HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


FOLKEBLADET
No. 40. Tirsdag den 2den Oktober 1832.

NYTTIGE FORETAGENDER

   O
mtalte nye Myrmalmbrug i Østerdalen gaaer fremad. Vi have
seet særdeles fiint Staal derfra, hvorimod Jernet var noget
d.III,b.1,s.389   haardt. Bergmands-Oraklet Professor Esmark skal have fældt
en fordeelagtig Dom om de ham forelagte Prøver. Ellers er det
glædeligt at høre, at en Christiania-Kjøbmand, Herr Gleditsch,
har gjort fælleds Sag med de to dygtige Østerdøler, som fra først
af benyttede denne vore norske Myres Rigdom. Vore norske
Ørkeners vægtige Manna tør være ligesaa god som de Israeli-
tiskes. Det norske Folk er ikke uligt det vandrende Jødefolk i
Ørknen -- Stimlerne voxe -- Brødet bliver mindre og mindre
-- Haabet, den vandrende Skystøtte, svæver for langt forud i
Synskredsen for de trætte Been. Men af og til, som det mørk-
nes mod Natten, saa udstøder den sine Glimt. Et saadant Glimt
er Skinnet af Fiskestimerne under Lofoden for tusinde Nord-
lændinger, ja for Tusinder af Andre (thi nu flyver Norge paa en
Fiskefinne). Et saadant Glimt over det hele Land er denne Vaar,
der forjetter Soningsaaret for de to forløbne Trangens Vintre.
Et saadant Glimt for de fattige Trysildinger er ogsaa Flammen
af den nye Myrmalmovn. Saaledes gjøre de Kloge: saaledes
skulle de gjøre! I Ørkenen see de ikke med korslagte Arme
imod Himlens drivende Skyer, men imod Jorden speide de med
raadsnilde Øine; thi der og intet andet Sted for os Mennesker
speiler Himlen sine Velsignelser -- der laae ogsaa Israeliternes
Manna -- der finde nu baade Øst og Vestlændinger, at Norges
ligger.
   Hvad ovennævnte Herr Gleditsch betræffer, da har han For-
tjenesten af at have forskudt Penge til Myrmalmbruget; men
ønske maa man, at andre Bykjøbmænd maatte være ligesaa
villige til at indgaae paa kløgtige indenlandske Speculationer.
Yderst faa kunne her nævnes som Saadanne; dog maa Kjøb-
manden Jacob Juul her ikke forbigaaes. Hans selvtænkende
Hoved har frembragt imellem mange andre nyttige og tildeels
større Indretninger, ogsaa en hidtil savnet Tilvirkning af farvet
Bogbinderpapiir, samt (i Forbindelse med Lector Boech saavidt
vides) en Senepsmølle.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE