virkninger.

7
  tilbakeDen Verdensdeel, hvortil Norge hører, kaldes Europa.

8
  tilbakeSaaledes er f. Ex. Norge adskilt fra Sverrig baade ved Hav og øde Fjeld-
strækninger, ligesom ogsaa Forskjelligheden i Sprog er en evig Adskillelse
imellem begge Folk.

9
  tilbakeDette kan heller ikke forenes med Algodhedens Hensigter med Verden.
NESTE