HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833AF ET BREV FRA ULLENSAGER

(Indsendt.)

   -- -- Medens Bonden synes at spille Mester ved Valgene
rundtom i Norge, og Trompeterne lyde til disse vældige Fram-
steg, reiser Ullenssogningen sig som en Modsætning dertil, alene
rustet med Kittel-Beskedenheden. Her valgtes nys Skriver, Pro-
curator, Lieutenant, Capitain, Fuldmægtig og Klokker -- de 3
første til Valgmænd, de 3 sidste til Suppleanter. Omendskjøndt
netop Procurator, Lieutenant, Capitain og Klokker af Statsbor-
geren som af andre Skrifter ere satte mellem de høist mis-
tænkelige Valgemner: saa troer jeg dog, at dette Valg, hvad de
3 første af Sidstnævnte betræffer, baade er vellykket, og et
Beviis for hvor lidet Ullenssogningen vil vide sig afhængig af
Tidens Lærdomme. Det gjør mig ellers ondt, at kunne melde
som paalideligt, at den udmærkede Repræsentant, Ullensager har
havt Ære af at berige Storthinget med, nemlig Sorenskriver
Borchsenius vil undslaae sig for et fornyet Valg til Repræsen-
d.III,b.1,s.402   tant,1 som den Beskedenhed, der forskjønner hans Talenter, vel
ikke kan andet end kalde muligt, men som de Fleste vel antage
for meer end sandsynligt, har afgjort. Valgmændene faae da rage
om i dette Amts Armod paa Valgemner, der ere noget tes, indtil
de finde En i hans Sted; men til at udfylde det hører mere, end
man kan vente.


1
  tilbakeMangel paa Rum har foraarsaget at dette først nu fremkommer, der an-
mærkes; saasom Hr. Sorenskriveren har antaget Valget.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE