HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833TIL FOLKEBLADET

   A
viserne berette, at Dødsdom er overgaaet den svenske Bonde
Johanson ved Svea Hofret for majestætsforbryderske Udladelser.
Disse ere rigtignok os ubekjendte; men -- de være end de værste --
d.III,b.1,s.456   et Hoved er dog mere end et Ord, var det end ikke, som her for-
menes, henveiret af et ubetydeligt Menneske, der er uden For-
bindelser og uden anden Evne end at gjøre sine Ord i samme
Grad næsten latterlige som de klinge frygtelige. Vi maae prise os
lykkelige ved at leve i et Land, hvor man ikke "mærker Ord" saa
skarpt, som Svea Hofretten gjør det med sin Bile, og derved, at
man ikke fristes til i trygt Skjul at tale anderledes om Majestæten,
end at det gjerne kunde høres af denne Selv. Det er ellers Ind-
senderens Hensigt at opstille nogle Modstykker til denne svenske
Dom fra Frankrige, som ville vise, hvorledes man der dømmer
lignende Forseelser.
   Den 25de August 1831 anklagedes Redaktionen af Parisertiden-
den "Revolutionen" for Ophidselse til Had mod og Foragt for
Regjeringen, paa Grund af en Opsats, betitlet: "Skrivelse fra en
Forstadbeboer til Julikjæmperne, med Motto:

   "Danai Afkom jeg befrygter endog, naar Gaver den byder.""
   Skrivelsens Gjenstand var de bekjendte Juli-Ærestegn. Efterat
Forfatteren har opregnet de Forfølgelser, de Frisindede lede af
Regjeringen, siger han tilsidst: "Anholdelserne, Fængslingerne,
hvorfor vi daglig ere Ofrene siden de berømte Julidage, og det
under de lovløseste Paaskud, bevise klart nok, at Julirevolutionen
har kun været til Gavn for enkelte Dumdristrige, som har tiltaget
sig den udelukkende og despotiske Myndighed til at fordømme os,
mishandle og plukke os efter eget Godtykke. Vi have ikke flere Fri-
heder end under Carl. Ligesom under ham lader man os paalægge
Byrder, nedsable i Gaderne, og ufølsomt skal man udentvivl lade
os nedskyde." Forfatteren og Redaktøren bleve aldeles frikjendte.

   Studenten Duchatelet anklagedes, samme Tid omtrent for Truds-
ler mod Kongen. Han var bleven arresteret paa Bastilledagen under
et Opløb, og tilstod, at han paa sin Fængselmuur havde skrevet:
"Duchatelet. Juli 1831. Leve Republiken! Skjælver, Tyranner! See,
Revolutionsmændene komme!" samt derunder tegnet en Guillotine
med Underskrivt: "Philip" (Kongens Navn) "skal lægge sit Hoved
paa dit Alter, o Frihed!" -- Den Anklagede blev frikjendt; ligesaa
hans Medfange, Studenten Gallois, hvis Sag synes at have været
endnu værre. Disse Mønstre, paa hvorledes Yttringsfriheden hæv-
des af de franske Domstole, anbefales vore egne og Broderfolkets
til et NB.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE