HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


d.III,b.1,s.388  
FOLKEBLADET
No. 39. Tirsdag den 25de September 1832.

Hvad Mennesket behøver, det meddeel;
Men ei dets Ønsker, om du vil dets Vel.

(FORLANGT INDRYKKET.)

   I
ndsenderen af den førstindrykkede Skaaltale ved 17de Mai-
festen i Næs har derfor frit behandlet, omskrevet (parafraseret,
travesteret) en Original, fordi han baade troede, at denne be-
høvede lidt, dog heller ikke saa megen Omarbeidelse; og troer
at et Blad, end ikke paa Forlangende, bør optage Indrykkelser,
der mangle det Behørige med Hensyn til Formen. At rette denne
bør staae til Redaktionen, der skylder sig Selv, Indsenderen og
Læseren ikke at lade Spalter udgaae, hvorfor en Dreng i en
Borgerskoles lavere Klasser vilde faae Bask og sin Stilebog
mærket paakryds og qvær. Det Stilistiske og Tankegangen i
hiin oprindelige Skaaltale være ellers upaatalt baade fordi det
nok gaaer an, viser en roesværdig Aand, og er fremkaldt til
Offentlighed ved den altfor fri Omarbeidelse; men den temmelige
almindelige Uvidenhedsbommert om "Norges Undergivelse under
Sverrig" burde ikke urettet være fremsat. Det er besynderligt,
at denne nedslaaende Usandhed, som i forskjellige Blade har faaet
saamange Dødshug, endnu lever i Almuens Mund. At den ogsaa
træder frem i en ikke udannet Bondes offentlige Tale -- det
kommer dog vel kun af, at Pennen løb for ham, da han fik den
kjære 17de Mai -- sats fat, som den løb for
Omskriveren.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE