HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833EN LUMSK AVINDSMAND
TRUKKEN FREM OG SKILDRET EFTER NATUREN
i
Anden Række
SIFULINER
til
en Student JAHN WELHAVEN

Forbedre din Forstand, skal den ei falde
ureiselig i Støv! --
Shakespeare.

(Trykt som Haandskrivt).
Christiania, 1832.
Trykt i det
Lundhske
Bogtrykkeri
af C. L.
Roshauw
.

FORORD

   M
ange ville maaskee forundres over at see en ubekjendt Person
at fremtrækkes til Lyset fra sin navnløse Ubetydeligheds Skygge.
Men disse maae vide, at under denne forøvedes Gjerninger, der
havde til Hensigt at berøve et ungt Menneske og dertil en Kamerad
og Theolog hans gode Navn ved udspredte, trykte løgnagtige Bag-
vaskelser, der intet have tilfælleds med en literær Satire.
   De, der kjende Personen forundres maaskee over, at nærværende
Udgiver saaledes vil imødekommende opfylde Avindsmandens hef-
d.III,b.1,s.369   tigste Ønske om at faae et Navn, det være, snart sagt, saa tvetydigt
det vil. Men Disse maae vide, at Udg. vilde, som den fædrelandske
Literaturs Ven, ønske at denne hans Fiende engang maatte vise,
at et andet Navn var ham opbevaret i Literaturen, end Løgn-
prenterens og Smæderimerens skjændselfulde, som dette unge
Menneske alt har kjøbt sig med det Dyreste, et Menneske har.
   Andre, der kjende begge Parter, ville maaskee undres over,
at en Welhaven værdiges et Gjensvar -- det Ondskab, der er
magtløs naar den sees, sjelden faar Æren af. Og Disse kan
Udg. kun svare med Repliken i Kjøbmanden af Venedig:

Hvo vil vel stikkes togang af en Orm?

saafremt ikke den Bemærkning, at Faae af dem, Welhaven be-
klaffer Henr. Wergeland for, kunne dømme derover efter Kjend-
skab til begge Parter, skulde være dem nok til at give Udg. Ret
i, at det er paatide, at han hales frem og stilles blot midti alle
sine Usselheder. At Haanlinier om vor hele Literatur fra hans
Pen udflød i Bladene -- det var ikke mere foragteligt end man
kunde vente af en Person uden patriotisk Følelse, ja snart uden
alle andre Følelser end en, hos saa ungt et Menneske forfærdelig,
Egoismes lave Bevægelser. Og det er naturligt, at disse, der
efter Alles Bemærkning, som have iagttaget Welhaven, findes
hos ham forherskende og fremragende indtil en Forundring eller
Gysen opvækkende Grad , aldrig tillade ham at see, at Kund-
skaber, der ikke gaae uden for den dovne Students almindelige,
eller det lette Hoveds Evner, eller en, mindre i øjenbliklig Liden-
skabelighed end i beregnende Skadefryd grundet, Partiskhed
kan kalde til det literære Dommersæde. Ligeledes, at Han, strax
"Skabelsen, Mennesket og Mesias" var udkommet, og vel før
han havde læst dette Digt, der, ikke skrevet for de Fleste, mindst
tiltaler den Aandsdybde, Religiøsitet og hver Gnist af Hjertevarme
Manglende, tilstilede dets Forfatter i vort mest læste Blad nogle
uretfærdige Haanvers, som ogsaa ved Hjælpershjælpere udspred-
tes i Danmark -- det bekymrede Forf. sig lidet om, da han vel
maatte vide, at hvad der er Godt eller Slet maa staae eller
falde ved sig selv. Men, at Nidrimeren umiddelbar forud nær-
mede sig den mishandlede Kammerad med alle Venskabets Tegn;
at Han, da Denne i en Kreds af fælleds Bekjendter bebreidede
ham det Usle i det troløse Smygerie, men udtrykkeligen ikke at
d.III,b.1,s.370   han ved unødvendige Krænkelser vilde standse En som Forfatter,
fortfoer i Udviklingen af samme lave Gemytsbeskaffenhed, idet
han atter tilbød den Fornærmede sit Venskab -- dette oprørte
paa den menneskelige Naturs Vegne, dette vakte mere Bedrø-
velsen over at see en ung Sjel saa beplettet end Harmen over selv
at være fornærmet. I disse Ord "far dog ikke saa hidsig frem
-- jeg vil jo være din Ven!" gjennemfoer en Lysstribe en elendig
Sjel. Fra Siful erholdt Welhaven fra nu af et moralsk Misfosters
Værd, og han besluttede at anatomere det. Denne derimod, som
mærkede at Sifuls Sarkasmer mere syntes anlagte med Mod-
bydelighedens og Ringeagtens end Forbittrelsens Farver, sattes
mere og mere i en Tilstand liig den kogende Grydes, saa alt
Bundindholdet mere og mere væltede op af hans Sjel; og der-
iblandt kom ogsaa tilsyne den latterlige Tanke, at han baade
vilde mætte sin Hevn og naae et berømmeligt Navn, om han
kunde berøve den Digter sit, hvorpaa Folkets Øine vare fæstede.
   Om denne besynderlige Plans Tilvær havde Angjældende vel
forlængst været underrettet af Venner, der kjendte Welhaven;
men en saadan Egoismens Affødning forekom dog altfor una-
turlig hos hvilketsomhelst Menneske, end sige hos Et, hvis umaa-
delige Indbildskhed ikke understøttes af Aandsegenskaber. Men
da lærte de "Complimenter til Henr. Wergeland", som Welhaven
udsendte fra Trondhjem, forat de en Tid kunde virke i Werge-
lands Ryg, Denne omsider at troe, at en slet og afsindig Hensigt
maatte ligge til Grund for slige Midler, som at bevirke offentlig-
gjorte løgnagtige Henspil paa en Maade at leve paa, hvormed
hverken Wergelands akademiske Liv eller hans nu i længere Tid
fortsatte ikke uvirksomme Indgetogenhed har noget tilfælleds.
Welhavens øvrige Nidvers bevirke ikke dette Svar, hvormeget
end Sandhed, Retfærdigheds Eiermænd og den epigrammatiske
Muse kunne have at sige paa de fleste. Det er alene følgende
Løgne, der ikke engang have Vittighed at undskylde sig med "at
Wergeland under Vægtersang har vaagnet i Rendestenen" og "at
Sifuls Pegasusbest faaer formeget Finkel", som bevirke, at Flere
gjøres bekjendt med en Character, som de med Afsky ville vende
sig fra, og med de usle Vaaben, som en anden Sjel af lige Rang,
den berygtede Procurator Praëm, har opfundet, og hvoraf man
nu seer Welhaven har betjent sig. Det Sletteste er dog, at de
bruges efter Beregning, ja afskydes, saa at sige, i en beregnet
d.III,b.1,s.371   Vinkel mod min Fremtids Velfærd. Paa de følgende Blade er
dette Menneske skildret efter Overbeviisning og med Sandhed;
men denne Dyd, som Udg. langtfra saa letsindigen som Wel-
haven, og mod bedre Vidende vil krænke, fordrer og Tilstaaelsen
af, at et Par af dennes i Trondhjem udgivne Epigrammer, og
hvilke ikke antages stjaalne, ere saa gode midt i al deres Uret-
færdighed, at man hos dette lette Hoved bør antage saamegen
Vittighed, at man ikke ligegyldigen kan see den saa slet anvendt.
-- Ingen Literatur taaler Uretfærdighed -- vor taaler ikke engang
Splid, og mindst at see sine Kræfter fordærvede.


NE SUTOR ULTRA CREPIDAM!

           Dybt fra muddret Dambund skjød
           sig den skjellede Forelle,
           for i Solens Skin at sprelle.
           Blank i Vandets Speil den flød,
           øined over sig den hvalte
           Himmel og, som purpurmalte
           Snekker, Morgenskyer saae
           Den i Æthrens Blaadyb gaae.
           Ha, hvor voldsomt da mod Himlen
           lille Fiskehjerte slog!
           Hvor Foragt for Brødrestimlen
           stedse den mod Luften jog!
           Falken tryg paa Skyen svam
           som Forellen i sin Dam.
           "Fæle Syn!" Forellen sukked'
           -- Harme Sukket søndermukked,
           sønderplukked
           til et Virvar Smertesskrig,
           der omsider ordned' sig
           til slig Tale: -- -- "ikke kunne?
           er jeg gal da? ikke kunne?
           Ha hvo hørte engang Magen?
           Jeg, jeg skulde ikke kunne
           gjennemflyve hvalte Dagen?
          
d.III,b.1,s.372              flaggre høit saavel som Den
           over Bjerg og Dalens Lunde?
           ja mod Himlens Krone Solen?
           hvile mig en Stund paa Polen?
           flyve saa til Maanen hen,
           Redet mit paa Stjernegrene?
           Flyver Falken da alene?
           Mod kun! Ingen lægger Mærke
           til at jeg ei Vinger har.
           Mine Finner er saa stærke
           som den Fjer, der Falken bar.
           Har vel Fuglen Sølverglandsen,
           som forskjønner Fiskens Krop?
           Frisk herop! kun frisk herop!
           Frisk! jeg kjed af Bølgedandsen
           svinger mig fra lave Dam
           stjerneblank til Stjernekrandsen,
           bader mig i Solens Lue!
           Verden skal forbauset skue
           Fønixfugl i Fiskeham! -- "


           Flux den sig i Halen bed,
           svang sig op; men -- dat saa ned.
           Men det værste var, paa Sandet
           faldt den og ei ned i Vandet.
           Mens den sig tildøde spreller,
           Falken suste ned og greb
           største Daare blandt Foreller.
           -- Men I andre Damforeller
           lærer af en Fabel heller
           end af Sand og Falkeneb,
           at den største Daarskab er
           Det at flyve uden Fjær.

           Du maa tyde Fablens Sands
                 Ørnegribb foruden Vinge,
                 lange Balg foruden Klinge,
           Snogehoved uden Svands!

d.III,b.1,s.373  

           Du, hvis Sejerværker er
                            paa en Smædelinie-dynge
                 for en Baggaards Kyllingklynge
           slaae et Hjul med laante Fjer --           Du, som Skjaldelaurguirland
                 søndergnave vil saa gjerne,
                 kolde Sjel i Mudderhjerne,
           med din sløve Slevetand --           Nøgne Løgn, saa klar og bar,
                 bævrende som Bladets Draabe,
                 Du, som Andres Æreskaabe
           for en Pialt til Dig beskar --           Du, som, mens Du vred Dig der,
                 liig en Hugorm traad paa Halen,
                 under Messiadportalen
                 førstegang, men avindsgalen,
           saae med Gru hvad Kryb du er --
                 finder ikke Du Moralen?SIFULINER TIL STUDENTEN WELHAVEN

           Et Navn -- det koste hvad det vil!
                 Et Navn! -- derfor Du brænder.
           Du trak -- ak et uheldigt Spil --
                 et Navn som Æreskjænder.           Det er et skræksomt Sjeletræk:
                 Du sledsk og venlig slikker
           Dens Haand, udi hvis Bag med Blæk
                 Dit eget Bild Du stikker.

d.III,b.1,s.374  

           En Høitidsrimers Egenskab
                            Du har, og det er kløgtig
           iblandt dit Hoveds andet Skrab:
                 den er -- at lyve dygtig.           Hvo vil og gjør det Onde -- Han
                 maa være en Noksagten;
           Hvo vil som Du, men ikke kan,
                 faaer Latter til Foragten.           Hvad er dit Maal for Livet vel?
                 De Dage ei Du giver
           en Daadens Krands i røden Qvel,
                 som bort i Løgn Du skriver.           Som Barn Du kaldtes et Genie.
                 (Naturligviis man skjemted).
           Nu fraader Du af Raserie,
                 fordi Godtfolk har glemt det.           Retræten, som Du endnu har
                 er Skuespillerbanden.
           Som Yngling usel Norsk Du var.
                 En Jyde blev af Manden.           Knapt Jahn var Emne for en Sang,
                 ei Knag for Hatten, Venner.
           Da aabned han sin Sjel: der hang
                 en Rad af Slangetænder.

d.III,b.1,s.375  

           Hvormed vil Du betale vel
                            de Godes Bifald siden,
           naar Du for Stymperroes din Sjel
                 har solgt, da du var liden?           Frisk op Johan, du valgte ei
                 saa brødløs en Bestilling!
           Thi Pibende paa Alfarvei
                 faaer nu og da en Skilling.           Der findes ofte dagligt Gods
                 blandt skjønne Rariteter.
           Saa al Forventning og tiltrods
                 Welhaven blandt Poeter.           De Stumper, som du giver, blot
                 har Videts Surrogater.
           Din Aand i Hjertets Bankerot
                 gjør falske Assignater.           Som Harlekin du nok saa gilt
                 kan endnu ende Spasen;
           Dog først, naar du har gjennemspilt
                 din Rolle som Bajasen.           For at forstaae Poemers Sving
                 ei nok Kritikens Kjerte.
           En liden, men nødvendig Ting
                 Du mangler Jahn: et Hjerte.

d.III,b.1,s.376  

           Det er et eget Kald du har
                            at være Pudsenmager.
           Dog glemte du, at aldrig Nar
                 paa Prækestol behager.           Den Vert, som Haresteg ei har,
                 tør sætte Kat paa Fadet.
           Saa tænker du -- for Vid du ta'r
                 og flaaer en Løgn af Hadet.           Som Pharos magre Bester aad,
                 men dog ei Huldet vindes:
           saa læste du; men intet Raad
                 mod Hjernetæring findes.           At være -- agter Du for bedst,
                 og did Du stræber flittig --
           blandt Vittige en Snyltegjest,
                 blandt Snyltegjester Vittig.           Hvis engang Hver skal tage Sit,
                 Dig Satanas annammer;
           men Tydsken hveren Splint og Smit
                 af Dine Epigrammer.           Ak norske Muse vil Du, Jahn,
                 en Torn i Foden stikke?
           At Himlens Datter flyve kan,
                 det ahner Staklen ikke.

d.III,b.1,s.377  

           Engang Du ei, skjøndt Theolog
                            Tohu Vabohu1 vidste.
           Ak, klarlig tydet dette Sprog
                 er i Din Kundskabskiste.           I Kirken enten gabes, ja
                 hvad heller spidses Øren.
           Men da Du prækte, Særsyn! da
                 man loe fra Chor til Døren.           "Vær Skjald!" -- Dig bød Din Hovedblok --
                 "trask vingeløs paa Klamper!"
           Kun lad dem være tykke nok;
                 thi Du mod Braadde stamper!           Med Nidvers, usle Kallifan,
                 Du qvæle vil et Psalter?
           Mod en Natur du kjæmper, Jan.
                 Som Jacob og Du halter.           Nei, imod een Natur med Gru
                 gav Jacob tabt i Legen.
           Mod to Naturer kjæmper Du:
                 mod min og mod din egen.           At ei Din Hjerneblære fri
                 opunder Skyen svæver,
           den bindes af den Snog, som i
                 Dit Mudderhjerte lever.

d.III,b.1,s.378  

           Hør, Jahn, det bør ej, at Du meer
                            for Dine Vers Dig skammer.
           Thi gode Oversættelser
                 er' Dine Epigrammer.           Hvad vil du med dit Stiklerie,
                 med dine Smædelinier?
           Er lave Nesle harm, fordi
                 den ikke staaer blandt Pinier?           Du burde Hamlets Monolog
                 "at være" dybt studere.
           Du har dig Selv, hvis med "et Drog"
                 Citaten du supplerer.           Mig synes, at et Barn du er
                 vel længe og formeget.
           Thi, skjøndt du Skjæg paa Hagen bær,
                 du ligger i dit Eget.           Skjøndt slangeagtig nok -- om Du
                 var Snog, du vilde flæbe,
           fordi du kunde hvæse kun,
                 men ei som Berus dræbe.           Du plukker af et Danskeblad
                 en Kjeldermand, en sjelden.
           Med den betaler Du den Mad,
                 Du snylter dig om Qvellen.

d.III,b.1,s.379  

           For Vaudeville-Snakkerads
                            Du gav dit Testamente.
           I Daarskabers Multiplicaz
                 staar Studiet ei in mente.           Din Pensel ofte var en Pen
                 (Stygt Sandhed at fordølge).
           At Pennen Pensel blev igjen,
                 er derfor ingen Følge.           Du Stumper rapsed, Jahn Genie,
                 fra Fremmede og Egne.
           Du veed, at man vil Tyverie
                 og som Geniestreg regne.           Jahn Sit og Andres byder Os.
                 Nu, hvilket er det Rette?
           Hvad der er Hans? I dette Gods
                 af Maadeligt det Slette.           Din Balg er god; den mangler blot
                 en ærligtsvungen Klinge.
           Dit Skyds er bedre: det Du flot
                 opøser af en Binge.           Mod Messiaden, Jahn, Du blot
                 fremraser fælt og ilde,
           fordi som dens Iscariot
                 Du seer Du handlet vilde.

d.III,b.1,s.380  

           Du dadler Sinclars Digters Sang,
                            mens Du af Avind sukker.
           Thi vel Du veed, at ei engang
                 Du kan begaae hans Bukker.           At haane fædrelandske Hu
                 og Fædrelandets Hæder.
           Det er at emnes fræk som Du
                 til Fædrelandsforræder.           Som Du saa Mange intet Blik
                 for Skjønt og Sandt oplode.
           Men det er Slemmere, Du fik
                 ei Sandsen for Gode.           Hvad vil Du med det Epos der,
                 Du kritikalske Snille,
           hvem Storheds-Idealet er
                 en heibergsk Vaudeville.           Dig Øre ei Naturen gav
                 for Sang i norske Grønne,
           der henrykt hører Kaglet af
                 den tamme danske Høne.           Der er et Sprog Du burde, Jahn,
                 ind i Dit Minde slægge:
           at Ingen til sit Hoved kan
                 en Alen Høide lægge.

d.III,b.1,s.381  

           Parnassets Sjouercompagnie
                            de Plagiatorer ere.
           Som dem Du ta'r lidt Ragerie,
                 naar Andres Gods Du bærer.           Jeg tænkte: Jahn, slig Bagatel,
                 som Emne er for slunken.
           -- Men største Skue, see en Sjel
                 en heel Natur nedsjunken.           Se, til Dit Lys Darausenfra
                 jo Talg og Stage faaes.
           Forræderpraase, netop da
                 Din egen Tyndhed saaes!           Du end kan blive Digter, hvis
                 det la'er sig demonstrere,
           at Hang til Løgn kan Fantasies
                 Totaldefect supplere.           Hvis Musen ikke flyver nok,
                 Godtfolk, i Jahnses Blade:
           saa husk Galoscher maae og Stok
                 til gjennem Skarn at vade.           Ei Skjald Du troer en Skjaldnatur
                 ved smaalig Haan at tvinge.
           Ak, under en Alhambramuur
                 kan mange Øgler springe.

d.III,b.1,s.382  

           Du kan ei blive udtømt, som
                            kan hændes selve Tælen.
           Thi alt det Smuds, der kom, det kom
                 directe dig fra Sjelen.           Du klager, at Du fodres slet
                 med hvasse Vers; -- men Nesler
           og bidske Tistil er den Ret,
                 som sættes frem for Æsler.           Jeg skulde troe dig spæd og glat
                 en Aal i mine Hænder.
           Men paa den tomme Hvæsen rat
                 den stygge Snog man kjender.           Nu, vil du være Snog -- velan! --
                 og ei en Aal fra Sivet,
           da Siful er en Afrikan:
                 Det koster Slanger Livet.           Min Jahn, du seer din nøgne Løgn
                 har sagt Adieu til Verden.
           Dens hele Liv var kun et Døgn.
                 I Skjændsel jordet er den.           Klag ikke, Jahn, paa Grund af, at
                 din Sjel er paa en Stabel
           af Vers paradesat: den Klat
                 er reent inappellabel.

d.III,b.1,s.383  

           Nu staar Du skjælvende og bar,
                            og mærker, at det galt er,
           at kjøbe Narres Klappen, Nar,
                 med Ærens sidste Pjalter.           At dine vers er uden Klem,
                 kun siges kan af Daarer.
           Thi Sandhed myrder Du med dem,
                 og hvert Moralen saarer.           Men, naar Du myrder Sandheden,
                 elendige Snigmorder,
           da fælder Retfærd dig igjen
                 og Skjændselen dig jorder.           Med fæle Træk en ond Natur
                 er i dit Hjerte skreven.
           En frygtelig Maculatur
                 din hele Sjel er bleven.

           Elsk dog min Muse nu; thi den
                 i Sextistumpesvaret
           har dig et -- ækelt Fænomen --
                 i Geist jo opbevaret.
1
  tilbakeDet tomme Øde.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE