HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


BEKJENDTGJØRELSE
Morgenbladet 12. april 1832.

   Man troer formodentlig at kunne krænke vedkommende Forf.
ved at falbyde et af hans første Ungdomsarbeider, hvori der dog
ligger mere end visse Folk kunne og ville see, til en saa lav
Priis som annonceret er i Morgenbladet for 4de April. At man
d.III,b.1,s.322   dog heri mærkeligen tager feil, forsikkres fra En, som troer at
kjende Forf. nok til at kunne gjøre dette paa hans Vegne. Lige-
saa daarligt som det vilde være at optræde, især mellem de
æsthetiske Forfattere, uden særeget Kald, ligesaa daarligt vil det
være ikke at indsee, at et saadant Kald mindst lader sig qvæle
ved deslige og lignende Usselheder, som der skal mindre Kraft
end irreparabile tempus's Forfatters til at hæve sig over og gjen-
nembryde.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE