HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


PROKLAMA

(Indsendt.)

Statsborgeren 30. des. 1832.

   Da jeg ikke med Ligegyldighed kan see paa, at man i de
offentlige Blade overstænker mig med Snaus og Sk...t, eller
med andre Ord, kaster hele Blækhorn efter mig som engang før
-- det I vel vide -- har jeg endelig besluttet at statuere et Exem-
pel, og tænker næsten at jeg vil anlægge Trykkefrihedsaktion
mod Indsenderen i Statsborgerens 2det Hefte, Nr., ja Numeret
er jeg nu for gammel til at erindre: I et Vers sammesteds heder
det: Men, naar han engang taer herfra (det maa han dog for
Fanden
) etc. Dette er udentvivl en Finte til mig, som pro primo
bestaaer deri, at Indsenderen supponerer, at jeg vil tage den
høie Person, som der formeentlig omtales, da vi dog tvertimod
ere meget gode Venner, saa at han nok indfinder sig hos mig
uden at jeg behøver voldelig at tage ham. Pro secundo indeholder
Ordet for en Chikane, da man listelig derved har villet udskjælde
mig for et Faar, der som bekjendt er ligelydende med hint for.
At denne Fortolkning ikke er Haarkløverie, bevises derved, at
om Regjering, Fiskal har meent, at man i Proceduren nok kunde
fortolke Udtrykket derhen.
   Jeg er nu for gammel til at lære mores af unge Grønskollinger.
Jeg veed nok hvem jeg skal tage og ikke tage, og jeg kan have
den Ære at fortælle Dem, Hr. Statsborger, at vedbliver De at
indrykke Anoncer imod mig, saa skal selv De ikke holde Dem
for sikker for, at jeg dandser af med Dem.

   Jeg er ogsaa en hellig Monarch, skjøndt man rigtignok i den
senere Tid har arbeidet paa, at gjøre mig i Exhed lige med
Carl 10de, Don Pedro o.Fl., men jeg lader ikke sætte mig Vox-
næse paa; jeg skal vide at redde Verden for aandeligt Anarchie,
og at overholde den ligitime Souverainitet, jeg nu i saa lang
Tid har havt. Jeg erklærer altsaa hine Udtryk for crimen læsæ
majestatis, hvilken Majestæt sig saameget mere agter at holde
d.III,b.1,s.417   ukrænket, som Wienercongressen ikke har erklæret mig for Ex.
Det var at ønske, at Alle og Enhver vilde tage disse Linier ad
notam og vogte sig for den tiltagende Trykkefrækhed, der truer
baade min og andre Majestæter mit Untergehen -- Etwas das
muss betrüben einjeder Biedermann. Om Forladelse! jeg har nok
glemt mit Tydsk nu, og skriver ikke mere Classisk.
   Givet under vor Haand og Rigets Segl Fastelavns Mandag
paa Viinkjælderen.

Gamlerik.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE