HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


d.III,b.1,s.453  
No. 17. Tirsdag den 23de april 1833.

Ryk Tidslen bort fra Livets Ager; Istedet Rosen plant derpaa.
Den Vise ei dens Torne vrager; Thi Ondt med Godt sig blande maa.

NYKTERHEDS ADVARSLER IMOD DRUKKENSKAB

(Philadelphia. Evening Post. Saturday.)

"Ethvert uordentligt Bæger er ikke velsignet, men dets Indhold -- en Djævel."
Shakespeare.

   Ønsker du at tørste, saa bliv en Dranker, thi jo oftere og jo
meer du drikker, des tiere vil du da blive tørstig.
   Vil du hindre dem, som søge at fremme dit Vel i Livet, fra
at naae deres Maal, da bliv en Dranker, og du skal isandhed
gjøre alle deres Anslag til Intet.

   Vil du paa det Kraftigste modarbeide dine egne Anstrængelser,
for at blive nyttig i Verden; da bliv en Dranker, thi da vil Alt
slaae dig feil.

   Vil du gjøre alle dem til Skamme, som bestræbe sig for at
befordre din Ære, din Indflydelse og din Velfærd, da bliv en
Dranker, og du vil paa den sikkreste Maade triumfere over Alle.

   Har du besluttet at vorde fattig, da bliv en Dranker, og du
vil snart blive nødlidende og uden en Skilling i Lommen.

   Skal din Familie omkomme af Hunger, saa bliv en Dranker;
da kan du paa den nemmeste Maade ødelægge ethvert Middel
til dens Underholdning.

   Vil du vorde en Spillebold i Skurkers Hænder, bliv en Dranker;
thi derved letter du dem i deres Beskjæftigelser.

   Vil du bestjæles, bliv en Dranker; thi da sætter du Tyven
istand til des sikkrere at udføre sine Kneb.

   Vil du sløve dine Sandser, bliv en Dranker, og du skal snart
blive dummere end et Æsel.

   Vil du vorde afsindig, saa bliv en Dranker, og din Forstand
vil snart gaae tabt.

   Vil du være uskikket til at føre en fornuftig Samtale, saa bliv
en Dranker, og du skal snart kun sladdre dumt Vaas.

   Vil du forstyrre dit Legeme, da bliv en Dranker; thi Drukken-
skab er en Moder til Sygdomme.

   Vil du fornægte din Sjel, bliv en Dranker; thi Bæstet er sik-
kerligen udelukket fra Saligheden.

d.III,b.1,s.454      Vil du blive en Selvmorder, vær en Dranker; thi det er Maaden
at styrte sig i Fortvivlelse paa.

   Vil du give dine Daarskaber og de dig betroede Hemmelig-
heder til Priis, saa bliv en Dranker; de skulle udflyde af dig i
samme Grad, som den hidsende Drik løber om inden i dig.

   Est du begavet med store Legems Kræfter, og blomstrende
Sundhed, og er denne Himmelgave dig ei tilpas, bliv en Dranker;
thi en saa mægtig Modstander, som hidsig Drik, vil snart over-
vinde begge Dele.

   Vil du være af med dine Penge, uden at vide Maaden, hvor-
paa? bliv en Dranker, og de skulle umærkeligen hensvinde.

   Ønsker du paa det hurtigste, fordi du intet Arbeide kan finde,
at blive Lem af et Arbeids- eller Fattighuus, da bliv en Dranker;
thi du vil da snart blive uskikket til at sørge for dig selv.

   Har du besluttet at banlyse al indvortes Fred fra din huuslige
Kreds, bliv en Dranker, og Tvedragt med sin hele Række af
Elendigheder vil snart indfinde sig hos Dig.

   Vil du stedse og overalt synes fordægtig, bliv en Dranker;
thi hvor lidet du end tænker derpaa, ere Alle enige i, at den,
som ødelægger sig og sin Familie, kan ogsaa ødelægge Andre.

   Vil du sætte dig i den Nødvendighed at skye dine Kreditorer,
da bliv en Dranker, og du skal snart nødes til at snige dig
gjennem Smaaestræderne og undgaae Hovedgaderne.

   Fryder det dig at indkaldes for Politiet, bliv en Dranker; og
du vil ofte nyde denne Fryd.

   Vil du vorde en Last paa Samfundet, og en Skamflek paa
det menneskelige Selskab, bliv en Dranker; og du skal snart
vorde en hjælpeløs, lastefuld og beskjæmmet Døgenikt.

   Paa det, at Enhver kan foragte Dig, bliv en Dranker; thi man
nærmer sig heller en Møgdynge end en Svirregast.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE