HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


d.III,b.1,s.415  
FOLKEBLADET
No.52. Tirsdag den 25de December 1832.

NYTTIGE FORETAGENDER

   O
mendskjøndt man kan være ræd nok for at tale en Mand
til Ære, efter den finmarkske Præst Rodes glæfsende Knur, fordi
man troede, at han var noget meer end en af de almindelige
Praaselys i hiint Mørke: saa har Indsenderen dog endnu saa
meget Mod tilbage, at han med Roes tør omtale følgende til Huus-
og Fabrik-Flidens Fremme sigtende Gavnvirker. 1. Generalkrigs-
commissær Birch har i længere Tid indsamlet de forskjelligste
Prøver af indenlandske Tøier af nogen Fortrinlighed, hvilke op-
bevares i en Protocol med Tilskrivt hvor og af hvem de ere
virkede. Deri ligger unægtelig en Opmuntring, foruden at den
hensigtsmæssigste Control føres med Tilvirkningernes Fremgang.
Denne Fædrelandsven modtager med Nøie og Lyst alle de fagre
Blommer af deres Kunst, som de flittige og nethændte norske
Borgerinder maatte indsende. 2. I Vardal anlægges en Fabrik
for at tilveiebringe den Staaltraad, som Egnen behøver især til
Kardefabrikationen, som der er udbredt.
   3. Aggerhuus Landhuusholdningsselskab har besluttet at an-
vende 2000 i Sparebanken staaende Daler saaledes: hver af de
8 hidtil oprettede Districters Sogneselskaber faaer en Kornrens-
ningsmaskine og en Exstirpator; fra hver af disse 8 Bygder ind-
sendes en ung confirmeret Pige til Eugeniastiftelsen for paa Amt-
landhuusholdningsselskabets Kostende der at oplæres i Vævning;
100 Spd. anvendes til Æresbelønninger for udmærket Huusflid
eller andet særdeles Gavnvirke, samt ligesaa meget til Oplærelsen
af Gartnere, hvortil skikkede Personer fra Sogneselskaberne blive
at indsende til Christiania. Da det, som baade Directionens
Mening, og rimeligt er, maae være de Sogneselskabers Hensigt,
som indsende deslige Lærlinge, at de skulde hjemvende til Menig-
heden: saa bør denne udtrykkelige Betingelse gjøres. Man har,
men neppe med Rette, troet, at mere formuende Gjenter, hvem
Arv og gode Udsigter bandt til Hjembygden, for Sikkerheds
Skyld, derfor især burde vælges. Inds. derimod troer, at Nemme,
Raskhed og netop Fattigdom, som Bianbefaling, bør komme i
Betragtning; thi baade vil Forpligtelsen, hun indgaaer, at hjem-
d.III,b.1,s.416   vende, og Erkjendtlighed, samt de Udsigter, en ferm og tilfulde
oplært Vævergjente aldrig og intetsteds kan mangle, binde hende
til Hjembygden. Det er det Ypperste at kunne være god og ret-
færdig paa engang.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE