HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


INDBYDELSE
Statsborgeren 4. nov. 1832.

   I Vaar udgav Undertegnede to Rækker Folkeviser og, i For-
bindelse med dem, Balladen Blaamyra, hvilke alle i hans Omegn
have erholdt Melodier. De første, der udkom i to store Halvark,
med Titelomslag og historiske Anmærkninger, besynge Niels Ju-
stesens Fortjenester som Jordbruger, Olvar Bondes og Oberst
Kruses Tapperhed, Vormens og Glommens stolte og skjønne Sam-
stevne, Glommens 17de Maiqvæde, Reidar Griotgardsens Tro-
skabsoffer og Baglarkampen ved Minde. For den Sidste er en
senere Vaabendrivt Gjenstanden. De Medborgere, som nu maatte
erkjende med Forf., at patriotiske Folkeviser ere i flere Henseender
almeengavnlige
, især naar de gjennem Sangen indvoxe med Folkets
d.III,b.1,s.394   Følelser, indbydes herved til at fremme Udgivelsen af et Ark til
for det første, der vil indeholde flere deslige Folkesange, og danne
3die Række. Dette kan skee ved enten gjennem dette Blads Red.
eller ved direkte at henvende sig til Undertegnede, at tegne sig
for endeel Exemplarer til hensigtsmæssigere Udbredelse i flere
Bygdelag. Tegnes saaledes for 1 Spd. erholdes 34 Explr., for 1/2 Spd.
16 Explr.; for 30 ß 8 Explr. hvoraf behageligen vil sees, at Prisen
er sat saa lav som muligt og som den ogsaa bør være for Sange,
der nærmest ere bestemte for Almuen.
   Eidsvold.
Hnr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE