HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


d.III,b.1,s.355  
[OM KJØBENHAVNS-FARERE]

(Indsendt).

Statsborgeren 10. Juni 1832.


S.T. Hr.cand. jur P. Schøyen
   De veed, at mange norske Narres Hu staaer til Kjøbenhavn,
at denne Stads Narre aarlig ifra os erholde endeel af vore Narres
Besøg -- at en ægte Christianianar regner en Tour til Kjøben-
havn som en ligesaa ufravigelig Pligt som en Mahomedan Reisen
til Mekka -- at Norge prostitueres næsten hver Sommer for
Kjøbenhavn ved en Snes Narres Nedreise, og at Kjøbenhavn
remiterer dem som uforbederlige "Gens de Copenhagen". Men
veed De ogsaa, M'herrer, at der kan gives norskbaarne og norsk-
opdragne Kjøbenhavnere, som ikke blues ved, dernede, i frem-
med Land, paa det skammeligste at nedrive Fædrelandets Kultur,
Selskabstone o. s. v.? Og veed De ikke med dem selv, at slig
en usel Normand ifjor i et Selskab i Kjøbenhavn saaledes til-
rakkede navnlig Christiania, somom der ingen for det dannede
Menneske anstændig Omgang skulde tilbyde sig? Veed De ikke
med dem Selv, at denne Normand fra Aandens Sider kun kan
gjøre smaae Fordringer og er særlig lidet kompetent til i Mate-
rier af en saadan Beskaffenhed at fælde nogensomhelst Dom?
Troer De ikke at en Dansk af Sjel, ikke at Tale om den Norske,
maa nære Foragt for en slig Opførsel? eller maaskee, at en
Norsk just derved kan vinde Tække og Behag i Danmark?
eller at slig eller anden Foragt for det Hjemlige hører til de Tegn
paa den vise? Dannelse, en velopdragen Normand bør afgive?
   De maa være enig med mig i, at en saadan Karl bør trækkes
frem, og i at det nu dertil er paatide, da man har hørt noget
Lignende om andre Kjøbenhavnsfarere end Den, som saaledes
prostituerede sig dernede ifjor. De maa ogsaa være enig med
mig i, at en saadan Karl har opført sig meget uværdig -- idet-
mindste har jeg deri Medhold af en Dansk, som har fortalt mig
dette. Da nu De, Hr. Cand.jur. Schøyen, vist iaar reiser til det
velsignede Kjøbenhavn, ligesom De gjorde ifjor, og Aaret derfor:
saa tager jeg mig den Frihed, at bede Dem fortælle Kjøbenhav-
nerne hvad Dom der i Norge fældes over slige Normænd.

   24 April 1832
Lykkepaa Reisen.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE