HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


FOLKEBLADET
No. 23. Tirsdag den 5te Juni 1832.

Uden Ære børjet paa,
plejer ud med Skjændsel gaae.

FÆDRELANDET

   I
Gaar jordedes Levningerne af Norges, ach! alt for tidlig
tabte Søn Nils Stockfleth Schjultz residerende Cappellan til Frue
Kirke i Trondhjem. Et overvættes talrigt Følge ledsagede Liget
til Graven fra vor Frelsers Kirke, hvor det var bisat. I Kirken
aabnedes Høitideligheden med en skjøn og til Dagen passende
Sang, hvorefter Hr. Stiftsprovst Siegwardt i en hjertelig Tale
skildrede den afdødes Fortjenester som Menneske, Normand,
Familiefader og Borger. Under Talen steg tre Storthingsmænd
fra Christiania frem, og holdt Hr. Advocat Sørenssen en kort
Tale samt lagde en Egekrands paa Kisten. Ved Graven holdt
DHr. Biskop Kjerskow og Sognepræst Lieungh Taler saavel til
Roes over den Afdøde, som til Opmuntring at træde i hans Spor;
endelig sluttende sine Taler med hjertelige Farvel til den Afdøde,
hvis for tidlige Bortgang beklagedes. Efter Jordpaakastelsen
blev endelig et Vers afsjunget. En Mængde i dyb Sorg klædte
Damer forherligede Høitideligheden ved Deres Nærværelse i
Choret, og Galleriet ved Orgelet var fuldt af Sangerinder i hvide
Klæder og Sangere, hvorimod det Vers, som blev sjunget ved
Graven, blot udførtes ved Mandsstemmer. Ordene til Sangene
vare af Hr. Artillerie Capitain Foss.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE